Pälsskinnen.

En viktig biprodukt för fårskötseln.
För många gotländska fårägare med djur av lantras (det s. k. utegångsfåret) har försäljningen av lammskinn varit en ej föraktlig inkomstkälla, som i flera fall varit så pass betydande att den lämnat större avkastning än hela ullförsäljningen av de färdigberedda skinnen, dels till pälsar, dels till s. k. mattskinn.
De svårigheter, som föreligga vid detta sätt att taga ut lantrasskinnens mervärde äro påtagliga, särskilt framträdande är svårigheten att få ut skinn av likartad kvalitet till pälsar bland det jämförelsevis lilla material, som varje enskild fårägare hg att disponera över. Det har därför särskilt varit några större fårägare, som gått tillväga på detta sätt.
Under senare år har även ett visst intresse funnits hos uppköpare att taga emot större partier skinn och har då betalats ett visst överpris mot vanliga lammskinn. Tyvärr har emellertid på detta sätt en hel del mindervärdiga skinn beretts och släppts ut, vilket skadat det goda rykte, som tidigare kommit gotlandsskinnen till del. En svaghet med detta system har även varit att någon verklig kvalitetsbetalning ej skett utan hela partiet betalats med ett genomsnittspris, vilket fastställts efter den erfarenhet köparen haft av tidigare leveranser från samme uppfödare samt hur pass hårt den senare kunnat pressa köparen. Mycket olika pris ha således erhållits av olika säljare för skinn av samma kvalitet.
Försäljningsförhållandena ha således varit långt ifrån tillfredsställande och Föreningen för Gotländska Utegångsfåret, som i första hand tillvaratager lantrasuppfödarnas intressen, har även flera gånger haft denna fråga på tal och även framfört önskemål om verklig kvalitetsbetalning av fårskinnen, bl. a. till Gotlands Andelsslakteriförening. Denna har under senare år utbetalat ett visst merpris per kg. kött för djur levererade med: Ailliga eller undergrodda skinn, men någon differens för verkligt förstklassiga pälsskinn och mera ordinära skinn har ej gjorts i prishänseende.
Andelsslakteriföreningen har emellertid nu beslutat att försöksvis utföra sortering av ulliga och undergrodda skinn och kavlitetsbetala dessa enligt sorteringsutfallet.
Sorteringen och klassificeringen kommer att utföras av den på föreningsstämman utsedda kontrollanten, som för detta ändamål genomgått särskild utbildning.
Följande kvalitetsklasser komma att användas:

Prima pälsskinn
a) färg pärlgrå eller vit, pälsen tillräckligt tät, med lockig botten och ringa dödhårsförekomst;
b) baggskinn eller stora lammskinn, lämpliga till s. k. mattskinn (helulliga) ;

I klass pLlsskinn:
färg jämn (ej brokig), pälsen av lantraskaraktär (ej finullig), dödhårsförekomsten måttlig;
II klass pälsskinn:

Övriga ulliga eller undergrodda lammskinn.
Till klass Prima skulle sålunda komma att hänföras dels de bästa pälsskinnen, vilka i kvalitet skulle kunna jämföras med de tidigare i stor utsträckning importerade finska lammskinnen, dels också de bekanta gotländska mattskinnen, som ju rönt rätt stor efterfrågan. Kvalitetsfordringar på dessa senare äro vacker, dekorativ färg, gärna med mörk krage och rand i ryggen, redig, strid lång ull, som ej har benägenhet att filta ihop sig. Skinn hänförbara till denna klass skulle betalas dels med ett grundpris av 20 öre per kg. slaktad köttvikt, dels med ett tilläggspris av 6 : — kr. per st.
I klass pälsskinn bli huvuddelen av övriga lantrasfårskinn, undantagna äro sådana av utpräglad finullig karaktär samt sådana, som äro mycket dödhårsbemängda och brokiga i färgen. För skinn av denna kvalitet utgår betalning med samma grundpris som för Prima men blir tilläggspriset 2: — kr. per st.
Till klass II komma övriga ulliga eller undergrodda skinn, huvudsakligen då sådana av mjuk-ullig typ, således av de engelska raserna samt den finulliga typen av lantrasen. Dessa skinn lämpa sig ej för beredning till pälsskinn utan endast till pälsfoder samt i sämsta fall till nappaskinn, således till samma ändamål som huvuddelen av de klippta fårskinnen. Skinn sorterade till denna klass betalas med enbart grundpristillägget, vilket motsvarar ungefärliga värdet av med skinnet följande ull.
Sortering kommer att utföras och kvalitetsbetalning att tillämpas för leveranser under nu påbörjad vecka och meddelande härom att införas i veckans prisnoteringar.
Det är glädjande att slakteriföreningen nu beslutat göra ett försök till kvalitetsbetalning av fårskinn, vilka ju variera i värde avsevärt mer än andra hudar, beroende på den mycket olikartade användning de kunna få. Fårskinnen skulle sålunda komma att bli likställda med flertalet andra lantbruksprodukter, vilka ju som bekant betalas efter kvalitet. Åtgärden kommer säkerligen att verka sporrande för åstadkommande av en bättre vara och dessutom att befrämja avsättningen, då en sorterad förstklassig produkt kan erbjudas vid sidan av den störa mängden ordinarie skinn. En utökning av mängden prima pälsskinn är säkerligen att emotse under de närmaste åren. Hur avsättningsförhållandena komma att gestalta sig efter kriget veta vi ej men sannolikt är att skinn lämpliga för åstadkommande av relativt prisbilliga, slitstarka pälsar som dock besitta en viss elegans och som kunna varieras i färg och utseende, komma att finna åtgång. Att efterfrågan på sådana lammskinn fanns före kriget framgår ju otvetydigt av den betydande import, som då förelåg.
-gg-

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 september 1943
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *