Till ordförande

hafva utsetts i Rute sockens kommunalnämd husbonden J. Karlström Koparfve i Öja handlanden Viktor Hansén å Burgsvik; i Hamra hemmansegaren Lars Skogelin Skogs; i Hangvar fanjunkaren Johan Niklas Smitt Kyrkebys; i samma sockens fatigvårdsstyrelse hemmansegaren Jakob Engström Kyrkebys.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Februari 1877
N:r 2

Redovisning

å till hemmet för obotligt sjuka på Gotland influtna gåfvor under år 1875:
Collekt i Stenkyrka 1: 66, d:o I Tingstäde 1: 75, d:o i Hörsne 88 öre, d:o i Endre 2: 55, d:o i Hejdeby 1: 15, do i Grötlingbo 10 kr., d:o i Othem 1: 50, d:o i Hangvahr 1: 25, d:o i Fohle 3: 86, d:o i Lärbro 3: 25, d:o i Hejnum 52 öre. Gåfva af öfverste Oscar Malmborg 5 kr. Collect i Fårö 2: 05, d:o i Vestkinde 1: 78, d:o i Rone 1: 19, d:o i Eke 78 öre d:o i Barlingbo 1 kr., d:o i Ekeby 75 öre, d:o i Bro 1: 16, Gåfva af fru Cajsen Björkander 5 kr., collect i Hejde 6: 19, d:o i Väte 4: 35, d:o i Vallstena 33 öre, i bref med Ljugarns poststämpel af d. 30 April 1875 5 kr., landstingsmedel 1,000 kr., collect i Fårö 2: 75, d:o för år 1874 i Östergarn 1: 80, i Gammalgarn 3: 73, d:o i Ardre 1: 78, gåfva af O. M. 10 kr., d:o af J. E. J. 5 kr., d:o af O. M. 10 kr., collect i Öja 17: 60, d:o i Hamra 1: 32, gåfva af hr A. Lindblom, Hernösand 5 kr., collect för d. å. af medel contractet 27: 55, d:o för d. å. af södra contractet 32: 11, gåfva af br J. F. Velin i Stockholm 25 kr., collect i Gammalgarn 3: 50.
Insamlingen fortfar.
Visby 31 December 1875.
C. H. WALLÉR,
n. Vv. skattmästare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Dödsfall Oskar Larsson

Tillkännagives att vår käre farbroder Oskar Larsson stilla avled i dag i sitt 78:de levnadsår, sörjd och saknad av syskon, syskonbarn, övrig släkt och vänner.
Sallmunds i Hamra d. 16 dec. 1932.
Asta och Viktor Wahlby.
Sv. Ps. 475:1.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 december 1932
N:r 294

Trädskötarkurs å Gotland?

Till av lantbruksstyrelsen planerade trädskötarekurser nästa år ha anmält sig 19 sökande å Gotland. Hushållningssällskapet har emellertid endast ansett sig böra utvälja tio, därav två såsom suppleanter. De tio sökande sällskapet förordar
äro följande trädskötare: Emil Jacobsson hos Sanda fruktodlareförening, G. Pettersson hos fruktodlareföreningen i Eksta, R. Ottosson i Bro, Oskar Niklasson i Lojsta, Gunnar Olsson i Västergarn, E. Jacobsson i Lau, Emil Bäckström i Hamra, Knut Lindvall i Fardhem, Walter Jacobsson i Othem och Gösta Hallgren hos fruktodlareföreningen i Silte. Hushållningssällskapet ifrågasätter förläggandet av en utbildningskurs till Gotland 1933, därvid sällskapet utfäster sig bidraga med 200 kr. till deltagarnas resekostnader. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Haverister.

Tyvärr hafva de stormiga dagarne medfört icke få sjöolyckor. Vi hafva denna gång att omförmäla tvenne sådana, men antagligen äro många flera att befara.
— Franska barkskeppet ”Juliette”, kapt. A.B. Jan, strandade 7 Okt. kl. half till 11 e. m. på nordvestra sidan af St. Carlsö kommande från Köpenhamn med barlast destin. till Sundsvall. Fartyget blef under den svåra NV. stormen sönderslaget, besättningen, 10 man, måste uppehålla sig dels å vraket dels å stranden till 9 då de med egen båt ankom till Klintehamn. Inga signaler kunde ses på kusten af Gotland.
Norska skonaren ”Harlingen”, kapten Ruud, från Kristiania, som i förrgår syntes härifrån redlöst drifva mot land, har nu strandat vid Hamra. Besättningen har (troligen af något annat fartyg) blifvit landsatt i Köpenhamn. Bergningsångaren Neptun har afgått för att söka berga fartyget.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 16 Oktober 1875.
N:r 82.

För fiskets ordnande

kallas, genom Kongl. M:ts Befallningshafvandes påbud, delegarne i Paviks (Eskelhems socken) och nästgränsande fiskvatten i Westergarns socken samt de fiskelag, som derstädes idka fiske, att sammanträda i Westergarns sockens skolhus måndagen 6 Sept. kl. 10 f. m. Delegarne i Öja och Hamra sockens fiskvatten kallas för samma ändamål till Öja sockens skolhus onsdagen 8 Sept. kl. 10 f. m., samt delegarne i Österviks i Närs socken och Närs-åns fiskvatten till Närs sockens skolhus fredagen 10
Sept. kl. 12 på dagen.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 28 Augusti 1875.
N:r 68.

Siggelin, Nils Sten Helge, Lantarbetare.

Näs skytteförening.
Sigleifs, Näs, Fidenäs. Född den 4 oktober 1924 i Hamra. Föräldrar: Albert Siggelin o. h. h. Gerda f. Göransson. Medlem i Hamra skyttegille 1942, i nuvarande förening sedan 1943. Tillhör skjutklass 1.

Gotländska skyttar 1944.
Näs skytteförening.

Westberg, Harry Karl Adolv, Hemmason.

Hamra skyttegille.
Berbelsmässa, Hamra, Burgsvik. Född den 23 juni 1916 i Hamra. Föräldrar: Gustaf Westberg o. h. h. Viola f. Andersson. Medlem i gillet sedan 1934, ordförande 1940-1941, v. ordförande sedan 1941. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Hamra skyttegille.

Westberg, Allan Oskar Ivan, Bilmontör.

Hamra skyttegille.
Värnhem 31, Visby. Född den 3 juni 1918 i Hamra församling. Föräldrar: Gustaf Westberg o. h. h. Viola f. Andersson. Medlem i gillet sedan 1936. Tillhör skjutklass 1.

Gotländska skyttar 1944.
Hamra skyttegille.