I samfärdseln är tillståndet

detsamma som i måndags. Sofia ligger der hon ligger och har för öfrigt icke på minsta sått låtit sig afhöra. Då under sådana omständigheter något hopp om förbindelsens snara återknytande från det hållet just icke finnes, afgafe i går till poststyrelsen af ångfartygsbolaget Gotland anbud att med Klintehamn söka upprätta samfärdsel med Ölands södra udde, Ystad eller annan plats på fasta landet. Från Ölands södra udde erfor man i måndags att då rent vatten fans derstädes.
Emellertid har det nu i år gått som det alltid går, när vår postförbindelse afbrytes. De långeamma underrättelserna från Kårekolm — Sofia fastnade i lördags middag och vi visste intet derom förrän söndags qväll — samt de ännu långsammare underhandlingarne förhala en tid, som under nu rådande omständigheter är så dyrbar, att ett eller annat dygn icke får förloras.
Med den sydliga vind, som stått sedan igår, äro förhållandena omkastade. Landsort är icke vidare lätt att angöra och fråga kan vara äfven om södra Ölands udde är fri. Man har derför tänkt på Ystad, dit efter hit ingången telegrafisk underrättelse en ångare inkom igår.
På bolagets ofvan nämda anbud, som afsåg ersättning af 1,800 kr. då post lemnas och återföres, 1,200 kr. då post endast lemnas, samt vid misslyckadt försök 200 kr. om dagen, har ännu svar icke ingått från poststyrelsen, som under förklaring att styrelsen inledt underhandlingar äfven med bergningsbolaget Neptun, lofvat gifva besked idag på middagen.
Ifall anbudet antages, är Klintehamn klar att afgå i natt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 6 Mars 1889
N:r 28

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *