Utdrag ur taxeringslängden

ötfver inkomstbevillningen efter andra artikeln uti Visby för år 1876, upp tagande dem, som af tax.-kom. anses ega en årlig inkomst af 800 kronor och deröfver. För dem, som här upptagas till inkomst at 1,800 kronor eller derunder, äro, som bekant, enligt bevillningsförordningen 300 kr. fritagna från beskattning.
(Forts.)
Norder-Rotan.
Målaren G. F. Carlsson 800.
Bankdirektör L. Jacobsson 7,050.
Handl. G. T. Romdahl 5,000.
F. bankbokhållaren Axel Lennmark 2,250.
Kapten Henrik Lindström 3,728.
Garfvaren K. P. Romin 3,500.
Verkmästaren K H. Lillja 1,600.
Apotekaren K. J. Marelius 8,000.
Provisor S. Ljungberg 1,200.
Handlanden Joh. Hägg 11,000.
Boktryckerifaktorn M. Linder 9200,
Bankkassören Aug. Romdahl 3,500.
Bryggeribolaget 8,000.
Borgmästaren S. J. Matthiesen 5,321.
Bryggmästaren J. F. Janke 3,000.
Skomakaren K. N. Alfvegren 1,105.
Garfvaren Joh, Stenström 2,500.
Garfvaren K. M. Stenström 3,500.
Färgaren K. J. Stenström 1.000.
Garfvaren Kr. Stenström 3,000.
Musikdirektören W. Söhrling 2,350.
Skepparen Ol, Lindahl 1,160.
Löjtnant E. A. Gardell 1,633.
Landssekreteraren J. Hambreus 5,956.
F. Kaptenen Lars Gardell : 2,000.
Bokhållaren G. Marelius 1,000.
Trädgårdsmästaren J. May 2,000.
Skepparen. Axel Lindström 1,500.
Kapten Karl Ringbom 3,263.
Boktryckaren A. E. Jeurling 4,000.
Boktryckaren Ossian Jeurling 2,400.
Sjökapten Herm. Lindström – 2.000,
Enkefru F. M. v. Baumgarten 1,100,
Löjtvant F. v. Baumgarten 1,627,
Löjtvant Th. v. Baumgarten 873,
Militärbefälh., friherre E. von Vegesack 8,505.
Mamsell C. Hoffman 1,000.
Kaptenen F. W. Jacobssen 1,968
Med.-doktor Joh. Dabl 900.
Skepparen K. O. Gardell 1,400.
K. J. Kahlström 1,000.
Notarien Aug. Kreiiger 1,458.
Landtmäteriauskultanten J. V. Schill 1,500.
Kaptenen friherre A. R. ruse 3,363.
Handlanden J. E. Ibre 2200.
Kamreraren Herm. Pettersson 3,900.
Skepparen W. Höglund 1,000.
Skomakaren O. N. Hallin 1,380.Styrman Karl Sandström 1,000.
Maskinisten Konr. Sundström 1,000.
Smeden N. W. Othberg 900.
Jägmästaren J. 0. Sylvan 4,500.
Mamsell E. Fabhlsten 800.
Skepparen J. E. Lyberg 1,200.
Enkefru Fredr. Ihre 833.
Handlanden T. slingwall 4,000.
Handelsbiträdet Pettersson 800.
Handlanden J. O. Hederstedt 3,000.
Magistratssekreteraren Gabr. Herlitz 4,000.
Byggmästaren H. J. Lindgren 1,800.
Handlanden Julius Lindal 3,000.
Viktualiehandl. J. G. R. Westberg 1,500.
Majoren och ridd. P. E. Ihre 3,592.
Löjnant J. L. Meyer 882.
Stadskamereraren, O. Melin 3,250.
Färgaren G. 0. FR 4,500.
Färgaren E. J. Schöldström 800.
Metodistpredik. A. F. Wåhlstrand 1,200.
Stadskomminister 0. Öfverberg 2,489.
Landträntmästaren N. T. ELEN 5,473.
Uppsyningsman J. J. Söderdahl 1,150.
Löjtnant ÖOsk. Eriksson 1,189.
Farm.-stud. A. Branting 1,000.
Farm.-stud. O. Olsson 800.
Åkaren J. E. Jansson 800.
F. d. vaktm. J. J. Stenbom 900.
Skomakaren L. N. Berggren 800.
Viktualiebandl, L. Andersson 1,000.
Smeden N. G. Rydahl 800.
Skräddaren K. L. Sandahl 895.
Akaren J. P. Hultberg 800.
Bagaren S. A. A. Svensson 800.
Skepparen J. N, Wetterlund 900.
Skepparen J. P. Bingmark 900.
Krogförestånd. Ludv. Åberg 875.
Bryggaren A. Erikssons enka 1,000.
Snickaren J. O. Engström 800.

S:t-Hans-Rotan.
Handlanden J. B. Möller 3,000
Stadskassör J. G. Frendin 2,515
Bagaren Oskar Möller 2,000
Fotografen Ax. Lagergren 1,000
Skolföreståndaren J. Enderberg 1,100
Skolläraren O. Olin 900
Styckjunkaren B. Carlsson 2,941
Kaptenen m. m. N. Törnqvist 7,068
Boktryckaren Th. Norrby 2,400
Enkeprostinnan E. Romdahl 1,500
Skoladjunkten G. F. Hallenberg 2,400
Skepparen B. G. Löfvengren 1,500
Handlanden L. N. Åckar.der 3,500
Färgaren R. M. Wendt 900
Gjutaren K. J. Lönn 1,150
F. d. komm. landtm. A. Kollberg 1,500
Skoladjunkten J. Kahl 2,700
Anuditör Suno Engström 1,500
Kapten W. Wablström 2,784
F. d. löjtnant J. F. Tiljander 2,524
Handlanden J. A. Bachér 10,000
Handelsbokh. J. Christiansson 1,800
Sjökapten J. J. Christiansson 5,155
Handlanden T. Bergkrantz 2,500
Skoladjunkten dr CL. Kolmodin 1,800
Metodistpred. F. 0. Wallin 1,800
Skoladjunkten dr. K. A. Weström 4,800
Färgaren K. F. Åkermans enka 2,400
Skepparen K. F. Beckmans hustru 1,200
M. A. Bolanders läderbandel 2,500
Bagaren J. E. Löfgren 3,000
Prov.-läkaren D. M. Pontin 5,680
Skoladjunkten 0. A. Westöö 5,100
Mamsell Amalia Fåhrzeus 3,000
Lektorn m. m. d:r D. Söderberg 5,564
Intendenten P. A. Säve : 2,300
Rektorn d:r N. A. Forsberg 5,800
Soickaren Karl Dahlgren 900
Handl. konsul L. N. Boström 5,000
Handl. konsul M. N. Nilsson 3,000
Srapien G. E. Arvidsson 4,997
Skoladjunkten d:r J. F. Lindström 3,000
Barberaren G. A. Sundström 9200
Handlanden F. Wiberg 2,000
Handlanden Isr. Lindgren 4,000
Handlanden K. L. Ekman 7,400
Glasmakaren ÅA. F. Sundell 1,000
Rederiet för skonerten ”Tjelvar” 2,000
Rederiet för skonerten ”Confidentia” 2,000
Rederiet för skonerten ”Karl” 1,200
Handlanden K. H- Wallér 15,900
Handelsbokhb. K. J. Måhrbeck 1,200
Guldsmeden J. N. Palm 1,200
Instrumentmakaren A. L. Köhler” 1,500
Sergeanten J. P. Wikander 910
Handlanden G. T. Hägg 6,000
Handlanden F. G. Sandelius 4.000
Värdshusidk. F. Andersson 1,000
Kakelugnsmak. G. Cedergren 1,800
Slagtaren A. O. Carlqvist 800
Bryggmästaren Alfred Palm 1,500
Krogföreståndaren J. Svensson 800
Skepparen K. J. Wessman 1,200
Bleckslagaren K. V. Tofftén 900
Handlanden Karl Procopée 14,500
Kronofogden D. Calissendorff 3,060
Handlanden K. A. Måhrbeck 1,800
Handlanden V. O. Lindsström 9.000
Handelsbokh. H. Lindsström 2,000
Garnhandelsbolaget 1.000
Färgaren J. W. Fornell 1,500
Enkefru Hedvig Cramér 1,300
Handlanden Karl Ferm 2,000
Telegrafkom. O. F. Kuylenstierna 3,031
A. L. Wedins bayerska bryggeri 8,500
Enkefru Maria Wedin 1,500
Skeppsmätaren J. W. Herlitz 1,500
Auktionskommissarien E. Ringbom 1,500
Bryggaren Lorens Wedin 3,000
Snickaren M. N. Wies 1,500
Länsdjurläkaren E. Schoug 3,200
Skoladjunkten V Lange 3,500
Enkefru M. E. Löfvenberg 1,000
Sekreteraren H. Gustafson 1,280
Handlanden R. W. Molér 3,800
Biskopen m, m. d:r L. A. Anjou 10,988
Skoladjunkten K. J. Berglund 3,100
Lektorn d:r O. W. Lemke 4,500
Häradsskrifvaren E. Molander 2,867

Klinte Rotan.
Skepparen M. Kindberg 1,000
Skepparen C. J. Nyström 1,200
Bankbokhållaren J. Bergenstjerna 2,300
Tnullvaktmästaren K. K Lindberg 870
Handl. K, J. R. Törner 1,000
Skepparen K. N. Romin 900
Skepparen P. Pettersson 1,620
Bokhållaren H. Pettersson 1,000
Skepparen J. G. Nygren 1,000
Tullvaktmästaren J; Hammarlund 1,050
Skomakaren K. F. Wetter 1,200
Styrman J. K. Strömberg 900
Handl. Per Lnodborg 1,250
Löjtnant Hj, Hedenblad 1,683
Kontorsskrifv. Karl Myrsten 1,200
Skepparen G. A. Schultz 800
Filaren K. A. Andersson 850
Tullvaktm, J. P. Andersson 915
Mamsell Karolina Bergman 800
Länsbokhållaren Aug. Bokström 3,669
F. d. kapten P, J. Pettersson 1,400
Gevärssmeden L. H. Larsson 836
Kakelugnsmak. L. P. Pettersson 800
v. komm.-Landtmätaren 0. Warfvinge 1,800
Styckjunkaren K. J. Brodd 1,916
Sjökapten Hj. Rothstein 1,800
Landskamreraren Joban Gardell 7,218
Fabriksidkaren August Johansson 1,800
Skepparen A. W. Nyman 1,000
Handlanden Ax. Sjöström 4,500
Handlanden L. N. Goldensohn 3,500
Skepparen Osk. Alfvegren 1,000
Handl. A. Rechtnitzer 1,500
f. Landtbrukaren Karl Herlitz 1,000
Bagaren Fr. Wallin 3,000
Handl. M. Levin 4,500
Komm.-landtmätaren K. M. Strömberg 2,500
Urmakaren M. N. Siltberg 1,500
Spegelfabrikör K. Hellman 1,200
Snickaren J. N. Osterman 800
Stadsfogden O. N. Hallgren > 1,500
Handelsbokh. Lindbom 1,500
Handl. J. Hedström 3,500
Handelsbiträdet Schenholm 800
Rederiet för skonerten ”Triton” 1,000
Guldsmeden A. 8. Eskelund 950
Utskänkn.-förestånd. Marg. Svensson 800
Kopparslagar A. N. Hallgren 800
Skepparen B. K. Siggelin 1,500
Guldsmeden K, J. Häggström 1,800
Handl. J. K. Hintze 1,600
Kakelugnsmak. S. J. Berg 3,000
Bagaren A. Andersson 1,500
Kapten F. L. Walgren 3,503
Urmakaren G. Forsberg 9200
Guldsmed A. M. Elgstrand 1,000
Skepparen Georg Ekström 1,800
Bokbindaren Fr. Reg 1,200
Skeppsombudsman K. G. Bahr 2,195
Guldsmed L. F. Elgstrand 1,000
Snickaren J. P. Qviberg 800
Åkaren J. O. Qviberg 1,000
Gördelmakaren P.A. Hellgren 1,800.
(Forts.)

Gotlands Allehanda
Lördagen, 22 Juli 1876
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *