Visby Unglottakår

höll i går kväll årsmöte i Lottalokalen varvid ett 50-tal medlemmar voro närvarande. Kårens ledare, fröken Birgit Selmer, uppläste styrelseberättelsen varur följande om unglottornas verksamhet under det gångna arbetsåret är hämtat.
Visby Lottakårs unglottaavdelning, som har 80 medlemmar, började sin verksamhet för det nya arbetsåret med samling å flickskolan den 18 september, då arbetsplanen för hösten genomgicks. Sedan samlades unglottorna var fjortonde dag med början den 9 oktober. På grund av arbete, dels på drogfarmen i Akebäck, dels med ärtplockning, potatisplockning m. m. var det omöjligt att samla unglottorna tidigare. Genast började arbetet på stjärnprogrammet. Detta år gällde det att avlägga prov både för första och andra stjärnan.
Under höstterminen klarade första stjärngruppen av orientering samt flagg- och fankunskap, medan andra stjärngruppen lärde sig bl. a. en del försvarskunskap, såsom den militära gradbeteckningen och igenkänningstecken på olika nationers flygplan. Under ledning av fru Maj Söderberg avlades sjukvårdsprov för båda grupperna på vårterminen. Dessutom undervisade fru Ulla Molin andra stjärngruppen i fältkökets användning. Övriga punkter på stjärnprogrammet fullföljdes, och vid vårterminens slut utdelades första stjärnan — den gröna – till 16 unglottor och andra stjärnan – den vita – till lika många.
Den 13 och 20 september avlades prov för löttornas orienteringsmärke, varvid 6 unglottor tilldelades märket. 2 unglottor under 16 år fullföljde även banan. Den 27 september och 4 oktober klarade 6 unglottar Riksorienteringens prov för silvermärket samt 5 st. densammas för bronsmärket. Dessutom ha unglottorna under året deltagit i cykelorientering och vanlig orientering under ledning dels av kårens idrottslot ta, dels av unglottaledaren och vice ledaren.
Under tiden den 23 oktober-1 november deltog unglottaavdelningen i ”Hus och hemutställningen”, där Visby stads ungdomsorganisationer voro representerade, vardera med en monter. Ett par unglottor medverkade i en ungdomsunderhållning på utställningen med musik och deklamation. Samarbetskommitt&I för klädvård inom Gotlands län ordnade en demonstration av priskontrollerade kläder, varvid några unglottor voro mannekänger.
Den 29 november, då visbylottorna serverade sitt traditionella adventskaffe i Gamla Apoteket, hade unglottorna i ett stånd försäljning av en del julsaker, som förfärdigats under höstens arbetsaftnar. Behållningen gick till fältjulklappen, och den 18 december inpackades 20 st. julklappar till neutralitetsvakten.
Vidare ha unglottorna medverkat vid julfester, med servering vid kompaniaftnar, vid förbundsskjutningar, vid utspisning av hemvärnet, vid idrottsfest och vid Invalidutställningen å Gamla Apoteket.
De ha vidare sålt 720 Norgenålar och 125 kartor Olaus-Petrimärken för anskaffande av fälttestamenten.
Sista sammankomsten för året ägde rum den 4 juni i form av ert examen i närvaro av Gotlands lottachef, fru Hildur Löf, ordföranden i Visbykåren fru Ingrid Löwenberg, jämte tre andra lottor. Efter förhöret, varvid flickorna visade prov på sina kunskaper för erhållande av första, respektive andra stjärnan, utdelades de gröna och vita stjärnorna.
Två unglottor bevistade på stipendier av kåren unglottakursen på Weda den 16-28 juni 1943 och avlade där prov för tredje stjärnan – den blå.
Under sommaren 1942 utförde unglottorna följande beredskapsarbeten: En unglotta tjänstgjorde på Lc., 8 unglottor tjänstgjorde vid luftbevakning en på olika Ls på Gotland, tillsammans 48 veckor, 2 unglottor hade expeditionstjänst hela sommaren, 38 unglottor arbetade i lantbruk i hem, tillsammans 595 dagar, och 3 st. i läger i 7 veckor, en unglotta var husmor i ett arbetsläger i 2 veckor, 21 unglottor arbetade på drogfarmen i Akebäck, tillsammans 114 dagar, och 2 unglottor arbetade i barnkoloni under 4 veckor. Dessutom hjälpte en del unglottor till i eget hem på landet med trädgårdsarbete och lantbruksarbete hela sommaren, och en del yngre flickor plockade medicinalväxter.
Revisionsberättelsen upplästes även av kassaförvaltaren. Inkomsterna uppgingo till 273: 28, utgifterna till 56: 30 och behållningen blev alltså 216: 98. Ansvarsfrihet bev:ljades styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
Därefter företogs val av styrelse. Ordföranden Elsa Nelson omvaldes, övriga fyra styrelsemedlemmar blevo: Vera Karlsson, Anna-Karin. Hellsing, Inga-Britt Fernström ch Margit Siltberg. Till styrelsesuppleanter utsågos Asta Bolin och Greta Södergren.
Unglottaledaren hälsade därefter medlemmarna välkomna tillbaka till det nya arbetsåret och uppmanade unglottorna att deltaga i tävlingen om lottornas vandringspris i orientering, varefter årsmötet avslutades.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 september 1943
N:r 221

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *