Förloradt.

Torsdagen den 20 November bortkom på obekant sätt en Plånbok, innehållande 15 kronor i kontanta penningar samt en revers, utgifven af L. P. Björkegren, Pajse i Martebo, stäld till O. Gardell, Karby i Roma, hvilken härmed dödas i hvems hand den vara må, Rättsinnige upphittaren torde återlemna den i handl. G, Häggs salubod, dér hittelön erhålles.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 December 1884
N:r 98.

En hotande skogseld

uppstod i lördags eftermiddag i Roma. Elden varsnades vid 3-tiden af en hemmansägare, som då körde genom trakten i närheten af Helenemyr och såg rök uppstiga ur den s. k. Dalhemsskogen. Vid närmare eflerseende visade det sig, att eld härjade i gärdsgården mellan Kungsgårdens och Karby ägor och äfven antändt skogen. Genom klämtning i kyrkan — uppbådades folk, som snart grep sig an med släckningsarbetet, hvilket till enbörjan leddes af jägmäst. A. Malmborg. (Elden spred sig emellertid med stark fart, och det var därför förenadt med ett rätt drygt besvär att bli herre öfver det rasande elementet. Under tiden tillkom länsjägmästare Melin och öfvertog ledningen af släckningen.
Vid 6-tiden i går morse var el den släckt. Den hade då härjat ett område om 2 tunnland skog, tillhörande -hemmansägaren L. P. Eriksson, Karby, och Kungsgården, Förhör om olyckan hölls i går af t. f. kronolänsmannen K. Liljeborg. Därvid utröntes, att elden uppkommit genom oförsiktighet vid gärdsling (»tyning») i slutet af förra månaden och att den sålunda legat och pyrt i marken en hel vecka, innan den slog ut.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Juni 1913
N:r 130

SLU:s och den gotländska landsbygdens lucior.

Fem kretslucior utses bland tjugo kandidater.

Norra kretsen

Birgith Johansson,
Lummelunda
Anna-Stina Kihlén,
Fleringe
Kerstin Andersson,
Lärbro
Gun-Britt Jonsson,
Hangvar
Britt Olofsson,
Fårö

Västra kretsen

Stina Olsson,
Eskelhem
Ulla Lundin,
Akebäck
Elisabet Thomsson,
Hejde
Barbro Widén
Hogrän
Berit Eriksson
Vänge

Södra kretsen

Helena Nilsson
Grötlingbo
Maj-Lis Boström
Hamra
Elsie Hansson
Näs
Ingegärd Dahlgren
Rone

Mellersta kret.

Ingrid Glifberg
Endre
Maj-Britt Löfgren
Halla
Svea Buskas
Norrlanda

Sydvästra kret.

Kerstin Vahlberg
Fardhem
Gerd Norrby
Levide
Anna-Stina Nicklasson
Lojsta

SLU:s omröstning.
Fem SLU-kretsar har beslutat sig för att utse vardera en lucia. Kandidaterna presenteras här på denna sida kretsvis. I röstningen om, vilken som skall bli kretslucia deltar endast medlemmar i resp. kretsar, vilka tidigare fått sig röstsedlar tillsända. Det gäller alltså endast att anteckna numret på sin kandidat, varefter röstsedeln sändes till vederbörande kretsexpedition. En förteckning på dessa finnes på annan plats. Den flicka, som sålunda blir korad, kommer att medverka vid de luciaf ester som anordnas av kretsens SLU-avdelningar.
Vederbörande valsedel måste vara postad senast måndag.

ALLMÄNHETENS OMRÖSTNING.
Även allmänheten inbjudes deltaga i denna luciatävling. Utse bland de 20 kandidaterna den som Ni finner vara den lämpligaste och raraste lucian, skriv vederbörandes namn i den kupong som återfinnes på annan plats i tidningen. Sänd kupongen till »Bruden» Gotlänningens red., Visby.
Sen skall det bli roligt att se om
den, som allmänheten korat till »Landsbygdens raraste», också av SLU-arna utses till lucia i den krets hon representerar.

Trevliga priser.
Bland de som deltar i »allmänhetens omröstning» kommer att utlottas fem lucia-tårtor. Endast de får vara med vid lottningen, som röstat på den kandidat, som erhållit de flesta rösterna och alltså korats till »Landsbygdens raraste».
Alltså: Titta noga på kandidaterna, använd kupongen och sänd den till »Bruden», Gotlänningens red., Visby, före nästa torsdag.

OBSERVERA.
SLU-arna använder sig vid röstningen av tidigare utskickad röstsedel och antecknar endast numret på sin kandidat. Man måste själv tillhöra den SLU-krets som vederbörande kandidat representerar.
Allmänheten använder vid röstningen kupong som är tryckt på annan plats i denna tidning och skriver vederbörande kandidats namn.

KRETSEXPEDITIONER:
Norra kretsen: Hubert Jakobsson, Haltarve, Lokrume, Visby.
Mellersta kretsen: Tore Hällgren, Möllbjers, Gotl. Karby.
Västra kretsen: Sigvard Nilsson, Övide, Eskelhem.
Sydvästra kretsen: Ingvar Stumle, Alva, Hemse.
Södra kretsen: Claes Jacobsson, Sigsarve, Näs, Fidenäs.

Gotlänningen
Fredagen den 5 December 1952
Nr 283

Jordbruksutskottet på Gotlandsbesök i går.

Som tidigare meddelats gästades Gotland under gårdagen av en delegation ur riksdagens jordbruksutskott med vice ordf. riksdagsman Allan Andersson i Tungelsta i spetsen. Även en del representanter för länet följde med på färden runt Gotland. Bland dessa märktes landshövding Hovgard, hushållningssällskapets o. lantbruksnämndens chefstjänstemän, landstingsordföranden Per Svensson samt utskottsrepresentanterna Johan Ahlsten och Nils Franzén.
Färden ställdes först till försöksgården vid Stenstu i Endre.
Man åkte därefter genom Vallstena och Gothem runt Lina myr samt fortsatte genom Hörsne och Dalhem över Roma myr till Karby. Sen bar det av genom Ala till Lau och När. Därifrån ställdes färden först till Hemse, därefter till Mästermyr, där vägen mångenstädes var översvämmad och där vägstyrelsens folk stod beredda att. ingripa vid ev. haverier. Allt gick dock tämligen lyckligt.
Vår medarbetare var med på färden och kommer att skildra denna utförligare i morgon, då vi även hoppas bli i tillfälle visa några aktuella bilder.

Gotlänningen
Torsdagen den 13 November 1952
Nr 264

Endast trafikmål på Allekvia i går.

Vid de fortsatta förhandlingarna på Allekvia i går upptog förhandlingslistan endast trafikmål, samtliga anhängiggjorda av landsfiskalen i Roma distrikt.
En kollision hade inträffat då en personbil sökt köra om en släde i kurvan vid Hallfreda i Follingbo. Från andra hållet kom just en lastbil och båda fordonen kolliderade. Det blev 20 dbr å 15 kr för den ovarsamme personbilsföraren.

En annan personbil hade vid Karby i Roma kört om en parkerad bil och även han mött ett annat fordon, med vilket han krockat. Domen blev 25 dbr å 10 kr
Ytterligare en person var åtalad för en liknande förseelse. Han hade inte sett upp på en mötande bils körriktningsvisare och orsakat kollision. Han fick böta 8 dbr å 6 kr.
I Buttle hade vid ett tillfälle i somras en tankbil lastad med 4.000 liter bensin haft så hög fart, att föraren inte kunnat behärska vagnen utan denna hade stjälpt och blivit liggande med hjulen i vädret. Föraren fick nu böta 30 dbr å 5 kr.

Vid Gotl. Hässelby hade en bil kört ut i vägen utan att föraren av denna sett sig för. Han körde på en annan bil som just passerade. Domen löd på 8 dbr å 5 kr.

För vårdslös körning och för att inte ha haft körkort stod en bilist åtalad. Han hade hållit för hög fart vid ett möte och kört på fel sida av vägen. Svar. skyllde på halkan, farten hade heller inte varit så stor. Svar. hade både haft bil och motorcykel men inte kunnat skaffa sig körkort då han inte haft råd till det. 50 dbr å 4 kr blev straffet.

Gotlänningen
Fredagen den 7 November 1952
Nr 259

Riksförsäkringsanstaltens ortsombud.

Riksförsäkringsanstalten har till ortsombud för Dalhems storkommun med undantag av Ala, Anga, Gammelgarns, Kräklingbo och Östergarns församlingar förordnat lantbrukaren Albert Johansson, Larsarve, Gotlands Karby.

Gotlänningen
Torsdagen 24 Juli 1952
Nr 168

Femtioårig gutapåg.

I femtioåringarfas led inträder på måndag den 30 då en av de många framgångsrika gotlännihgarna i förskingringen, advokat Algot Enström i Malmö, som redan i 20-årsåldern lämnade sin fosterö för att skapa sin framtid i en annan provins.
Jubilaren är född och uppväxt vid Karby i Roma som son till lantbrukarenJ. O. Enström därstädes. Efter att ha genomgått läroverket i Visby tog han studenten i Lund 1918 och avlade sin juristexamen vid därvarande universitet 1923. Fram till 1925 innehade han i kompanjonskap Rappes advokatbyrå i Malmö och i 21 år har han nu drivit Enströms juridiska rådfrågningsbyrå, som alltjämt går i samma regim, och han har under årens lopp åtnjutit förtroende hos ett bredare klientel runtom i Skåne. Men dugligheten har även tagits i anspråk på andra håll, bl. a. är femtioåringen ordförande respektive styrelseledamot i flera fastighets- och aktiebolag i Malmö med omnejd. Nämnas kan också att han som intresserad motorman är en av Skånska automobilklubbens stiftare.
Femtioåringen är även en av de som varit upphovet till Gotlands gille i Malmö och han var under ett flertal år med i dess styrelse. På senare tid har han lämnat den aktiva föreningsverksamheten åt sidan för att i större utsträckning ägna sim kraft åt det dagliga värvet.
Personligen en gladlynt och charmerande människa har advokat. Enström tillvunnit sig mångas vänskap — ett faktum som bemärkelsedagen säkerligen kommer att vitsorda.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Rättegångssaker

Norra häradsrätten.
Tremansting på Allekvia.

I dag har tremansting hållits på Allekvia tingshus, varvid ett 30-tal smärre mål förekommit till behandling. Rättens ordförande har varit tingsnotarie Stig Ralfe med notarierna Nylander och Hagberg vid protokollet. Nämnden har som vanligt utgjorts av nämndemännen Elof Hansson, Emil Stenberg och S. Björkegren.
500 kronors vite utdömt. Ägaren av en tjärfabrik hade genom en länsstyrelsens resolution fått åläggande att avhjälpa sanitära olägenheter innan driften sattes i gång. Detta oaktet inleddes arbetet utan vidare åtgöranden och rätten dömde nu ut vitet, som var satt till 500 kr.

Falskdeklaration. En deklarant, som undandragit en inkomst på 321 kr i sin deklaration, fick böta 50 kr.

Olaga skogsavverkning. En person, som avverkat skog utan att ha inhämtat vederbörliga tillstånd, och sålt virket för sammanlagt 263 kr., fick nu denna summa förverkad och dömdes vidare till 15 dagsböter á 1,50.

En promenad på järnvägen mellan Roma station och Karby anhalt kostade vederbörande 10 kr i böter.

Cykelpassagerarna synas vara besvärliga att komma till rätta med och för dagen dömdes åtta personer till 10 kr.:s böter vardera. En lyktlös cyklist bötade 12 kr.

Fylleriet. En eldare som åtalats för sjunde resan fylleri bötade 60 kronor, två matroser bötade 30 resp. 50 kr., och en annan matros fick böta 25 kr för fylleri och förargelseväckande beteende. Han hade också en berusad kamrat med sig, som fick böta 20 kr.

En bilägare, som kört yrkesmässigt utan tillstånd dömdes till 20 dagsböter á 1,50 kr.

För ojusterade vikter fick en handlande böta 20 kr.

För brott mot pasteuriseringsförordningarna bötade en person 20 kr.

Fyra fall av utevaro, 10 kr vardera.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Juli 1943
N:r 171

För deltagare i årets missionsmöten,

som hållas av stiftets missionssällskap innevarande vecka, i morgon i Stånga och om torsdag i Roma, gäller enkel biljett för fram och återfärd samma dag till och från Stånga resp. Karby å Gotlands järnväg. För allt Gotlands kyrkofolk bör det bli en givande utflykt i soliga sommardagar, trots det snart så brådskande skördearbetet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 juli 1943
N:r 169

Dödsfall Herman Möllerström

Vår käre fader Herman Möllerström född den 7 april 1866 avled stilla i dag, sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Karby, Roma d. 23 febr. 1943.
ANTON och ALMA
KARL och FANNY
EDLA och GUSTAF

Barnbarnen

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1943
N:r 44