Rone kyrka.

Då vi hafva trott det vara till nöje för en stor del af det nu lefvande slägtet på Gotland, att i bild ega en och annan af de helgedomar, der dess fäder och förfäder böjt knä, hafva vi sökt för vår bilaga förskafta oss bilden af ett och annat af dessa tempel. Så framstälde vi i nr 2 Wisby domkyrka samt i nr 3 Stenkyrka kyrka. Till detta ur hafva vi lyckats erhålla ännu en dylik bild, nämligen Rone kyrka, angående hvars närmare beskrifning, vi följa lektor Lemkes utförliga arbete, ”Wisby stifts herdaminne.”
Rone kyrka, belägen på en vidsträckt höjd, nära östra ändan af Rone myr, består af ett aflångt, fyrkantigt skepp och lika formadt men mindre chor, med sakristia vid norra sidomuren samt fyrkantigt torn i vester. Byggnaden är uppförd af buggen och tuktad kalksten. Iskeppet står en midtelkolonn, hvilken uppbär fyra spetsiga korshvalf. Kyrkan har fyra ingångar, af hvilka en på midten af norra muren leder in till sakristian, hvilket är en ovanlig företeelse. Tornets portal å norra sidomuren innelattas i en ganska stor murfördjupning med spetsbågig betäckning. Å dynstenarne i denna murtfördjupning märkas bildverk. Vestra dynstenen framter en stor båt, hvari en qvinna sitter med en kruka, och en man sitter midt emot med en upplyftad yxa. Å östra dynstenen ligger en man i halfrund figur och halft naturlig storlek, och håller en fisk mellan händerna. De båda personerna i båten antyda, enligt förmodan af professor Brunius, en vådlig samfärdsel på lifvets haf. Qvinnan skulle enligt denna förmodan beteckna kristendomen, och den hotande mannen med yxan hedendomen. Hvad den andra bilden beträffar, anser man den föreställa menniskans omfattande af den sanna tron eller kristendomen. Fiskens grekiska benämning är nämligen ichtys, och detta ord innefattar alla begynnelsebokstäfverna till Jäsus Christos Theu Hyjos Sotär d. v. s. Jesus Christus Guds son frälsare.
Kyrkan har tio fönster, hvaraf två på sakristian, Å altarväggen märkas tre spetsbågiga fönster, al hvilka det mellersta är något bredare och bögre än de andra. I mellanfönstret ses svaga lemningar efter målade glasrutor, och i hvardera af sidofönstren finnas tre fack med ganska vackra sådana. Tornet innehåller fyra afdelningar öfver hvarandra och uppbär en hög, åttkantig spira. Tornets hela höjd från marken till spetsen lärer enligt mätning utgöra 240 fot. Altarbordet är muradt med skifva af kalksten. Altartaflan, målad och förgylld år 1694, är arbetad af sandsten och föreställer nattvarden och uppståndelsen. Ett triumtkors i naturlig storlek hänger å chorets norra sidomur. Tornklockan, som är den äldsta på landet, har årtalet 1345.
Enligt en förteckning från medeltiden blef kyrkan, hvars alla delar äro samtidigt uppförda, bygd år 1236.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 6 November 1875.
N:r 88.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *