Genom exekutiv auktion,

som idag förrättats å landskansliet härstädes, ha försålts tvenne Nils Matteus Jakobsons konkursbo tillhöriga fastigheter vid Aitheime i Buttle. Fastigheterna, som saluvärderats till resa. 6,500 och 2,500 kr., inropades av A.-B. Gotlands bank för 8,400 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 juni 1932.
N:r 141

Foderauktion i Buttle.

TISDAGEN den 28 JUNI kl. 4 e. m. försäljes, vid Olof Larsson, Altheime, höskörden på cirka 60 tnld vall.
Utrop sker i mindre lotter samt i sin helhet
SAMLING SKER i TUNMYR nära Buttle kyrka.
Betalningsanstånd lämnas godkände inropare till första nästkommande oktober, andra betala vid anfordran.
Kräklingbo i juni 1932.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 juni 1932.
N:r 140

Kungörelse.

Härmed kungöras till ansökan, lediga:
1:o) distriktsbarnmorsketj änsten i Väte distrikt, bestående av Atlingbo, Hejde, Väte och Mästerby kommuner med station i närheten av Väte kyrka. Lön 1,000 kronor jämte naturaförmåner enligt lag.
2:o) distriktsbarnmorske- tjänsten i Vänge distrikt, omfattande Vänge, Guldrupe, Buttle, Sjonhems och Viklau socknar med star tion för barnmorskan i Vänge. Lön 1,000 kr. jämte naturaförmåner enligt lag.
3:o) en reservbarnmorsketjänst med station i Visby: Lön 600 kr. om året samt 5 kr. om dagen vid tjänstgöring.
Ansökningar skola vala barnmorskestyrelsen tillhanda senast den 1 juli 1932 och åtföljas av åldersbetyg, läkareintyg, bestyrkt avskrift av barnmorskebrev samt av intyg om genomgången repetitionskurs och föregående tjänstgöring.
Barnmorskestyrelsen, Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 juni 1932
N:r 126

Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 21 instundande juni klockan 1 e. m., kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas de Nils Matteus Jakobsons konkursbo tillhöriga fastigheterna 104/1000 mantal Altheime 121 och 8011000 mantal Altheime 122, båda i Buttle socken.
Fastighet en Altheime 121, som är belägen omkring 1,5 km. från allmänna vägen Buttle—Ala, 2 km. från Buttle kyrka och 15 rkm. från Buttle järnvägsstation, omfattar. ungefär 100 tulland, varav 25 tunnland åker, 10 tunnland äng och 65 tunnland skogsmark.
A denna fastighet finnas följande byggnader:
1:o) Manbyggnad av sten i två våningar under spåntak, inredd till 6 rum och kök.
2:o) Flygelbyggnad av sten under spåntak, inredd till 1 rum, kök och smedja.
3:o) Brygghus av sten under tegeltak, innehållande jämväl snickarbod och källare,
4:o) Ladugårdsbyggnad av sten under spåntak, inredd till stall, selkammare, rotfruktakällare, vagnbod, magasin, hemlighus och foderloft, byggnaden delvis oinredd.
Stallet har plats för 4 hästar och 3 kor, 2 kalvkättar och 1 fölbox. Bakom ladugårdsbyggnaden finnes cementerad gödselstad.
5:o) Hönshus av trä under spåntak
6:o) Vedbod av trä under spåntak.
7 :o) Hemlighus av trä under spåntak.
Fastigheten Altheime 122, som är belägen omkring 2 km, från allmänna vägen Buttle—Ala, 2,5 km. från Buttle kyrka och 5,5 km. från Buttle järnvägsstation, omfattar ungefär 100 tunnland, varav omkring 45 tunnland kalmask och återstoden skogsmark med sämre bestånd.
Fastigheterna, som ligga i samhruk, hava saluvärderats 121 till 6,500 kronor och 122 till 2,500 kronor.
Den som har fordran för vilken fastigheterna häfta, eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur käipeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 11 maj 1932.
A. E. Rodhe.
C. G. Ihrfors.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 juni 1932
N:r 124

Patriotiska sällskapet belönar.

Patriotiska sällskapet har beslutit meddela följande belöningar: »För långvarig, trogen tjänst», nämligen medalj i silver med konungens bröstbild (1:sta storleken) till rättaren Otto Nilsson för 33 års tjänst hos Rosendals lantbruksaktaebolag, och klockaren Anshelm Lindby för 37 års tjänst i Buttre församling, samt medalj i guld med konungens bröstbild (2:dra storleken) till klockaren Anton Pettersson för 31 års tjänst inom Eksta församling. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1932
N:r 47

En duktig kossa

har Lantbrukaren Sigurd Hederstedt, Velinge i Buttle, i sin ägo. Då kossan i går kalvade fick hon icke mindre ån tre välskapade kalvar, vilka enligt uppgift befinna sig i högönsklig välmåga.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 februari 1932
N:r 41

Fornfynd i Buttle.

Riksantikvarien har förordnat artisten Ture Carlson i Visby att tillvarataga Vid Stora Velinge i Buttle socken påträffade fornfynd och verkställa undersökning av fyndplatsen. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 februari 1932
N:r 31

Konkursauktion.

Genom offentlig auktion, som förrättas vid Altheime i Buttle fredagen den 12 inv. febr. kl 10,30 f. m. låter förvaltningen i lantbr. N. M. Jacobssons konkursbo försälja följande lösegendom: Kreatur: 3 mjölkkor, 1 kviga, 1 tjurkalv, fargalt, modersugga, gödsvin, 60 höns och 6 ankor. Redskap: såningsmaskin, slåttermaskin, kultivator, ringvält, plogar, harvar, 2 arbetsvagnar, div. andra vagnar, selar, div. redskap m. m. Cirk. 50 kbm. medelgrov skog, cirk. 30 ton hö, 15 ton halm, div. utsäde, rovar, och potatis. Di v. inre lösegendom, såsom: bok- och andra skåp, skrivbord,div. bord och stolar, sängar, kistor, separator m. m.
Vid samma tillfälle försäljes för andra personers räkning. 2 hästar, 1 skogsruss, 3 mjölkkor, traktor med plog, självbindare, slåttermaskin, sladdharv, lastdragare, arbetsvagn, kälkar, selar, häckar m. m.
Betalningsanstånd lämnas godkänd ropare till den 1 aug. d. å.
andra betala kontant vid anfordran. ???????? till inropad vara förbehålles tills densamma blivit till fullo betald.
Visby den 3 febr. 1932.
Karl Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1932
N:r 29

Landsbygden. Buttle.

BUTTLE. 3 febr.
R. L. F. och stenleveranserna. I sin propagandaverksamhet hade R. L. F. förra lördagen hunnit till Buttle, där ett möte var anordnat. Som talare medverkade agronom Bertil Nordlander, Hemse, och lantbrukare H. N. Hermansson, Havdhem. Mötet hade också ett visst samband med frågan om stenleveranserna till vägarbetet i Hemse. Sedan lantbrukarna i socknarna omkring, Hemse igenom R. L. F:s medverkan försökt få priserna till dessa leveranser reglerade, hade nämligen Vägförbättringar nu träffat avtal med en del lantbrukare i Buttle om dessa leveranser för ett betydligt lägre pris, än Hemsetraktens lantbrukare begärt. Stenen skall levereras vid järnvägen. Någon avdelning av R. L. F. blev icke bildad vid mötet härstädes, varemot enskilda personer antecknade sig för medlemskap.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1932
N:r 27

Lösen för fynd att lyftas å

Landskansliet af: arbetarehustrun Greta Pettersson Sigdes i Burs 37 kronor för en treryggad fingerring af guld; Johan Olsson Bitters i Hejnum 12 kr. för 1 knif och 1 armring af brons, Joh. Vallin Nygårds i Vänge 5 kr. för 2 söljor m. m. af brons; Niklas Lundin Båtare i Gothem 8 kr. för 2 spännbucklor m. m. af brons, L. P. Zackrisson Kisslings i Fohle 10 kr. för bitar af en sköldbuckla och handtag af brons samt 3 små silfverknappar; Carl Nygren 20 kr. för 3 bågspännen m. m. af brons och perlor m. m. funna å Vallstenarum samt 30 kronor för 1 större, tunn, öppen ring, ett bågspänne och små ringar samt ett mynt af romerska kejsarinnan Faustina den yngre, allt af silfver och en kam af ben m. m.; Carl Viman Stenstugu i Vesterhejde 12 kr. för 1 större och 2 mindre spännen af brons; P. Vahlqvist 5 kr för 1 söndrig stenyxa, perlor m. m. funna å Vallstenarum; And. Ahlberg Broa i Halla 4 kr. för 1 jernsvärd; Hjalmar Carlqvist L:a Gudings i Vallstena 4 kr., för 1 spjutspets af jern och en hake; drängen L. Österberg i Alfva 25 kr. för 4 djurshufvudtormade spännbucklor af brons m. m., Jacob Geselius Stenstugu i Bro 3 kr. för 1 plogbill af jern; A. Larsson Gudings i Vallstena 40 kr. för diverse jernvapen; Carl Nygren 10 kr för 1 sköldbuckla, svärd, spjut m. m. af jern, funna å Vallstenarum; L. Pettersson Vägvalls i Vallstena 10 kr för ett jern svärd, perlor m. m.; Gossen Hugo Eriksson i Vallstena 5 kr. för bitar af jernvapen och 3 spännen af brons; C. Larsson Antarfve i Toffta 3 kr. för 1 spännbuckla af brons: L. P. Ekström Gloser i Gammelgarn 3 kr. för 1 bronsnål med öga; J. Eklund Levede i Etelhem 4 kr. för 2 söljor m. m. af brons; flickan Anna Börjeson å Roma kungsgård 1 kr. för 1 knifskaft af nyare arbete; arbetaren Frimodig och Björkqvist Klintebys i Klinte 1 kr. förfen kedjestump af brons och en lerperla; Anders Söderström Busartve i Othem 50 öre för en bit af en armring af brons; Hugo Österberg Gantarfve i Gammelgarn 16 kr. för 1 hel lerkruka, spännen m. m. af brons; Joh. Andersson Rovalls i Eskelhem 3 kr. fik 1 spännbuckla af brons; Joh. Timgren Gloser i Gammalgarn 2 kr. för 1 ändbeslag af brons; Thom. Robert Nisse i Habblingbo 4 kr. för 1 rund spännbuckla af brons; A. Gardell Tomasse i Lokrume 1 kr. för 1 skära och 1 bit af ett annat instrument af jern; J. Johansson Hallbjens i Heide 4 kr. för 1 jerncelt; Lars Andersson Bols i Hafdhem 3 kr. för 1 rund spännbuckla af brons; Husbonden Littberg Busarfve i Roma 4 kr. för 1 rund spännbuckla och 1 löst beslag af brons, det senare med tunn silfverbeläggning; O. Vallenström Buttlegårda i Buttle 5 kr. för 1 rundt bronsspänne; C. N. Andersson Antarfve i Hafdhem 4 kr. för 1 sölja, brutna ringar m. m. af brons och 3 perlor m. m.; satm Nils Siggelin Ringom i Alfva 4 kr. för 1 jernknif, 1 sölja och bitar af en lerkruka.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1875
N:r 50.