Landflygfältet vid Fårösund skall nu ordnas.

Flygförvaltningen exproprierar den erforderliga marken.
Stockholm, 12 maj. (Press) I frågan om ordnandet av landflygfältet vid land- och sjöflygstationen vid Fårösund har flygförvaltningen nu ingivit förslag till försvarsministern. — Verkställda undersökningar ha visat, att markkostnaderna vid frivillig försäljning skulle belöpa sig till 162,040 kr., vartill komma 3,000 kr. — för avstyckningar och lagfart. Vid expropriationen skulle däremot den erforderliga marken sannolikt kunna förvärvas för 131,850 kr. Då ett val av expropriationsförfarandet alltså skulle ställa sig i runt tal 33,000 kr. billigare än inköp i vanlig ordning, förordar flygförvaltningen för sin del expropriation.
De områden, som avses exproprierade för det blivande ländflygfältet, utgöras av jordregisterfastigheterna Änge 128, delar av fastigheterna Bunge annex 11 och 15, Stux 1142, Änge 13, 15, 136, 17, 19 och 111, vidare den del av samfällda vägen för fastigheter inom Bunge socken, vilken kommer att falla inom det bli vande flygfältet, samt slutligen den mark om 1,250 kvm., vilken är samfälld för delägare i Stux m. fl. hemman.
I detta sammanhang begär flygförvaltningen, att till dess förfogande skola ställas de av årets riksdag för övningsplatsen i Fårösund anvisade anslagen ,nämligen 150,000 kr. till markförvärv för land- och sjöflygstationen, 100,000 kr. för flygfältsarbeten, 17,500 kr. till administrationskostnader samt 53,500 kr; utgörande 20 proc. förhöjning med anledning av inträffade prisstegringar, sammanlagt alltså 321,000 kr.
Till sist betonas angelägenheten av, att de planerade arbetena omedelbart få igångsättas i största möjliga utsträckning. I nämnda syfte har flygförvaltningen förhandlat med markägarna angående arrendering av här ifrågavarande mark i avvaktan på föreslagna markförvärvs genomförande.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 Maj 1938
N:r 108

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *