Riksdagsmannaafsägelse.

Vi fåhär nedan till vår och hela öns ledsvad meddela följande afsägelse:
Till Kon. Befhde i Gotlands län.
Sedan jag under hand i så vidsträckta kretsar som möjligt gilvit tillkänna, att jag till följe at försvagad helsa ej vidare förmådde utötva representantkallet, men
det oaktadt vid sednast hållna riksdagsmannaval blifvit af Gotlands Norra Domsaga hedrad med förnyadt uppdrag i nämnde afseende; så finner jag mig oafvisligen nödsakad, att på detta sätt afsäga mig det lemnade förtroendet.
Denna åtgärd har sitt moraliska berättigande i den enkla förpligtelse, som gäller för en hvar, att ej åtaga sig ett värf, det man ej mägtar utföra, och sitt lagliga — enär jag bevistat nio lag tima riksdagar — uti § 21 mom. 3 af gällande Riksdagsordning. Stenstugu i Endre den 10:de September 1875.
Gustaf Kolmodin.
Enligt hvad oss synes finnes nu ej bättre val än kaptenen C. P. Broander, hvars framstående egenskaper som kommunalman och frisinnade åsigter böra ingifva de bästa förhoppningar.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen den 14 September 1875.
N:r 73.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *