I här fört föreningsregister

hava nedannämnda dagar innevarande år intagits följande anmälningar:
den 15 maj:

den 22 april 1937 antogos stadgar för Ronehamns fiskareförening u. p. a. som har till ändamål att verka för bättre hamnförhållanden i Ronehamn samt att i övrigt främja och tillvarataga medlemmarnas ekonomiska och ideella intressen, som stå i samband med fisket och dess bedrivande. Styrelsen, som har sitt säte i Ronehamn, Rone socken, utgöres av Ture Waldemar Bolin, Nygårds, Karl Svante Vallentin Lindqvist, Ronehamn, Martin Axel Hellström, Ronehamn, Oscar Harald Holgersson, Ronehamn, och David Pettersson, Lauritze, ordinarie ledamöter, med Gustaf Jakob Ulmstedt och Einar Olof Hilton Gardell, båda i Ronehamn, såsom suppleanter. Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter, två i förening. Räkenskapsavslutning sker för kalenderår. Kallelse till föreningsstäm-rna skall utfärdas av styrelsen och senast en vecka före stämman anslås å plats, som bestämts å ordinarie stämma. Övriga meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom på enahanda sätt;

den 4 juni:
den 8 januari 1937 antogos stadgar för Alva Handelsförening u. p. a., som har till ändamål att åt sina medlemmar mot kontant betalning och till ortens gängse pris tillhandahålla goda livsförnödenheter och andra förbrukningsartiklar. Styrelsen, som har sitt säte i Alva, utgöres av Olof Ernst Olsson, Överöstris, Per Oskar Emanuel Malmström, Ringome, Karl Hjalmar Amandus Pettersson, Kruse, Olof Petter Julius Ohlsson, Kruse, Karl Gustaf Herman Lyberg, Kruse, Jakob Viktor Ahlsten, Stumla, och Karl Oskar Larsson, Alva, ordinarie ledamöter, med Herman Teodor Viktor Pettersson, Kruse, Oskar August Leonard Larsson, Enge, och Vilhelm Jakobsson, Östris, såsom suppleanter, samtliga i Alva socken. Föreningens firma tecknas av Karl Hjalmar Amandus Pettersson och Jakob Viktor Ahlsten var för sig. Räkenskapsavslutning sker för kalenderår. Kallelse till sammanträde sker genom annons i minst en av ortens tidningar samt genom anslag i föreningens handelslokal senast åtta dagar före sammanträdet. Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag i handelslokalen;

den 16 juni:
styrelsen för Visby Södra Koloniträdgårdsförening utan personlig ansvarighet, som har sitt säte i Visby, utgöres numera av folkskolläraren Axel Reinhold Sundahl, hamnarbetaren Frans Gustaf Bergström, maskinisten Albin Herman Engström, chauffören Gunnar Olof Kristoffer Johansson och mejeriföreståndaren Knut H. Landberg med lokomotivföraren Karl Viktor Albin Nilsson och gjutaren Karl Richard Andersson såsom suppleanter, samtliga i Visby. Föreningens firma tecknas av ovannämnda Surdahl och Engström i förening.
Visby i landskansliet den 18 juni 1937.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 Juni 1937
Nr 146

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *