Konkursauktion i Tingstäde.

Lördagen den 15 inst. mars fr. kl. 10,11. m. försäljes genom offentlig auktion för handl. Emrik Kallgrens konkursbos räkning all yttre lösegendom, hvaribland 8 st. hästar, 3 st. kor, 2 st. grisar, 17 st. höns, 4 par selar, 1 droska, 2 lastvagnar, 3 arbetsvagnar, ved- och foderhäckar, 1 kärra, 2 slädar, 1 slädrack, slädfällar, 3 par arbetskälkar, 1 automobil, 1 slåttermaskin, hälften i radsåningsmaskin, 1 hästräfsa, kultivator, vändplogfr, sladd, dragkättingar, 1 decimalvåg, 1 spannmåls- kärra, 2 skjuthackor, 1 parti löfvirke och bräder m m.
Betalningsanstånd för vederhäftiga inropare till 1 sept.
Slite den 24 febr. 1913.
Thure Holmqvist.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 februari 1913
N:r 47

Till befälhafvare

för Tingstäde rulllöringsområde har för ytterligare ett år förordnats major E. Westöö.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 februari 1913
N:r 46

Dödsfall. Johan August Nils Råberg

Att vår käre make och fader hemmansägaren Johan August Nils Råberg, född den 7 jan. 1836, stilla och fridfullt afled vid Smiss i Tingstäde den 23 febr. 1913, varder härmed släkt och vänner delgifvet.
MARIA RÅBERG, f. Nyqvist.
AUGUST. MARIA. ANNA.

Dödsannond

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 februari 1913
N:r 46

Borgenärerna

uti handlanden Emrik Hallgrens i Tingstäde konkurs kallas härmed till sammanträde i gäldenärens bostad i Tingstäde onsdagen den 12 instundande mars kl. 12 midd. för att besluta om underhåll åt gäldenären jämte andra boet rörande frågor.
Slite den 24 febr. 1913.
Thure Holmqvist,
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 februari 1913
N:r 46

Fältskjutning

om Visborgs skyttegilles vandringspokal ägde rum i går å hällarna 700 m. söder om Kungsladugården, där skjutningen försiggick från två stationer. Samtidigt härmed pågingo insatsskjutningar i fältmässig stil å Visby skyttegilles bana. Det hela leddes af major P. Lundblad och kapten A. Wijkmark och den egentliga fältskjutningen direkt af löjtnant Ouchterlony, som ordnat densamma.
Af 10 vid täflingen representerade skytteföreningar kommo ekebyskyttarne främst med sammanlagdt 25 träffar och hack i häl därefter Visborgs skyttegille, fjolårets pokalinnehaf vare, med lika många träffar. Af dessa träffar hade dock Ekeby flera mot de svårare målen än Visborg. Närmast efter dessa kommo sedan Fole och Visby skyttegillen med hvard era 23 träffar.
Det segrande ekebylaget hade följande sammasättning: V. Smedberg
5 träffar, B. Smedberg 6 d:o, E. Lefvedahl 5 d:o, J. Nilsson 5 d:o, och J. Angelöf 4 d:o.
Visborgs skyttegilles lag var sammansatt sålunda: P. V. Eilertz 4 träffar, J. Norrby 3 d:o, J. Söderberg 7 d:o, B. Finberg 6 d:o och d.-korp. A hlström 5 d:o.
Prisen bestodo af penningar från 6 till en krona.
Prislistan fick i öfrigt följande utseende.
J. Söderberg, Visborgs skg., 7p.;
A. Österberg, Fole skg., 7 p.;
E. Åkerblom, Visby skg., 7 p.;
J. Nilsson, Visby skg., 6 p.;
H. Olsson, Visby skg., 6 p.;
B. Smedberg, Ekeby skg., 6 p.;
S. Nordström, Tingstäde skg., 6 p.;
B. Finberg, Visborgs skg., 6 p.;
R. Pettersson, Endre skg., 5 p.;
A. Olsson, Hogrän skg., 5 p.;
vol. 7/10 Andersson, Visborgs skg., 5 p.;
H. Högberg, Fole skg., 5 p.;
L. Larsson, Barlingbo skg., 5 p.;
V. Persson, Lärbro skg., 5 p.;
H. Pettersson, Hogrän skg., 5 p.;
D. K. Ahlström, Visborgs skg., 5 p.;
V. Göransson, Tofta skg., 5 p.;
J. Olsson, Visby skg., 5 p.;
V. Smedberg, Ekeby skg., 5 p.;
C. K. Gahnberg, Tofta skf., 5 p.;
K. Thomsson, Tingstäde skg., 5 p.;
N. Eklund, Fole skg., 5 p.;
J. Nilsson, Ekeby skg., 5 p.;
J. Hagberg, Tingstäde skg., 5 p.;
E. Stenberg, Barlingbo skg., 5 p.;
B. Pettersson, Lärbro skg., 5 p.;
E. Lefvedahl, Ekeby skg., 5 p.;
H. Johansson, Visby skg., 5 p.;
J. Gardell, Endre skg., 5 p.

