Lotsverket avhänder sig mark i Kappelshamn?

Lotsstyrelsen säger sig i skrivelse till hr Herbert Frisk i Kappelshamn icke kunna mer än för ett år i sänder till honom utarrendera det till f. d. Kappelshamns lotsplats upplåtna området som styrelsen endast innehar under nyttjanderätt. Då området varken nu eller för framtiden är behövligt för lotsverkets behov, kommer styrelsen att framdeles till behandling upptaga frågan om upphävande av den styrelsen tillkommande dispositionsrätten till området. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Ändringar i utprickningen vid Gotland.

Vid vårutprickningen år 1933 kommer enligt lotsstyrelsens beslut ett stort antal prickar vid Gotlands kuster att indragas, Sålunda skola tre vid Salvorev befintliga svartmålade prickar försedda med vitt bälte och ballong indragas från och med nästa år. Vid Fårösund kommer en slätprick att indragas, i farleden från sjön till Kylley, en kryssprick, två kvastprickar och en slätprick, vid Katthammarsvik en kvastprick samt vid Stenrännan i norra farleden till Ronehamn två slätprickar och tre kvastprickar. Dessutom kommer en slätprick vid denna farled att ersättas med kvastprick. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Svenskt medborgarskap åt svenskbybor.

K. m:t har till svenska medborgare upptagit svenskbyborna Kristina Petersdotter Knutas och Gustav Josefsson Knutas i Guldrupe församling samt Maria Johansdotter Dickhaut i Björke församling. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Julgran på Stora torget

kommer staden: att -låta uppställa även i år enligt drätselkammarens beslut. Densamma tändes redan söndagen den 18 december. Även kommer fasadbelysning att anordnas vid domkyrkan under helgen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Gotlands infanterikår.

Löjtnanten vid Gotlands intanterikår P. A. Stein föreslås av chefen för infanteriskjutskolan till plutonchef vid övningskompaniet vid skjutskölan under första halvåret 1933. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Justerarna.

Direktören Av G. Palmquist i Visby har anmält sig som sökande till justerarbefattningen i det nybildade 11:e justerardistriktet med stationsort i Jönköping. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Nya reservarbeten i Visby.

Arbetslöshetskommissionen har som redan meddelats. anvisat drätselkammaren i Visby statsbidrag till utförande av ytterligare statskommunala reservarbeten för en totalkostnad av 117,750 kr. därav 76,000 kr. i arbetskostnad. Arbetena äro följande, nämligen fortsättande av vatten- och avloppsledningsanläggning till de östra förstadssamhällena anläggning av vatten- och avloppsledning till »Halsjärnet» vattenledning till förstadssamhället. »Håga»; avloppsledning i Järnvägsgatan från brunnen vid befintlig kulvert fram till. Södra Hansegatan; vatten- och avloppslöedning i Järnvägsgatan mellan Södra Hansegatan och Lännavägen samt iståndsättande av Gutevägen mellan Södervägen och Stenkumlavägen, halva arbetet. Bidraget utgår med 50 proc, av arbetskostnaderna. Vid samtliga inom staden bedrivna statskommunala reservarbeten få samtidigt sysselsättas högst 100 arbetslösa. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Kyrkofullmäktige

sammanträdde i går i stadsfullmäktiges lokal under domkyrkokomminister Nils Öbergs ordförandeskap. Åtta ledamöter voro frånvarande.
Vid sammanträdet förelåg en avsägelse av ledamotskapet från disponent Arendt de Jounge, vilken avsägelse godkändes. Kyrkofullmäktige beslöto att göra anmälan om saken till magistraten för utseende av ny ledamot.
Vidare förekom ej och sammanträdet tog sålunda endast ett par minuters tid.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Thomsson, John Anton Harald, Hemmason.

Närs skytteförening.
Dalbo, När. Född den 24 augusti 1909 i Närs församling. Föräldrar: Arvid Thomsson o. h. h. Magda f. Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1924. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Närs skytteförening.

Thomsson, Åke Georg, Hemmason.

Närs skytteförening.
Alvare, När. Född den 23 juni 1925 i Närs församling. Föräldrar: Alfred Thomsson o. h. h. Olivia f. Lindberg. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Närs skytteförening.