Softas strandning.

Sent omsider har i dessa dagar rörande denna olyckshändelse krigsrätt hållits i Karlskrona.
Förloppet med denna strandning är, enligt hvad krigsrättens undersökning gifvit vid banden, i korthet följande. Kapten Höggren hade på uppdrag af Postverket afslutat kontrakt med en del kronolotsar, enligt hvilket desse skulle mot en öfverenskommen betalning såsom lotsar medfölja Sofia vintertiden, då desse lotsar ej hade något att göra. Vid strandnivgstillfället var en sådan lots ombord. Kapten H. hade på resa från Gotland till Oskarshamn på grund af särskilda och ogynsamma isförhållanden ej vågat fortsätta färden i afvaktan på bättre väder lagt fartyget i närheten af Furön. Emellertid blef kapten H. af passagerarne, för hvilka den ombord varande lotsen sagt, att skäl till dröjsmål ej förefannes enär han såsom lots kände farvattnet och försäkrade sig kunna föra fartyget till Oskarshamn, först bestormad med böner att fortsätta resan, och, då han vägra de göra detta, hotad med att efteråt bli hos vederbörande myndighet anmäld såsom den der onödigtvis fördröjt resan. Då nu lotsen påstod sig med säkerhet kunna och vilja föra fartyget till Oskarshamn, så gaf kapten H. ändtligen efter för trycket och låt lotsen taga fartygets styrande om hand. Resultatet af denna färd blef, som ofvan är sagdt, strandningen.
Vid krigsrätten sökte ifrågavarande lots personligen göra gällande det påståendet, att han vid tillfället i fråga ej vore att anse såsom kronolots och således ej kunde för olyckan göras ansvarig i den mån och till den utsträckning, hvartill han, ifall han varit kronolots, under ifrågavarande omständigheter kunde anses skyldig. Med åberopande af, bland annat, med nämnde lots ingånget kontrakt sökte kapten H. gendrifva detta påstående, under yrkande att således sjelf blifva i målet frikänd och att lotsen måtte förklaras skyldig till ofta nämda strandningshändelse. Efter öfverläggning frikände krigsrätten kapten H. med förklarande att lotsen i fråga, på grund at hvad i målet förekommit, vore att vid strandningstillfället anse som kronolots.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Maj 1876
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *