Dödsfall Carl Adolf Brynolf Elfvius

Tillkännagifves att vår innerligt älskade son sjömannen Carl Adolf Brynolf Eltvius, genom olyckshändelse, efter ett dygns svårt lidande afled å Grimsby i England den 23 Nov, i en ålder af 20 år 1 månad och 21 dagar; djupt sörjd och begråten af oss föräldrar, syskon, slägtingar och vänner.
Joh, 13 kap, 7 v.
Burge i Lefvide den 5 Dec. 1883.
Kristina Elfvius, Ad. Elfvius.
f. Pettersson
.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1883
N:r 98.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Undergradigt bränvin. I det förut omnämda klek mot utekänkningsföreståndaren K. J. A. Hövstadius föll i förgår dom. Rätten, som ansåg det vara uppenbart att det i utskänkningsrummet påträffade undergradiga bränvinet, som förvarades i ett kärl, hvarur servering af supar vanligen plägade ske, varit afsedt till försäljning, dömde svaranden att böta tio kronor, hvarjämte det af åklagaren i beslag tagna bränvinet förklarades förbrutet.

För försäljning af hästkött, fom ej besigtigats af veterinär, har f. husbonden K. J. Viberg, Norrbys i Barlingbo, åtalats af åklagaren. Genom rådhusrättenvs i förgår afkunnade dom förklarades Viberg ej kunna lagligen ådömas ansvar.

I ersättningsmålet mellan bryggare L. Vedin, kärande, samt kronolänsman Eneman, kapten A. H. Borg i Levide och A. E. Jakob son, Smiss i Gröttlingbo, blef i förgår genom vittnens utsagor styrkt, att Borg före fraktaftalets ingående haft kunskap om, att ansökan om Jakobssons försättande i koukurs inlemnats till häradsrätten. Borg villle ej förneka, att personer nämt förhållandet för honom, men sade sig ej vara skyldig sätta tro dertill, då ingen officiell handling förevisats honom. Svarandena Eneman och Borg bestredo för öfrigt kärandens anspråk på ersättning. Käranden erhöll uppskof för ytterligare utredning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1883
N:r 97.

Från sjön.

Bergningsångaren Poseidon hitkom i lördags på e. m. från Oskarshamn samt afgick bärifrån i söndags på aftonen.
— Norska skeppet Irene, som, lastadt med trä, strandade vid Edeby å svenska kusten af Ålands haf, har i fredags tagits flott afbergnings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Hero och inbogserats tilll Grislehamn. Fartyget befinner sig i mydket ramponeradt tillstånd, i det att nästan hela dess botten är urslagen och däcket mycket förstördt. Storriggen är gången öfver bord och rodret afhugget. Fartyget kommer troligen att i Grislehamn kondemneras.
— Norska skeppet Mercator, hemma i Arendal och fördt af kapten G. Kittelsen, som 27 sigtlidne Oktober afseglade från Stockholm med bottenlast af jera till Nyland och derstädes kompletterat lasten med plankor för Frankrike samt seilermera derifrån afseglat, råkade under storm på höjden af Gotland ut för det missödet att få hjertstocken bräckt, hvadan fartyget måste återvända för att söka hamn. Det anlände fill Stockholm i fredags bogseradt af årgfartyget Framåt.
— Engelska ångfutyget Queen, lastadt med bomull, bar sistlidne fredag strandat & Nargöns östra sida utanför Reval och blifvit lek, Bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Hermes och Eol bafva afgått till strandningsstället för att assistera.
— Med trä lastade Helsingborgsbarkskeppat Renown, kapten Gustafsson, från Skutskär till Davkerque, har förolyckats vid Gravelines; fartyget vrak, besärtningen bergad.
— Den mellan Höganäs och Kullen strandade Northshieldsångaren Ethelred togs lös i söndags, sedan största delen af lasten lossats; ångaren bogserades af Swi’zers dykarebåt Köbenbavn. Tre vid lossningen biträdande fiskare från Lerberget, som äro familjefäder, drunknade, då deras båt kantrade.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1883
N:r 97.

Vintern

har kommit med ens. Under det att de senaste veckorna utmärkt sig för en ovanligt blid temperatur vid stark nederbörd, började i förgår regnet att något blandas med snö, hvaraf igår afton vid hård nordostlig storm nedkom en icke obstydlig mängd, som tilll följd af under natten och idag rådande några graders kyla ännu delvis täcker marken.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1883
N:r 97.

Sällskapet D. B. V.

valde igår vid sitt sista sammanträde för året till ordförande under nästa år major N. Törnqvist och till vice ordf. fabrikör P. A. Hellgren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1883
N:r 97.

Postsparbankskontor

komma 1 instundande Januari att öppnas vid post kontoret i Visby samt vid de under detta kontor lydande poststationerna i Barlingbo, Bjerges, Buttle, Duss, Eskelhem, Etelhem, Fårö, Fårösund, Gothem, Helvi, Kappelshamn, Kathammarsvik, Kräklingbo, Källunge, Ljugarn, Lärbro, Othem, Roma, Rute, Sanda, Slite, Stenkumla, Stånga, Tingstäde, Vestergarn och Veskinde.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1883
N:r 97.

Egendomshandel.

Stadsbetjenten Sandelin har sålt fastigheten nr 81 i Norderrotens 3 qvarter till hemmansegaren A. Pettersson, Sallmunds i Levide, för 2,600 kronor, samt hospitalsskatteåkern or 65, 66 och 68 norr från staden till slagtaren Karl Bertin för 800 kronor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1883
N:r 97.