Skenade

gjorde i går middag vid 1-tiden ett par åkaren Larsson tillböriga hästar. De kommo från hamnen med lass af åtskilliga lådor och gingo Bredgatan framåt. Alldeles midt för stentrappan råkade en låda falla af vagnen. Skrämda häraf, satte hästarne af i sken, men kusken lyckades hålla in dem och vända, så att de rände rakt in i ett af det midt emot liggande husets fönster. Detta ramponerades helt och hållet af tiatelstången, så till bågar som poster och dessutom slogos åtskilliga saker, deribland en spegel, sönder i rummet, som bebos af badmästare Larsson.
Hästarne stannade emellertid och faran var öfver för den gången.

Afslutning

äger rum i stadens folk- och småskolor måndagen 1 Juni.

Metodistbegrafning

ägde rum å gamla kyrkogården i går middag, då stoftet af enkefru Maria Andersson, född Blomberg, fördes till den sista hvilan. Jordfästningen förrättades af pastor P. A. Kropp och metodistförsamlingens sångkör utförde vid grafven flere vackra sånger.
Den aflidna var en af samfundets äldsta medlemmar på Gotland.
Den högtidliga akten åskådades af en mycket talrik menniskoskara.

Dödsfall August Petter Rundqvist

Att Folkskolläraren i Visby norra landsförsamling herr August Petter Rundqvist, född i Väte den 10 Okt. 1845, stilla och fridfullt afled å Katrinelund vid Visby den 24 Maj 1891 kl. 6 e. m., saknad och begråten af en åldrig moder, 3 syskon, slägtingar och många vänner, tillkännagifves endast på detta sätt.

Uppenb:b. 14 kap. 3 vers.
Jordfästningen äger rum i Visby torsdagen den 28 kl. 6 e. m.

Såsom examensvittnen

vid instundande afslutning mod högre allmänna läroverket ha kallats landskamrer Melin, häradshöfdingarne Valdenström och Lindroth, borgmästare Een, lektor Bergman, kontraktsprostarne Budin och Alfvegren, doktor Björkman, kyrkoherdarne Odin och Uddin, bankdirektör Kolmodin och possessionaten Löfvenberg.

Riksantiqvarien Hildebrand

lärer hitväntas nästkommande onsdag för att inspektera kyrkoreparations-arbeten i Lye och Visby.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg: Till Visby 20 Maj: skonert Augusta, Livander, Klintehamn, barlast; 21 Maj: skonert Alcides, Barkstedt, Vestervik, barlast.

Utgångna: Från Visby 20 Maj: skon. Richard, Andersson, Sundsvall, cement; 21 Maj: skonert Aktiv, Andersson, Nyköping, kalksten; galeas Anna, C asson, Nyköping, kalksten; slup Mathilda, Nilsson, Kalmar, ben och lump.

I konkurs

har i dag på egen begäran vid härvarande rådhusrätt försatts handelssgenten K. A. Höglund. Stadsfiskalen fick uppdrag att omhändertaga boet. Första förhöret är utsatt att hållas fredagen 29 dennes kl. 10 f. m.

Vattnet

i yttre hamnen var i går + 10 och i dag + 12 grader.

Revisionsberättelsen

öfver stadens räkenskaper och förvaltning under sistlidet år har i dag aflemnats till magistraten.