Om Gotlands-hertigens

besök i Amerika läses i en N. D. A. tillhandakommen Filadelfiatidning:”Andre sonen af konung Oskar af Sverige har anländt till Filadelfia. För tre år sedan uttryckte konungen under ett samtal med ”Newyork Heralds” korrespondent sitt synnerliga intresse för bundraårstesten och utställningen samt lofvade, under uttryckande af sin ledsnad att han sjelf ej kunde besöka den, att sända dit sin son. Denna prins är den andra i ordningen af konungens söner och nu 17 år gammal. Han kommer liksom hans fader att tillhöra sjövapnet. Denna unga furstes besök här är en händelse, som icke borde förbigås utan uppmärksamhet. Sveriges och Norges regent har städse varit en varm vän af vårt land. Ingen utländsk monark har ådagalagt varmare intresse för vår utställniog än konung Oskar. Utställningen från hans land är en atde mest tilldragande i hela hufvudbyggnaden. Dessutom hafva vi Sverige och Norge att tacka för några af våra bästa medborgare. Hvarhelst inom hela Vestern emigrantfrågan diskuteras, är den allmänna meningen, attinga nybyggare äro så att stå efter som svenskar och norrmän. De fylla ärligt sina pligter såsom medborgare och göra heder åt sitt adoptivland. Hvarje hedersbetygelse vi visa konung Oskars son är en gärd åt den ostörda vänskap, som ständigt rådt mellan Sverige och Förenta Staterna, åt denna Konuogs höga rang såsom monark och mepniska och åt våra skandinaviska medborgare, som skola glädja sig åt ankomsten af denna representant för deras fädernesland.
Vi hafva firat prinsen at Wales och storfursten Alexis med ovanlig högtidlighet. Vi voro ifriga att få göra detsamma med Don Pedro af Brasilien, men han afböjde våra artigheter. Sverige ligger oss lika nära som Ryssland, England eller Brasilien, och då nu en prins af Sverige är vår gäst, så låtom oss skynda att hedra honom och genom honom det intelligenta, tappra och högsionade folk han representerar.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 22 Juli 1876
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *