Auktion vid Trägårds i Tingstäde.

Torsdagen den 19 innevarande April låta sterbhusdelägarne efter aflidne hem mansägaren Jonas Björkqvist, Trägårds i Tingstäde medels offentlig, frivillig auktion, som börjas kl. 10 på dagen, till den högstbjudande försälja deras såväl fasta egendom 9/16:dels mtl Trägårds, som den ännu osålda lösegendomen, bestående af möbler, såsom en schiffonier, skåp, sängar, bord, stolar, speglar, en pendyl och en skänk m. m., glas och porslin, sängkläder och linne; koppar-, malm- och jernsaker, en inmurad gryta och diverse kokkärl; 1 hästqvarn, 1 tröskverk, 1 vindmaskin och sädesrisslar; 3 st. dragoxar, och en mjölkko; ett parti epanmål, sigdar och liar, läder och skinn, mattor, tågvirke, en reafäll, ett stycke vadmal och tomsäckar, ett parti bräder, plank, björk och ekvirke m. m.
Hemmansdelen, som kommer att utbjudas kl. 2 på dagen, har undergått laga skifte och har 30 tunnland åker, äng, som årligen lemnar omkring 17 häckar godt hö, goda hagbeten och skog för husbehof. Denna hemmansdel utropas först ägovis och sedan i sin helhet och, om derå afgifna anbud ej kunna antagas, kommer densamma derefter att ägovis bortarrenderas under en tid af fem år.
Hvad hemmanet beträffar komma vitkoren derför, som blifva mycket för. månliga, att vid auktionen bestämmas. För lösa egendomen lemnas betalningsanstånd till den 17 nästkommande Augusti.
Othem den 4 April 1888.
Efter anmodan,
JOHN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

I anseende till afresa

från orten låter hemmansägaren Elis Olsson, Tystebols i Stenkyrka, onsdagen d. 11:te nästkommande April kl. 10 f. m. genom frivillig auktion till den högstbjudande försälja hela lösöreboet, bestående af bord, stolar, en bättre byrå, sängar, en kommod, en skänk, en koffert; linne och sängkläder, glas och- porslin, koppar-, jern- och blecksaker, ett silverfickur med kedja, mansgångkläder och skodon, diverse mattor, spanmålesäckar; lagg- och träkärl, en besparingspis med kokkärl, vigter, en handqvarn m. m.; kör- och åkerbruksredskap, en ny lastvagn, arbetsvagnar, kälkar, en vagnskarm med åkstol, vänd- och spetsplogar, sättrar, vrång- och foderhäckar, gödselbräder, långstegar, jernharf, 2:ne enbetsselar, diverse tågvirke, spadar, skyflar, hackor, pickor, sågar, nafvare, borrar, hyllar, stämjern, gafflar, yxor, lior, sigdar, slåörfvar, tjugor, rifvor, en i alldeles godt stånd varande stifttrtlek med vandring för e t par dragare, en vindmaskin, sädesrisslar, en kornvält, en sörpbing; 2:ne kor som skola kalfva i April mån., ett parti torra snickarebräder m. m.; spanmål: omkring 50 kbf. råg, ett mindre parti korn, korngryn, 80 kbf. goda ät- och sättpotatis, ett parti höstsädeshalm m. m. m. m.
Vid samma tillfälle, kl. 1 å samma dag, låter hemmansägaren C. J. Johansson, Tune i Stenkyrka, äfven i anledning af tillännad afresa från orten, genom frivillig auktion till den högstbjudande försälja såväl sin lösa som fasta egendom, den förra består af en byrå, sängställen, bord, en koffert, stolar, skänkar, koppar-, jern- och blecksaker, lagg- och träkärl, mans- och fruntimmersgångkläder, skodon, glas och porslin, linne och sängkläder med fjäderfyllnad, vägg- och fickur, jagtredskap m. m.; kör- och åkerbruksredskap, en arbetsvagn, en lastvagnskarm med fjädrar, en ressläde, kälkar, harfvar, vänd- och spetsplogar, vrång- och foderhäckar, långstegar, sättare, en enhetssele, snickareverktyg, en hyfvelbänk, sågar, hyllar, stämjern, en svarfstol, med dertill hörande verktyg, skomakareverktyg m. m. ett mindre parti spanmål, bestående af hvete, råg, korn och hafre, ett mindre parti fläsk m. m. m. m. som ej så noga kan specificeras. Fastigheten består af 72/100 dela mt Tune i Stenkyrka, med man- och ladugårsbygnader, att genast tillträdas. Denna hemmansdel innehar en areal af 16 tal., deraf 4 tnl. åkerjord, 12 tnl. hagmark och är besådd med 1 tunna råg, och 1/2 tunna hvete. Hemmanet, som ligger i en god och bördig trakt, säljes endast i sin helhet, med goda betalningsvilkor, som kunna lämpas efter en real köpares beqvämlighet. Nöjaktig säkerhet bör ställas för betalningens ordentliga fullgörande; pröfningerätt att antaga eller förkasta de gjorda anbuden förbehålles.
För lösegendomen lemnas 4 månad. betalningsanstånd för kände och vederhäftiga köpare, andra böra vara beredde att ställa godkänd säkerhet. Upplysningar rörande fastighetens försäljning samt betalningsvilkoren tillkännagifves vid auktionstillfället.
Tingstäde d. 28 Mars 1888.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 Mars 1888
N:r 26

Genom öppen och frivillig auktion

låter landtbrukaren J. Pettersson, Lauks i Lokrume, fredagen den 23 Mars från kl. 10 f. m., med anledning af sina hemmansdelars öfverlemnande på hälftenbruk, till den högstbjudande försälja:
guld, silfver, koppar, malm, messing jern- och blecksaker, glas- och porslin; möbler såsom bord, stolar, schiffonier, soffor m. m.; bättre och sämre fjäderfylda sängkläder, linne, örongottsvar, handdukar, borddukar, servietter m. m.; kreatur såsom 5 st. hästar deribland 4 st. utmärkta sto (ett drägtigt) passande till såväl vagns- som draghästar, 3 par dragoxar, deribland ett par utmärkta 13 qv., kor, deribland 2 st. som skola kalfva i denna månad, får, svin, en större sugga, gäss, höns m. m.; kör- och åkerbruksredskap, såsom res- och arbetsvagnar, kälkar, en alldeles ny kälkrack med 3 sitsar, selar, oxok med tömmar, tåg, kettingar, block, segel; träkärl, såsom bunnar, tunnor, baljor, spann m. m.; en smedbälg, städ, snickaresaker, såsom en hyfvelbänk, sågar, stämjern; en bättre ringklocka; omkring 300 kbf. hafre, ett mindre parti probsteierhafre passande till utsäde, korn, goda kokärter m. m.
Godkände inropare erhålla 5 månadere betalningsanstånd, hvaremot andra betale kontant eller vid anfordran.
Tingstäde den 15 Mars 1888.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 Mars 1888
N:r 22

Genom öppen, frivillig auktion

låter enkefru Elisabeth Gardell till den högst bjudande försälja hela lösöreboet hos landtbrukaren Johan Österdahl, Qvie i Martebo, tisdagen den 13 innevarande Mars, och för att allt må medhinnas å n dag börjas auktionen kl. 1/2 10 f. m.
Egendomen består af följande: silfver: såsom, förlägg-, mat- och teskedar, koppar, malm-, bleck- och jernsaker, husgeråd, 2:ne schiffonierer, byråar, flere bättre och sämre sängställen, bord, stolar, skänkar kommoder, vägg- och toalettspeglar, vägg- och fickur, lampor glas och porslin af många slag, linne, och fjäderfylda sängkläder m. m., lagg och träkärl såsom köttinor, bunnar, tunnor, baljor, spann, en vätstol med tillbehör, en stormangel, en handqvarn,
m., kör- och åkerbruksredskap: res- och arbetsvagnar, en ressläde, flera par arbetskälkar, klös- rak- och krokpinnhamar, mullfösor, vänd- och spetsplogar, långstegar, Bättrar, vrång- och foderhäckar, yx- och sigdstenar, rofskäringmaskin, hackelseknifvar, flere par bättre och sämre selar, grimmor, hästtäcken, ryktdon, oxok, jernkettingar; smedjeredskap såsom blåsbälg, skrafstycke, städ, släggor, hamrar, tänger; snickareverktyg, hylvelbänk, hyflar, sågar m. m. hötjugor, rifvor, stålgafflar, yxor, spadar, lior, sigdar; kreatur, hästar, oxar, kor, ungnöt, lam, svin, höns m. m.; ett i godt stånd varande tröskverk, 2:ne vindmaskiner, risslar, hälften i en vädermjölqvarn med dertill hörande en för evärdelig tid inköpt jordlägenhet, som utgör omkring 1/4 tunnl. jord, ett större parti torrt björke m. m. som ej så noga kan specificeras. Betalningsanstånd lemnas till den 13 nästkommande Juli för dem som äro kände och vederhäftige, hvaremot andra böra vara beredda att betala kontant eller ock ställa antaglig säkerhet.
OBS! Till vederbörandes kännedom meddelas att restauration kommer att på stället anordnas.
Tingstäde den 5 Mars 1888.
Efter anmodan,
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 Mars 1888
N:r 19

Inskrifning

af värnpligtige hvilka äro skyldige att innevarande år undergå inskrifning, förrättas å nedan nämda tider och ställen:

Norra bataljonsområdet.
Inom Lärbro kompaniområde måndagen 19 Mars med inskrifningsskyldige från Rute, Fleringe, Bunge och Fårö socknar i Bunge församlings skolhus kl. 10 f. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 9 f. m.; tisdagen 29 Mars med inskrifningsskyldige från Lärbro, Helvi, Othem, Boge, Hangvar och Hall socknar i Lärbro församlings skolhav kl. 9 f. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 8 f.m.
Inom Tingstäde kompaniområde: tisdagen 20 Mars med inskrifningsskyldige från Veskinde, Bro, Lokrume, Martebo, Lummelunda, Stenkyrka, Tingstäde, Hejnum och Bäl socknar i Tingstäde församlings skolhus kl. 3 e.m. Läkarebesigtning samma dag kl. 2 e. m,; onsdagen 21 Mars med inskrifningsskyldige från Visby norra landsförsamling, Endre, Hejdeby, Barlingbo, Ekeby, Fole, Källunge, Vallstena, Hörsne med Bara, Gothem och Norrlanda sockrar vid Lillåkra i Barlingbo socken (direktören m. m. Gardells gård) kl. 10 f. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 8 f. m.
Inom Roma kompaniområde: onsdagen 21 Mars med inskrifningsskyldige från Follingbo, Akebäck, Roma, Björke, Dalhem, Ganthem, Halls, Sjonhem och Viklau socknar hos landtbrukaren C. O. Lind, Lilla Vellarfve i Roma kl. 3 e. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 1 e. m.; torsdagen 22 Mars med inskrifningsskyldige från Visby södra landsförsamling, Stenkumla, Vesterhejde, Träkumla, Vall, Hogrän, Atliagbo, Enkelhem och Tofta socknar hos Johan Olsson, Snäckarfve i Stenkumla socken kl. 10 f. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 8 f. m.
Inom Visby kompaniområde: fredagen 23 Mars med inskrifningsskyldige, tillhörande Visby stad, å rådhuset i Visby kl. 10 f. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 8 f. m. måndagen 26 Mars med inskrifningsskyldige tillhörande Visby sjömanshus, å rådhuset i Visby kl. 10 f. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 9 f.m.

Södra bataljonsområdet.
Inom Klinte kompaniområde: måndagen 19 Mars med inskrifningsskyldige från Sanda, Mästerby, Vestergarn, Hejde, Väte, Klinte, Fröjel, Eksta och Sproge socknar vid Bönders i Klinte hos enkefru L. Viberg kl. 11 f. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 9 f. m.
Inom Hafdhems kompaniområde: tisdagen 20 Mars med inskrifningmkyldige från Hablingbo, Silte, Hafdhem, Eke och Grötlingbo socknar hos hemmansägaren Olof Nyman, Sigers i Hafdhem kl. 10 f.m. Läkarebesigtning samma dag kl. 9 f. m.; tisdagen 20 Mars med inskrifningeskyldige från Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre socknar å gästgifvaregården vid Burgsvik kl, 4 e. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 3 e. m.
Inom Hemse kompaniområde: onsdagen 21 Mars med inskrifningsskyldige från Fardhem, Linde, Lojsta, Levide, Gerum, Alfva, Hemse, Rone och Eke socknar å nya värdehuset i Hemse kl. 12 f. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 8 f. m.; onsdagen den 21 Mars med inskrifningeskyldige från Burs, Stången, När och Lau socknar i Burs församlings skolhus kl. 4 e. m. Ltkarebesigtning kl. 3 e.m.
Inom Garda kompaniområde: torsdagen 22 Mara med iuskrifningmkyldige Mu Garda, Etelhem, Alskog och Lye socknar I Kyrkeby gästgifvaregArd i Etelhem kl. 10 f.m. Läkarebesigtning samma dag kl. 9 f. m.; fredagen 23 Mars med inskrifningsskyldige från Vänge, Buttle, Guldrupe, Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammalgarn och Ardre socknar hos Olof Olofsson, Kräklings i Kräklingbo kl. 10 f. m. Läkarebesigtning samma dag kl. 8 f.m.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14

Offentlig, frivillig auktion.

Fredagen den 17 innevarande Februari låta sterbhusdeläganne efter aflidne husbonden Jonas Björkqvist, Trägårds i Tingstäde, medels offentlig, frivillig auktion, som börjas kl. 9 f. m., till den högstbjudande försälja all sin såväl fasta som lösa egendom, des senare bestående af guld, silflver, koppar, malm, jern- och blecksaker; möbler såsom en schiffonier, skåp, sängar, soffor, bord, stolar, en pendyl och speglar; sängkläder och linne; glas och porslin; träkärl och andra husgerådssaker den aflidnes gångkläder; kreatur, derat 2 hästar, 2 par goda dragoxar, 3 st, tjurar, 5 at. mjölk. kor, 7 st. får, 1 gris och 2 gäss; kör- och åkerbruksredskap, såsom res. och arbetsvagnar, en reasläde, arbetskälkar, tröskverk och hästqvarn med 2 par stenar, en vindmaskin, vänd- och spetsplogar, ved- och foderhäckar, jern- och krokpinnharfvar samt diverse småredskap; en mängd snickaresaker, hvaraf särekildt 2 hyfvelbänkar; smedjeredskap, 1 parti redskapsvirke, bräder och plank jämte annan ej närmare angifyen egendom. Fastigheten, 9/16 mantal Trägårds, som är bebygd och har god åker och bördig ängsmark, kommer att utbjudas kl. 2 på dagen. Ett i hemmanet intecknadt hypotekslån å 8400 kronor kan af blifvande köpare få öfvertagas, och tillträdet sker genast. Öfriga vilkor tillkännagifvas vid auktionstillfället. Derest försäljning af hemmanet, vare sig i sin helhet eller i mindre delar, icke kommer till stånd, utbjudes detsamma på arrende att mindre delar under en tid af fem år. Med betalningen för lösa egendomen lemnas endast säkre köpare sex månaders anstånd; andra betala kontant eller ställa godkänd borgen.
Othem den 8 Februari 1888.
Efter anmodan,
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12

Till landstormsbefälhavare

inom Gotlands inskrifningsområde halva förordnats: I Visby kompaniområde f. d. sergeanten O. Widin, Visby, i Roma f.d. Furiren af 1. klassen Alfred Söderdahl, Bolex i Etelhem; i Tingstäde f. d. furiren af 1. klassen Anders Petter Barkander, Timans i Hörsne; i Lärbro f. d. fanjunkaren Ludvig Mörrby, Boge; i Klinte f. d. furiren Lars Petter Rosendahl, Grymling i Ejsta; i Garda f. d. furiren Johan Niklas Larsson, Smitts i Alskog; i Hemse f. d. furiren Wilhelm Jacobsson, Stenstu i Burs och i Hafdhems f. d. furiren Niklas Ronqvist, Olofs i Öja.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Januari 1888
N:r 4

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Jan. 1888:
Rone socken: födda 24, döda 15, inflyttade 54, utflyttade 69; minskning 6; folkmängd 1,042.
Eke socken: födda 9, död 1, inflyttade 36, utflyttade 29; ökning 15; folkmängd 253.
Kräklingbo socken: födda 5, döda 6, inflyttade 14, utflyttade 23, vigda 6 par; minskning 10; folkmängd 428.
Ala sockan: födda 7, döda 6, inflyttade 16; utflyttade 26, vigda 2 par; minskning 8, folkmängd 310.
Anga socken: födda 4, döda 4, inflyttade 20, ntflyttade 19, vigda 4 par; ökning 1; folkmängd 304,
Vänge socken: födda 9, döda 7, inflyttade 21, utflyttade 42; minskning 19; folkmängd 568.
Buttle socken: födda 3, döda 7, inflyttade 11, utflyttade 12; minskning 6; folkmängd 361.
Guldrupe socken: födda 2, död 0, inflyttade 12, utflyttade 12; ökning 2; folkmängd 276.
Barlingbo socken: födda 8, döda 7, inflyttade 70, utflyttade 60; ökning 11; folkmängd 378.
Ekeby socken: födde 6, döda 8, inflyttade 17, utflyttade 24; minskning 9; folkmängd 264.
Roma socken: födda 15, döda 9, inflyttade 45, utflyttade 44; ökning 7; folkmängd 565.
Björke socken: födda 2, döda 2, inflyttade 29. utflyttade 34; minskning 6; folkmängd 197.
Hafdhens socken: födda 15, döda 12, inflyttade 41, utflyttade 26; ökning 18; folkmängd 695.
Näs socken: födda 10, döda 6, inflyttade 12, utflyttade 24; minskning 7; folkmängd 427.
Öja socken: födda 18, döda 16, inflyttade 36, utflyttade 62; minskning 14; folkmängd 898.
Hamra socken: födda 7, döda 3, inflyttade 6, utflyttade 9; ökning 1; folkmängd 331.
Follingbo socken: födda 12 (7 mankön, 5 qvinkön) döda 5 (2 mankön, 3 qvinkön) inflyttade 49 (23 mankön, 26 qvinkön), utflyttade 65 (30 mankön, 35 qvinkön), vigda 1 par; minskning 9; folkmängd 475 (228 mankön, 247 qvinkön).
Akebäck socken: född 1 (mankön), döda 2 (qvinkön), inflyttade 8 (4 mankön, 4 qvinkön); utflyttade 16 (7 mankön, 9 qvinkön); minskning 9; folkmängd 165 (85 mankön, 80 qvinkön).
Östergarns socken: födda 16, döda 7, inflyttade 27, utflyttade 45, vigda 8 par (1 borgerligt); minskning 9; folkmängd 700.
Gammalgarns socken : födda 10, döda 7, inflyttada 8, utflyttade 30, vigda 0 par; minskning 19; folkmängd 468.
Ardre socken: födda 9, döda 8, inflyttade 59, utflyttade 29, vigda 6 par; ökning 24; folkmängd 505.
Alskog socken: födda 4, döda 11, inflyttade 18, utflyttade 32; minskning 21; folkmängd 493.
Lye socken: födda 5, döda 8, inflyttade 26, utflyttade 26; minskning 3; folkmängd 295.
Hejde socken: födda 13, döda 8, inflyttade 42, utflyttade 52, vigda 4 par; minskning 15; folkmängd 662.
Väte socken : födda 8, döda 5, inflyttade 23, utflyttade 26, vigda 2 par; ökning 0; folkmängd 572.
Endre socken: födda 7, döda 7, inflyttade 40, utflyttade 53, vigda 3 par; minskning 13; folkmängd 340.
Hejdeby socken: födda 2, döda 4, inflyttade 18, utflyttade 8, vigda 1 par; ökning 8; folkmängd 207.
Vamlingbo socken: födda 9, döda 10, inflyttade 22, utflyttade 37, vigda 6 par; minskning 16; folkmängd 762 (363 mankön, 399 qvinkön).
Sundre socken: födda 6, döda 4, inflyttade 15, utflyttade 8, vigda 1 par; ökning 9; folkmängd 231 (111 mankön, 120 qvinkön).
Habblingbo socken: födda, 6 döda 10, inflyttade 19, utflyttade 18, vigda 4 par; minskning 3; folkmängd 647.
Silte socken: födda 10; döda 9, inflyttade 2, utflyttade 24, vigds 2 par; minskning 21; folkmängd 371.
Fardhem socken: födda 9, döds 9, inflyttade 36, utflyttade 25, vigda 3 par; ökning 11; folkmängd 352.
Linde socken: födda 5, döda 5, inflyttade 42, utflyttads 67, vigda 3 par; minskning 25; folkmängd 327.
Lojsta socken: födda 3, döda 0, inflyttade 18, utflyttade 24, vigda 1 par; minskning 3; folkmängd 290.
Hangvar socken: födda 25, döda 12, inflyttade 37, utflyttade 55, vigda 3 par; minskning 5; folkmängd 958.
Hall socken : födda 2, döda 5, inflyttade 11, utflyttade 10, vigda 1 par; minskning 2; folkmängd 280.
Källunge socken: födde 2 (1 mankön, 1 qvinkön), döda 3 (2 mankön, 1 qvinkön), inflyttade 24 (8 mankön, 16 qvinkön), utflyttade 36 (14 mankön, 21 qvinkön), vigda 2 par; minskning 12; folkmängd 238 (121 mankön, 117 qvinkön).
Vallstena socken: födda 8 (5 mankön, 3 qvinkön), döda 10 (4 mankön, 6 qvinkön); inflyttade 28 (14 mankön, 14 qvinkön), ut flyttade 23 (12 mankön, 11 qvinkön), vigda 3 par; ökning 3; folkmängd 362 (171 mankön, 191 qvinkön).
Othem socken: födda 21, döda 20, inflyttade 84, utflyttads 110, vigda 6 par; minskning 25; folkmängd 1,043.
Boge socken: födda 10, döda 13, inflyttade 23, utflyttade 37; vigda 1 par; minskning 17; folkmängd 466,
Veskinde socken: födda 13 (9 mankön, 4 qvinkön), döda 9 (7 mankön, 2 gvinkön), inflyttade 64 (33 mankön, 31 qvinkön), utflyttade 72 (35 mankön, 37 qvinkön); minakniag 4; folkmängd 568 (269 mankön, 309 qvinkön).
Bro socken: födda 3 (mankön), döda 4 (4vinkön), inflyttade 30 (16 mankön, 14 qvinkön), utflyttade 33 (11 mankön, 22 qvinkön); minskning 4; folkmängd 283 (134 mankön 149 qvinkön).
Atlingbo socken: födda 7 (2 mankön, 6 qvinkön), döda 6 (2 mankön, 3 qvinkön), inflyttade 16, (7 mankön, 9 qvinkön), utflyttade 17 (8 mankön, 9 qvinkön), vigda 2 par; ökning 1; folkmängd 233 (112 mankön, 121 qvinkön).
Fårö socken: födda 28, döda 15, inflyttade 15, utflyttade 54, vigda 7 par; minskaing 26, folkmängd 1,190.
Stenkyrka socken: födda 12, döda 20, inflyttade 36, utflyttade 38; minskning 10; folkmängd 820.
Tingstäde socken: födda 16, döda 18, inflyttade 42, utflyttade 46; minskning 6; folk. mängd 523.
Martebo socken: födda 6, död 1, inflyttade 26, utflyttade 42; minskning 12; folkmängd 287.
Lummelunda sockan: födda 5, döda 8, inflyttads 66, utflyttads 35; ökning 28; folk. mängd 374.
Hejnum socken: födda 12, döda 8, inflyttade 20, utflyttade 32; minskning 8; folkmängd 321.
Bäl socken: född 1, döda 2, inflyttade 30, utflyttade 43; minskning 14; folkmängd 203.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

Föreslagen medaljör.

För någon tid sedan meddelade vi i denna tidning en insänd uppsats, i hvilken på det amplaste lofordades de utmärkta förtjenster om samhället som f. d. kantorn m. m. Olof Lundin i Tingstäde under en lång följd af år städse ådagalagt. Det göäder oss derföre att kunna i dag med dela, att Tingstäde kommun på allmän kommunalstämma den 16 sistl. oktober enhälligt beslöt att, med betygande af församlingens aktning och tacksamhet för hr Lundin uppdraga åt kommunal nämnden att hos höga vederbörande föreslå den gamle hedersmannen till erhållande af någon yttre utmärkelse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 December 1874
N:r 96

Utdelning af innev. års 4:de

qvartals aflöning till Gotlands nationalbevärings underbefäl och spel kommer att verkställas på följande tider och ställen under nästkommande december månad, nämligen:
den 3 kl. 1 e. m. åt stamtruppens underbefäl samt 4:de batteriets underbefäl och spel och s. d. kl. 1 1/2 e. m. åt 12:te batteriets underbefäl och spel, fältmusikanterna och gevärshandtverkarne, å Fältkontoret; samt
den 7 kl. 12 middagen:
åt Hoburgs kompani vid Olofs i Öja,
åt Grötlinge kompani vid Lingvide i Hafelhem,
åt Hafdhems kompani vid Qvinnegårda i Hafelhem,
åt Hemse kompani vid Koparfve i Alfva,
åt Hablinge kompani vid Stenbro i Silte,
åt Fardhems kompani vid Burge i Levide,
åt Burs kompani vid Gumbalde i Stånga,
åt Närs kompani vid Hall ute i När,
åt Garda kompani vid Bosarfve i Lye,
åt Klinte kompani vid Sicklings i Klinte,
åt Banda kompani vid Botvide i Sanda,
åt Hejde kompani vid Lilla Atlings i Atlingbo,
åt Sjonhems kompani vid Bjerges i Wänge,
åt Torsburgs kompani vid Kräklings i Kräklingbo,
åt Östergarns kompani vid Trosings i Gammalgarn.
åt Eskelhems kompani vid Kroks i Tofta,
åt Stenkumla kompani vid Gardrunga i Stenkumla,
åt Dede kompani vid Harqvie i Björke,
åt Wisby infanteri kompani i kompanichefens bostad,
åt Wisby jägare kompani i kompanichefens bostad,
åt Endre kompani vid Endregårda i Endre,
åt Bro kompani vid Eriks i Bro,
åt Halla kompani vid Ganarfvo i Dalhem,
åt Lina kompani i Källunge sockenstuga,
åt Bäls kompani vid Gute i Bäl,
åt Lummelunds kompani vid Mos i Stenkyrka,
åt Tingstäde kompani vid Kyrkebys i Hangvar,
åt Forsa kompani vid Angelbos i Lärbro,
åt Rute kompani vid Koparlve i Rute samt
åt Fårö kompani vid Broa å Fårö.
Vederbörande arfvodestagare, hvilka ej sjelfva uttaga sin aflöning, erinras derom, att de personer, som uttaga medlen, ovilkorligen skola vara försedda med lagliga fullmakter och skola de sålunda befullmäktigade å aflöningslistan under rubriken ”qvitteras” teckna sitt eget namn enligt fullmakt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 November 1874
N:r 91