Medels auktion,

som kemmer att förrättas vid Skogby i Gammalgarn socken lördagen den 13 uti denna månad från kl. 11 f.m.,låta härads gkrifvare C. Nordahl och handlanden V. Ericsson, i anseende till hemmanets utarrendering, försälja. för dem obehöfliga åkerbruksredskap samt kreatur, bestående af 3 oxar och 3 hästar, vagnar, kälkar, plogar, harfvar, selar m.m.; erhållande inropare betalningsanstånd till 1:sta instundande Oktober Kräklingbo den 9 Mars 1886.
Efter anmonan,
JAKOB OSTERBERG.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Mars 1886
N:r 20.

Medels oftentlig auktion,

som kommer att bållas vid Tjengvede i Kräklingbo den 6 Mars och börjas kl. 12 på dagen låter arrendatorn J. Jansson, med anledning at bemmanets afträdande, derstädes försälja 4 par dragoxar, 4 ston, 1 häst, 4 goda mjölkkor, 3 st. fasta statar, några st, lam; åkerbruksredskap, såsom arbetsvagnar, I lastvagn, 1 släde, plogar, harfvar m m. som ej så noga kan uppräkvas. Åt säkre och veder bäftige ioropare lemnas anstånd. med betalningen till den 1 Sept. d. å.
Gammalgarn den 22 Febr. 1886.
Etter anmodan,
QVIBERG.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Mars 1886
N:r 18.

I anledning af

att byggmästare Tellströms hustru kommer att resa till Amerika instundande Maj månad, kommer hennes boställe, bestående afstenhus, inredt till 2:ne tum och kök under tegeltak, samt vedbod, jämte omkriog 3 tunnland åkerjord på återstående omkring 14 å 15 års tid, medels auktion, att försäljas till den mestbjudande, lördagen den 20 nästa Mars.
Närmare om vilkoren vid auktionen, som kommer att hållas vid bostället, beläget å Mattsarfve grund i Gammalgarn.
J. P. JACOBSON,
f. d. lotsålderman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1886
N:r 15.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:
Fårö socken: födde 17; döde 17; inflyttade 31; utflyttade 52; folkmängd 31 sistl. December 1,195; minskning 21.
Hangvar och Hall socknar: födde 32; döde 18; inflyttade 82; utflyttade 96; — i Hangvar var folkmängden 31 December 952 (ökning 1) och i Hall 274 (minskning 1).
Vamlingbo socken: födde 14; döde 7; inflyttade 29; utflyttade 11; folkmängd 31 December 778; ökning 25.
Sundre socken: födde 8; döde 2; inflyttade 4; utflyttade 21; folkmängd 31 December 219; minskning 11.
Källunge socken: födde 6; döde 5; inflyttade 28; utflyttade 26; folkmängd 31 December 260; ökning 8.
Vallstena socken: födde 6; döde 4; inflyttade 16; utflyttade 20; folkmängd 31 December 841; minskning 2.
Gothems socken: födde 11; döde 9; inflyttade 84; utflyttade 27; folkmängd 31 December 647; ökning 9.
Norrlanda socken: födde 5; döde 7; inflyttade 23; utflyttade 23; folkmängd 31 December 293; minskning 2.
Stenkyrka socken: födde 17; döde 21; inflyttade 34; utflyttade 49; folkmängd 31 December 841; minskning 19.
Tingstäde socken: födde 18; döde 18; inflyttade 44; utflyttade 32; folkmängd 31 December 542; ökning 17.
Östergarns socken: födde 11; döde 18; inflyttade 21; utflyttade 25; folkmängd 31 December 708; minskning 6.
Gammalgarns socken: födde 12; döde 12; inflyttade 21; utflyttade 15; folkmängd 31 December 476; ökning 6.
Ardre socken: födde 8; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 47; folkmängd 31 December 483; minskning 20.
Ejsta socken: födde 10; döde 7; inflyttade 25; utflyttade 27; folkmängd 31 December 644; ökning 1.
Sproge socken: födde 7; döde 4; ivflyttade 17; rap 80; folkmängd 31 December 846; ingen ökning eller minskning.
Garda socken: födde 9; döde 6; ivflyttade 24; utflyttade 86; folkmängd 31 December 456; minskning 9.
Etelhems socken: födde 7; döde 8; ivflyttade 49; utflyttade 46; folkmängd 31 December 495; ökning 2.
Alskog socken: födde 7; döde 8; inflyttade 16; utflyttade 23; folkmängd 81 December 520; minskning 8.
Lye socken: födde 2; döde 7; inflyttade 19; utflyttade 33; folkmängd 31 December 3801; minskning 19,
Fole socken: födde 7; döde 6; inflyttade 86; utflyttade 65; folkmängd 31 December 460; minskning 28. s
Lokrume socken: födde 7; döde 7; inflyttade 386; utflyttade 40; folkmängd 31 December 402; minskning 4.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Januari 1886
N:r 3.

Om Gotlands Kastáler.

Gothem’s Kastál.

Så förmäler den gamla Guta-sagan, att Gutarne, medan de ännu voro hedningar, foro med köpmansvaror till många land, både kristna och hedniska. Sedan kristendomen blifvit införd i landet, utvidgades handelsfärderna, och äfven utländske köpstadsmän ankommo i mängd: på den midt i Östersjön för handel och sjöfart beqvämligt belägna ön uppblomstrade ett storartadt handelslif. Härigenom samlades der utomordentliga rikedomar.
Men dessa rikedomar lockade tidt och ofta rofgiriga grannar, vikingar och sjöröfvare till strandhugg och sköfling med åtföljande mord och brand.
Hur osäkert härstädes i forna tider lifvet ofta var, hvilka förfärliga tummelplatser för plundringslystnad och kämpalek öns kuster och äfven dess inre bygder voro, hur’omisskänligt behofvet af och omsorgen om ett betryggande försvar visade sig detta ådagalägges af många omständigheter.
Om forna strider, segrar och nederlag bära troligen de mycket talrika, isynnerhet på den östra, för de hedniske Finnarne, Esterne, Liverre och Kurerne närmast belägna kusten gruppvis befintliga skepps:sättningarna (grafplatser i skeppsform) och öfriga kummel ett dystert vittnesbörd.
Detsamma intyga ock de oräkneliga jordfynd, som blifvit gjorda och ännu årligen göras af i farans stund i hast nedgräfda, större och mindre skatter af guld och silfver, hvilkas ägare sedan omkommo i försvaret at hus och hem, och hvilka skatter derigenom fått ligga qvar, tills odlarens hacka eller plogbill dragit dem fram ur deras månghundraåriga gömslen.
Och i Statens historiska samlingar vittna de nu ej blott om den lilla provinsens forna välmakt och rikedom, utan ock om dess befolknings odling, konstflit och skönhetssinne. Med hänsyn till försvaret må erinras om de på alla öns uddar och höjder fordom bygda vårdkasarna, från hvilka man med eld och rök från bygd till bygd telegraferade om fientlig landstigning; äfvensom om de forntida befästningarna vid öns hamnar; om den väldiga ringmuren kring Visby med sina ursprungligen 37 torn; om de »varmän» (vaktkarlar), som i nästan alla tings-lag skulle hållas af hvarje hemman, och om de fasta stenhus, som talrikt funnits i socknarna, samt slutligen om de s. k. kaståler (kastellet) eller skydds-torn, som ännu, mer eller mindre bibehållna, finnas å landsbygden vid några kyrkor, och som troligen funnits vid de flesta.
Dessa kaståler äro grofva, i allmänhet fyrsidiga, blott på ett och annat ställe runda torn, uppförda afhuggen och tuktad kalk- eller sandsten. De finnas, såsom nyss nämdes, i närheten af kyrkorna, och man har derföre antagit, att dessa torn varit afsedda till förvaringsrum af templens heliga skatter, likasom ock. för sockenfolkets dyrbaraste ägodelar.
Brunius i sin »Gotlands konsthistoria» anser, att dessa kaståler äro äldre än kyrkorna, emedan de förete en rå ruandbågstil och sakna hvarje spår af spetsbågar. Men månne icke dessa torn kunna vara från den tid, då rundbågen var ensam herskande i-kyrkobygnaderna, hvilka sedan, mer och mindre, blifvit ’ombygda i den yngre gotikens spetsiga bågstil, och månne icke stilens råhet kan härröra deraf, att man icke på ett verldsligt bygnadsverk ansåg sig böra använda de talrika detaljer, hvarmed kyrkorna så frikostigt förskönades? Men vare härmed huru som helst. Brunii åsigt, att det i Visby vid stranden stående, numera s. k. Krättöriet som påtagligen är äldre än stadsmuren, varit för staden en sådan kastål, är mycket trovärdig, emedan det till sin inredning, med dörren högt öfver marken samt med. hvälfda rum och gångar i murarna liknar många aflandsbygdens skyddstorn.
Af dessa torn var det vid Gothems kyrka: ända till d. 11 April 1867 ett af de bäst bibehållna. Men nämda dag rasade den höga bygnaden, och nu synas deraf endast obetydliga murstycken. Det är den berömligt verksamme fornforskaren, P. A. Säve’s säkra ritstift, som man har att tacka för en teckning, som visar utseendet af denna märkliga fornlemning före dess slutliga förstöring. Denna teckning, gjord år 1863, pryder och förklarar denna anspråkslösa uppsats.
Gothem’s kastál, belägen bredvid kyrkogårdens vestra port, har, såsom ruinen ännu utvisar, varit ett fyrsidigt torn med nederst vidpass 6 fots tjocka murar, och bestod af en källare och fyra våningar under ett stenhvalf. I murarna funnos blott några mycket små öppningar för att insläppa ljus och luft, samt å en sida en låg, rundbågig dörr vid marken; men ett stycke deröfver fanns den egentliga ingången, en likaledes rundbågig dörröppning; samt på sidorna derom fyra parvis sittande, små och smala öppningar med snedt uppgående rännor.
Dessa voro troligtvis gjorda för de linor, medelst hvilka man efter sig upphalade den stege, på hvilken man, i ofrids-tider, bragte sina personer och sina dyrbarheter in i tornet. Vid tvenne jernbyglar, som sutto under dörröppningens tröskelsten, var nämda stege fästad.
Öfverst på tornet stod en likaledes fyrsidig smalare bygnad med en rundbågig port å hvarje sida, och från afsatsen framför denna öfverbygnad kunde de inneslutne med. stenar och andra kastvapen göra den belägrande fienden afbräck.
Såsom sägner förtälja, drog vid budskapet om en landstigen fiendes anryckande socknens stridbara manskap ut till motvärn och kamp; men qvinnor, barn och ålderstigne, med behöfliga lifsmedel, samt kyrkans och sockenfolkets dyrbaraste egendom inneslötos skyndsamt i kastålens fristad, der man åtminstone en kortare tid kunde trotsa ett anfall, tills budkaflarna och vårdkasarna hunnit samla tillräckligt folk, för att söka tillbakadrifva de vilda röfvareskarorna ut på deras små flottor. Och — såsom ofvan är kortligen antydt — månge Gutar, som icke hunnit att i kastålen få gömma sina dyrbarheter, utan nödgats skyndsamt gräfva ned dem vid någon större sten, vid roten af ett träd eller vid en rännil, stupade sedan i striden och togo gömställets hemlighet med sig i grafven.
Gothem’s kyrka ligger 2 3/4 mil öster ut från Visby, samt 3/8:dels mil från öns östra kust och från hamnplatsen Botvaldavik. I närheten ligger en hed med :ett stort antal låga ättehögar, hyilken hed troligen ofta varit en blodig valplats.
Bland kaståler, som ännu finnas, är den vid Lärbro kyrka ganska väl bibehållen; Sedan den höga tornspiran på den härliga kyrkan år 1679 hade blåstned, blef kyrkklockan upphängd i kastålen, som förseddes med ljudhål och med ett åttasidigt, spetsigt tak. Denna kastål är fyrsidig, med trenne afdelningar öfver hvarandra. I andra afdelningen finnes en murfördjupning och derifrån sträcker sig rakt ned ett hål i muren (der har således varit en latrin), och midt inne i öfversta afdelningen har professor Brunius tyckt sig finna spår af ett med väktaregång rundt omkring omgifvet särskildt rum; — dessa båda detaljer påminna om alldeles dylika anordningar i kruttornet uti Visby.
— För öfrigt finnas vid Sundre kyrka temligen väl bibehållna partier af ett rundt skyddstorn, samt vid Fröjels, Lau, Hamra, Vestergarns och Gammalgarns kyrkor större och mindre murstycken eller åtminstone grushögar efter: sådana. Enligt sägner hafva försvars-torn äfven funnits vid Fide, Sanda och Kräklingbo kyrkor. Troligen hafva, såsom nämdt är, dylika funnits vid de flesta kyrkor, men de hafva längesedan blifvit nedbrutna och jemnade med marken.
Att namnet kastål eller kastell äfven begagnats om enskilde mäns befästade boningshus, derom vittna, bland annat, de gamla namnen å bondgårdarna Kastelle i Vamlingbo och Kassle i Hangvar.
O. J. Bergman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 December 1885
N:r 96.

Väghinder.

Å nedannämda dagar komma följande broar att rifvas och omläggas:
5 November två broar å vägen från Tofta till Eskelhem, då i stället vägen förbi Gardrungs kan begagnas, samt två broar å vägen från Träkumla till Vall, då denna väg varder ofarbar; en bro å vägen mellan Gyle och Ljungby åogsåg i Ala, då denna väg blir stängd; en bro å landsvägen till Östergarn nära Fride gård, då vägen förbi Gammalgarns kyrka i stället kan användas;
6 November två broar å vägen från Visby till Veskinde, då landsvägen förbi Gardrungs kan begagnas; en bro å vägen från Valls kyrka genom Hogrän, då vägen genom Atlingbo i stället kan användas;
7 November en bro å vägen från Vall genom Atlingbo, då vägen genom Hogrän kan begagnas, samt en bro å vägen från Johannelund till Bander i Mästerby, då resande kunna färdas förbi Ejmunds;
14 November en bro å landsvägen mellan Slite och s. k. Korsgata i Boge, då denna väg varder ofarbar, men då istället vägen från Slite till Ytiogs i Othem och derifrån vägen tiil Boge kan begagnas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Oktober 1885
N:r 87.

Väghinder.

En bro i närheten af Ekeskogsrum i Kräklingbo och en bro vid Trosings i Gammalgarn, bägge å allmän: na vägen till Östergarn, komma 29 dennes att rifvas och omläggas, då vägen genom Ardre i stället kan begagnas.
En bro emellan Viklau kyrka och Viksarfve gård kommer 29 och 30 dennes att rifvas och omläggas, under hvilka dagar vägen genom Sjonhem förbi Sixarfve gård i stället kan användas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 September 1885
N:r 76.

Katt och huggorm hvarandras mördare.

Söndagen 16 Aug. fann skolläraren i Gammalgarn en sin katt liggande död nära invid dörren till skolhuset, och bredvid katten en huggorm (äsping) med hufvudet skildt från kroppen. Katten hade blifvit biten af ormen under örat och till gengäld tagit hufvudet af ormen, men måste, till följd af ormbettets gift, plikta med sitt lif, och dertill i lye kans stund; ty skollärarens 2 små barn, som lekte strax invid, hade måhända i stället blifvit bitna af ormen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 Augusti 1885
N:r 68.

Länsmansdistrikten

i norra häradet ha nu i enlighet med af k. m:t år 1877 godkändt förslag reglerats, så att distriktens antal nu endast är tre.
Det första distriktet, som innehafves af kronolänsman Johan Smedberg, varder oförändradt. Det andra, kronolänsman Håkanssons, har ökats med Bäls ting, bestående af socknarne Hejnum, Bäl, Källunge och Vallstena. Till det af kronolänsman Bolin innehafda tredje distriktet, hvarifrån Bäls ting skilts, har tillagts Kräklinge och Halla ting, utgörande socknarne Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammalgarn, Ardre, Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau, Dalhem, Ganthem och Halla.
— På grund af denna reglering upphör i morgon förordnandet för e. o. landskanslisten G. Boberg såsom tjenstförrättande länsman i det af nyutnämde häradsskrifvare Nordahl förut innehafda länsmansdistrikt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Juli 1885
N:r 61.

Till ledamöter i länets pröfningsnämd,

hvars förhandlingar börja 24 nästkommande September, har k. m:ts befallningshafvande utsett:
Häradshöfding Valdenström, grosshandlare Axel Ekman och smedmästare K. A. Sandberg i Visby, v. pastor Å. Sundblad, Barlingbo, hemmansägarne J. Larsson, Endre, L. P. Bodin, Stenkyrka, och L. N. Eklund, Fole, handlande F. Nyströr, Slite, kyrkoherde A. Nyberg, Rute, kronolänsman B. Bolin, Hejnum, skollärare L. P. Qviberg, Gammalgarn, handlande V. Eriksson, Östergarn, hemmansägare Jakob Olsson, Etelhem, kapten H. Vennemo, Fide, handlande Broander, Rone, fanjunkare O. N. Bolin, Alfva, fanjunkare J. Jacobsson, Ejsta, handlande R. Snöbohm, Klinte, ingeniör F. R. Cedergren, Klinte, samt hemmansägarne Kristoffer Larsson, Atlingbo, och Joh. Eklund, Sanda.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 Juli 1885
N:r 54.