Rättegångssaker.

Edgång i kollisionsmålet.
Efter besvär av parterna å ömse sidor har Svea hovrätt undanröjt Gotlands södra domsagas häradsrätts beslut den 4 april att såsom icke till fullo styrkt ogilla av landsfiskalen Justus Jacobsson mot förre handlanden Seth Norrby framställda yrkande om ansvar, för det denne natten till den 4 augusti 1930 under färd med bil å allmänna vägen Visby-Västergarn vid Tofta genom ovarsamhet skulle ha påkört en k. m:t och kronan tillhörig motorcykel, därvid kaptenen Hjalmar Jeppsson och furiren Bertil Häglund, som färdats å motorcykeln, åsamkats kroppskador. Samtidigt har hovrätten förelagt hr Norrby, att, om han det förmår, med ed betyga, att den av honom natten till den 4 augusti 1930 å allmänna vägen från Visby till Västergarn förda bilen ”därvid icke, Norrby veterligen, vid Tofta sammanstött med någon motorcykel”.
Vid häradsrätten gjorde landsfiskalen gällande, att ”den av Norrby förda bilen ej varit försedd med lyktor, som på vederbörligt sätt belyst vägen”, att ”Norrby färdats med för hög hastighet, underlåtit att hålla till vänster och även i övrigt gjort sig skyldig till ovarsam framfart, avlägsnat sig från olycksplatsen, innan de åtgärder vidtagits, vartill händelsen skäligen föranledde, samt visat uppenbar likgiltighet för andras liv”. Hr Norrby svarade med att yrka ansvar å landsfiskal Jacobson, för det denne ”utan att verkställa utredning, huruvida icke viss annan person än Norrby vore den, som gjort sig skyldig till de med åtalet avsedda förseelserna, genom osanna och vilseledande uppgifter inför häradsrätten försökt fritaga denne andre person och i stället vid upprepade tillfällen sökt få Norrby fälld till ansvar”.
Häradsrätten, som ansåg landsfiskal Jacobson ha haft fog för sin talan, lämnade hr Norrby ansvarsyrkande utan bifall och dömde honom i stället böta 200 kr. för ”missfirmelse av åklagaren”. Även dessa häradsrättens beslut ha undanröjts av hovrätten. Den hr Norrby förelagda eden skall avläggas inför häradsrätten, dit målet, ”som bör i ett sammanhang prövas, varder i hela sin vidd visat åter”.
Hovrättens utslag är enhälligt och får ej överklagas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 december 1932
N:r 284

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *