Landsbygden. Vallstena.

VALLSTENA.
”Den goda viljans dag” hade av Vallstena N. T. O.-avdelning anordnats härstädes under söndagen, varvid offentligt möte anordnats i SLU:s bygdegård.
Mötet inleddes vid 8-tiden på kvällen av avdelningsordf., som hälsade de närvarande välkomna samt redogjorde för mötesprogrammet.
Efter en del sångnummer, utförda av medverkande visbybor, höll så hr Folke Engström från Visby ett anförande, vari han redogjorde för syftemålet med det s. k. ”Den goda viljans år”, som anordnats av Nationaltemplarorden. Tal. gav i anslutning härtill en sammanfattning beträffande den goda viljans betydelse i det mellanfolkliga och sociala arbetet, och riktade härvid en appell till de närvarande att genom sitt medlemskap eller på annat sätt stödja nykterhetsrörelsen i dess ideella och fostrande arbetsuppgifter. I det omväxlande programmet förekom vidare deklamation och sång till luta av hr Hilding Hammarström, jämte en dialog, utförd av ett par logemedlemmar, samt såväl unison som kanonsång o. s. v. Även kaffedrickning ingick i programmet och som avslutning på det hela utfördes en del folklekar.Leverans av sockerbetor, har nu pågått en veckas tid härute under synnerligen gynnsamma väderleksförhållanden. Åkrarna äro på grund av de uteblivna höstregnen lätta att trafikera, och vad landsvägarna beträffar torde de, åtminstone ännu så länge ur trafiksynpunkt icke lämna något övrigt att önska. På grund av den torra väderleken har även jordprocenten å de levererade betorna i många fall varit synnerligen låg vid lossningarna vid fabriken. Vad skörderesultatet däremot beträffar torde detta komma att avsevärt understiga fjolårets goda resultat. I många fall torde sålunda icke ens ett resultat av 1,000 kg. pr ruta kunna påräknas.
Den uteblivna nederbörden har även orsakat en synnerligen besvärande vattenbrist som efter hand, som de givande höstregnen utebli och vattenåtgången på grund av kreaturens insättning i ladugårdarna, alltjämt ökar, vattenbristen vållar jordbrukarna avsevärda bekymmer. De mindre regnskurar som på sistone fallit härute, ha ej heller på något sätt kunnat öka vattentillförseln i brunnarna då : nederbördssiffran. i samtliga fall endast uppgått till några få millimeter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *