Dödsfall. Ulla Elisabeth Bürger

Att Herren efter sitt allvisa råd behagat hädankalla Fru Ulla Elisabeth Bürger, född Reetz, som stilla afed i Götheborg den 23 Mars 1875 kl. 3 e. m. i en ålder af 25 år, 11 mån. och 26 dagar, varder härmed hennes härva rande vänner tillkännagifvet.
I skolen behålla edra själar genom edert tålamod. (Luc. 21: 19.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1875
N:r 26.

Auktion vid Skogs i Lefvide.

Medelst offentlig auktion som förrättas vid Skogs i Lefvide Thorsdagen den 15:de dennes från kl. 9 f. m. låter Sterbhusdelegaren efter framlidne Herr Häradshöfdingen Kökeriz till de mestbjudande försälja en del af lösöreboet bestående af Silfver- Mat- och Théskedar, Malm och Messing, deribland tvenne större Armljusstakar, Koppar såsom större och mindre Kittlar och Pannor, Kastrullar, Formar, Silar, Thé- och Caffepannor, Bleck- och Jernsaker af flera slag, Porslin, deribland en äkta Servis, en dito Caffeservis, Fat och Karotter, Glas af alla slag såväl för vin, punch, porter, öl och bränvin, Glasskålar, Vin- och Vattenkaraffiner, Ostkupor, större och mindre Ljuskronor, Lampor och Tillbringare, en mängd bättre och sämre bordlinne, Möbler af flera slag, såväl polerade som oljemålade, såsom en Imperialsäng af mahogny, ett större rundt Matbord af alm med åtta lösskifvor, en Byrå, Soffor och Stolar med rottingssäten, Matbord med fallskifvor, Linneskåp, Kommoder, Klädeskistor, Kapp- och Nattsäckar samt Tältsängar, Träkärl såsom Mjöl-, Kött- och Fiskkärl, Spinnrockar och Nystlar m. m., Kreatur, deribland ett par större Vagnshästar, Oxar, Tjurar, Kor, Ungnöt, 2:ne Svin af bättre race, Körredskap, deribland en Täckslada, en tresitsig Slädrack, en Souflettvagn samt en Skjustkärra m. m., som ej så noga kan specificeras, och hvarmed de af mig godkända köpare lemnas anstånd med betalningen till den 1:sta September innevarande år.
Österlings i Stånga den 2 April 1875.
Efter anmodan.
Lars N. Åkerman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1875
N:r 26.

Auktion vid Oxarfve i Hemse.

Lördagen den 10 instundande April kl. XII på dagen låter Hemmansegaren Olof Hellgren Oxarfve i Hemse medelst offentlig, frivillig auktion, som å stället förrättas, till den högstbjudande försälja sitt egande, med goda byggnader försedda 1/4:dels mantal Kronoskatte Oxarfve jemte underlydande 1/4:del i Oxarfve vattensåg och qvarn. Hemmanet, som har en egovidd af 173 tld, 29 kappland, belägna på sex, ställen, utbjudes först i mindre delat oeh sedan i sin helhet med förbehållen rätt för säljaren att antaga eller förkasta skeende anbud.
På hemmanet, som är beläget utmed allmänna landsvägen i socknens bördigaste trakt, finnes, utom skog för husbehof, omkring 5 tid besådda med hvete och råg, 9 tld redd jord för vårsådd och 9 á 10 tld träde. Årligen födas aderton storkreatur samt 8 á 10 moderfår. Ett intecknadt amorteringslån å 3,000 kronor kan få öfvertagas, och får egendomen genast efter försäljningen tillträdas.
Betalningen och öfrige vilkor skola före utropet tillkännagifvas, kunnande hugade spekulanter läre auktionen erhålla upplysning om hemmanets beskaffenhet m. m., om de hänvända sig till egaren på stället eller undertecknad, anmodad auktionsförrättare.
Alfva och Gudings d. 13 Mars 1875.
And. Magnus Eneman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1875
N:r 26.

Ångaren Polhem

anlände kl. 1/2 6 igår afton efter att på denna senaste resa hafva ingått till Vestervik, dit segelleden säges ha varit någorlunda klar. Passagerarne sägas emellertid ha nödgats afstiga 3 mil från Vestervik, emedan drif-is omöjliggjorde anlöpandet af sjelfva staden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1875
N:r 26.

177 ångfartygsolyckor

hafva under sistlidna januari månad inträffat samt 208 fartygsförluster. Bland de senares antal är äfven ett fartyg från Sverige.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1875
N:r 26.

Hjert,

den ene af de s. k. ”gotlandstjufvarne”, anlände under fångbevakning hit med ångaren Polhem i måndags. Hjerts medbrottsling, Tector, väntas med nästa fångbåtslägenhet. De båda brottslingarne komma således att här få sin slutliga dom.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1875
N:r 25.