Rättegångs- och polissaker.

Norra häradsrätten.
Till skilnad till säng och säte under ett års tid har häradsrätten dömt mellan arbetskarlen Rudolf Söderdahl och hans hustru Kristina Hedvig, född Nord, båda vid Broungs i Bunge.

Till sex månaders straffarbete dömdes för häststöld häktade arbetskarlen Johan August Berg, hvilken dels lördagen 30 sistl. Aug. på e. m. på en falsk af honom sjelf i husbonden K. J. Petterssons vid Bäcks i Endre namn skrifven orlotssedel tagit RR bog arrendatorn Lars Pettersson vid Wellarfve i Roma och erhållit & kr. i städjepenningar, dels ock derpå följande söndag gr en i Petterssons namn förfalskad orlofssedel tagit tjenst hog arrendatorn af Roma kungsgård och dervid erhåliit 5 kr. i städja.

Hvem äger Jakobsberg? Ägaren af Rosendal i Follingbo agenten B. F. Berggren i Stockholm hade instämt vaktmästaren Jakob Petter Björkqvist med yrkande att denne skulle åläggas afträda lägenheten Jakobsberg under Rosendal. Hänvisande till Svea hofrätts utslag af 5 Nov. 1886, hvarigenom hofrätten gillat hbäradsrättens utslag af 8 Juni 1885 i mål angående samma sak emellan Rosendals förre ägare O. V. Ålander kärande och vaktmästare Björkqvist samt haudlandena J. T. Lundin och C. J. Kolmodin och tullförvaltare Lyth svarande, genom hvilket utslag häradsrätten lemnat yrkandet om afträdandet af lägenheten, som svarandena skulle innehaft utan att dertill äga rätt, utan afseende, fann rätten sig icke kunna till pröfning upptaga målet, emedan svaranudens talan måste anses vara genom hofrättens utslag pröfvad.

Störd griftefrid: F. d. kaptenen Oskar Thorman hade, som förut nämts hos justitieombudsmannen för åtal anmält kyrkoberden i Sättersta och Bogsta församlinger C. E. Liljeberg, för det denne år 1889 stört griftefriden å Sättersta kyrkogård genom att der uppgräfva liket efter ett barn för att erhålla önskad plats för liket efter sitt eget barn.
Justitieombudsmannen har icke funnit denva anmälan föranleda till någon åtgärd, utan lemnat anmälav utan afseende.

Från landsbygden.

Hablingbo, 30 Okt.
Från Oktoberstämman kan antecknas: kyrkorådet hade föreslagit anskaffande af en sexstämmig piporgel för omkring 3,000 kronor som skulle utgå till hälften af kyrkokassan och den andra genom uttaxerivg på fyrk, och hvilken orgel skulle vara uppsatt till den tid kyrkan är färdig att begagna efter reparationen, Stämman ville uppekjuta orgelfrågan till dess de beslutade reparationerna å kyrkan äro fullbordade. — Iutgiftsstaten för skolorna, som upptog en summa af 1,882 kronor, ingick äfven inköp af en orgel för folkskolans behof som af stämman beviljades. Fortsättningsskola under 6 veckor medstatsbidrag skall äfven fortgå 1891.

Från sjön.

— Skeppet »Amszon», kapten Hansson, afseglade 16 Okt. från Cad’z till Ensenada (Sydamerika) med saltlast.
— Skeppet »Freya», kapten Högberg, anlände i går till Falmonth, från Montevideo i barlast. Arfgår till Cardif för att reparera.
— Skeppet »Moya», kapten Wengström, afseglade 28 d:s från Skönvik till Newcastle.
— Briggen »Svante» afseglade 29 d:s från Skönvik till Newcatle.
— Skonaren Minnet, kapten Petterson, på resa från Strömsholm med tackjern från Matfors bolag, strandade i söndags natt under storm vid Bremön. Besättningen räddades.
Fartyget blef vrak. Det var icke assureradt och ägdes af kaptenen.
— Tyska skeppet Freitag, hvilket hade införts af Switzert bergningsångare, ligger nu sjunket i närheten af Buskär på 18 famnars djup. Lasten, bestående af 5—600 ekbjälkar, är nu föremål för dykarearbeten, och dykarne hafva härvid ett ganska svårt göra. Fartyget, som är bygdt 1864, är delvis sönderbrutet och fullkomligt vrak. Lasten upplägges för lastassuradörernas räkning å varfvet Kusten.
— Engelska ångaren »Castle Rising» från Pole, förd af kapten Dunbar samt lastad med trä och som i torsdags strandade å ett utanför fyrskeppet Svenska se Sf (söder om Söderarms fyr) beläget grund samt sedan fredagen assisterats af bolaget Neptuns ångare »Eob» och »Argo», sönderbröts under stormen mellan lördagen och söndagen i tvänne delar, hvaraf den ena sjönk och den andra dref till hafs flytande på lasten. »Argo» är f. n. sysselsatt med att söka återfinna den drifvande delen af Ni »Eol» inkom i går middag med Castle Risings befäl och besättning och utgick ånyo på aftonen.
Enligt telegrafiskt meddelande har den till hafs drifna delen af Castle Rising funnits af åländska lotsar och ligger f. n. förankrad vid Ledsunds lotsplats.
— Neptun har de senaste dygnen varit sysselsatt vid Storgrundet utanför Söderhamn med att asaistera der strandade engelske ångaren Abeona, som dock nu blifvit vrak.
— Poseidon befinner sig f. n. vid Ölands vestra kust vid Näsby för att assistera engelska ångaren Albanian, kapten Whitehouse, kommande från Hull, destinerad från Stockholm med kol, som strandade sistl. fredag.
Enligt senast ingångna underrättelser äro utsigterna för ångarens bergning mycket tvifvelaktiga.
Samma ångare bergades 1872 utanför Öland af »Poseidon» och »Neptum».
— Tyska ångfartyget Wismar, hemma i staden af samma namn och lastadt med hafre, har sistlidne lördag strandadt vid Segerstad Vu Ölands östra kust, men kom flott utan rämmande hjelp sedan man kastat något af lasten öfver bord.
— Svenska skonerten Almuth Elisabeth, lastad med trä; har sistlidne måndag strandat vid holmen Björn vid norra inloppet till Södra Qvarken.
— Norska ångf. Ulff, hemma i Kristiania och fördt af kapten Natvig, som på resa till Söderhamn i barlast i början af förra veckan strandade vid Eggegrunds fyr, men kom flott med så stark läcka i maskiorummet, att ma skinen ej kunde begagnas, utan under segel måste uppsöka nödhamn, då fartyget slutligen ånyo strandade och qvarstod i Sikviksbugten nära Harnäs, har nu af Hermes blifvit taget flott och infördt till Gefle der man afvaktar rederiets order, hvar fartyget skall reparera.
— Norska skeppet Vestalinden, på resa från Sandviken till Glickstadt med last af trävaror, har, öfvergifvet af besättningen, påträffats till sjös och, fullt af vatten, införts till Mariehamn på Åland, enligt bref derifrån af 235 dennes.

Väghinder.

Enligt anmälan komma å nedannämda dagar i nästkommande November månad följande vägar på grund af brolagning att blifva ofarbara, nämligen:
Måndagen 10 vägen från Endre kyrka till Barlingbo jernvägsstation, då i stället kan begagnas vägen från samma station förbi Röstäde i Ekeby till Endre kyrka;
tisdagen 11 vägen emellan Barlingba station och Röstäde i Ekeby, då vägen i stället kan tagas från nämda station förbi Endregårda till Endre kyrka;
samma dag vägen från Ekeby kyrka till Röstäde, då i stället kan begagnas landsvägen till 8. k. Lindarfve qvior och vidare dessa till Ekeby kyrka;
onsdagen och torsdagen 12 och 13 vägen genom Mertebo socken till Mos i Stenkyrka, då i stället kan begagnas landsvägen till e, k. Valebro i Stenkyrka och vidare vägen förbi denna sockens kyrka till landsvägen genom Tingstäde;
fredagen 14 vägen från Myrvälder i Tingstäde till Hammars i Lokrumme socken, då vägen kan tagas antingen från Tingstäde kyrka förbi Hejnums kyrka till Krampebro eller vägen från Tingstäde kyrka förbi Mos i Stenkyrka genom Martebo:
lördagen 15 vägen från Lokrumme kyrka till Ekes i bro, då i stället kan tagas vägen från nämda kyrka till landsvägen vid Hammars,
vägen emellan Gothem och Vallstena sockvar, s. k. Nybroqvior, 10 och 11 inst. Nov., då i stället kan begagnas vägen genom Hörsne;
och vägen från Hallvede törbi Dalhems kyrka och Dane till Näsungsbroar i Dalhem socken 14 och 15 Nov., då i stället kan tagas vägen genom Roma och Halla eller genom Källunge och Hörsne socknar.
Till följd at broomläggning aflyses vägen mellan Botvatte gård och Edmarks ångsåg i Ala socken från begagnande 12 och 13 Nov.
Enligt anmälan komma 2 broar å allmänna vägen emellan Ytings och Närs hemman i Othem socken att omläggas torsdagen 6 instundande November, då i stället för sagde väg kan användas vägen förbi Långome och Kumla gårdar.

Beviljad jordafsöndring.

Till k. m:t har domkapitlet i Visby jämte eget underdånigt utlåtande öfverlemnat en af Stenkyrka församling gjord ansökving, att från kyrkoherdebostället 5/8 mtl Prestgården np:r i Stenkyrka socken måtte få afsöndras dels den tomt hvarå församlingens fölkskola med dertill hörande bygnader pu vore uppförd, dels ock erforderlig mark till planteringsland, tillsammans utgörande, enligt en af kommissionslandtmätaren Sylvan sistl. år upprättad karta med beskrifning, en jordrymd af 1,11 hektar, emot en vid landtmäteriförrättningen föreslagen årlig afgäld af 10 kr. eller 1 hektoliter 33 liter spanmål, bälften råg och hälften korn. K. m:t har funnit godt medgifva att omförmälda jordområde må afsöadras mot en afgift af 1 hektoliter 33 liter spanmål, hälften råg och hälften korp, att af församlingen till boställshafvaren årligen utgöres med penningar efter 10 årigt medelmarkegångspris, åliggande det församlingen att om så påfordras uppföra och underhålla lämpligt stängsel mellan prestgårdens ägor och det afsöndrade området.

Stormigt

har det varit de senaste dagarne och ovädret har åter vållat litet afbräck i våra förbindelser med hufvudstaden. Så hitkom icke »Visby», som i onsdngs middag afgick från Stockholm, förrän kl. half 11 i går qväll. Ångaren måste på onsdagseftermiddagen lägga sig stilla vid Oaxen till kl. 7 i går morgse, då han afgick och försökte fortsätta färden. Han kunde dock icke taga sig fram utan måste gå in till Kråkskärsholmarne, derifrån den afgick vid middagstiden.
»Tjelvar» inkom i vanlig tid i går från Kalmar, och Klintehamn från Stockholm i dag wil 4-tiden på morgonen. »Gotland» anlände från Norrköping kl. 10 i går afton.

Polhem,

som i vanlig ordning af: gick från Visby i onsdags qväll, anlände till Stockholm redan kl. half 11 på torsdags f. m. Vinden blåste bårit från S. S. V. och som bevis på dess styrka kan nämnas, att brotten på sjöarne vid fastlandets skärgård hade sådan styrka, att vågorna alldeles öfverspolade och släckte Vigstens fyr.

Till konsistorieombud

vid ägodelningsrättssammanträde i Ganthem har domkapitlet förordnat kyrkoherde Eneqvist i Roma.

Reparationen i domkyrkans kapell

medgaf kyrkostämman i går bygmästare Lindgren rätt att börja redan denna höst.
Lektor Bergman fick taget till protokoll, att noga tillsyn borde öfvas deröfver att i kapellet befiatliga dyrbara grafstevar icke skulle under arbetet få sönderbrytas utan med all omsorg bevaras för skada.

Födda och Döda i Visby.

Född:
F. fanjunkaren Gustaf Aug. Holmströms son.

Döda:
Gossen Gustaf Emanuel Malm 13 dagar gammal, flickan Marta Maria Elisabeth Hultgren 14 d: do:, arb. O!ot Björkegren som afled i Illinois i Nordamerika d. 26 Nov. 1888 i en ålder af 57 år, 2 månader och 9 dagar.

Vigda:
Garfvaregesäll, Oskar Kristian Adrian Hellström och Dora Kristina Margreta Öiterberg, båda från Visby.
Lysning till äktenskap afkunvades sönd. d. 26 Okt. 1890 emellan skomakaren Karl Adolf Svensson från Gammalgarn och Emma Maria Josef. Malm från Visby; sjöman Otto Mårten Palmgren och Johanna Maria Myrström, båda fr. Visby; smeden Oskar Niklas Emanuel Eriksson fr. Öja och Julia Charl. Dorothea Forsberg från Visby; arb. Nils Johansson och Vilhelm. Elisabeth Sandelin, båda från Visby.