Dödsfall Amanda Karolina Aurora Qviberg

Att min innerligt älskade dotter Amanda Karolina Aurora Qviberg stilla och fridfullt afled i Stockholm den 8 Juni 1883, i en ålder af 30 år, 10 mån. och 26 dagar; djupt sörjd af mig, hennes moder, systrar, svåger och slägt samt många vänner, varder härmed tillkänvagifvet.
Visby den 12 Juni 1883.
Emelie Qviberg,
född Lindelö
f.

De der Herren frukta hoppas ock uppå
Herren. Han är deras hjelp och sköld.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Juni 1883
N:r 48.

Utfärdade patent.

(Meddelande från Stockholms patentbyrå) 3 Februari 1883.
Nr 24 Larsson K. G., 7 år å spår och ledare till förvalsar för universalvalsverk.
Nr 25 Michaux, Paul Henry; Michaux, Francisque Amédée och Raingeard, Amédée Charles, 8 år å injektor.
Nr 26 Moberg, Karl D., 8 år å timmer uppfordringsverk.
Nr 27 Norton, Francis Lay, 7 år å apparater för ventilation af bygnader, fartyg, tunlar och mingångar.
Nr 28 Roe, Frederick Augustus, 8 år å förbättringar i sättet att tillverka hästskor.
Nr 29 Wall, Karl Job., 5 år å inventionslås för bords- och stolsfötter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Februari 1883
N:r 11

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För öfverträdelse af bygnadsordningen dömdes arbetaren Mårten Petter Larsson att böta tjugufem kronor.
Larsson hade nämligen utan att hafva begärt eller erhållit bygnadsnämdens tillstånd låtit ombygga och förändra en stallbygnad.

Förre artilleristen Johannes Henriksson, som sistl. stortorgdag i berusadt tillstånd våldfört sig å en person samt gjort våldsamt motstånd, då han omhändertogs af polis, dömdes att härför böta femtio kronor.

Plommontjufvar. Gossarne Oskar Anton Bolander, Niklas Titus Bolander, Karl Kristian Östergren, Anders Gustaf Emanuel Lind, Anders Petter Engström, Adolf Emanuel Bergqvist och Johan Niklas August Löfvin hade härom dagen genom ett staket beredt sig inträde i en trädgård, der de plundrade plommonträd. Oskar Anton Bolander fäldes till femton kronors böter samt dömdes de öfrige såsom varande minderårige att i närvaro af allmänna åklagaren agas af sina föräldrar.

För fylleri och oljud fäldes stenbrytaren Joban Johansson till trettiofem kronors böter.

För tillgrepp af en ost, liggande bland annat fraktgods å Skeppsbron, förklarades arbetaren Johan Petter Julius Fohlin, förut straffad för andra resan snatteri, skyldig att träda i häkte. För målets närmare utredning uppsköts ransakningen till annan dag.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Oktober 1882
N:r 85

Ett gif akt för utvandrare.

De under senaste åren i Amerika rådande goda ekonomiska förhållandena hålla nu på att hastigt försämras. Sedan ett halft år är utförseln i ett raskt aftagande, under det att införseln från Europa stegras. Produktionen inskränkes allt mera och nödtvugna nedsättningar i arbetslönerna framtvinga allt tätare inträffande arbetsinställelser. Ännu tyckes man emellertid tro på att de goda tiderna fortfara, och detta verkar i sin månatt skenbart fördröja inträdandet af de bekymmersamma tider, som utan tvifvel är i antågande.
Så lyda de säkra underrättelserna från det förlofvade land, dit tusentals af Sveriges raskaste män och qvinnor begitva sig, yttrar Smålands Allehanda. Detider, som stunda kunna med hög grad af sannolikhet sägas blifva ytterst svåra i Amerika. Arbetsinställelser hafva redan börjat och hota att växa i förfärande grad. Hvad skall under sådana förhållanden den stackars svensken, som med knapp nöd kunnat betala sin öfverfart, göra i Amerika? Han har intet annat att lefva af än sitt arbete. Men om nu detta saknas?
Om stora hopar af arbetare gå sysslolöse; eller tvingas att arbeta för en dagspenniug, som knapt skänker dem dagligt bröd? Må ingen låta förvilla sig af bref från utvandrade vänner och slägtingar. Tiderna hafva i Amerika varit goda. Detär otvif velaktigt. Men lika säkert är, att tider af betryck stunda. Men den som är miss” nöjd med förhållandena i moderlandet, och som vill på andra sidan Atlanden finna ett rikare fosterland än det karga Sverige, mä han väl besinna sig, innan han lemnar sin fosterbygd! Han vet väl hvad han har, men sannerligen han vet hvad han får.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 April 1882
N:r 32

Konsert

gifves måndagsafton i domkyrkan af fru Amalia Planck, hvilken gjort sig känd som en begåfvad sångerska. Programmet, som är väl valdt, upptager flere värderika stycken: Hälften af inkomsten är anslagen till en tillämnad stadsmission i Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 Augusti 1881
N:r 62

Telegrafstaten.

Tjenstledighet under instundande Augusti månad har beviljats telegrafisten vid Fårösunds statiou Hilda Getzholt, under hvilken tid e. o. telegrafistev Märta Gustafson förordnats att förestå nämda station.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Juli 1881
N:r 58

Till andre rådmanstjensten

härstädes hafva brottsmålsnotarien vid härvarande rådhusrätt, v. häradshöfding K. G. Tiberg, landskontoristen i Upsala län v. häradshöfding Herman Skjöld samt e. o. notarien, filosofie och juris kandidaten Karl Herlitz anmält sig som sökande.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Juli 1881
N:r 58

Anslaget

af allmänna medel åt lärare vid fortsättningsskolor inom länet har så fördelats, att Fardhems, Linde och Lojsta skoldistrikt erhållit sammanlagdt 50 kronor, Hablingbo distrikt 50 kronor samt Hemse distrikt 75 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Juli 1881
N:r 54