Hemse.

Den 26 dec.
De ordinarie decemberstämmorna hällos här annandagjul i kommunalrummet under ordförandeskap av handl. John Wittberg.
Kommunalstämman beslöt avkorta en del obetalda kommunalskatter. Angående tiden för ordinarie stämmornas hållande, beslöts att ordf. äger rätt att bestämma tiden för de två första stämmorna. Decemberstämman ville man ha andra vardagen efter julhelgen. Sättet för kungörandet av stämmorna skall ske som hittills.
Därefter förrättades följande val: Ledamot i pensionsnämnden fröken Ingeborg Vikström, suppleanter fru Gertrud Sundberg, Oxarve, och målare Johan Gardelin. Ledamöter i barnavårdsnämnden kyrkoherde Ernst Heineman, ordf., lärarinnan Sara Stengård, lantbrukare Sven Johansson, Hulte, nyvald, suppleanter fru Adele Runvin och sakförare Seth Norrby. Ombud vid brandstodsföreningens sammanträde lantbrukare Herman Sundberg, Oxarve.
Ledamöter i taxeringsnämnden bleve lantbrukare Axel Sundberg, Oxarve, kvarnägare K. F. Jonsson samt linjeförman Herman Lindberg, suppleanter lantbrukare Jakob G. Jakobsson, Likmede, byggmästare Karl Bergström och vaktmästare Ivar Korsman. Ledamot i virkestaxering lantbrukare Axel Sundberg, suppleant lantbrukare Jakob G. Jakobsson. Ledamöter i fastighetstaxeringsnämnden lantbrukare Axel Sundberg, kvarnägare K. F. Jonsson, suppleanter målare R. Olsson och lantbrukare Sven Johansson, Hulte.
Revisorer av kommunens räkenskaper för år 1938 löjtnant Bror Finberg och sakförare Seth Norrby, suppleanter för dessa lantbrukare Sven Johansson, Hulte, och handl. Erik Johansson. Revisor av Hemse fattigvårdsförbunds räkenskaper målare Gösta Nilsson, suppleant fotograf Henning Svensson. Revisor av logen Heimdals biblioteks räkenskaper hr Gerhard Siltberg. Stämman utsåg hrr John Wittberg och Jakob G. Jakobsson som befullmäktigade ombud att underteckna behöriga lånehandlingar. Som bekant har Hemse kommun upptagit ett 20-årigt amorteringslån hos pensionsstyrelsen med 3 % ränta. Man uppdrog åt kommunalnämnden att utse ortsombud, vilka skall avgiva yttrande över inkomna ansökningar till bosättningslån. De årliga drifts- och omkostnaderna för arrestlokalerna äro beräknade till 1,600 kr., Hemse kommuns andel blir 279 kr. Vidare utsågs ombud som skall underteckna kontrakt mellan Hemse kommun och Burgsviks landsfiskalsdistrikt om uthyrning av arrestlokaler. Det påtalades huruvida det inte skulle vara lämpligt att höja premien för kråkans utrotning. Man beslöt härvid att hänskjuta frågan till kommunalnämnden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 december 1937
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *