Landsbygden. Grötlingbo.

GRÖTLINGBO, 19 dec.
Ordinarie pastoratkyrkostämma med Grötlingbo-Fide församlingar hölls å kommunalrummet här i dag under ordförandeskap av v. ordföranden i stämman, folkskollärare Emil Dalström. Först skreds till val av revisorer jämte suppleanter för pastoratkassan jämte övriga under pastoratkyrkostämman hörande räkenskaper. Valda blevo de förutvarande nämligen hem.-äg. Hugo Larsson, Lunds, för Grötlingbo och Oskar Vessman, Fidenäs, för Fide, och deras suppleanter hem.-äg. L. O. Larsson, Söderkvie, för Grötlingbo och Emil Svensson, Rommunds, för Fide.
På grund av hög ålder och sjukdom i förelåg för stämman en avsägelse från prosten Oskar Jacobsson att få avgå från posten som ordförande i pastoratkyrko, stämman. Efter prosten Jacobsson valdes enhälligt folkskollärare Emil Dalström till ordförande. Till vice dito valdes hem.-äg. Gunnar Larsson, Norrkvie. Valen gälla två år, alltså till och med utgången av 1939. Stämman uttalade som i sin önskan att den nye ordföranden skulle genom protokollsutdrag framföra dess tack till den avgående ordföranden, som svarat för denna post i mer än 50 år. Till ledamot i boställsnämnden efter hem.-äg. Vilhelm Johansson, Skradarve, som under året avlidit, nyvaldes hem.-äg. Albert Nilsson, Roes, suppleant Lars Nilsson, österby i Fide. Valet gäller tiden till febr. 1939.
Ifråga om nästa års stämmor beslöts att vad det beträffar den sista för året anhållan skulle inlämnas till länsstyrelsen att den skulle få hållas på vardag. Vad tiden beträffar beslöts att stämmorna skulle hållas antingen kl. 10 f. m. eller 6 e. m. med undantag av några mindre, som ordföranden kunde bestämma.


Kungörandet skulle ske på sätt som förut.
Ordinarie kyrkostämma med g Grötlingbo kommun vidtog därefter under samme ordförande. Till revisorer g att granska samtliga under kyrkostämman hörande räkenskaper utsågas hem.- äg. Nils Jakobsson, Uddvide, och kapten Hj. Andersson, Söderkvie. Suppleanter blevo hem.-äg. Hugo Larsson, Lunds, och stenhuggare Karl Jonsson, Roes. Här g liksom i pastoratkyrkostärnman förelåg avsägelse från prosten Jacobsson. Stäm- 1, man uttalade samma tack som den förra I stämman. Som efterträdare valdes lä- 1 rare Dalström med hem.-äg. Gunnar i Larsson, Norrkvie, som vice ordförande. I Valet gällde två år. Tid och plats för nästa års stämmor bestämdes som för 5 utvarande. En stunds diskussion om kollekt i kyrkan under de kollektfria sön- , dagarna vidtog därefter. Pastor Karlssons förslag att juldagens kollekt skulle tillfalla församlingens söndagsskola och kollekten annandag jul gå till kyrkans prydande möttes med förståelse och bifölls. övriga kollektfria söndagars kollektfråga uppdrogs åt kyrkorådet att ordna efter gottfinnande. Så följde
ordinarie kommunalstiLm.m.a med Grötlingbo kommun under ordinarie ordförandens folkskollärare Dalströms ledning. Nummer ett på föredragningslistan efter att orföranden i vanlig ordning förklarat stämman öppnad var val av revisorer och suppleanter för under kommunalstämman hörande räkenskaper vad det beträffar år 1938. Omvalda blevo samtliga tre förutvarande ordinarie nämligen hem.-äg. Nils Jakobsson, Uddvide, stenhuggaren Karl Jonsson, Roes, och hem.-äg. Verner Söderström, Viges. Ordinarie ledamöter i fastighetstaxeringsnämnden blevo hem.-äg. Hugo Larsson, Lunds, handlanden Sven Esklund, Norrkvie, med som suppleanter reparatör Hugo Larsson, Koparve, och stenhuggaren Karl Jonsson, Roes. I inkomsttaxeringsnämnden invaldes lotsförman Karl Hallbom, Grötlingbo udd, stenhuggaren Karl Jonsson, Roes, och hem.-äg. Hj. Jakobsson, Sandes, ordinarie ledamöter, hem.-äg. L. 0. Larsson, Söderkvie, banvakt K. Johansson, järnvägen, och byggmästare Karl Lindkvist, Skradarve, som suppleanter. I pensionsnämnden omvaldes Anders Jakobsson, Roes, och hans suppleant Anders Vesterberg, Domerarve, samt nyvaldes efter hem.-äg. L. O. Larsson, som bestämt avsade sig sitt mandat, reparatör Hugo Larsson, Koparve. Till hans suppleant nyvaldes Gunnar Larsson, Norrkvie.
Så följde ett något svårlöst problem det var val av ordförande, v. ordförande, samt tre ledamöter i barnavårdsnämden. Invalda i nämnden blevo prosten Oskar Jacobsson och som självskriven utan val v. pastor Emil Karlsson, vidare lärare Emil Dalström, lärarinnan Dagmar Vennberg, Lars Olofsson, Hallinge, Hj. Jakobsson, Sandes, Gunnar Larsson, Norrkvie, och K. Jonsson, Roes. Till ordförande valdes efter votering med slutna sedlar hem.-äg. Gunnar Larsson med 14 röster med Lars Olofsson, Hellings, på andra plats med 2. Till vice ordförande valdes folkskollärare Emil Dalström. Sedan förelåg frågan om val av en fullmäktig för kommunen att avgiva yttrande i fråga om bosättningslån. Till ordinarie valdes kommunalnämndens ordförande hem.-äg. Valdemar Gustafsson, Skradarve, med Hugo Larsson, Sixarve, som suppleant. Från Hemse kommunalstämma hade till stämman inkommit en skrivelse med inbjudan att deltaga i den arrestlokal som skulle inrymmas 1 det påtänkta kommunalhuset i Hemse. Det begärda beloppet för närvarande betingade 60 kronor. Stämman beslöt att åtminstone till en början ställa sig avvaktande och avfärdade frågan därmed. Stämmorna nästa år skulle hållas på samma sätt som de två föregående.
Skördefest har hållits här även i år i Luth. Missionshuset. Men som vädrets makter nämnda kväll ställde sig allt annat än vänligt stämda blev tillslutningen vid tillfället blott ett tjugotal personer. Men trots detta blev dock resultatet av kvällens försäljning omkring 250 kr. Som talare och auktionist medverkade predikanten i Gotlands Missionsförening Emanuel Olsson, Bjärges. Festen inleddes och avslöts med psalmsång.
Den kyrkliga syföreningen har också haft sin försäljning av de alster, som tillverkats under året: Vid detta tillfälle var samma lokal till trängsel fylld. Som inledande talare medverkade v. pastor Emil Karlsson med ett föredrag om de heliga martyrerna i den första kristna tiden efter Kristus. Som utropare fungerade lärare Emil Dalström på sitt kända pigga och tilltalande sätt. Försäljningen gick undan och resultatet blev säkert mycket bra till fromma för missionen. Pastor Karlsson avslutade med en kortare betraktelse. Vinsterna i en tävling utdelades även vid samma tillfälle, en duk och ett ”lapptäcke”.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 december 1937
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *