Sofias strandning.

I Oskarshamnsposten för i onsdags läses rörande denna olyckshändelse en ganska utförlig berättelse, hvilken vi tro oss böra meddela våra läsare: ”Under rådande storm och täta snöbyar råkade postångfartyget Sofia med kronolots ombord och under denves kommando, att i söndags kl. 11 förmiddagen törna på det i Kalmar sund belägna, högst farliga grundet Flatbottnarne, omkring 1 mil härifrån. Till följd af snötjockan kunde ingen från staden se den svåra belägenbet, hvari fartyget råkat, utan hade man för dess uteblifvande en osökt anledning uti det antagandet, att stormen och det tillväxande snöovädret omöliggjorde fartygets hitkomst vid den annars vanliga tiden. Sofia bade afgått från Visby så tidigt på natten, att hon, utan nämda hinder, bort kunna vara här på utsatt tid. Vid middagstiden gåfvos skottsignaler från Sofia, och först då erfor man att fartyget var i nöd, och sedermera underrättades man att det strandat på ofvannämnda grund, der Sofia efter tvenne timmars förlopp blef läck i maskinrummet, hvarför maskinens användande omöjliggjordes vid försöken att få flott vatten. Innan fartyget blef läck vidtogos alla möjliga försök att komma af grundet, men isgången i sundet lärer försvårat försöken härmed. Så fort omständigheterna det tilläto afgingo bemannade båtar från olika ställen kring staden till Sofia, hvarifrån de ilandförde passagerarne. Befälbhafvaren hade derförinnan låtit besättningen ilandföra den oskadade posten, hvilken befordrades med först afgående bantåg.
Vid olyckstillfället voro befälhafvaren och andre styrmannen på kommandobryggan. Kort förut hade befälhafvaren tillfrågat lotsen om han vore fullt säker att kunna fortsätta, hvartill denne lärer svarat ja, naturligtvis troende sig vara i rätta farvattnet. Fartyget stod i måndags i 8 fots djupt vatten akter ut och omkring 6 fot midskepps och förut. Vattnet hade då äfven inträngt i akterrummet, emedan skottet emellan maskin- och akterrummen vid axeln ej varit tätt.
Telegram afgingo härifrån till Visby med begäran om hastig hjelp af dykerifartyget Poseidon, och lärer äfven poststyrelsen genom länsstyrelsen i Visby begärt skyndsamt understöd. Visserligen ingingo svar dels att Poseidon klargjordes och dels att den var färdig till afgång, men afbördes ej på måndagen.
Sedan passagerare, restauratrisen m. fl. af den qvinliga betjeningen ombord blifvit landsatta, nödgades kapten Höggren jemte besättning på måndagsaftonen lemna fartyget, emedan stormen tilltog och fartyget ständigt högg mot grundet, hvariör vistandet ombord var litsfarligt. — Natten till och onder gårdagen var stormen orkanlik, och väldiga snömassor föllo samt yrade kring jemväl under hela dagen, hvarför det ej var möjligt att kunna se om Sofia ännu qvarstod på grundet eller om hon under natten slagits i stycken.
Det har ej varit oss möjligt att beröra detta olycksfall utan djup, smärtsam rörelse, och under uttryck af varmt deltagande för kapten Höggren, hvilkens raska, oförtrutna nit hittills varit krönt af välförtjent framgång. Detta deltagande kommer i ej ringa mån lotsen Klingström till del, emedan, efter vår öfvertygelse, han vid tillfället varit ledd endast af en ifrig önskan att skydda fartyget, under det vidriga, kanske oemotståndliga omständigheter bragte detsamma ur sin rätta rigtning.
Sedan förestående var skrifvet, erfara vi att Sofia, som under hela gårdagen ej kunde ses med anledning af yrvädret, qvarstår på grundet, och således lyckligtvis icke blifvit sönderslagen under den ytterst häftiga stormen natten till gårdagen. Poseidon afgick från Visby kl. 12 i går natt för att assistera; räddningsarbetet började i går på eftermiddagen.
— Poseidon lyckades att, med biträde at Neptun, under fredagen flotttaga Sofia och inbogsera benne till Klubb, Isforceringen till dockan varade ända till lördags middag och vid fyratiden samma dag var Sofia intagen i dockan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Mars 1876
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *