Idrott och sport.

Dyster och dimmig simborgarsöndag.
Endast ett fåtal prov under gårdagen.

Söndagens simborgarväder lämnade en hel del övrigt att önska, ty dagen bjöd som bekant på duggregn och dimma och kylig luft. Likadant var det på många andra håll i landet och talet om att sim-borgarveckorna förföljas av regn synes vara väl berättigat. Nu står hoppet till den avslutande veckan och söndagen den 25, då alla, såväl arrangörer som provtagare, måste försöka ta igen vad som förlorades i går.
En del arrangörer ha arbetat under veckan och i Slite har man kommit upp till 34 provtagare och 20 märken, därav fyra 5-års. I går blev det endast tre prov. Under denna vecka fortsätta proven i hamnen och söndagen den 25 blir det prov såväl vid badstranden som vid Tjelderviken, där man tar prov kl. 1-4.
Klintehamn har fått ihop 19 prov och märken, varav tre 5-årsmärken, 14 prov har man fått i veckan och under gårdagen blev det 5. Fortsättning följer nu på tisdag, torsdag och söndag.
I Etelhem har man f. n. 9 prov och i Ljugarn 4.
I Tingstäde har hittills ett 30-tal personer passat på att klara simborgarvärdigheten och man fortsätter nu i veckan på eftermiddagar och kvällar.
Detta är också fallet med Visby, där det finns möjligheter att ta simborgarmärket nere i Simstadion under simsällskapets kontroll.

Idrottsföreningen Varpa
hade i går sin traditionella tävling om hedersprispokalerna. 45 kastare ställde upp när uppropet förrättades kl. 12,15. Tävlingen som gäller kulkastning tillgår på följande sätt: Föreningens handicapslista följes varvid de medlemmar som vid uppropet befinna sig på den övre halvan av listan bilda klass I och övriga klass II. Sedan hopsättas lagen så, att när som i går 24 man gingo i klass I, de som ligga på 1, 16 och 24 plats bilda ett lag, de som ligga som resp. 2, 15 och 23 bilda ett o. s. v. Sedan mötas de nu bildade lagen en kula alla mot alla. Av dessa preludier framgår att tävlingen måste bli oerhört jämn och så var fallet även i år. Mycket vacker kastning presterades över lag och de s. k. ”billiga” huggen kunna säkert räknas på ena handens fingrar.
I klass I triumferade Folke Fredin, Henning Gardelin och A. Eklund, vilka genomförde tävlingen utan någon förlust. överlägsenheten kanske inte var så stor som prislistan utvisar, men laget tog sina tolvor också och det är ju det som är huvudsaken.
I klass II genomförde Henry Engström, Gottfrid Johansson och Gust. G. Johansson även tävlingen utan förluster och segrade klart.
Klass I: 1) Folke Fredin, Henning Gardelin, A. Eklund 7 segrar, 2) Villy Pettersson, Erik Söderdahl, Gustav Johansson 4 segrar, 79 stick, 3) John Palmgren, K. G. Karlsson, Karl Palmgren 4 segrar, 75 stick.
Klass II: 1) Henry Engström, Gottfred Johansson, Gust. G. Johansson 6 segrar, 2) Artur Björkman, Gösta Åstrand, Manne Hohnkr 5 segrar, 3) G. Wennerström, Karl Engström, Erik Lundberg 4 segrar.
De medlemmar som skola deltaga i Stockholm uppmanas infinna sig på ”Kajsarn” på tisdag kväll, då biljett- och logifrågan skola ordnas.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 juli 1943
N:r 162

Bisvärmen flög in i bussen.

Då Ljugarnsbussen i onsdags kväll var på väg mellan Etelhem och Ljugarn flög plötsligt en bisvärm in i bussen. Chaufför Zachrisson föll tydligen bäst i smaken och svärmen slog ned på honom, varvid han blev rätt illa stungen. Passagerarna i bussen brydde sig bina icke om. Chauffören förde emellertid bussen ned till ändstationen och var även igår i tjänstgöring men måste lämna denna och söka läkarvård, då svår svullnad inställde sig.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160

Etelhemskonferensen.

Ett par tusen deltagare i år.
Söndagen den 11 juli ingick med strålande solsken och högsommarvärme, och. en ansenlig skara människor sökte sig med extratågen och med cyklar till det traditionella Etelhemsmötet, som är baptistungdomens stora mönstrings- och uppbyggelsemöte. På mötesplatsen reste sig ungdomsförbundets stora jättetält som iordningställts för dagens möten. Deltagareantalet uppgick till ett par tusen personer och dagens möten präglades av en innerlighet och andekraft.
Söndagens f m.-möte börjades med sången 481 i Ps. ”Stäm in i änglars kör” och pastor S. Nahlbom, Näs, läste Matt. 5:.. 1-6, 28: 18-26 och förenade i bön. Därefter hälsade ungdomsförbundets ordf. pastor J. Gustavsson, Klintehamn, de närvarande välkomna och särskilt då mötets talare, pastor Manne Lundgren, Stockholm, och missionär A. J. Lidquist, Norrköping.
Distriktskören under lantbr. Eric Gomers ledning sjöng ”Himlars rymd” av Peterson-Berger och ”Vi ha en Gud” av Haydn. Efter bön av pastor J. A. Komstadius, Gothem, predikade pastor Manne Lundgren över 1 Tess. 1: 8 ”Ty från Eder har genljudet av evangelium gått vidare ut”. Det är den kristna församlingens stora uppgift och den troende ungdomens plikt och förmån att föra budskapet vidare. I budskapet möter oss den heliga treklangen, tron, hoppet och kärleken. Gud har ett bestämt ärende till nutidens människor. Den troende ungdomen hälsar framtiden utan fruktan och med jubelrop. Vårt budskap måste tränga in i människornas hjärtan och bliva en omskapande makt. Livsinställningen blir en annan och rikare. Efter den livfulla framställningen sjöng sångarna ”Det underbara namnet Jesus”. Efter ett föredrag av en kvinnlig missionär om missionen i Kongo samt bön av pastor Karl Eriksson, Gothem, sjöngs sången 561 ”Framåt, framåt går ett tåg”. Med anledning av pastor Edvin Hallbergs frånfälle och att han just den tid som mötet var samlat begravdes i Haddångsnäs baptistkapell höll pastor M. Helin en gripande parentation över pastor. Edvin Hallberg, som av den txtsenhövdede skaran stående avhördes. Efter en stund i tyst bön sjöngs sången ”Jag är en gäst och främling”. Under sången företogs en insamling till förmån för pastor Hellbergs efterlevande familj.
Eftermiddagens möte inleddes med sången 597 ”Lyft korset högt Du unga skara”, varefter strängmusiken sjöng ett par sångnummer. Pastor Allan Strid läste Rom. 1: 12-17 och talade något däröver. Strängmusiken sjöng ”Kom till Din fader” och ”En är som beder för dig”. Pastor Manne Lundgren talade över Jas. 35. Missionär A. J. Lidquist höll ett missionsföredrag över missionen i Kina. Missionären berörde förhållandena i Kina och den fruktansvärda hungersnöden i provinsen Honan, där en tunna vete, som brukar kosta 3 dollar, nu kostar 300. Många människor ha för den skull svultit ihjäl, och nöden är fruktansvärd stor. Kusten och den värdefullaste delen av Kina har ockuperats av japanerna, och där ha de engelska och amerikanska missionärerna måst lämna landet. De ockuperade områdona omfatta ett område där c:a 60 miljoner människor bo. Den evangeliska missionen är ljuspunkten i den fruktansvärda nöd som härskar därute. Efter det manande och kraftfulla missionstalet upptogs ett gott missionsoffer.
Under dagens möten insamlades för missionen 1,108 kronor. Under middagsrasten och före och efter mötet hade serveringen livlig omsättning och trots kristid och ransonering hade arrangörerna på ett lyckligt sätt löst även den uppgiften.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157

Etelhemskonferensen hålles på söndag.

Den av Baptisternas ungdomsförbund årligen anordnade konferensen i Etelhem hålles söndagen den 11 juli med möten kl. 11 f. m. och 2,30 e. m.
Som talare medverka i år pastor Manne Lundgren, föreståndare för Stockholms 5 Baptistförsamling och en livlig och inspirerad talare, samt fru Blenda Sundberg, som arbetat i Kongo omkring 10 år. Fru Sundberg har gjort sig känd som, en synnerligen intressant skildrare av livet i Kongo bl. a. genom ett flertal radioföredrag. För övrigt medverka distriktets egna pastorer, sångare och musikanter.
Kaffe med bröd, mjölk och läskedrycker tillhandahålles allmänheten. Distriktets stora mötestält uppsättes till skydd mot sol och regn. Söndagsbiljetter till Etelhem gälla även för resa med eventuellt extratåg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151

Bröllop.

Ett trevligt bröllop firades i lördags i Etelhem, då lantbrukaren Werner Berglund, Vastäde i Hablingbo, sammanvigdes
med fröken Ingrid Lydahl, Etelhem, dotter till byggmästaren Reinhold Lydahl och hans maka. Vigselakten förrättades i Etelhems kyrka av kyrkoherde Ragnar Johansson vilken även höll ett vackert lyckönskningstal till brudparet. Vid ankomsten till kyrkan utfördes ”kimbning” från kyrktornet.
Bröllopsfesten firades i brudens hem där brudens föräldrar gav middag för ett 40-tal inbjudna gäster. Vid middagen talade kyrkoherden, varvid han erinrade om att bruden varit bland hans första konfirmander. Senare på kvällen hölls tal av bruttbonden till de nygifta. Som bruttbonde fungerade lantbrukaren Emil Karlsson, Melstäde i Hablingbo, och som bruttöverska fru Greta Johansson, Etelhem.
På kvällen hade en stor skara ungdom infunnit sig för att se brud. Ungdomen uppförde sig mönstergillt. Vackra, fyrverkerier avbrändes och leverop utbringades till brudparets ära. Ett flertal telegram anlände till de nygifta. Brudparet uppvaktades av följande tärnor och marskalkar: Inga Lydahl – Erik Johansson, Ester Berglund – Birger Söderberg, Rut Jakobsson – Sigvard Lydahl, Kerstin Lenholm – Henning Nilsson. Brudnäbb var Siv Johansson och Inger Lydahl.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 februari 1943
N:r 27

Bröllop.

Vigsel förrättas i Etelhems kyrka om lördag kl. 1 mellan lantbrukaren Werner Berglund, Vastäde i Hablingbo, och fröken Ingrid Lydahl, dotter till byggmästaren R. Lydahl, Etelhem, och hans maka, född Eklöf. Vigselförrättare är kyrkoherde Ragnar Johansson.

I Eskilstuna kyrka sammanvigas den 31 januari arbetschefen Axel Söderling, Visby, och fröken Anna Ståhl, dotter till framlidne köpman Erik Ståhl, Eskilstuna, och hans maka.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 28 januari 1943
N:r 22

Landsbygden. Etelhem.

ETELHEM.
Garda hushållningsgille höll i går sitt årssammanträde i härvarande småskola samtidigt som en s. k. jordbrukaredag var anordnad.
Sammanträdet öppnades av gillets ordf., lantbr. Albert Wedin, Vestringe i Etelhem, som hälsade talare och publik välkomna, varpå följde förhandlingar. Förra sammanträdets protokoll upplåstes och godkändes. Till styrelseledamot för åren 1943-45 omvaldes lantbr. Ernst Gillerfors, Juves i Garda, med hr Edv. Hansson, Kyrkeby i Etelhem, som ersättare. Till skörderapportörer utsågos för Etelhem Gunnar Larsson, Kyrkeby, för Garda Axel Nilsson, Guffride, för Lye Gustaf Nilsson, Dals, för Alskog Eric Larsson, Anningåkra. Sedan matrikeln justerats föreslogos till nya medlemmar av hushållningssällskapet från Etelhem: Sture Gillerfors och Eskil Gillerfors, Bara, Ingvar Larsson, Sigvalda, Emil Ljunggren, Nygårds, Einar Johnsson, Bjärby, och Henning Larsson, Ugloser, från Garda: Henrik Olofsson, Tälleby, Tyko Jacobsson, Robbenarve, och Efr. Hansson, Nygårds, från Lye: Rud. Söderberg, Bosarve, Gösta Thomsson, Rotarve, Karl Pettersson, Medebys, Karl-Anton Larsson, Bjärges, Josef Olofsson, Herrfars, och Karl Norrby, Sigulds, samt från Alskog: Allan Larsson, Bota, Folke Bergström, Lassor och Lennart Nyström, Rudvior.
Sedan förhandlingarna därmed voro avslutade framträdde konsulent Bengt Ljunggren och höll föredrag om ”Kristiden och dess inflytande på länets husdjursskötsel”. Tal. påpekade först den väldiga omsvängning som ägt rum i vårt land från att vi haft ett betydande exportöverskott och tills vi nu ha ett stort importbehov. Härtill har de dåliga skördeåren samt slutad import av gödning och kraftfoder medverkat. Småbruken, som baserat sin ekonomi på. husdjursskötseln, är det stora problemet i vår tid. De rena jordbruken ha hitintills haft det bättre, men konst-gödselbristen kommer nu att mera försvåra deras läge. Av husdjursskötseln har hästaveln och fåren varit fe som lönat sig bäst. Man fruktade ett tryckande saluöverskott på hästar, men exporten har skaffat undan överskottet och gjort att priserna blivit jämförelsevis goda. Fårens lönsamhet beror av det stora behovet av ull samtidigt som de äro billiga i underhåll. Beträffande nötkreaturen har ju en stor utgallring måst ske, men tal. konstaterade att den kanske verkat gott då det sämre mate, rielet fått ge vika. I fråga om tilldelningen av oljekraftfoder har Gotland ställts i gynnad ställning på grund av den rikliga rotfruktsodlingen här. Tal. slöt med att poängtera vikten av att göra de olika näringsgrenarna så lite förlustbringande som möjligt.
Konsulent Lorensson talade därefter om växtodlingen och konstaterade att för Gotland betyder den animaliska produktionen mest, varför också odlingen av foderväxter måste få en stor plats. Tal. varnade dock för att lägga allt för stora arealer i vall, ty de dåliga foderåren ha visat att vi kunna klara oss med mindre fodergivor. Tal. rekommenderade inblandning av blåluzern i vallarna för att motverka klöverrötan, samt förordade att gå in för hässjningsmetoden och inläggning av A. I. V.-foder. Vallfröodlingen rekommenderades. Av fodersäden tål baljväxtodlingen ökas och av rotfruktsodlingen ligger potatisen bäst till. Tal. hoppades på ett blivande potatislagerhus i Visby.
Efter en rast höllo de båda talarna ytterligare var sitt föredrag, konsulent Ljunggren om utfodringen och konsulent Lorensson om vegetabilproduktionen och gödslingen. Samtliga föredrag avtackades med kraftiga applåder. Dessutom visades jordbruksfilm.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 28 januari 1943
N:r 22

Idrott och sport.

Stort handbollsprogram i veckohelgen.
Uppskjutna seriematcher utfyllnadvid Lidingömatcherna.

Inte mindre än fem handbollsmatcher komma att spelas under lördagen och söndagen och det är givetvis Lidingökamraternas besök som orsaker denna hausse inom sporten. Fastlänningarna anlända hit i morgon och ställa på kvällen upp mot I 18. Som förmatch till denna uppgörelse spelas kl. 6,30 en från höstens ”betkampanj” uppskjuten seriematch mellan A 7 och AIK. Det är första gången dessa lag mötas under säsongen och det bör bli intressanta händelser. Skall AIK kunna stå sig i den fortsatta konkurrensen så vill det till att laget tar hem segern.
Kl. 7,30 tar det ordinarie I 18-laget emot Lidingökamraterna och den matchen bör väl bli en godbit för publiken. Regementets kämpar besväras säkerligen inte av några mindervärdighetskänslor på hemmaplan utan komma förmodligen att satsa på för fullt för att överrumpla de kunniga motståndarna. Dessa få ju nackdelen att spela i en för dem ganska liten lokal, då de i vanliga fall hålla till i Alvikshallen och andra storslagna komplex i huvudstaden. Lidingö meddelade för någon dag sedan att man kommer ordinarie med undantag för en back och man har alltså med sig den beryktade målvakten Johnsson, som det lär vara något enastående att se i arbete.
Söndagens program börjar kl. 4,30 med en från 13 dec. uppskjuten seriematch mellan Gute B och AIK B och timmen efter spelas en dammatch mellan VIF och Gute, som varit uppskjuten sedan 8 nov.
Så kommer kl. 6,30 söndagens stormatch mellan Landskapslaget och Lidingö där åtskillig ära står på spel. Det gäller för de gotländska kandidaterna att försvara sina platser och för Lidingö att visa sin verkliga klass, varför det lär bli en ädel strävan av alla att göra sitt bästa. Till lagledare för gotlandskombinationen har utsett., flit Lindwall och som lagets kapten fungerar Lundin. Som reserv har Åbom uttagits.
DM-finalen mellan 1 18 och AIK kommer att spelas den 31 januari och i samband därmed kommer man troligen att även börja serieprogrammet med matchen Gute-A 7.

Gute-veteraner hyllas.
Vid I. F. Gutes årsfest på söndag kl. 18,30 i Stadshotellets festvåning har ett stort antal av föreningens veteraner lovat närvara, och det kommer alltså att ges tillfälle för de unga aktiva medlemmarna att hylla många av de äldre stjärnor, som under de första 25 åren av klubbens verksamhet skänkte Gutenamnet ära och rykte.
Skulle det vara några äldre Gutemedlemmar, som inte anmält sig till festen, är det ännu tid att göra det ’till Stig Hultberg, tel. 2080. Ett 90-tal medlemmar har hittills tecknat sig för deltagande.

VIF:s årsmöte
kommer att hållas på fredag kväll i Gamla Apoteket med början kl. 7. Förutom de sedvanliga förhandlingarna blir det kaffeservering samt ev. underhållning av något slag. Söndagen den 31 jan. anordnar föreningen sin årsfest på Stadshotellet och anmälningar till denna fest kunna ske till styrelsens medlemmar eller tel. 1738.

VIF:s träningstävling påskidor
kommer som tidigare bestämts att gå på söndag om vädret blir någorlunda lämpligt, d. v. s. om det blir några köldgrader så att snön ligger kvar. Samling sker vid godtemplarhuset på Österby och starten har satts till 10,30. Banan kommer att mäta 7-8 km. och om vädret inte lägger hinder i vägen så finns det här ett utmärkt tillfälle för korp.-skidåkarna att rusta sig till kommande uppgifter.

Allsvenska handbollen.
I en allsvensk handbollsmatch segrade Majorna över Sanna med 10-7.
Prislista från fältskjutningen i Hablingbo den 10 jan.

Grupptävlingen.
Havdhems 1:sta grupp 81 träffar, vandringspriset och medaljer till lagskyttarna, Hemse 1:sta grupp 81 träffar, 7 kr.

4 och 5 klass:
A. Larsson, Hemse, 21 4:-
K. M. Hansson, Havdhem, 20 3:25:-
V. Lundgren, Stånga, 19 2:75:-
A. Melin, Hemse, 18 2:50:-
Y. Smitterberg, Etelhem, 17 2:-
Th. Larsson, Havdhem, 17 2:-
V. Persson, Stånga 17 2:-
E. Korsman, Hemse, 17 2:-
G. Levander, Havdhem, 16 1:50:-
G. Jakobsson, Näs, 16 1:50:-
A. Sundberg, Hemse, 16 1:50:-

3 klass:
K. Johansson, Levide-Gerum 18 3:25:-
I Johansson, Etelhem, 16 2:25:-
G. Pettersson, Stånga, 16 2:25:-
V. Eriksson, Hemse 16 2:25:-
H. Thomsson, Hablingbo, 16 2:25:-
S. Pettersson, Hablingbo, 15 2:-
T. Konradsson, Hemse, 14 1:75:-
S. Hallbom, Etelhem, 13 1: –
E. Hedergren, Havdhem, 13 1:-
V. Berglund, Hablingbo, 13 1:-
I. Hägg, Stånga, 13 1:-
E. Olsson, Hemse, 13 1:-

2 klass:
J. Larsson, Hemse, 16 3:50:-
I. Thomsson, Stånga, 15 3:-
G. Jakobsson, Hablingbo, 15 3:-
I-I. Olsson, Hablingbo, 15 3:-
F. Nilsson, Hemse, 15 3:-
A. Boberg, Hablingbo, 13 2:50:-
R. Mattsson, Havdhem, 11 2:-
S. Lingvall, Näs 11 2:-
B. Båtelsson, Näs, 10 1:-
S. Boberg, Hablingbo, 10 1:-

1 klass:
B. Bergström, Grötlingbo, 16 4:-
S. Vastesson, Stånga, 15 3:-
K. G. Runander, Stånga, 13 2:-
Henrik Lindkvist, Hablingbo, 12 2:-
B. Ekdahl, Näs, 7 1: –
G. Gardell, Näs, 6 1: –
Extra insats. 4 och 5 klass:
K. M. Hansson, Havdhem, 6,24 3:-
G. Jakobsson, Näs, 6,21 3:-
A. Melin, Hemse, 6,19 3:-
A. Larsson, Hemse, 6,13 3:-
V. Persson, Stånga, 5,17 2:-
V. Nilsson, Havdhem, 5,16 2:-
H. Svensson, Stånga, 5,14 2:-
G. Levander, Havdhem, 5,11 2:-
A. Sundberg, Hemse, 5,09 2:-
J. Smitterberg, Hablingbo, 5,06 2:-

3 klass:
H. Thomsson, Hablingbo, 6,21 4:-
T. Konradsson, Hemse, 5,17 3:-
I. Hägg, Stånga, 5,13 3:-
I. Johansson, Etelhem, 4,12 2:50:-
V. Berglund, Hablingbo, 4,12 2:50:-
H. Jakobsson, Näs, 4,09 2:50:-
A. Jonsson, Havdhem, 4,06 2:50:-

2 klass:
S. Boberg, Hablingbo, 6,22 4:-
H. Olsson, Hablingbo, 5,14 3:-

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 januari 1943
N:r 17

Landsbygden. Etelhem.

ETELHEM.
Kommunalfullmäktige sammanträdde på fredagskvällen till sitt första sammanträde för året, varvid till fullmäktiges ordf. nyvaldes ingenjören Torgny Eklund, Bara, och till vice ordf. omvaldes lantbr. Albert Wedin, Vestringe.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 januari 1943
N:r 14

Etelhems skyttepaviljong

Kom ihåg dansen i Etelhems skyttepaviljong söndagen den 17 januari kl. 20. För musiken svarar Hawaiians swingers.
Arrangörerna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 januari 1943
N:r 11