Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO, 14 dec.
Luciafest hölls i härvarande metodistkapell i ra kväll. Festen hade anordnats av Östergarns ungdomsförening. Den tog gin början med en sång till strängmusik varefter pastor E. Östman från Östergarn, inledde med bibelläsning och bön, och med ett kort tal hälsade de närvarande välkomna. Pastor I. Hedin från Buttle sjöng en Solosång varpå följde en mycket stämningsfull Luciadialog. Under musik av orgel och två fioler trädde Luciabruden, åtföljd av åtta tärnor, in i det vackert dekorerade kapellet, som hade fyllts till sista plats. Festen fortsatte med tal av pastor Hedin, ett poem lästes och tvenne tärnor sjöngo en duettsång. Den vackra och stämningsfulla festen avslöts med bön och psalmsång.
En liknande fest hölls i Östergarns metodistkapell i söndags.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 december 1932
N:r 294

Höjda folkskollärarelöner.

Från nästan alla rikets delar förspörjes, hurusom socknarne höjt sina lärares löner och roligt vore veta, i hvilket beslut man här på Gotland inom de olika socknarne stannat. Alleh. för folket har sig bekant, att Buttle socken på Gotland gitver sin lärare 600 kronor. Fastlandets socknar hafva vanligen höjt folkskollärarnes löner till 700 och småskollärarnes till 250 kronor.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 November 1875.
N:r 94.

Broomläggningar.

Enligt gjorda anmälanden komma å nedannämnde dagar i innev. månad följande broar att rifvas och omläggas neml.:
tisdagen den 26 en bro å kommunikationsvägen från Kisslings till Krampebro i Fohle, då vägen från Kisslings förbi Sojdeby i Fole till landsvägen i Källunge i stället kan begagnas;
samma dag och onsdagen den 27 2:ne broar belägna å landsvägen utanför Dahls och Mannegårda gårdar i Lye, under hvilka dagar vägen till Nähr och Burs genom Garda till Lau kyrka i stället kan begagnas;
tisdagen den 26 2:ne broar å kommunikationsvägen från Rudvier i Ahlskog till Lau kyrka, då kommnnikationsvägen genom Garda till nämnde kyrka i stället kan begagnas;
onsdagen den 27 en större bro å landsvägen vid Nystugu i Tingstäde då i stället bör begagnas vägen genom Hejnum och Lokrume;
samma dag 2ne broar å vägen emellan Hörsne och Dalhem, då till begagnande anvisas vägen genom Ganthem;
samma dag en bro å vägen emellan Bahra och Wallstena, då istället vägen genom Källunge kan begagnas;
thorsdagen den 28 2:ne broar å kommunikationsvägen från Moos i Stenkyrka till Nygrannve i Lummelunda, i stället. för hvilken väg, som då blir ofarbar, kan begagnas vägen från Moos i Stenkyrka till Wahlebro i samt socken och landsvägen derifrån till Lummelunda;
samma dag 2:ne broar å kommunikationsvägen emellan Garda och Lau sockens kyrka, då i stället kan begagnas kommunikationsvägen förbi Rudvier i Ahlskogs till Lan, eller vägen genom Lye, Stånga och Burs;
tisdagen den 26 och onsdagen den 27 i denna månad tre broar å vägen emellan s. k. stora örgropen i Halla och Enge gård i Wiklau socken äfvensom s. k. Brogårds bro i närheten af Bjerges gård i Wänge; kunnande under dessa dagar i stället begagnas vägen genom Buttle, Ala och Sjonhem socknar;
thorsdagen den 28 sjutton st. boar å vägen emellan Trosings i Gammalgarn socken och Dalhem församlings kyrka samt 7 st. broar å vägen emellan Sigurds och Näsungs gårdar i sistnämnde socker, hvilken dag i stället kan begagnas vägen genom Ardre, Ala och Sjonhem socknar;
fredagen den 29 flera broar å vägen emellan Suderbyg i Sjonbem och Gurfiles i Ala socken, då i sället vägen genom Buttle och Wänge socknar kan begagnas;
lördagen den 30 sju st. broar å vägen emellan Skogby i Gammalgarn och landsvägen åt Ljugarn, då till begagnande i stället anvisas vägen genom Ala och Kräklingbo socknar; samt
måndagen den 1 November sju st. broar å vägen emellan Kräklings gård i Kräklingbo och Anga församlings kyrka, då i stället vägen genom Ganthem och Dalhems socknar kan hegagnas; hvilket allt till allmännhetens kännedom meddelas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 23 Oktober 1875.
N:r 84.

Till riksdagsman för Norra häradet

befanns i lördags, då vid Alleqvia tingsställe de afgifna rösterna sammanräknades, hr Kolmodin var återvald med 247 röster. Närmast i röstetal var f. riksdagsmannen Petter Larsson i Lilla Fohle, hvilken erhållit 33 röster. Herr Holmherg i Buttle erhöll 2, samt kapten Broander på Källunge 1 röst. Äfven åtskillige andre erhöllo röster, men ännu har det ej lyckats oss att derom erhålla tillförlitlig kännedom.
Det återstående riksdagsmannavalet, det för Södra häsadet, förrättas lördagen
11 dennes kl. 12 på dagen.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 7 September 1875.
N:r 71.

Understöd till aflöning

åt folkskollärare har beviljats nedanstående socknar: Fleringe 80 kronor, Guldrupe 70 kr., Sundre 80 kr., Fide 80 kr., Hall 70 kr., Norrlavda 60 kr., Tofta 60 kr., Ahla 40 kr., Buttle 40 kr., Hellvi 40 kr., Östergarn 20 kr, Vestergarn 60 kr., Ardre 20 kr., Etelhem 40 kr., Stånga 20 kr. och Sjonhem 60 kr.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.

Olsson, Einar Herman Alfred, Grovarbetare.

Dede skyttegille.
Busarve, Roma, Gotlands Karby. Född den 4 november 1912 i Buttle församling. Föräldrar: Alfred Olsson o. h. h. Alfhild f. Vessman. Gift 1935 med Edit Ahlqvist. Medlem i gillet sedan 1927, sekreterare sedan 1939. Tillhör skjutklass 4. Innehar: L Årtm br.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille

Bohman, Bror Folke Alfred, Murare.

Dede skyttegille.
Vallgärdet, Romakloster. Född den 8 december 1913 i Buttle församling. Föräldrar: Gustav Bohman o. h. h. Emelia f. Svensson. Gift 1940 med Asta Andersson. Medlem i gillet sedan 1941, tidigare medlem i Buttlr skytteförening. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Arméns Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille

Wiman, Karl Josef Lennart, Hemmason.

Buttle skytteförening.
Stora Velinge, Buttle. Född den 20 februari 1914 i Buttle. Föräldrar: Olof Wiman o. h. h. Laura f. Nilsson. Medlem i föreningen sedan 1934. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Skidskyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Buttle skyttegille.

Wiman, Arthur Olof Niklas, Lantarbetare.

Buttle skytteförening.
Stora Velinge, Buttle. Född den 16 september 1908 i Buttle församling. Föräldrar: Olof Wiman o. h. h. Laura f. Nilsson. Medlem i föreningen sedan 1924. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skidskyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Buttle skyttegille.

Sundqvist, Johan Axel Helge, Mjölnare.

Buttle skytteförening.
Altheime, Buttle. Född den 27 december 1916 i Norra Vi församling, östergötlands län. Föräldrar: Hjalmar Sundqvist o. h. h. Anna f. Axelsson. Medlen i föreningen sedan 1941, v. sekreterare sedan 1942. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Buttle skyttegille.