Jumpningen på Mälarfjärden,

ett av spexnummerna i Anderssonskans Kalle, den ånyo filmade Norlanderboken, vilken kommer gom Visbybios första program för säsongen i afton. De tre personerna på isflaket under dess färd nedför Norrström, äro Tor Modéen, Hjördis Pettersson och Tollie Zellman.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201

Passagerarelista.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 30 aug. Professor Lallerstedt, kapten Nyström, Wallenkvist, löjtn. Steffen, mr. Birley med fru, herrar Reuse, Lindkvist med fru, Roslund, Larsson med familj, Heimer, Dewantier med fru, fruar Björkström, Romell, Sittberg med dotter, miss Andersson med sällskaap, Thomas, fröknar Enholm, Roslund, Jägerbeck, Johansson, Andersson, Hallin.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Angående slagsmålet

midsommarafton utanför Söderport hade åklagaren till dagens rannsakning inkallat ett vittne. Detta hade sett, att de båda svarandena givit varandra ett slag vardera, varvid den ene av kämparna fallit omkull. Den ene svaranden nekade trots Vittnesmålet till att ha utdelat något slag vid detta tillfälle och vidhöll även, att motparten använt tillhygge, vilket vittnet icke observerat. Målet överlämnades nu från båda sidor, och utslaget lydde för den ene svar. på 10 dagsböter á 2 kr. och för den andre på 10 dagsböter á 1 kr. för vardera av två förseelser.

Ett konståkande affärsbud
som cyklat på Södra Kyrkogatan utan att hålla i styret, fick böta 5 kr.

Fyra fyllerister
bötade sammanlagt 55 kr.

En dansk skalle
hade en sjöman undfägnat en kumpan med. Han fick nu böta 25 dagsböter á 1 kr.

Två sjungande sjömän,
vilkas läten dock av en hårdhjärtad åklagare rubricerats som oljud, dömdes till 30 kronors böter vardera.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

TermometerBarometer
kl. 2 e. m.+18,0761,9
kl. 4 e. m.+16,3761,8
kl. 6 e. m.+16,9761,7
kl. 8 e. m.+15,9761,9
kl. 10 e. m.+16,0761,0
kl.12 midnatt+15,3761,0
kl. 2 f. m.+15,0761,0
kl. 4 f. m.+15,2761,0
kl. 6 f. m.+16,0761,0
kl. 8 f. m.+16,5761,0
kl. 10 f. m.+19,0761,0
kl. 12 middag+19,5761,0

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201

Märkliga fynd vid Västergarn.

Professor Birger Nerman om sina undersökningar.
Stockholm, 30 aug. (TT.) Ett större gravfält från järnåldern på Gotland, ett av öns största, har i dagarna påträffats av professor Birger Nerman, vilken nu återkommit till Stockholm efter en tids preliminära grävningar på Gotland.
Vid en intervju med Sv. D. berättar professorn, att han samtidigt funnit klara belägg för sin redan tidigare uttalade hypotes, att någon forntida stad aldrig funnits vid det nuvarande Västergarn, utan att Västergarns forntida föregångare legat längre upp i landet, på ostsidan av den av den s. k. Paviken.
Tillsammans med kandidat Ingemar Atterman, säger professor Nerman, har jag c:a 10 dagar legat nere på Gotland för att preliminärt undersöka problemet om det forntida Västergarn. Norr om det nutida Västergarn finnes en geografisk situation alldeles analog med den vid Grobin. Liksom Seeburg ligger på insidan av Libausjön vid Alandafloden, antog jag, berättar professorn, att det forntida Västergarn också anlagts på insidan av Paviken, vid den där utmynnande Sudertingsån. Våra arbeten ha bekräftat denna teori, i det vi öster om Paviken påträffat ett av de väldigaste gravfält Gotland har abt uppvisa, 1 km. långt och ett par hundra meter brett. Tyvärr har det allra mesta redan för ett hundratal år sedan förstörts genom odling, och det finnes endast vissa orörda partier kvar, vilka emellertid ha precis samma karaktär, som de gotländska gravarna nere i Grobin.
Särskilt en grusås var föremål för professorns undersökningar och härvid arbetade man preliminärt igenom åtta gravar från tiden omkring 600 till inpå 1,000-talet samt gjorde en del småfynd, bland annat några bronssmycken från tusentalet. Över hela området påträffades också brända ben, genom vilkas förekomst det gamla gravfältet kunde kartläggas och rekonstrueras. Det hade givetvis varit av det största intresse, slutar de professorn, om vi hade hittat platsen för själva bebyggelsen, men det råder det egendomliga förhållandet på Gotland, att medan man från äldre järnåldern känner över tusentalet, har från yngre järnåldern endast ett enda hus påträffats, det vid Levide i Vall. Att komma den egentliga bebyggelsen på spåren blir sålunda nästa uppgift, och jag hoppas, att nästa sommar, ev. med hjälp av flygfotografering, kunna komma de huslämningar på spåren, som möjligen varit en förebild för det svenska Seeburg i Kurland.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201

Från hamnen.

I går inkom ms. Otelia, Andersson, från Stockholm, tom, och i dag inkom ms. Bölja, Johansson, från Stockholm, tom.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201

Biograferna.

Reginabiografen har en ganska rolig film, som fått titeln »Vårens melodi». Av denna titel skulle man kunna draga den slutsatsen, att filmen är en seriös kärlekshistoria, men detta är en missuppfattning, ty hela filmen är i stället en uppspelt komedi med dragning åt det farsartade. Visserligen sjunger Lanny Ross, som i reklamen kallas Ames
rikas Jan Kiepura, smäktande vårmelodier för Ann Sothern, som är en annans förtjusande fästmö, och vid ett tillfälle blir det en hel musikalisk show bland alpkor och alpfolk. Men den tongivande i filmen är dock Charles Ruggles, som är på jakt efter suvenirer med en enträgenhet, som i bland kunde vara värd en bättre sak. Men han är synnerligen underhållande och publiken följer hans bravader med den uppriktigaste glädje. Så gjorde den åtminstone i går och det är antagligt, att så kommer att bli fallet även under de kommande kvällarna.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201

Motorseglaren Rune segelsliten.

På middagen i dag inbogserades moseglaren Rune till Fårösund av lotskuttern därstädes. Fartyget var segelslivet. Rune, som mäter 87 bruttoregisterton och äges av Rederiaktiebolaget Ankaret (Karl Anchér) i Stockholm, föres av kapten A. Eliasson.
I pressläggningen meddelas, att Rune var på resa från Valleviken till Stockholm med last av cement, då galeasen mellan Rute Missloper och Bungenäs i öppet vatten råkat ut för det hårda vädret, varvid stormasten gått överbord. Därvid hade en del av riggen kommit in i propellern, varigenom man icke kunde använda motorn. Nödflagg sattes, vilket observerades av lotsarna på Bungeör, som gingo ut och bogserade in fartyget till Fårösund. Rune är icke läck.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201

En tomsäcksbunt i huvudet

råkade en av magasinsarbetarna i Degermans magasin få i förmiddags. Bunten, som innehöll c:a 35 säck, var på färd från en lucka i tredje våningen och observerades icke i tid av vederbörande, som av den rätt kraftiga stöten blev lite yr i huvudet. Man ansåg det bäst, att han fördes till lasarettet, där han intogs för observation. Förmodligen har han ådragit sig en lindrigare hjärnskakning vid olyckshändelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201

Sjuttiofem år

fyller i morgon målarmästare Johan Gardelin i Hemse.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201