SLITE.

Slite Cements netto 1938 288,687 kr.
Slite Cement och Kalk a.-b. har under fjolåret visat en kraftig produktionsökning som följd av de under föregående år företagna utvidgningarna av cementverkets kapacitet, vilka nu slutförts. Av cement ha sålunda under fjolåret avsatts 821,942 fat mot 635,720 året förut. Rörelsen har givit ett från 676,364 kr. till 949,671 kr. ökat överskott. Efter avskrivningar på 585,124 kr. (525,340 samt skatteavsättning på 75,861 kr. (59,559 kr.) framkommer ett från 90,465 till 288,687 kr. ökat netto. Styrelsen föreslår att årets vinstmedel jämte balanserade 34,569 kr. eller sammanlagt 323,255 kr. (95,719) disponeras för utdelning till aktieägarna med 5 proc. (1. å. 2 proc,) med 152,875 kronor (61,150) och resterande 170,380 kr. balanseras.
Tillgångar och skulder balansera med 8,80 milj. (8,37 milj.) Fastigheter och byggnader upptagas i sammanlagt 5,48 milj. (5,52 milj.), förråd i 0,45 milj. (0,29 milj, och fordringar reverser i 0,55 milj. (0,37 milj.) På skuldsidan har obligationslånet reducerats till 1,37 milj. (1,46) medan diverse skulder ökat från 1,46 till 1,55 milj.

Musikaliskt evenemang.
Boge kyrka demonstrerades i fredags kväll en Hammondorgel, vilken någon tid framåt kommer att vara uppställd därstädes för att bereda församlingsborna tillfälle att bedöma dess egenskaper. Man står nämligen inför nödvändigheten att anskaffa en ny orgel.
Denna orgel avviker till sitt utseende högst väsentligt från den vanliga kyrkorgelns, enär den saknar pipor och dylikt. Tonen alstras i stället genom elektriska strömmar, och tonstyrkan är beroende av antalet ljudförstärkare. I detta fall voro tvenne dylika förstärkare inmonterade, och den elektriska strömmen erhölls från en motor, som var placerad i kyrkans värmekällare.
Demonstrationen ägde rum i samband med passionsgudstjänsten, och när denna tog sin början klockan 7, var kyrkan fylld av intresserade församlingsbor. Orgeln spelades av kantor E. Hanson, som härvid fick tillfälle att pröva dess rika möjligheter dels såsom instrument för den egentliga kyrkaomusiken i samband med såväl psalmsången som den liturgiska sången under gudstjänsten och dels såsom konsertning. I denna medverkade dessutom hr N. Ljungberg å violoncell och kyrkoherde Carl Söderberg med solosång. Orgeln visade sig härvid äga stora registreringsmöjligheter, och dess tonrikedom och klangskönhet väckte berättigad förvåning och beundran. Under den närmaste tiden torde den därför med alldeles särskilt nöje komma att åhöras av talrika och intresserade kyrkobesökare.
Leverantör är Aga-Baltic, Stockholm. Bolaget hade även nedsänt en representant för detta tillfälle, vilken före gudstjänstens början lämnade en del orienterande upplysningar om orgelns grundprinciper och funktion.

Othems kyrkliga syförening
hade i torsdags kväll efter gudstjänstens slut i kyrkan anordnat syföreningsauktion i kyrkskolan, varvid en del handarbeten och dylikt försåldes. Försäljningen inbragte i runt tal omkring 300 kronor. Behållningen går till olika kyrkliga ändamål, men den större delen torde komma att avsättas till en fond för kyrkans framtida restaurering.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *