Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
I tryckfrihets
målet mot Gotlands Allehanda valdes igår
inför rätten jurymän, hvarvid utsågos
af kärandena:
häradshöfding P. Lagerberg,
sakförare Stenmark,
boktryckare H. Byström och
sergeant Wikander (utesluten af svaranden);
af svaranden:
auditören S. Engström,
häradsh. 4. Waldenström,
major Ihre (uteslaten af kärandena) och
rektor Hernlund;
af rådhusrätten:
major O. Carlstedt,
lektor Fagerholm,

v. häradsh. K. Herlitz (utesluten af kärandena) doktor Rosman (utesluten af svaranden) och disponenten G. Wikström.
händelse någon af de valde afsäger sig uppdraget, kommer fylluadsval att anställas nästa måndag.

För oljud och fylleri fäldes arbetaren Karl Hejdenberg från Vesterhejde till tjugu kronors böter.

För våld mot sin hustru var lykttändaren Karl Norberg åtalad. Hustrun berättade, att han hotat henne och deras barn med yxa och knif, så att de måst gömma sig eller fly från hemmet. Mannen nekade till anklagelsen.
För vittnens hörande uppsköts målet till 12 instundande Maj, då Norberg ålades att vid tio kronors vite komma tillstädes.

Barnuppfostringsbidrag fordrade ogifta Anna Brita Andersson af bondesonen Karl Albert Jakobsson, hvilka båda nu lära vistas i Stockholm. Svaranden bestred genom ombud äromålet, men fyra vittnen intygade, att parterna stått till hvarandra i ett synnerligen ömt förhållande. Utslag afkunnas annan dag.

Krafmålet mellan borgenärerna ifrån orten afvikne f. hemmansegaren Högvalls, Diskarfve i Roma, konkurs och slagtare Myrström förekom åter igår. Såsom förut nämts, har Högvall innehaft en skuldsedel, å hvilken Myrström står såsom utgifvare, på 5,175 kronor, hvilken förbindelse Myrström påstår vara falsk.
Ett vittne intygade nu, i enlighet med hvad ett annat vittne förut berättat, att Högvall yttrat, att han egde rätt att utgifva skuldsedlar i hvilkens namn som hälst och på huru stor summa som hälst, då han ej kräfde ut summan, hvarjämte vittnet tillade, att Högvall brukade öfva sig att efterapa andras namnteckningar, hvari han vunnit mycken färdighet. Dom i detta märkliga mål afkunnas 12 Maj.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 April 1884
N:r 35.

Från sjön.

En engelsk ångare vid namn Hoselaw, kapten Brigstocke, strandade natten till gårdagen utanför Sproge: Fartyget har kollast.
Bergningsångarne Eol och Freja hafva ankommit till strandningsstället.
— Till Helsingborg ankommo 23 dennes skonérten Karl, Stenberg, från Visby samt 24 dennes jakten Josefina, Berggren, från Burgsvik,
— Sjöfarten på Sundsvall öppnades i onsdags, då en ångare bröt sig igenom stadsfjärdens is.
— I Kullen hemmahörande skonerten Gustafva Sofia, kapten Jansson, sjönk 18 dennes vid Bornholm med sin tegellast. Besättningen räddades.
— Göteborgsångaren Balder förlorade 17 dennes mellan Riga och Gotska Sandön sin befälhafvare S. K. Kristenson, som af en våldsam sjö spolades öfver bord och drunknade,
— Från Pite telegraferades i fredags: Isförhållandena härstädes tyda på att sjöfarten sent kommer att öppnas. Hafvet, som förut hela vintern gått upp ända till kusten, har under de senaste veckornas köld så tillfrusit, att ingen vak nu mera är synlig.
— Under stormen i förra veckan låg för lastning i Böda hamn på Öland Oskarshamnsslupen Tapperheten, hvilken, för att räddas från att kastas upp på land, måste borras, hvarvid fartyget sjönk.
— Då den danska kanonbåten Hauch 8 dennes passerade Anholts nordsida, undersökte den några flundregarn, hvilkas märken vittnade om att de tillhörde svenskar, Emedan garnen voro utlagda på endast 2 qvartmils afståud från land, skickade kanonbåten bud till några vester om ön liggande svenska fartyg, på hvilka man misstänkte, att garnens egare betunno sig, hvilket också besannades, ty garnen tillhörde fem af dessa fartyg. Dessa fem fartyg släpades då af kanonbåten ut till garnen och tvungos att upptaga dessa, hvarefter de svenske fiskarena af kanonbåtsschefen fingo en allvarsam uppmaning att aldrig mera lägga ut garn på mindre än 3 qvartsmils afstånd från land. Natten föll på under arbetet med fiskeredskapens upptagande, och då stannade kanonbåten qvar på platsen till morgonen för att öfvervaka, att dess order till punkt och pricka åtlyddes.
I Arendal hemmahörande barken Nyzeeland stötte i lördags på grund vid Sofiero utanför Helsingborg. Fartyget, som hede last af soc ker, var på resa från Havanna till Åbo. Närmare underrättelser saknas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 April 1884
N:r 35.

Utfärdade patent.

(Meddelande från patentbyrä), 22 April.
Nr 123 Eriksson, Erik Gustaf, 6 år å sätt att uppföra trappor.
Nr 124 Janson, K. G., 5 år å förbättringar af täljknif.
Nr 125 Lawrence, Georg, 6 år å sätt att behandla mjölk.
Nr 126 Maercker, M., 6 år å sätt att göra diffasions- och andra återstoder från sockerfabriker och andra fabriker samt våta brännmaterialer såsom garfvarbark, torf etc. lämpliga för vattnets aflägsnande.
Nr 127 Löfgren, A., 8 år å förbättringar i sättet att bränna tegel.
Nr 128 Pilter, Tomas, 10 år å sätt att medels centrifagalkraft afskilja kernmjölk från smör äfvensom & för ändamålet afsedd apparat: Nr 129 Wölner, Eugen, 9 år å apparater för vägning.

Den 23 April.
Nr 130 Betts, Sam., 8 år å s. k. ångvagn.
Nr 131 Halsey, Fredrik Artur, 8 år å förbättringar af bergborrmaskin.
Nr 132 Leffler, Artur, 6 år å isplog.
Nr 133 Ljungström, P. V., 6 år å konstruktion af klosetter.
Nr 134. Nordström, EB: A., 5 år å dagsljusreflektor. :
Nr 135 Åkerström, Erik, 8 år å sjelfmatande smörjkopp.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 April 1884
N:r 35.

Afvikne skolläraren Karl Peter Blomberg,

af Hejde pastorats sparbanksstyrelse angifven för förfalskning af bankens räkenskap och för tillgrepp af en del af bankens kontanta medel, har i Köbenhavn för polisen sjelf anmält sig och erkänt sitt brott. Blomberg ankom i fredags under polisbevakning till Malmö, der han inför länsstyrelsen bekänt, att balansen i sparbanken utgör omkring fem tusen kronor; han var vid mycket orolig sinnesstämning och nästan medellös, telegraferar länsstyrelsen hit. Blomberg, som är född 1835, torde vara att hitvänta i öfvermorgon.
Sparbanksstyrelsen och andra tillkallade personer hafva verkstält inventering i banken.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 April 1884
N:r 35.

Gotlands jernvägs

inkomster för sistl. Mars månad, jämförda med inkomsterna samma månad under de fem föregående åren, visar

\"\"

Intägten från årets början har uppgått till 11,974 kronor 63 öre mot 10,390 kronor 13 öre under sistl. års tre första månader.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 April 1884
N:r 35.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 26 April, skonerten Alfred, Ohlsson, Aalborg, barlast; 27 April, skonerten Karlén, Eriksson, Randers, tomt fartyg.
Till Burgsvik: 21 April, jakten Sex Syskon, Kahlström, Ystad, stenkol; 28 April, jakten Josefina, Snöbohm, Femern, barlast; 26 April, skonertskeppet Dagerort, Avik, Kaister, barlast (vinddrifvare).
Till Klinte: 21 April, skonercten Sofia Fredrika, Landström, Kiel, barlast.
Till Ronehamn: 7 April, ångfartyget Moss, Tönnesen; Reval, tomt fartyg; 8 April, briggen Emil, Sannesson, Helsingör, barlast.

Utgångna:
Från Visby: 26. April, skonerten Alda, Lang, Ryssland, sill; 28 April, skeppet Hermelin, Andersson, Medelhatvet, barlast; 29 April, skonerten Elida, Pedersen, Flensburg, trävaror; skonerten Telegrafen, Hansson, Helsingborg, slipers.
Från Burgsvik: 21 April, slupen Valfrid, Hansson, Södertelje, slipstenar. 24 April, jakten Sex Syskon, Kahlström, Finland, slipstenar. 25 April, jakten Josefina, Snöbohm, Klinte, barlast.
Från Klinte: 24 April, skonerten Matilda, Pehrsson, utrikes östersjöort, trävaror; skonerten Riborg, Andersson, Kiel, trävaror; 26 April, skonerten Sofia Fredrika, Landström, Neustadt, trävaror.
Från Ronehamn: 8 April, ångfartyget Moss, Tönnesen, Throndbjelm; råg; 19 April, slupen Karl Eivard, Borg, utrikes östersjöort, slipstenar; 22 April, skonerten Amor, Falk, Kiel, trävaror.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 April 1884
N:r 35.

Passagerarelista.

Från Stockholm med »Visby» 27 April, landsekreterare Hambrsus, kamrer Nordström, Gunnesson, Lager, Nörman, Kjellberg, Rydberg, Rosander; Anell, Wöbler. — Med »Gotland», 29 April, kommendörkapten af Klint, fängelsedirektör Jansson, hrr Odin, Möllerström, fröken Klingvall.

Från Kalmar med »Tjelvar», källarmästar Witt, hrr Klintberg, Wickman, Hultgren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 April 1884
N:r 35.

Auktion Lauks i Lokrume.

Lördagen den 3 Maj kl. 10 f.m, låter hemmansegaren Joh. Pettersson, Lauks i Lokrume genom öppen och frivillig auktion till den högstbjudande försälja ett större parti prima takspån, ett! dito vrakstäf vid s. k. Tingstäde ångsåg,
ett större partigrenar -och stubbar-efter 15 tunnl. afverkad skog på Nystugu bemmany; 70 palmer upphuggen floved;j 6 qvarter låog, samt ett större parti granstör m.m. Vid sammatillfälle försäljes. för annan persons räkning 16 tuonl. betesmark med derå. växande skog. Skulle icke antagligt anbud görag, kommer dep att utarrenderas på en längre tid. Tillträdet får ske genast.
Betalningsvilkoren blifva tillkännagifna vid auktionstillfället. Auktionen tager sin -början vid ångsågen. Betalningsanstånd för vederhäftige inropare lemnas till den 1:sta instundande Augusti, andra betala kontant vid klubbslaget.
Tingstäde den 28 April 1884.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 April 1884
N:r 35.