Borgenärerna uti hemmansägaren P. Petterssons

på Guthe i Bäl socken konkurs kallas att sammanträda i gäldanärens bostad fredagen den 20 nästkommande April kl. 11 f. m. för att öfverlägga och besluta i ärenden, som boet och dess förvaltning röra, äfvensom för att bestämma underhåll åt gäldenären och hans familj.
Bro den 26 Mars 1888,
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 3 April 1888
N:r 27

Borgenärerna

i enkan Anna Nilssons från Burs i Norrlanda socken konkurs kallas att den 1 Juni 1888 före kl. XII midd. inför Domaren i Gotlands norra härad å tingsstället Alleqvia sina fordringar bevaka.
DOMARE-EMBETET.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 3 April 1888
N:r 27

Auktion.

Lördagen den 7 April från kl. 10 f.m, låter husbonden Johan Sandelius, Källgårds i Stenkumla, genom öppen och frivillig auktion till den högstbjudande försälja ett parti råg, utsädeshafre, utmärkt goda ät- och sättpotatis; en slagtoxe samt några häckar råghalm, ett parti torra bräder. För annan person kommer att försäljas ett parti handelsvaror m. m. Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1:a Oktober, statfolk eller tjenare bör vara beredde att ställa antaglig säkerhet om anståndstiden skall begagnas.
Karlslund i Vesterhejde den 29 Mars 1888.
O. A. PETTERSSON.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 3 April 1888
N:r 27

Ännu ett lik

efter de 3 Mars omkomne sjömännen påträffades långfredagen. på f. m. Det var liket efter å Hermes anstälde dykaren P. A. Johansson från Kalmar. Den döda kroppen låg i issörjan vid stranden nedanför Josetinakällan.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 3 April 1888
N:r 27