Klintehamn

Klintehamns missionskyrkas söndagsskolor
firade i söndags sin sommarfest hos hemmansäg. H. Jacobsson, Valla. Efter sång och inledningsanförande höll kamrer E. Lundblad ett kortare tal med barnen över orden: ”Allt är redo”. I programmet medverkade elever från båda skolorna med dels uppläsning, dels sång. Såväl barnen som de många övriga deltagarna serverades kaffe med dopp. Till barnen överlämnades därjämr te sommartidningar och diverse godsaker. Rikligt med lämpliga ungdomslekar förekom under en paus i festen. En insamling av missionsmedel inbringade kr. 29: 86.

Levide pingstförsamling
som jämväl bedriver predikoverksamhet i samhället hade till i lördags an6tdnat ett missionsmöte i Salemkapellet med föredrag av pastorerna Vald. Fäldt, Nynäshamn, och Knut Eriksson, Vilhelmina. Publiken var relativt talrik.

Årsmöte med Klintekretsens föreläsningsförening
hölls måndag kväll i kommunalrummet under hr Aug. Lindqvists ordförandeskap.
Av den föredragna styrelseberättelsen framgick bl. a., att föreningen under senaste verksamhetsåret anordnat 8 föreläsningar med i medeltal 130 åhörare. Åhörareantalet per föreläsning har ökat med 49 jämfört med föregående år. Orsaken härtill torde vara bra föreläsare och ämnen.
Föreningens medlemsantal är f. n. 40 st. Utgifter och inkomster balansera med kr. 1,247: 73. Bland inkomstpostema märkas statsbidrag kr. 125: —; årsavgifter kr. 81: —; inträdesavgifter kr. 295: 75 (kommunalt anslag kr. 200 ingår i nästa års räkenskaper). Bland utgiftsposterna märkas arvoden m. m. till föreläsare kr. 437: 87; lokalhyra kr. 50: —. Kassabehållning vid verksamhetsårets slut kr. 694: 06.
Styrelseberättelsen godkändes och,ansvarsfrihet beviljades.
Årsmötet beslöt att årsavgifterna skulle utgå med samma belopp som tidigare år.
Till styrelse omvaldes fröken Mina Fredriksson, hrr Aug. Lindqvist, Karl Kahlström, Albin Åkesson, Ragnar Smith och H. Dahlgren. Suppleanter: fröken Sigrid Lindbom, hrr Gösta Johansson, Hugo Broden och Anders Pettersson.
Föreningens ordförande utses av kommunalfullmäktige.
Till revisorer utsågos hr A. Hj. Wigsten och den kommunale revisorn och till suppleanter hr Emil Lindholm och den kommunale revisorsuppleanten.
Härefter diskuterades det kommande verksamhetsårets föreläsningsprogram. Mötet uppdrog åt föreningens föreståndare att med övriga föreningar på Gotland närmare diskutera lämpliga föreläsare och ämnen. Årsmötet uttalade sig för en konsert av den kände pianisten W. Witkowski. Konserten skulle om möjligt hållas i Klinte kyrka under november månad.
Antalet föreläsare nästa år fastställdes till omkring 10.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *