Dödsfall Karl Emrik Wetterlund.

Min älskade Make var käre Pappa min Broder f. Hemmansägaren Karl Emrik Wetterlund insomnade stilla i dag i tron på sin Frälsare i sitt 82:a levnadsår.
Djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, släkt och vänner.
Vall den 31 dec. 1952.
HULDA WETTERLUND
Helga e. Tord
Kalle o. Sonja
Erik o. Ellen
Barnbarn
Ida Wetterlund

Hav tack för allt,
Du oss skänkte
Och vad för oss,
Du varit har.
Minst på Dig själv,
Du alltid tänkte
Men om vårt väl,
Du omsorg bar.

Gotlänningen
Onsdagen den 31 December 1952
Nr 303

Vigsel

— I Jakobs kyrka i Stockholm vigdes på söndagen lantbrukaren Erik Olofsson, Ala, och lärarinnan i Stånga, fröken Anne-Marie Hellgren, dotter till bussägaren Carl Hellgren, Visby, och hans maka.
— I Valls prästgård vigdes i lördags rörentreprenören Herbert Andersson, Visby, och fröken Vivi Svensson, Visby, dotter till byggnadsarbetaren Valentin Svensson och hans maka Valborg, Stora Enbjänne i Hogrän. Vigseln förrättades av komminister Elmar Töldsepp. Efter vigseln blev det bröllopsfest i Hemvärnsgården.
— Genom borgerlig vigsel har sammanvigts lagerchef Karl Arne Malmberg, Visby, och fröken Elly Eva Pettersson, Visby.

Gotlänningen
Tisdagen den 30 December 1952
Nr 302

Bengt Ahlins sista färd

Stoftet efter den störtade fältflygaren Bengt Ahlin, Vall, vigdes i lördags till vila i hembygdens jord. Jordfästningen ägde rum i kyrkan, som var fylld till sista plats, och bland de närvarande märktes chefen för Västgöta flygflottilj, överste N. A. V. Söderlindh, samt den omkomnes divisionschef, kapten B. G. Carlmarker. På en katafalk i koret stod kistan höljd i den blågula flaggan.
Sorgeakten inleddes med att organisten, fru Elisabeth Stenberg, spelade »Kom, stilla död» av Bach, varpå kyrkokören sjöng »Led milda ljus» av Purcell. Efter ps. 578: 1-2 och 5 höll komminister E. Töldsepp griftetalutgående från Joh. 14: 1-3, och förrättade jordfästningen. Officianten erinrade bl. a. om att det är vanligt att alla söker sig hem till jul och hun glada föräldrarna blir, när deras ungdomar samlas omkring dem i hemmet i juletid. Även Bengt Ahlin hade kommit hem till jul, men till det eviga hemmet däruppe. Efter jordfästningen sjöngs ps. 377: 4-5, och efter ytterligare en sång av kören, »Saliga de som ifrån världens öden», framträdde överste Söderlindh till båren och tackade den under utövande av sitt yrke stupade flygaren för trogen tjänst. Till tonerna av en marsch ur oratoriet Simson av Händel utbars sedan kistan ur kyrkan.
Vid graven nedlades en synnerligen rik och vacker blomstergärd till den avlidnes minne, och nästan alla kransarna bar band i de svenska färgerna. Bland dem som vid graven framförde en sista hälsning och hedersbevisning märktes överste Söderlindh, kapten Carlmarker och fältflygare Hoas från Hejde, vilken samtidigt med Ahlin korn till flyget. Kransar nedlades från bl. a. chefen för flygvapnet, Västgöta flygflottilj, dess andra division och flottiljens officerskår, Gotlands flygklubb, Vall IF, Skytteföreningen, kamrater på folkhögskolan och Månstads församling (där Ahlin störtade). Även kamraterna från skoltiden i Vall bringade med lärarinnan Elsa Nilsson i spetsen den avlidne sin hyllning.
Efteråt följde en minnesstund i prästgården. Där sjöng kyrkokören ytterligare tre sånger: prosten Lattiks »Frid, Din frid, gjut i mitt hjärta», »Härlig är jorden» och »O, du min tröst» av Bach. Folkskoll. Joel Sundahl tackade på de anhörigas vägnar för all hedersbevisning, och pastor Töldsepp – ledde en andaktsstund, som avslutades med psalmen »Bred dina vida vingar».

Gotlänningen
Tisdagen den 30 December 1952
Nr 302

Biskopsbesök i Vall

blir det på nyårsdagen. Biskop Anderberg predikar vid en aftongudstjänst och därefter samlas. man till kyrkkaffe i prästgården där biskopen även visar sin egen Norrlandsfilm.

Gotlänningen
Måndagen den 29 December 1952
Nr 301

Om restaureringen av Valls kyrka

uttalar domkapitlet, att borttagandet av läktaren synes ur estetisk synpunkt vara att föredraga. För läktarens bibehållande kan andras att torgelns placering på läktaren akustiskt torde vara den bästa tänkbara och att — om läktaren behålls — behovet av sittplatser bäst skulle tillgodoses. Det är angeläget att församlingen får möjlighet att välja mellan samtliga de alternativa lösningar som förslaget i denna del innehåller.
Beträffande dopfunten anser domkapitlet att den bör kunna behållas något framflyttad på sin nuvarande plats.

Gotlänningen
Lördagen den 27 December 1952
Nr 300

Dödsfall Johanna Klint

Tillkännagifves att Gud behagat hädankalla min kära maka Johanna Klint, å Linhatte i Wall, Fredagen 26 Jan. 1877, i en ålder af 67 år, 10 mån. och 28 dagar; sörjd och saknad af mig, barn, och barnbarn.
Det är nog. Så tag ou, Herre! min själ; Jag är icke bättre än mina fäder. I Kon. 19:4 Kristus är witt lif och döden är min vinning.
Phil. 1: 21.
Sv. Ps.-b. nr 479.
Joh. G. Klint.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Januari 1877
Nr 9

Intet vedupplag vid vägen.

Regeringsrätten har ogillat hr K.-E. Petterssons i Vall besvär över att länsstyrelsen vägrat honom tillstånd att spå mindre avstånd än 12 meter från allmänna vägen anordna ett vedupplag vid Vall kvarn.

Gotlänningen
Måndagen den 22 December 1952
Nr 297

Dödsfall Bengt.

Vår älskade BENGT född 4 juni 1930 lämnade oss i dag, genom flyghaveri, i outsäglig sorg.
Vall den 18 dec. 1952.
BEDA och KARL JOHAN AHLIN
Gullan och Tore
Kjell-Arne, Stig-Ove
Else och Sven-Olof
Lars-Erik, Gertrud

Snart bröt Du upp, snart drog Du bort,
en flyktig gäst, Ditt liv blev kort.
En vår som blott i blomning gick,
en gryning, som ej dagas fick.

Gotlänningen
Fredagen den 19 December 1952
Nr 295

Gotländsk flygare dödades vid störtning i går.

22-årige fältflygaren Bengt Ahlin från Vall störtade i går eftermiddag med en A 21:a från Västgöta flygflottilj och dödades omedelbart.
Ahlin gjorde en flygning med ett attackplan och hade order att flyga på låg höjd, I närheten av Månstad söder om Ulricehamn störtade planet sedan iakttagare i Länghem observerat att planet hade motorkrångel. Planet strök över trädtopparna närmare en mil innan störtningen skedde.
Ahlins plan flög sist i en formation och störtade utan att kamraterna observerade olyckan. Vid nedslaget törnade planet mot ett jättelikt stenblock inne i skogen. Detta flyttades två meter från sin plats. Vid nedslaget splittrades planet och förarens förkolnade kropp slungades några meter från den plats där motorn slog ner. Enligt vad ögonvittnen berättar hade planet fattat eld redan i luften.
På olycksplatsen kunde man mäta upp en över 100 m lång gata som planet hade plöjt genom skogen innan stenblocket satte stopp för dess framfart.
Den omkomne var född i Vall och har gjort sig känd som en trevlig och begåvad ung man. Efter folkskolan genomgick han Hemse folkhögskola och kom senare till flygvapnet, där han avancerat raskt och i somras fick sin guldvinge i samband med fältflygarexamen. Han sörjes närmast av föräldrarna, lantbr. C. J. Ahlin med maka, samt fyra syskon.

Gotlänningen
Fredagen den 19 December 1952
Nr 295

Dödsfall Maria Johanna Bandelin

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla Husbondeenkan Maria Johanna Bandelin på Bomarfve i Wall onsdagen 24 Januari 1877 kl. ½ 11 f. m. i en ålder af 56 år, 5 mån., 13 dagar, varder härigenom tillkännagilvet.
Ps. nr 477: 8, 9 v:na.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Januari 1877
N:r 8