Vid stadsfullmäktiges

sammanträde i förra veckan upptogs tiden till större delen af justering af protokollet för föregående sammankomst. Hr Bokström ville nämligen till protokollet bilägga en skrifvelse, hvaruti han uttalade sin protest mot att åhörare blifvit från sammanträdet utvisade, utan att fullmäktige dessförinnan fattat formligt beslut att öfverläggningen skulle hållas enskildt. Denna skrifvelse ansåg hr Leijer innehålla ett och annat, som efter hans mening borde hemfalla under den enskilda öfverläggning, hvarom sedermera beslutats och hvars syftemål skulle gå om intet, om den finge den offentlighet, som en sådan till protokollet bilagd skrifvelse skulle medföra. Frågan gaf anledning till en stunds öfverläggning och slets genom votering, hvarigenom med 15 ja mot 2 nej beslöts, att skrifvelsen skulle biläggas protokollet, mot hvilket beslut hr Leijer anmälde gin reservation.
Hr Bokströms förslag om anskaffande af annan lokal för follmäktige, uppsköts till nästa sammanträde, sedan hr B. upplyst, att navigationsskolestyrelsen förklarat sig villig att afstå sin lokal 1 Oktober 1877, men att med kontraktets uppgörelse tills vidare af giltiga skäl måste anstå.
— Ansökan om rättighet till mindre partihandel med bränvin hade till magistraten ingifvits af handl. J. B. Möller och Bränneribolaget, företrädt af hrr Wallér, Engström och Wedin. Ansökningarna, af magistraten tillstyrkta, bordlades på yrkande af hr Leijer.
— Fattigvårdsstyrelsens anhållan om ny ordförande efter afl. kapten Ringbom uppsköts till nästa sammanträde.
— Hr Romdahl hade ingifvit förslag att fullmäktige måtte af allmänna medel: eller af bränvinsmedlen anvisa ett anslag af 300 kronor såsom bidrag till underhållande af musik i botaniska trädgården. Motionären som förordade sitt förslag och upplyste, att för närvarande genom enskild teckning samlats 500 kronor samt att en summa af 800 kr. vore behöflig för att omkring en månad underhålla musiken, vann understöd af samtlige uppträdande talare, hvilka dock af formella skäl icke ville vara med om att genast fatta beslut utan yrkade remiss till drätselkammaren och, med anledning af nödvändigheten att snart få saken afgjord, extra sammanträde, hvilket beslöts.
— Rådman Chevalier hade uti ingifven, af magistraten tillstyrkt, ansökan anhållit om en löneförhöjning af 1000 kronar. Drätselkammaren hade uti häröfver afgifvet utlåtande föreslagit ett personelt årligt lönetillägg af 500 kronor. Hr Ljungholm ansåg att drätselkammarens utlåtande borde bland fullmäktige cirkulera, innan beslut fattades. Hr Leijer påpekade, att ett personelt årligt lönetillägg isak icke skilde sig från ett för all tid faststäldt. Höll före, att ett beviljande af den ifrågasatta förhöjningen skulle, om icke undanskjuta, åtminstone ej påskynda genomförandet af den nya löneregleringen för magistraten ; yrkade afslag. Hr Bokström talade för bifall till löneförhöjning till det belopp drätsalkemmaren föreslagit. Hr Ljungholm tyckte, att man på grund af de många göromål, hvilka sökanden anfört såsom skäl till sin framställning, väl kunde hafva skäl att tänka på den frågan: hvad gör egentligen den andre rådmannen ? — Ärendet uppsköts.
— Till brandehefens förfogande stäldes ett reseanslag af 200 kronor att på lämplig ort inhämta erfarenhet om bästa slag af brandmateriel, hvaraf staden är i stort behof.
— 300 kronor anvisades till inköp af för brandkåren behöfliga befäls- och igenkänningstecken, på hvilka prof af brandchefen julemnats.

Gotlands Allehanda
Tisdagen, 18 Juli 1876
N:r 57

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *