Från sjön.

— Enligt telegram från Skagen har under torsdagen och fredagen en våldsam storm rasat på Kattegatt. Skonaren Hans från Haderslev sprang läck och kaptenen och en matros måste gå i lifbåten. Matrosen afled på fredagseftermiddagen dels af ett slag som han erhållit då han fallit ned mot relingen, och dels af den starka kölden. Kantenen däremot bler i sanslöst tillstånd upptagen af ångaren Annie Terese från Stockholm och befinner sig nu på sjukhus i Skagen.
— Enligt ett under måndagen från befälhafvaren på ångaren C. F. Tietgen, kapten A. Thomsen, ingånget trådlöst telegram, har nämda ångare, på resa från Köbenhavn via Norge till Newyork, 21 dennes kl. 7 på aftonen, när ångaren befann sig på 49 cr. 50 min. nordlig bredd och 86 gr. 57 min. västlig bredd, mottagit ett trådlöst telegram från ångaren Texas, tillHörig Sverige—Amerika-—Mexiko-linjen, Götehorg, med begäran om hjälp, emedan fogaren förlorat sin propeller. Texas hade 43 RT ombord, på resa till Amerika. C. F. Tietgen ändrade sin kurs och unpnådde Texas den 22 kl. 4,40 på morgonen, efter att ha tillryggalagt 150 kvartsmil. De 43 esk se ne och deras effekter fördes ombord på C. F. Tietgen. Alla befunno sig väl. C. F. Tietgen fortsatte: därefter sin resa till Newyork kl. 7,30 f. m. Ångaren Texas befann sig på 47 gr. 41 min. nordlig bredd och 38 fr RC min. västlig längd, omkring 765 km. öster. om St. Johns. Fartyget var tätt och hade inga andra skador än den nämda. – Vädret var vackert. C. F. Tietgen medförde på sin resa från Köbenhavn öfver Kristiansand och Kristiania till Newyork inalles 470 passagerare.
Af telegrammet att döma, befinna sig kaptenen och besättningen fortfarande ombord å ångaren.
Texas, Amerika—Mexikolinjens nya ståtliga ångare, har varit förföljd af otur. Den grundstötte, som man torde erinra sig, genom norska lotsars försumlighet i Kristianiafjorden, och fick länge ligga vid Kockums varf i Malmö för reparation. Den nu afbrutna resan var den första efter reparationen.
— Något tvifvel. råder icke AN om att den vid Nidingen förlista skonaren är Vind. Utom befälhafvaren, kapten G. Lundgren, som äfven är fartygets hufvudredare, utgjordes den omkomna besättningen af en 19-årig son till kapten L., en 15-årig son till kustroddaren Bergström i Viken fgamt en ung man från Ramsjö i Hälsingland, hvilkens namn man ännu ej kunnat konstatera. Kapten Lundgren har seglat i kustfart i öfver 30 år. Vind var bygd i Halmstad 1901 och försäkrad för 7,000 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 Mars 1913
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *