Borgerligt äktenskap

ingicks här i staden i går inför kronofogden i norra häradet af baptistpredikanten I. Nilsson från Ronehamn och husbondedottern Josefina Jonasson från Gothem. Den senare af kontrahenterna tillhörde disesenterförsamling.

De nya underlöjtnanterna

ha placerats: Malmberg på Lärbro, Facht på Klinte och Stålhandske på Lärbro kompani.

Ännu en vinterliggare

hitkom i går, nämligen skonert Felix, kapt. Gardell, i barlast från Lybeck.

Bifallit

har domkapitlet Vesterhejde församlings anhållan att, under pågående reparation i kyrkan, få för gudstjenster och andra kyrkliga förrättningar tills vidare och intill 15 nästa Maj använda folkekolesalen.

Sin femte högtidsdag

firade sällskapet »U. D.» i går afton i Stadshotellets stora salong med angränsande smårum, hvilka som Vanligt, tack vare värdarnes och värdinnornas smak och arbete, voro som förvandlade. Sedan man gemensamt druckit té, började festens förra afdelning med uppläsandet af en ur den snart utkommande julkalendern Svea hämtad dikt med gotländskt motiv af Algot Saniberg, hvarefter af tra unga amatörer, en manlig och två qvinliga, riktigt con amore spelades en liten lustig bagatell, benämd »En capriee». Följde så ett par fiot och känsligt utförda violiaoummer af en inom samhället bosatt musikälskare, hvarpå den barske krigaren Jing Perssen under stor munterhet berättade hur det var när han var med vid Lepsi portar under Karl Johánn.
»Soldatgossen» samt »Den lille trumslagaren» sjöngos såi kostym ypperligt af ett par unga damer, och till sist visades i bengalisk belysning ett zigenarläger.
Efter supén, som intogs i hotellets mellanvåning, begynte dansen. Under densamma tömdes bjertliga skålar för sällskapets välgång, för ordföranden, för bortsvarande ledamöter, af hvilka eo mängd hågkommit med telegram. Vid tillfället utdelades till fyra gamla »trotjenarinnor» ett mindre pevningeunderstöd, utgörande dels inom sällakapet ivsamlade medel, dels den lilla summa, som genom stadsfullmäktiges beslut återbetalades till sällskapet såsom anordaare af ruinfesten för konungen i somras.
Den särdeles lyckade tillställningen afslutades med en animerad kotiljong.

Födda och Döda i Visby.

Födda:
Tapetseraren Gustaf Olof Melker Lundbergs dotter, stenarbetaren Karl Fredrik Hemström dotter, skräddsren Lars Petter Ronanders son.

Döda:
Ogifta Anna Marin Söderdahl 36 år, 8 månader 12 dagar, gossen Bror Erik Wahlblck 1 månad och 15 dagar.

Kyrkostämma

med Visby stads- och lanvdsförsamlingar hålles i kyrkosalen onsdagen den 2 nästkommande December kl. 4 e. m. då följande ärenden förekomma:
1) Väckt fråga om föräodring af södra korföostrets i domkyrkan förndring till likhet med det, som är beläget midt emot på norra sidan.
2) Val af ordisarie folkskollärare vid Hästnäs folkskola.
På förslaget äro uppförda:
i första rommet vikarierande folkskolläraren E. Sandell,
i andra rummet vikarierande folkskolläraren K,. V. Dickman,
i tredje rummet ordinarie folkskolläraren O. Vedberg.
OBS.! Handlingarne i dessa ärenden äro tillgängliga i Pastorsexpeditionen kl. 9—10 f. m. från och med torsdagen d. 26 innevarande November.
Visby i Pastors-Expeditiopen den 21 Nov. 1891.
ORDFÖRANDEN.

Auktion Boxarfve i Levide.

Lördagen d. 5 västkommande Dec. från kl. 10 f. m, låter hemmansägaren O. Båtelsson, Boxarfve i Levide medelst offentlig auktion till den högstbj. försälja omkr, 30 hektar af sitt ägande bemman Magohuse i Levide i det s. k. Gårdarfve-skiftet, bestående af åker, äng och bagmark, att genast tillträdas; atropen ske i mindre lotter eller ock i dess helbet med förbehållen rätt att antaga eller afslå skeende anbud.
Åt vederhäftige inropare lomnas anstånd med 75 proc. af köpeskillingen till den 1 Okt. nästkommande år, andra ställa borgen eller betala vid anfordran. Öfriga vilkor och bestämmelser skola före auktionens början tillkäonvagitvas.
Levide o. Dahls 20 Nov. 1891.
På anmodan,
N. PETTERSSON.

Borgenärerna

uti förre inspektoren Olof Svenssons i Rute konkurs kallas härmed till sammanträde vid Risungs lördagen den 12 instundande December kl. 11 på dagen för att höras öfver å fastigheten afgifoa anbud samt bestämma förvaltningskostpader m. m. i konkursen.
Othem i November 1891.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i handelsidkerskan Maria Schröder, vid Gotlands södra häradsrätt anhängiga konkurs kallas att sammanträda å tingsstället Skogs måndagen den 30 innevarande månad klockan 2 e. m, för att besluta om underhåll åt gäldenären, realisering af boets tillgånger samt höras i andra frågor, som. röra boets utredning.
Klintehamn den 14 November 1891.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna uti Oskar Ahlgrens på Stenstu i Barlingbo konkurs kallag att sammanträda på Stadshotellet i Visby torsdagen den 10 nästkommande December kl. 11 f. m., för att erhålla redovisning för boets förvaltning och granska det upprättade utdelningsförslaget samt om det godkännes erhålla utdelning.
Bro den 16 November 1891.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

FÖDD.

En Sons lyckliga födelse hafva vi glädjen meddela.
Visby den 26 November 1891.
Hilda och Evald Fahuehielm.