Skjutning mot själfmarkerande ½ fig. på obek. afst.
K. Karlsson, Visby skg., 30 p.;
J. Olsson, Visby skg., 30 p.;
W. Larsson, Hogrän skg., 30 p.;
V. Hallenberg, Tingstäde skg., 30 p.;
J. Nilsson, Ekeby skg., 30 p.;
A. Olsson, Hogrän skg., 30 p.;
J. Hagberg, Tingstäde skg., 25 p.;
A. Jacobsson, Hogrän skg., 25 p.;
P. W. Eilertz, Visborg skg., 25 p.;
E. Stenberg, Barlingbo skg., 25 p.;
H. Pettersson, Hogrän skg., 25 p.;
H. Gottberg, Lärbro skg., 25 p.;
J. Ahlström, Visborgs skg., 25 p.;
H. Olsson, Visby skg., 25 p.;
J. Norrby, Visborgs skg., 25 p.;
J. Angelöf, Ekeby skg., 25 p.;
G. Engström, Tingstäde skg., 25 p.;
A. Johansson, Visby skg., 25 p.

Skjutning mot försvinnande 10. ring. 1/4 fig. på 200 m.
W. Persson Lärbro skg., 25,45 p.;
B. Smedberg, Ekeby skg., 25,41 p.;
J. A. Norrby, Visborgs skg., 25,40 p.;
N. Eklund, Fole skg., 25,36 p.;
K. R. Karlsson Visby skg., 25,36 p.;
O. Nilsson, Barlingbo skg., 25,34 p.;
O. Molin, Visby skg., 25,27 p.;
W. Göransson, Tofta Skf., 25,23 p.;
E. Levedahl, Ekeby skg., 25,21 p.;
J. Ahlström, Visborgs skg., 20,31 p.;
J. Angelöw, Ekeby skg., 20,30 p.;
A. Ekvall, Visby skg., 20,24 p.;
B. Pettersson, Lärbro skg., 20,22 p.;
G. Karlström, Visby skg., 20,21 p.;
H. Pettersson, Hogrän skg., 20,19 p.;
B. Finberg, Visborgs skg., 20,13 p.;
V. Smedberg, Ekeby, skg., 20,13 p.;
C. J. Johansson, Visby skg., 20,10 p.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 februari 1913
N:r 45

Militärbefälhafvaren

generalmajor E. V. Bergström besöker i dag Tingstäde för särskildt ändamål och åtföljes af t. f. fortifikationsbefälhafvaren löjtnant A. Rosensvärd och stabskdjutanten löjtnant O. Ohlson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 februari 1913
N:r 41

Kungörelse.

Borgenärerna i handlanden Emrik Hallgrens i Tingstäde denna dag började konkurs äro genom offentlig stämning kallade att den 7 nästa april före klockan 12 i Allekvia bevaka sina fordringar inför domaren i Gotlands norra härad.
Lummelund den 4 februari 1913.
På domareämbetets vägnar
C. Nordenström.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33

I konkurs

vid norra häradsrätten har handlanden Emrik Hallgren i Tingstäde försatts. Kommissarien Thure Holmqvist har förordnats att taga hand om boet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 februari 1913
N:r 33

Auktion i Tingstäde.

Auktion vid Myrväller i Tingstäde förrättas fredagen den 14 innevarande februari kl. 10 f. m., därvid landtbrukaren J. Öberg låter försälja 6 st goda mjölkkor, af hvilka en del äro kalffärdiga, 3 st. kvigor i andra året, 2 st, 5 mån. grisar, 2 st. getter, 2 st far, 2.at. ponnyhästar, 1 och 2 ar,1 par bättre selar, 1 patentblock, 1 större ketting, 1 spetsplog, 1 krokpinnharf, 1 nästan ny symaskin. 1 parti råg, matpotatis och hö.
Betalningsanstånd lämnas vederhäftiga inropare till den 1 sept.
Slite den 6 februari 1913.
THURE HOLMQVIST.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 februari 1913
N:r 32