Landsbygden. Hejnum.

HEJNUM, 6 dec.
Adventsvesper. En gripande och högtidlig vespersgudstjänst hölls i går afton i Hejnums kyrka, varvid Häl och Vakstens kyrkokörer medverkade och kontraktsprosten Axel Klint predikade och förrättade altartjänst. Det blev en stund av verklig andakt och stämning i den vackert dekorerade och upplysta sockenkyrkan. Mäktigt klingade koralsången, antifonterna och hymnerna under valven. Kyrkan var också i det närmaste fullsatt av en andäktigt lyssnande menighet. Vespern som tog sin början vid 8-tiden på kvällen inleddes av körerna med en adventahynn, varefter följde ”Se din konung kommer”, av Josephsson. Efter predikan utfördes av körerna, ”Hosianna” av Vogler, och ”Advent” av Otto Olsson (satt för kör och orgel). Körsången dirigerades av kantor S.
Bäl, och orgelmusiken sköttes av läraren V. Löfgren, Vallstena.
Efter vespern, som tack vare de frivilliga krafternas medverkan, blev en verklig högtidsstund för de närvarande, samlades sångarna jämte en del övriga församlingsbor i prästgården där Bälkören bjöd de närvarande på kyrkkaffe. Kontraktsprosten Axel Klint, riktade här sitt tack till sångarna för deras beredvilliga och goda, medverkan.
En vinterknäpp, som vad snömängden och kylan beträffar, torde få anses nästan ovanlig för årstiden ha vi nu en tid dragits med och det så pass att alla våra jordbrukssysslor på fält och i skogar helt måst inställas.
Ute på våra vägar har kastmanskap och plogbilar haft verklig högkonjunktur med att skaffa undan de hopade drivorna men trots detta har dock på vissa håll i socknarna vägarna stundom varit ganska besvärliga att trafikera.
Som en stor olägenhet för jordbruket måste man betrakta det förhållandet att marken under snön för närvarande är så gott som alldeles ofrusen, vilket säkert kommer att skadligt inverka på hösts& desbroddarna och även i viss mån på den höstplöjda vårsädesjorden. För skogskörslor och dylikt är även den uteblivna tjälbildningen av stor olägenhet. Detta allrahelst som snötäcket nu äger ett sådant djup att föga hopp finnes om att det nu, om snön får ligga kvar, kommer att frysa igenom. Snötäcket har nämligen på sina håll i skogarna ett djup av nära 25 cm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 december 1937
N:r 285

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *