Försäljning af kronodomän.

Sedan kongl. maj:t genom nådigt bref den 30 nästlidne September förklarat det vid auktion den 27 föratgåogne Aug. för försäljning af indragna hospitalslägenheten nr 166 Betningen i Lummelunda socken af Gotlands norra härad afgifna högsta anbudet icke kunna antagas, kommer genom förnyad auktion, som onsdagen den 28 nästkommande December kl. 12 på dagen förrättas såväl inför konungens befallningshatvande bär å landskontoret som ock af vederbörande kronofogde i Lummelunda sockenstuga, ifrågavarande kronolägeohet att till försäljning utbjudas på följande vilkor, nämligen:
att lägenheten får tillträdas den 1 Januari 1889 i det skick den då befinnes, hvarvid köparen inträder i de rättigheter och skyldigheter kongl. maj:t och kronan ägt till den arrendator eller brukare, som vid samma tid afträder lägenheten; att köpeskillingen, för hvars behöriga erläggande bör vid auktionen aflemvas, en af minst två personer, en för bägge och bägge för en, ingången samt bevittnad och till vederhäftigheten af konungens befallningshatvande eller vederbörande domare styrkt borgen såsom för egen skuld, skall betalas vid tillträdet, dock att köpare, som sådant åstundar, skall äga att, efter derom vid auktionen gjord anmälan, i länets ränteri inbetala köpeskillingen under loppet af sex år med en sjettedel årligen, börande i sådant fall första sjettedelen betalas vid tillträdet samt hvar och en af de återstående sjettedelarne sedermera den 2 Januari hvarje år; att-högsta anbudets antaglighet kommer att underställas kongl. maj:ts nådiga pröfning; att föreäljningen äger rum utan förbehåll af någon kronotionde eller sådan grundränta som utgår endast af kronoskatteegendomar; att köpebret utfärdas så snart köpeskillingen blitvit erlagd eller, i händelse köparen, på sätt ofvan är srgdt, förklarat sig vilja inbetala densamma under sex års tid, första sjettedelen deraf blifvit betald och för återstoden aflemnad behörigen bevittoad skuldförbindelse, å hvilken minst två vederhäftige personer, en för bägge och bägge för en, tecknat borgen såsom för egen skuld; att sedan köpebref meddelats, lägenheten kommer att i jordeboken upptagas under titel allmänt frälse och svara för lägenheter af dylik natur författningsenligt åliggande skyldigheter, med undantag af kronotionde; samt att köparen ensam skall vidkännas lagfarts- och andra med köpet förenade kostnader.
Visby i landskontoret den 17 Oktober 1887.
E. POIGNANT.
Oscar Melin.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 4 November 1887.
N:r 88.

Sillauktion.

Genom auktion, som kommer att förrättas vid Skeppsbron, i närheten af norska jakten Ellidas liggplats här i hamnen, tisdagen den 8 November från kl. 10 f.m., försäljes för vederbörandes räkning, tuunvis, ett större parti frisk, god sill från Stavanger. — Varan, bestående af flera slag, är nu i dagarne hitkommen med ofvannämda fartyg, som föres af kapten Olssen, och säljes, i förbållande till sin godhet, till särdeles billigt pris. Betalningen skall erläggas kontant.
Visby den 3 Nov. 1887.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 4 November 1887.
N:r 88.

Herrar Stadsfullmäktige

behagade gammanträda å rådhuset tisdagen den 8:de innevarande Novembar kl. 5 e.m, hvarvid förekomma följande ärenden, nämligen:
1:o) Justering och offentlig uppläsning af protokollet för Stadsfollmäktiges sammanträde den 11 sistlidne Oktober;
2:o) Val till befäl vid brandkåren för år 1888;
3:o) Arbetaren A. P. Wänndahls ansökan om infäste å en del af egofignuren nr 1552 söder om staden;
4:o) Styrmannen C. G. Westrings ansökan om infäste å tomten ar 49 i Norderrotens 1:a qvarter;
5:o) Sjömannen F. V. Sporres ansökan om infäste å en del af egofiguren nr 1543 söder om staden;
6:o) Gotlands Mejeriaktiebolags ansökan i fråga om hamnafgifter för is;
7:o) Pianteriogsgillets framställning om anslag för nästkommande år;
8:o) Drätselkammarens utlåtande öfver hr May’s motion om åtgärder för utläggning af platsen vester om det 8 k. kro: nomagasinet ;
9:o) Drätselkammarens och Helsovårdsnämdsns utlåtande i fråga om försäljaing af stadens nuvarande epidemisjukhus och anskaffande af nytt sådant sjukhus; samt
10:o) Föredragning af länets markegångstaxa för året.
Visby den 3 November 1887.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 4 November 1887.
N:r 88.

Dödsfall Clas Herman

Att vår innerligt älskade son Clas Herman stilla och fridfullt afled på Storungs i Lärbro måndagen den 31 Oktober 1887 kl. 5 f.m. i en ålder af 7 år, 1 månad och 28 dagar, djupt sörjd och innerligt saknad af 038, syskon, morfader samt slägtingar varder endast på detta sätt deltagande vänner tillkännagifvet.
Carolina Hägwall. Herm. Hägwall.
född Westöö.

Ps. 245 v. 1. 345 v. 5 o. 6.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 4 November 1887.
N:r 88.