Som Atlingbo församling beslutat

att vidtaga en tämligen vidtomfattan de renovering af sin kyrkas såväl yttre som inre, så kommer detta arbete att öfverlåtas åt sakkunnig och kompetent person medels entreprenadauktion, spm hålles i Atlingbo skolsal lördagen den 8 nästkommande Jannari kl. 10 f.m. Arbetet kommer att bestå i snickeri och måloiog, men synnerligast mur- och steohuggeriarbete.
Pröfning afanbuden, deras antagande eller förkastande förbehåller sig bygnadsstyrelsen. Närmare upplysniogar och meddelanden lemnas vid auktionen och dessförinnan af pastor.
Atlingbo den 28 December 1886.
BYGNADSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 3 Januari 1887
N:r 1.