Nu ska luftskyddsrummen vara gastäta.

Luftskyddsinspektionen har i skrivelse till luftskyddschefen i Visby meddelat att under vissa förutsättningar statsbidrag kan erhållas till inredande av gastätt luftskyddsrum i berget. Emellertid bör icke ett större, centralt sådant skyddsrum anordnas i berget för allmänheten, utan detta avses främst för en luftskyddscentral, varjämte ett mindre rum för allmänheten kan inredas. Fem å sex gastäta offentliga skyddsrum böra anordnas på olika platser i stadens centrala delar. Statsbidrag kan utgå med 2/3 av kostnaden, dock högst med 100 kr. för personplats. Ingenjör H. Sellergren är nu sysselsatt med utarbetande av förslag till dylika skyddsrum och sedan luftskyddsnämnden tagit ställning härtill kommer frågan att upptagas av drätselkammaren till slutbehandling.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Augusti 1940
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *