Klintehamn.

Sanda mejeriförenings årsstämma, talrikt besökt, hölls i lördags å järnvägshotellet härstädes. Af den framlagda styrelseberättelsen framgick, att föreningens tillgångar och skulder balansera på kr, 43,508:04, samt att inkomsterna under år 1912 belöpt sig till kr, 23,498: 52 och utgifterna till kr, 18,580: 51, hvadan en nettovinst utgjorde kr. 4,913: 01. Af 1911 års vinst kvarstode kr. 1,223: 57, och det disponibla beloppet blef alltså kr. 6,136: 58, som styrelsen föreslog skulle användas sålunda: Till delägarne utbetalas 5 % kr. 915: På mejeriet i Klinte afskrifves… 2,000: På skumstationen i Ejsta afskr. 2,000: På skumstationen i Bander » 715: 23 och återstoden kvarstår på vinstoch förlustkonto …………… 506:35
Stämman godkände förslaget enhälligt. Sedan arvode åt direktören och styrelsen bestämts jämte ersättning åt revisorerna, företogs val af styrelse och omvaldes enhälligt de i tur afgående, nämligen direktör Edv. Christiansson och nämdeman C. N. Stenström. Till styrelsesappleanter nyvaldes landtbr. O. Jacobsson, Sälle i Fröjel, och Albert Löfgren i Mästerby sarat till revisorer grossh. Ed. Snöbohm och agronom Allan Wiman med skoll. Aug. fingsiöm och landtbr. L. P. Rosendahl till suppleanter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 Mars 1913
N:r 72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *