I Gotlands länsfängelse

qvarsitta i dag, 1 December, 10 fångar, aila män, mot 7 manlige fångar 1 sistl. November, under hvilken månad 13 män och 1 qvin na tillkommit samt 10 män och 1 qvinna utskrifvits.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 December 1883
N:r 96.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 29 November, skonerten Felix, Gardell, Rostock, barlast.
Till Slite: 26 November, galeas Vilhelm, Thompson, Köbenhavn, barlast; skonerten August, Nilsson, Köbenhavn, barlast. 27 November, koffen Concordia, Hejdenberg, Kiel, barlast.

Utgångna:
Från Slite: 22 November, galeas Nikoline, Meislahn, Danzig, sill (haverist).

Visby torgpris:
Frukt: : Äpplen 12 till 50 öre, Päron 40 till 60 öre för 2 kannor. —jFisk färsk; Sik 3 till 4, Gädda 2:50 till 3, Aborre 2:50 till 2:75, Id 2, Torsk 1 till 2:50 lisp., Flundra och Glada 75 till 1:20 tjöget, Strömming 67 till 75 öre valen. — Grädde: 1 kr. till 1:20 kannan. Grönsaker: Hvitkål och Blomkål 8 till 16 öre hufvudet. — Gås: 8:75 till 4:50 st. — Höns: 60 till 75 öre st. — Jordfrukter: Rödbetor 5, Morötter 4, Rofvor 3:50 till 4 kr. för tunna. — Kött: Svin- 5:25 till 6 kr., Får- 4:50 till 5:50, Nöt- 38:50 till 4:50 lisp., Kalf 10 till 30 och Häst- 6 till 10 öre skålp. — gr oskummad 28 till 29 och skummad 14 till 16 öre kannan. — Mjöl: sigtadt af hvete 1:50 till 2:25 och af Råg 1:80 lisp. sammanmalet af Råg 1:75 lisp. — Spanmål: Hvete 20, Råg 12 till 13 och Korn 10 till 12 kr. för tunna, liten tillförsl, — Smör: 60 till 70 uti mindre bitar och uti större bitar till lägre pris. Ägg: af And- 1:20, Höns 1 kr. till 1:10 öre tjoget.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 December 1883
N:r 96.

Dödsfall Lars Petter Wessman

Att min käre make, skomakaremästaren Lars Petter Wessman, född på Fårö den 31 Juli 1843, hemförlofvades i Visby efter ett långt och tärande lidande i tron på sin frälsare den 28 Nov. kl. 4,45 e. m.; sörjd och saknad af mig, slägtingar och många vänner, har jag den sorgliga pligten att deltagande tillkännagifva.
Lovisa Wessman.

Kristus var hans lif,
Döden var hans vinning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 December 1883
N:r 96.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Konkursansökan. Läderhandlaren N. G. Andersson ingaf ansökan om stadsgevaldiger O. N. Hallgrens och dennes hustrus försättande i konkurs på grund af fordran; uppgående till öfver ett tusen kronor. Hustru Hallgren, förmyndare för sin sinnessvage man, bestred genom ombud ansökan, emedan pågående utredning af boet visade, att tillgångarne räckte till skuldernas betalande, samt emedan Andersson hvarken kräft eller lagsökt för sin fordran. Efter enskild öfverläggning afslogs Anderssons ansökan; för hvilken han ej förebragt laga skäl, samt tillerkändes hustru Hallgren 5 kronor för inställelsebesvär.

Ärekränkning. Handelsbiträdet Markus Zacharias; har, såsom förut nämts, yrkat ansvar å handlanden K. J. Ohlsson, emedan denne beskylt käranden för förfalskning af en vittnesstämning. Det upplystes, att Ohlsson, som vidhöll och ville bevisa detta sitt påstående, för allmänna åklagaren anmält Zacharias till åtal, hvarför ärekränkningsmålet blef uppskjutet.

Jordegaren Enok Stenström vid Broväg har instämts för fylleri och oljud samt emedan han beskylt ekomakaren Peter Vallin i Bäl för att hafva bestulit honom på 100 kronor och en häst. Stenström och Vallin förklarade, att de ingått förlikning med hvarandra på det vilkor, att Stenström skulle betala Vallin 25 kronor och i allmänna tidningar tillkännagifva, att han återtog sin beskyllning. Stenström, som trodde, att han genom förlikning med Wallin skulle slippa från allt ansvar, bad, att domstolen ej skulle döma honom hårdt. Han fäldes till tio kronors böter.

Undergradigt bränvin. Såsom förutnämts, hade åklagaren yrkat ansvar å utskänkningsföreståndaren för krogen nr 1 K. J. A. Högstadius, emedan bränvin af endast 41,2 graders styrka påträffats i utskänkningslokalen i ett kärl, från hvilket severing af supar plägade ega rum. Svaranden vidhöll, att han ej sålt och ej hade ämnat sälja detta bränvin, hvilket var 8. k. spillning, som händelsevis hälts i detta kärl. Vittnen intygade, att servering af supar plägade ske ur ifrågavarande kärl och att svaranden vid den af åklagaren företagna profningen velat hälla det undergradiga bränvinet i en ståndare, der annat bränvin förvarades, men hindrades derifråv; flere personer bade dessutom för vittnena sagt, att bränvinet, som serverades af svarauden, varit uselt, hvarjämte en person, just då profvet egde rum, yttrat, att det var behöfligt, att profning skedde, enär bränvinet på denna krog var dåligt. Svaranden bestred vittnesmålen.
Dom afkunnas 8 instundande December.

För torgförande af hästkött, som ej var besigtigadt af veterinär, var f. husbonden K. G. Viberg, Norrbys i Barlingbo, åtalad. Svaranden genmälde, att hästen varit så styfbent, att den ej kunnat föras till veterinär; då han fört den slagtade hästen till staden, hade ban sökt veterinär, som då varit bortrest till landet. Utslag afkunnas nästa rättegångsdag.

Beskyllning för stöld. Hustrun Adelina Pettersson yrkade ansvar å hustrun Johanna Johansson (båda äro torghandlerskor), emedan J. skulle bafva beskylt P. att bafva tillgripit dukar för 50 kronors värde. Två vitttnen berättade, att hustru J. yttrat, att dukarne af misstag måtte hafva kommit på hustru P:s bandelsbord, enär de ej, då inga andra personer funnos närvarande vid tillfället, kunnat sjunka genom jorden; ett tredje vittne sade, att hustru J:s yttrande fallit sålunda: De fins på bordet, hon har dem, jag har ingenting annat sagt.
Rättens- ordförande gjorde parterna uppmärksamma på, att de strax borde hafva företagit en inventerivg af sina lager, då saken kunnat blifva utredd och i godo uppgjord, i stället för att nu process kommit till stånd, enär ju allt kunnat bero på ett misstag. Då dåliga advokater anlitades, hvilka ville förtjena pengar, så blefve vanligen ingen förlikning af utan endast processer.
Käranden hade till ombud i målet f. artilleristen P. Flygare; svaranden var personligen tillstädes.
Kärandeombudet begärde uppskof för flere vittnens inkallande, och utsattes målet till 10 instundande December.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 November 1883
N:r 95.

En ny goodtemplarloge,

af ursprungliga orden, med namnet De ungas förbund stiftades i Visby i torsdags afton.
Denna orden, som började sin verksam het på Gotland för något öfver ett år sedan, har nu 4 loger i Visby, med omkring 400 medlemmar, och dessutom lika många loger på landsbygden, hvilka alla lyda under Gotlands Distriktloge.
Under sista veckan intogos 29 nya med: lemmar i orden, och nykterhetsvännerna ha goda förhoppningar om ytterligare framgåogar i sitt aktningsvärda arbete.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 November 1883
N:r 95.

Egendomshandel

A. Fogelmark har till Oskar Pettersson vid Österby sålt fri jordsåkern nr 649 i nya stadskartan för 270 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 November 1883
N:r 95.

Inkomna fartyg.

Till Visby: 23 November, skonerten Augusta, Gunnalsen, Stavanger, sill; 25 November, jakten Teodor, Tofftén, Norrköping, styckegods; 26 November, skonerten Karl, Schultz, Malmö, styckegods.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 November 1883
N:r 95.

Död i Visby.

Flickan Anna Maria Vilhelmina Gustafsson, 1 månad och 3 dagar.

Vigde:
Arbetaren Johan Niklas Pettersson och Anna Matilda Myrbeck.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 November 1883
N:r 95.

Basar!

Logen Gotlandsbanerat anordnar fredagen den 80 Nov. och lördagen den 1 Dec. å Oskarssalen en basar till förmån för sjuk- och välgörenhetskassan, hvartill allmänheten vänligen inbjudes. Nykterhetsvänner och goodtemplare bodjas vänligen hafva basaren i hågkomst. Gåfvor, huru små som hälst, mottagas med tacksamhet och kunna sådana inlemnas i Finngränd 9 hos P. M. Ödman, fru Jonsons hus hos glashandl, P. Lindeberg, Stora Torget samt hos vagnmakaren Högvall, Nya torget 13.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 November 1883
N:r 95.