Klintehamn.

Kommunalfullmäktige
höllo onsdag kväll extra sammanträde i kommunalrummet under handelsföreståndare Wilh. Anderssons ordförandeskap. I anledning av dagens ärende beträffande sjuårig folkskola i Klinte hade en del av skolstyrelsens ledamöter infunnit sig som åhörare.
Sju ledamöter av fullmäktige voro frånvarande med godkänt förfall.

Ny kvinnlig ledamot i fullmäktiges krets.
Vid öppnandet av dagens sammanträde hälsade ordföranden fröken Sigrid Lindbom välkommen i fullmäktiges krets. Fröken Lindbom, som är fullmäktiges andra kvinnliga ledamot, efterträder ingenjör Eric Gunnarsson, som avflyttat.

Sjuårig folkskola beslutad.
Det av fullmäktige den 4 juni bordlagda ärendet beträffande folkskolestyrelsens förslag om införande av sjuårig folkskola m. in., var uppfört å dagens föredragningslista till förnyad behandling.
Skolstyrelsen hade till sammanträdet inkommit med närmare utredning beträffande dels kostnaderna härför, dels beräknade barnantalet i distriktets folkskolor under närmaste åren.
Av utredningen framgick bl. a., att engångsavgiften för inredningsarbeten, möbler etc. beräknas till kr. 1,200 och den årliga ökningen av utgifter till kr. 578. Lärarens lön, kr. 4,600, utgår av statsmedel.
Skolpliktiga barn i distriktet under 1943-1949 beräknas approximativt årligen till i medeltal i sexårig skola 117 och i sjuårig 125.
Samtliga distriktets barn i 7:de klassen skola hänvisas till undervisning i Klinte kyrkskola, där utrymmena för småskollärarinnans bostad omändras till klassrum. Den sjuiriga skolformen införes fr. o. m. läsåret 1943 44. Ettårig fortsättningsskola anordnas som påbyggnad på 7-åriga folkskolan och anordnas såsom yrkesbetonad fortsättningsskola. Den skall taga sin början omedelbart efter folkskolans slut i juni och fortgå G veckor i följd.
Sedan utredningen föredragits begärdes ordet av hr Erik Ahlström, som önskade några upplysningar bl. a. huruvida den föreslagna nya lärosalen komme att godkännas av myndigheterna.
Skolstyrelsens ordförande, prosten Gustaf Sjöberg, som erhöll fullmäktiges medgivande att yttra sig, meddelade, att skolstyrelsen erhållit den inspekterande myndighetens löfte om godkännande av ändringsarbetena. Skolstyrelsen hade funnit det framlagda förslaget beträffande klassrummet som det billigaste utförbara. Klasserna 1-7 vid kyrkskolan kommer att delas i tre avdelningar.
Sedan ytterligare några frågor besvarats beslöto fullmäktige att i skoldistriktet skall inrättas 7-årig folkskola. Skolstyrelsen fick även fullmäktiges uppdrag framlägga förslag till nytt reglemente för Klinte skoldistrikt.

Handel med begagnade cyklar.
Länsstyrelsen hade begärt fullmäktiges yttrande över firma Hj. Anderssons anhållan om rätt att idka handel med begagnade cyklar och cykeldelar.
Fullmäktige beslöto tillstyrka ansökningen.

Avloppsledningen i Valla-kvior.
Till dagens sammanträde hade hälsovårdsnämnden överlämnat tvenne inkomna anbud å utförande av arbetet med den tidigare beslutade avloppsledningen i Vallakvior.
Fullmäktige beslöto antaga ott av hr Alfr. Holmberg inlämnat anbud å kr. 11,850. Arbetet skall vara slutfört den 1 augusti 1944.
Till arbetskommitté utsågs hälsovårdsnämnden jämte vägmästare Lars Dahlström.

Upprensning av avloppet i södra delen av Klintehamn.
Hr Emanuel Karlsson efterlyste en upprensning av avloppsdiket i södra delen av Klintehamn.
Hr Wilh. Pettersson ansåg det lämpligast att hälsovårdsnämnden fick i uppdrag undersöka de sanitära olägenheter som kan uppstå med nuvarande anordning, samt inkomma med förslag över eventuella förbättringar och kostnaderna härför. Förr eller senare, menade hr Pettersson, framtvingas dock ordnandet av avlopp för samhällets södra del i enlighet med tidigare uppgjorda förslaget över samhällets avloppsnät.
Fullmäktige beslöto i enlighet med hr Wilh. Petterssons förslag att uppdraga åt hälsovårdsnämnden att utreda ärendet.
Till sist bad skolstyrelsens ordförande, prosten Sjöberg, till fullmäktige få framföra skolstyrelsens tack för visad förståelse för det framlagda, av fullmäktige välvilligt behandlade förslaget om 7-årig folkskola i Klinte distrikt. Prosten Sjöberg uttalade som sin övertygelse, att det i dag fattade beslutet kommer att verka till skolväsendets höjande i Klinte.

Klinte fullmäktige utmanar Hemse fullmäktige till fotbollsmatch?
Till förmån för Norgehjälpen hade en anonym brevskrivare föreslagit Klinte kommunalfullmäktige att exempelvis utmana Hemse kommunalfullmäktige till en vänskapsmatch i fotboll.
Fullmäktiges ledamöter, som diskuterade saken efter sammanträdets slut, beslöto uppdraga åt hrr Justus Jakobson, Erik Ahlström och Gösta Johansson att undersöka möjligheterna anordna en inkomstbringande fotbollsmatch inom närmaste tiden i Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *