Passagerarelista.

Från Stockholm: Med »Visby» 28 Juli: professor Fristedt, landssekreterare Löfqvist, kyrkoherde Carlson, postmästar Moberg med frn, doktorerna Jolin, Ritter, hrr Björkegren, Bolin, Scharfenberg, Fogelberg, Krüger, Brundin, Hellgren; frök:na Bolin, Åkerhjelm, Löfquist. — Med »Klintehamn» 29 Juli: grosshandlare Christiansson, hrr Hauftman med fru, Heurlin, Eriksson, Österberg, Jakobsson, fru Carlbeck.

Från Stettin: Med »Tjelvar» 28 Juli: hrr Dassow, Brose, Sandberg, Mörke, Miller, Fleische; fra Dassow; fröken Sobach.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 Juli 1887
N:r 60.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg: Till Visby: 28 Juli, galeas Trägen, Svensson, Rone, guano. — Till Slite: 21 Juli, jakt Två Systrar, Sundberg, Sölvesborg, barlast; jakt Matilda, Bergedahl, Lund, barlast; 22 Juli, skonert John, Carlsson, Ratan, barlast; jakt Alvine, Strömlund, Ume, barlast; jakt Adolf, Falk, Ume, barlast; 24 Juli, jakt Nikoline, Andersson, Simrishanm, tomt fartyg; jakt Alvine, Strömlund, Ljugarn, trävaror. — Till Ljugarn: 12 Juli: jakt Bröderna, Olsson, Stockbolm via Slite, fotogén; 23 Juli, jakt Alvine, Strömlund, Slite, barlast; 25 Juli, skonert Berta, Österberg, Kiel, barlast.

Utgångna: Från Visby: 27 Juli, jakt Karolina, Österberg, Ljugarn, barlast. — Från Slite: 23 Juli, jakt Alvine, Strömlund, Ljugarn, barlast; 25 Juli, jakt Två Systrar, Sundberg, Hornösand, släckt kalk; jakt Matilda, Bergedahl, obestämd inrikes ort, släckt kalk; 26 Juli, skonert John, Karlsson, Norrtelje, släckt kalk; jakt Nikoline, Andersson, Göteborg, släckt kalk. — Från Ljugarn: 11 Juli, skonert Nordstjernan, Borg, Kiel, trävaror; 12 Juli, jakt Bröderna, Olsson, När, fotogén; 13 Juli, skonert Germanius, Abrahamsson, Karlskrona, plankor; 25 Juli, jakt Alvine, Strömlund, Slite, bräder; 26 Juli, skonert Konfidentia, Schultz, Lybeck, trävaror.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 Juli 1887
N:r 60.

Från sjön.

En större ångare, lastad med råg, enligt hvad som försports trettio tusen tunnor, strandade i förgår morgse vid Öland. Bergningsångarne Hermes, Argo och Poseidon afgingo samma dag till strandningsstället från Slite, Ljugarn och Bergqvara.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 Juli 1887
N:r 60.

Badgäster

vid Visby vattenkuranstalt:
Hilda Pettersson, Gotland; Karolina Björkman, Visby; A. M. Pettersson, Östergötland; Sven Karlsson, Småland; frögen Emma Köhler, Gotland; herr Åderman, Vesterås; fröken Charlotta Hjelm, Stockholm; fru A. Molander, Visby; fröken Jacobsson, fröken Emelie Beckman, Visby; J. Engvall, Jämtland; fru Ida Aspelin, docenten Aspelin, Finland; Betty Pettersson, Visby; hofrättsrådet K. U. Widström, fru Widström, Elis Löfgren, Stockholm; lärarinnan Lisen Lundberg, Visby; literatör EK, T. Malmqvist, Stockholm.
Samma 439.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 Juli 1887
N:r 60.

Gotlands infanteriregemente

K. m:t har efter af militärbefälhafvaren i ämnet gjord framställning medgifvit, att de med arvoden aflönade tjugu sergeanter och sexton furirer af 1:sta klassen vid berörda regemente må såsom bidrag för en gång till första uppsättningen af uuiform få uppbära en gratifikation af 75 kronor hvardera från besparade medel å öfvergångsstaten för Gotlandsnationalbeväring.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 Juli 1887
N:r 60.

Tjenstledighet

under sex veckor, räknadt från 20 dennes, har v. pastorn i Fole G. H. Tilén på grund af sjuklig het erhållit.
Kontraktraktsprosten Gustafson har för ordnats att med predikobiträde af teologie studerande Kristiansson under tiden uppehålla pastoralvården i Fole.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 Juli 1887
N:r 60.

Lagfart

har hos Visby rådhusrätt under sistl. Juni månad beviljats å fastigheten hus och tomt nr 88 i Klinterotens tredje qvarter, taxerade till 2,500 kronor. samt öfverlåtna af arbetare Nils Magnus Josefsson och dennes hustru till skomakare A. Olsson och dennes hustru.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 Juli 1887
N:r 60.

Kreaturssjukvården

i Slite veterinärsdistrikt förestås från 1 Augusti och tills platsen varder tillsatt af länsveterinär Vetterström, som hvarje onsdag inträffar i Slite.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 Juli 1887
N:r 60.