Auktion vid Isums i Atlingbo.

Genom offentlig auktion, som onsdagen den 21 och torsdagen den 22 innevarande Mars hvarje dag från kl. 10 f.m. förrättas vid Isums i Atlingbo, låter hemmansägare Christoffer Larsson, i anseende till utredning i boet efter sin aflidna hustru till den mestbjudande försälja hela lösöreboet, bestående af guld, silfver såsom: förlägg, mat- och teskedar, koppar-, malm-, bleck- och jernsaker; porslin och glas af hvarjehanda slag; betsade och oljemålade möbler såsom bord stolar, skåp, sängar, byråar, kommoder, vägg- och toalettspeglar, väggur, sängkläder och linne, den aflidnes gångkläder, en väfstol med tillbehör, en stormangel och träkärl af flere slag; kör- och åkerrbruksredskap såsom last-, res- och arbetsvagnar. res- och arbetskälkar, ved- och foderhäckar, vänd- och spetsplogar, harfvar af flere olika slag, mullföser, sladd, kornvält, 2:ne vindmaskiner, flere parselar, grimmor, hästtäcken, svänglar, oxok, kettingar, spadar, skyfflar, tjugor, grepar, sigdar, lior; smedje- och snickareverktyg; kreatur, flere äldre och yngre hästar, 3 par oxar, 8 kor, hvaraf en del nyligen ha och en del snart skola kalfva, en tjur, ungnöt, lam, svin och höns m. m. som i ett välordnadt hus finnes.
Säkre och godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 15 nästkommande September, andre betale kontant eller vid anfordran.
Hörsne den 13 Mars 1888.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 Mars 1888
N:r 22

Genom offentlig auktion,

som förrättas vid Anderse i Bara fredagen den 16 innevarande Mars från kl 10 f .m. låter hemmansägaren Olof Fohlström i anseende till hemmanets öfverlåtande på hälftenbruk till den mestbjudand försälja följande lösegendom, beståend, af kreatur: såsom 2 st. bättre ston, 2 par oxar, en stut, 3 tjurar, 9 kor, hvaraf en del nyligen ha och en del snart skola kalfva, 2 qvigor och lam af cheviotras ; kör- och åkerbruksredkap, såsom en last- och flere bättre arbetsvagnar, kälkar, ved- och foderbäckar, vänd- och spetsplogar, flere harfvar af olika slag, mullfösor, sladd, kornvält, selar, hvaribland ett par bättre, svänglar, 2 vindmaskiner, en rofskäringsmaskin, oxok, kettingar, spadar, skyfflar, tjugor, grepar, sigdar, lior, jernspett, stenbrottsstänger, torrt virke af ek, alm och björk, 70 kannor tjära, 20 tunnor smideskol, kornhalm och ax, ett parti råg, potatis, linfrö, fläsk och fårkött samt något husgerådssaker och träkärl m. m. m. m.
Säkre och godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 15 nästk. September, andre betale kontant eller vid anfordran.
Hörsne den 1 Mars 1888.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 Mars 1888
N:r 18

Genom offentlig auktion,

som lördagen den 3 nästk. Mars från kl. 11 f. m. förrättas vid Björkebos i Follingbo låter förmyndarna för aflidne Oskar Wedins omyndiga barn till den mestbjudande utarrendera, under 4 års tid, Hemmasdelarna 15/64 mantal Björkebos, 15/192 mantal Sylfaste i Follingbo, 3/32 mantal Euges i Barlingbo och 19,46 qvadratrefvar jord lydande under Sylfaste hemman. Dessa hemmansdelar, som ha särdeles goda ägor, utbjudas med förbehållen pröfningsrätt. De blifvande vilkoren uppgitvas vid auktionen.
Vid samma tillfälle försäljes följande lösegendom, såsom något guld, ett skåp, sängar, soffa, 24 st. stolar, spegel, väggur; koppar, malm, en större gryta, en besparingsspis, ert resvagn, sädesbingar, träkärl; sängkläder och fruntimmersgångkläder m. m. Arrende för hemmansdelarna betalas årligen den 1:ste November, och för lösa egendomen lemnas kände köpare anstånd med betalningen till den 1 November detta år.
Hörsne den 21 Februari 1888.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Februari 1888
N:r 16

Auktion.

Lördagen den 18 Februari från kl. 1 e. m. låter hemmansägaren Johan Kahlström, Anderebåtels i Dalhem, genom egentlig auktion till den mest bjudande försälja till afverkning under 1 års tid växande träd af furu och gran på 15 tunnland uti en under Siggurds hemman i samma socken belägen hage kallad Storhagen. Träden, som äro tjenlige till sågtimmer och bygnadsvirke, utbjudas i mindre utrop, med förbehållen pröfningarätt. Godkände köpare lemnas 4 månaders betalningsanstånd.
Hörsne den 6 Februari 1888.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12

Till landstormsbefälhavare

inom Gotlands inskrifningsområde halva förordnats: I Visby kompaniområde f. d. sergeanten O. Widin, Visby, i Roma f.d. Furiren af 1. klassen Alfred Söderdahl, Bolex i Etelhem; i Tingstäde f. d. furiren af 1. klassen Anders Petter Barkander, Timans i Hörsne; i Lärbro f. d. fanjunkaren Ludvig Mörrby, Boge; i Klinte f. d. furiren Lars Petter Rosendahl, Grymling i Ejsta; i Garda f. d. furiren Johan Niklas Larsson, Smitts i Alskog; i Hemse f. d. furiren Wilhelm Jacobsson, Stenstu i Burs och i Hafdhems f. d. furiren Niklas Ronqvist, Olofs i Öja.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Januari 1888
N:r 4

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Jan. 1888:
Hörsne med Bara socken födda 7, döda 12, inflyttade 18, utflyttade 25; minskning 12; folkmängd 378.
När socken: födda 21, döda 16, inflyttade 63, utflyttade 42; ökning 16; folkmängd 1,138.
Lau socken: födda 8, döda 4, inflyttade 12, utflyttade 29; minskning 9; folkmängd 619.
Burs socken födda 19, döda 9, inflyttade 42, utflyttade 90, vigda 11 par; minskning 38; folkmängd 862.
Stånga socken: födda 13, döda 2, inflyttade 37, utflyttade 61, vigda 2 par; minskning 13; tolkmängd 667.
Vall socken: födda 3, döda 3, inflyttade 25, utflyttade 22; ökning 3; folkmängd 301.
Hogrän socken: födda 7, döda 4, inflyttade 20, utflyttade 38; minskning 7; folkmängd 336.
Grötlingbo socken: födda 13, döda 16, inflyttade 17, utflyttade 35, vigda 3 par; minskning 21, folkmängd 632.
Fide socken: födda 7, döda 1, inflyttade 9, utflytade 13, vigda 1 par; ökning 2; folkmängd 325.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Januari 1888
N:r 4

Auktion vid Stora Helvigs i Fole.

Onsdagen 15 innev. Januari låter hemmansegaren Johan Hellgren Stora Helvigs i Fole genom offentlig och frivillig auktion till den högstbjudande för. sälja växande skog till afverkning under 2 års tid i en hage omkring 20 tunnland, Malmhagen k., lydande under Lilla Helvigs hemman. Upplysningsvis får nämnas att skogen, som är tjenlig till sågtimmer och bygnadsvirke, utbjudne i mindre lotter med förbehållen pröfningsrätt å blifvande anbud. Äfven försäljes ett par hästar. Auktionen börjas i nämde hage kl. 11 f. m., och lemnas godkände köpare 4 månaders betalningsanstånd.
Hörsne 2 Januari 1879.
Efter anmodan,
L. P. Christensson.

Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Januari 1879
N:r 2

Auktion vid Hörsne skolhus.

Genom offentlig och frivillig auktion som tisdagen 7 nästk. Januari från kl. 10 f. m. förrättas i Hörsne skolhus låter skolläraren H. F. Alfvengren i anseende till afflyttning försälja åtskillige husgerådsaker som icke medhunnos vid förra auktionen, bestående af en antik byrå med skåp, ett klädesskåp, ett notställ, fiol, klanett, en större samling böcker, mansgångkläder, flaskor, blomkrukor och burkar af hvarjehanda slag, jernsaker, en enbetssele, ett mindre hus at trä inredt till förvaringsbod m. m. Godkände köpare lemnas anstånd med betalningen till 1 nästk. Mars.
Hörsne 31 December 1878.
Efter anmodan,
L. P. Christensson.

Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Januari 1879
N:r 2

Uppbördsstämmor

för uppbärande af k. m:ts och kronans samt diverse verks och inrättningars räntor och medel för år 1878 komma att hällas med de skattskyldige
i länets norra fögderi:
Å Gotlands norra kronofogdekontor
1 Februari kl. 10 f. m. med Visby norra landsförsamling.
Vid Gandarfve
3 Februari kl. 10 f. m. med Dalhem pastorat.
I Barlindbo stationshus
4 Februari kl. 10 f. m. med Endre och Barlingbo pastorat.
5 Februari kl. 10 f. m. Roma och Follingbo
I Bjerges stationshus
6 Februari kl. 10 f. m. med Sjonhem och Vänge pastorat.
Vid Kräklings
7 Februari kl. 10 f. m. med Kräklingbo pastorat
8 Februari kl. 10 f. m. Östergarn pastorat.
Vid Stenstugu
11 Februari kl. 10 f. m. med Fole och Veskinde pastorat.
Vid Myrväller
12 Februari kl. 10 f. m. med Stenkyrka pastorat.
Hos handl. K. Vestöö, Storungs
13 Februari kl. 10 f. m. med Lärbro pastorat
14 Februari kl. 10 f. m. Hangvars.
Hos sjökapten Sandström, Fårösund
15 Februari kl. 10 f. m. med Fårö pastorat.
17 Februari kl. 10 f. m. med Rute pastorat.
Å Slits värdshus
18 Februari kl. 10 f. m. med Othem pastorat.
Vid Gute
19 Februari kl. 10 f. m. med Gothem och Hörsne pastorat
20 Februari kl. 10 f. m. med Källunge och Hejnum pastorat.
Vid Kinner
22 Februari kl. 10 f. m. med Martebo pastorat.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1

Konungens Befallningshafvandes Kungörelser.

Öfvrerensstämmelse med gällande nåliga kungörelse, angående den af sista riksdag åtagna bevillning, har Konungens Befallningshafvande bestämt att de distrikter af länet, inom hvilka bevillningsberedningarne till taxerings frågornas beredande och taxeringarnes underlättande böra under nästkommande år 1875 sammanträda, för att föreslå den på taxering beroende bevillningsargift, hvilken hvarje skattskyldig anses böra utgöra, skola så indelas, att Wisby stad för sig omfattar ett dylikt distrikt samt inom Fögderierna på sätt som följer:

Norra Fögderiet:
Wisby Norra Landsförsamling samt
Endre och Barlingbo pastorater ett distrikt,
Roma och Follingbo pastorater ett distrikt,
Fole och Weskinde pastorater ett distrikt,
Martebo och Stenkyrka pastorater ett distrikt,
Othem och Hangvahr pastorater ett distrikt,
Lärbro pastorat ett distrikt,
Rute och Fårö pastorater ett distrikt,
Hejnum och Källunge pastorater ett distrikt,
Gothem och Hörsne pastorater ett distrikt,
Dalhem pastorat ett distrikt,
Sjonhem och Wänge pastorater ett distrikt,
Östergarn och Kräklingbo pastorater ett distrikt;

Södra Fögderiet:
Wisby Södra Landsförsamling samt
Stenkumla, Wall och Atlingbo pastorater ett distrikt;
Eskelhem och Sanda pastorater ett distrikt;
Klinte och Hejde pastorater ett distrikt;
Levede och Fardhem pastorater ett distrikt;
Ejsta och Habblingbo pastorater ett distrikt;
Alfva och Rone pastorater ett distrikt;
Burs och Garda pastorater ett distrikt;
Alskog och När pastorater ett distrikt;
Halfdhem och Gröttlingbo pastorater ett distrikt;
Öja och Wamlingbo pastorater ett distrikt;
Till Ordförande i de för nästkommande år 1875 sammanträdande dylika Bevillningsberedningar har Länsstyrelsen utsett och förordnat:
för Wisby Stad: Häradskrifvaren C. A. Ljungholm,
för Norra Fögderiet: Kronof. Dan. Calissendorff och
för Södra Fögdert:
för Wisby Södra Landsförsamling, Stenkumla, Vall och Atlingbo pastorater; Eskelhem och Sanda pastorater; Levede och Fardhem pastorater; Alfva och Rohne pastorater,
Kronolänsmannen Adolf Dahlbäck.
samt
för Klinte och Hejde pastorarer; Ejsta och Habblingbo pastorater; Burs och Garde pastorater; Ahlskog och Nähr pastorater, Hafdhem och Gröttlingbo pastorater samt Öja och Wamlingbo pastorater.
Kronolänsmannen Anders Magnus Eneman.
För val af öfrige ledamöter i dessa Beredningar iakttages, att utom ofvannämnde af Konungens Befallningshafvande utsedde ordförande och föredragande utväljas för staden af stadsfullmäktige två, högst 3 personer och för landet, för hvarje beredningsdistrikt inom hvarje socken å allmän kommunalstämma en elles två personer. De som väljas skola vara boende inom den socken för hvilken de utses och under sednast förflutna året hafva inom socken eller pastoratet erlagt bevillning efter 2:a artikeln. Vid samma tillfälle som de ordinarie ledamöterna utses skola på enahanda sätt väljas en eller två suppleanter. Valen böra förrättas inom nästkommande Januari månads utgång och såväl de valde som ordföranden för distriktet om valen underrättas.
Till upplysning för Bevillningsberedningarne och de åligganden, som dem tillhöra, hafva tillräckligt antal exemplar af bevillningsstadgan, äfvensom den för taxeringsförrättningarne gällande instruktion blifvit till Magistraten och vederbörande ordförande i kommunalstämmorne på landet öfverlemnade; af Kongl. Förordningen om mantals- och skattskrifningarnes förrättande af d. 20 Jul 1861 vederbörande tillställde.
Dessa författningar böra genast efter valet tillhandahållas Beredningens ordförande och hvarje dess ledamot samt, när beredningen för året afslutat sina arbeten till veder hörande Magistrat eller kommunalstämmas ordförande återställas för att påföljande år för enahanda ändamål kunna begagnas.
Till ledning vid bestämmandet af de bevillningsafgifters belopp, som skola utgöras, böra före den 15 Mars nästkommande år följande officiella uppgifter meddelas, nemligen:
1:o. af hvar och en stadsdomstol och domare på landet: uppgift å de fasta egendomar, å hvilka under föregående året första upbudet till lagfart meddelats, äfvensom angående beloppet af den för hvarje egendom betingade köpeskillingen;
2:o. af vederbörande hypotheksförenings Direktion: uppgift å det värde, hvartill hvar och en i samma hypotheka förening under det föregående året anmäld egendom blitvit uppskattad;
3:o. af styrelserna öfver brandförsäkringsinrättningarne eller deras agenter eller vederbörandd brandstodskomitéer: uppkift rörande försäkringsvärdet å de byggnader, som i stad på dess område blitvit mot brandskada försäkrade sedan enahanda uppgift af samma styrelse eller komité nästföregående året meddelas;
4:o. af Stadsdepartement jemte hvarje embetsmyndighet eller embetsverk, vare sig statens, stads, eller menighets äfvensom af styrelsen för allmän inrättning eller stiftelse eller med Kongl. Maj:ts oktroj försedt verk eller bolag, der embets- eller tjensteman, vaktbetjent eller annan eger utbekomma aflöning eller pension: uppgift angående hvar och en person tillkommande löner, arvoden, pensioner eller gratifikationer, boställe, löningsjord eller andra löneförmåner; hvarjemte bör anmärkas, huruvida med tjensten åtföljer inkomst af sportler, expeditionslösen, bötes- eller beslagsandelar eller dylikt, som jemlikt §§ 6 och 7 mom. 2, är bevillning underkastadt;
5:o. af Stadens Magistrat: angående beloppet af hvarje fabriks eller näringsidkares tillverkningar.
Dessa uppgifter höra, der sådant utan synnerlig svårighet låter sig göra, upprättas församlings- eller socknevis och skola innan ofvannämnde tid tillställas i stad Magistraten och på landet vederbörande Kronofogde, för att till Bevillningsheredningarne öfverlemtas; skolande de bland desse uppgifter, som afse fast egendom, derest densamme taxeringslangden icke bifogas sedan Beredningen afslutat sina arbeten, till Magistraten, eller Kronofogden återställas för att nästkommande års bevillningsberedning tillhandahållas.
Direktionen för hvart och ett bolag, som fått sina bolagsredlor af Kungl. Maj:t stadfästade och antingen står under offentlig kontroll eller har inskränkt ansvarighet enligt Kungl. Förordningen den 6 Oktober 1848, skall det åligga att före April månads utgång hvarje år, på sätt i § 25 finnes föreskrifvet, insända bestyrkt utdrag af samma bolags sednast alslutade räkenskaper, utvisade beloppet af den, under det år dessa räkenskaper omfatta för bolaget uppkomna vinst. Skulle sådan uppgift, oaktadt af Bevillningsberedningens ordförande derom gjord erinran icke inom då förelagd tid aflemnas, skall bolaget böta ett belopp, svarande emot tio procent af den bevillning efter 2:dra artikeln, som varder bolaget påförd. Utan hinder af uteblifven uppgift eger Bevillningsberedningen att föreslå den bevillningen att föreslå den bevillning, som anses böra af skattskyldig utgöras.
Till Bevillningsberednings ordförande bör å lande Häradsskrifvaren och i staden vederbörande tjenstemän inom Mars månads utgång, vid bot af 3 rdr för hvarje öfverskjutande dag hafva aflemnat på mantalslängden grundade och enligt behörigt formulär uppställda längder, för införande af fastighets värdering, som kommer att af Beredningen föreslås. Dessutom böra. vid samma tillfälle, till Beredningens ordförande aflemnas ett tillräckligt antal tryckta blanketter till taxeringslängden öfver inkomstbevillningen efter 2:a artikeln em anskaffande och tryckningen al hvilka blanketter för landet Häradsskrifvare och för staden vederbörande uppbördsman böra föranstalta, men för hvilka ersättning skall dem af bevillningsafgifterna beredas. För införande uti berörde längder af det fastighetsvärde och det inkomstbelopp, jemte den bevillning hvilken bör hvarje skattskyldig påföras, skall Beredningen följa den inom samma ort sednast upprättade mantalslängd, hvilket för sådant ändamål skall, sedan upprättade mantalslängd, hvilken för sådant ändamål skall, sedan densamma blifvit i föreskrifven tid och ordning granskad jemte alla dertill hörande uppgifter och handlingar, ofördröjligen och sednast inom medlet af April månad tillställas ordföranden i ortens bevillningsberedning. Bovillningssammanträdena, som alltid skola hållas inom distriktet, böra utsättas så tidigt att samtliga beredningarna sednast inom Maj månads utgång må hafva afslutat sitta arbeten.
Vid den Bevillningsberedning, som först inträffar efter det karaktärsfullmakt erhållits, eller i händelse ert sådan person, för hvilken karaktärsbevillning kan komma i fråga, skulle till annan ort aflytta, än den, hvarpå han förut varit skattskrifven, bör den karakteriserade personen, vid ansvar, såsom för felande uppgift i öfrigt finnes stadgadt förete karaktärsfullmakten antingen i original eller vederbörligen bestyrkt afskrift, som tillika utvisar beloppet af allt det stämplade papper hvarmed fullmakten är belagd.
Beredningarnes ordförande böra, der föreskrifven uppgift eller annan för bestämmande af bevillningsafgiftens belopp behöflig upplysning saknas, densamma från vederbörande infordra.
Bevillningsberedningens ordförande eger att bestämma tid och ställe hvarje berednings sammanträde, och höra såväl ledamöterna som på lämpligt sätt äfven de skattskyldige, derom genom ordföranden underrättas. Beslut må icke af Beredning kunna fattas med mindre ordföranden och två ledamöter äro närvarande.
Vid olika meningar gäller den, som de flesta ledamöterna antagit; om rösterna äro lika blir den mening ordföranden biträdt beredningens beslut.
Bevillningsberednings förslag bör sednast fjorton dagar innan ortens taxeringskomité sammanträder, aflemnas i stad till Magistraten och på landet tillkommunalstämmans ordförande, hvarefter, genom Magistratens eller bemälde ordförandes försorg, så skyndsamt ske kan, kungöres, att ifrågavarande förslag blifvit uppgjordt och aflemnadt, samt att kännedom om detsammas inhåll kan på angitvet ställe inhemtas. Sedermera bör den af taxeringskomiténs ledamöter som på kommunalstämma blifvit dertill utsedd, afhemta ofvannämnda förslag och detsamma till taxeringskomitéens sammanträde medföra vid bot af tio riksdaler.
Ordföranden i årets Bevillningsberedning bör jemväl inställa sig hos taxeringskomitén på samma ort och då medhafva de uppgifter och öfriga handlingar, på hvilka Beredningen grundat sina förslag.
I fall ordförande i Bevillningsberedning, utan att af laga förfall vara hindrad, icke vidtager erforderliga åtgärder för beredningens sammanträde eller under låter att inom föreskriften tid aflemna beredningens förslag och öfrige handlingar, har han gjort sig skyldig till böter af sextio riksdaler. Infinner han sig icke å den af honom för beredningens sammanträde utsatt tid och ort, böte trettio riksdaler.
Ledamot af beredningen eller tillkallad suppleant, som utan laga förfall från sammanträde uteblifver böte 10 riksdaler.
Hvar och en skattskyldig må, om han dertill finner sig befogad, meddela upplysning om sina inkomsters och tillgångars verkliga belopp, samt dervid likaledes uppgifva de afdrag, som han vid bevillningsafgiftens bestämmande anser sig berättigad att tillgodonjuta. Sålunda frivilligt meddelad uppgift, hvars offentlighet den skattskyldige förklarat sig icke medgifva, må endast inför beredningen och den skattskyldiges samtycke inför taxerings- eller pröfningkomitéen företes; skolande, sedan frågan om samma skattskyldigs bevillningsafgift blifvit afgjord, denna uppgift till honom återsiällas eller bevisligen förstöras af den som densamma emottagit. Enahanda stadgande gälle äfven i afseende å de uppgifter som af aktiebolag skola meddelas. Ledamot af beredning eller biträdande tjensteman får icke yppa eller på något sätt utsprida innehållet at sådane uppgifter.
Skattskyldig, som är missnöjd med Beredningens förslag eger att hos taxeringskomitéen uppgifva de skäl och styrka de förhållanden, på grund hvaraf han anser detta förslag böra ändras eller ogillas.
Wisby Landskontor d. 13 Nov. 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 December 1874
N:r 96