Borgenärerna

uti hemmansegaren Nils Anton Lundborgs Skogby i Gammalgarn konkurs kallas härmed till sammanträde i gäldenärens bostad onsdagen den 13 instundande Juli kl. 3 e. m., för att besluta om gäldenärens underhåll, jämte flere vigtiga, konkursboet rörande angelägenheter.
Kräklingbo den 30 Juni 1881.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i afl. hemmansegaren P. Petterssons, Kulstäde i Vall, urarfvakonkurs kallas att sammanträda å stadshotellet i Visby fredagen den 15 nästkommande Juli kl. I e. m., för att bestämma arvode för konkursförvaltningen, emottaga redovisning samt granska upprättadt förslag till utdelning.
Klintehamn den 25 Juni 1881.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i kyrkoherden L. Bolins konkurs kallas att sammanträda å Burge gästgifvaregård i Lefvide socken torsdagen den 14 nästkommande Juli kl. 9 f. m., för att beslnta om underhåll åt gäldenären samt andra konkursboet rörande angelägenheter.
Klintehamn den 25 Juni 1881.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i laudtbrukaren Th. Hejtmans konkurs kallas att sammanträda å stadshotellet i Visby fredagen den 15:de nästkommande Juli kl. 12, för att bestämma arvode för konkursförvaltningen, emottaga redovisning samt granska upprättadt förslag till utdelning.
Klintehamn den 25 Juni 1881.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna uti smedmästaren P. Grönbergs i Visby konkurs hållas härmedels till sammanträde å undertecknad Stenmarks kontor tisdagen den 12 nästkommande Juli kl. 5 e.m. för att öfverlägga och besluta om flere konkursmassan rörande angelägenheter.
Visby den 20 Juni 1881.
A. O. Stenmark. F. G. Sandelius.
Sysslomän.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 Juli 1881
N:r 52

Väghinder.

Följande broar å allmän väg komma att under instundande Juni månad att omläggas: den 9 och 10 en bro å vägen i Roma socken mellan prestgården och Diskarfve, då i stället vägen genom Halla och Dalhem eller genom Björke och Vall socknar kan begagnas; den 9 en bro å vägen utanför Långhulte gård i Endre socken, då i stället kan tagas vägen från Röstäde till Ekeby kyrka och derifrån Lindarfve qvior till Endre.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 Maj 1881
N:r 43

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Undergradigt bränvin. Föreståndaren för utskänkningsstället nr 4 vid Nytorget Oskar Åberg fäldes till 20 kronors böter, emedan han å nämda lokal haft undergradigt bränvin, hvarjämte de i beslag tagna 35 kannor bränvin förklarades förbrutna.

För oljud å allmän gata fäldes vaktm. A. Ferm och snickeriarbetaren E. V. Eklund att hvardera böta 10 kronor.
— För samma förseelse voro äfven målaren Oskar Engfelt och arbetaren A. Andersson instämda af åklagaren, som om saken mottagit anmälan af tvänne nattpoliser. Engfelt bestred helt och hållet angifvelsens riktighet; Andersson hade nyligen afrest till Amerika.
Ett vittne intygade, att endast Andersson fört oljud och att Engfelt på intet sätt deltagit deri. På grund häraf afstod åklagaren från sin ansvarstalan mot Engfelt.

För förargelseväckande beteende å allmän plats fäldes muraren Lars Ronqvist till 5 kronors böter, hvarjämte han förpliktigades att ersätta i målet hörda vittnen med 3 kronor.

Barnuppfostringsbidrag. Styrmannen Valfrid Gardelin, instämd af ogifta Kristina Adelina Petterson, förpliktigades att månatligen tills barnet fylt 15 år betala 8 kronor samt att utgifva rättegångskostnader med 5 kronor och lösen för protokoll och utslag.

För ärekränkning fäldes f. bagaren J. G. Carlqvist till 10 kvnors böter, hvarjämte han ålades betala rättegngskostnader med 15 kronor samt att utgifa lösen för protokoll och utslag.

Södra häradsrätten.
Missshandel. Hustrun Anna Krtina Vikström, Mulde i Fröjel, och enkan Mria Andersson dersammastädes yrkade ansvr å hvarandra för misshandel. Eukan Adersson, som för oskickligt och förargelseäckande uppförande inför rätten, fäldes att böa 30 kronor, ådömdes edgång samt ålades at hos sin själasörjare mottaga undervisning »m edens vigt och värde. Enkan Andersson lär med en benknota slagit hustru Vikström i pannan.

Barnuppfostringsmål. Pigan Ottilia Strid i Väte hade yrkat baranppiostrlögsbl ark af drängen Johan Reinhold Ölsson, Haltarfve i Väte, samt ersättnirg för sveda och verk under barnsbörden, hvarjämte hon äfven yrkade, att Olsson måtte förpliktigas att ingå äktenskap med henne. Ölsson, som brustit i honom ådömd edgång, förpliktigades att utgifva 75 kronor årligen, tills barnet fylt 15 år, samt att utgifva rättegångskostnader med 70 kronor 84 öre; kärandens öfriga påståenden ogillades.
— Sjömannen Nils Söderberg i Öja hade instämts af Pigan Augusta Fagerström i Öja. Söderberg, som bnristit eden, fiäldes att årligen, tills barnet fyvlt 15 år, utgifva 65 kronor samt att betala rättegångskostnader med 32 kronor 60 öre.

Åverkan. I det långvariga målet mellan kronolänsman J. Smedberg och f. handlanden H. Calissendorff angående åverkan vid f. komministerbostället Sigrefs har nu fallit utslag, hvarigenom Calissendorff, som genom vittnen öfverbevisats och som brustit i honom ådömd edgång, fäldes att böta 75 kronor samt ålades ersätta kronan med 7 kronor 16 öre och utgifva ersättning till i målet hörda vittnen.

Angående bättre rätt till utmätt gods hade hemmansegaren Johan Petterson, Sipmanne i Vamlingbo, tvistat med hemmansegåren Lars Johanson och f. hemmansegaren Johan Kaxell, Alfveskogs i Eke. Käromålet ogillades och ålades Pettersson att i rättegångskostnader utgifva 23 kronor.

Ersättningsmål Hemmansegaren A. M. Magnusson, Dalbo i När, yrkade ersättving af hemmansegaren Niklas Jönsson, Bomunds i När, emedan denne senare skulle hafva förstört en hiägnad samt begagnat en oloflig väg. Käromålet blef af rätten ogilladt.

Konkursmål. Sysslomännen i Petter Pettersons, Kulstäde i Vall, urarfvakonkurs hade instämt hemmansegaren Fredrik Hansson, emedan denne, som inköpt Pettersons fastighet, hade afdragit 89 kronor 83 öre från köpeskilligen för skifteskostnader. Hansson ålades att utgifva sistnämda summa med ränta samt att betala rättegångkostnader med 72 kronor 50 öre.

För oloflig utskänkning af spirituosa å en söndag hade nämdeman O. Petterson, Burge, filts att böta 35 kronor. Målet, som förekom till behandling vid sistl. års Oktobersammanträde, har nu dragits under hofrättens pröfning, i hvilken rätt svaranden besvärat sig af orsak, att det vid häradsrätten förda protokollet skulle vara ofullständigt. Svaranden anförde nämligen vid nämda sammanträde, att han, som varit bortrest den dag som utskänkningen egt rum, strängt förbjudit all utskänkning och att han egde rättighet att äfven å helgdagar utskänka spirituosa åt resande, hvilka omständigheter ej fullständigt influtit i protokollet. — Riktigheten af dessa svarandens påståenden har styrkts af tvänne af häradets kronolänsman.

Angående oloflig försäljning af egendom hade kyrkoherde Bolin i Levide instämt kronolänsman Eneman under yrkande om ersättning och straff å svaranden efter gällande strafflag. Såsom ombud för käranden uppträdde tingsskrifvaren V. Broström, som förmälde, att svaranden, som 2 April sistl. år å auktion försålt för Bolins arrendators vägnar höstgrödan, skulle hafva gjort detta mot kärandens bestridande. Svaranden genmilde, att han på almodan af arrendatorn utlyst offentlig, frivillig anktion på lösegendom och höstgrödan, hvarom Bolin sjelt i kyrkan uppläst kungörelse; att Bolin varit närvarande vid auktion och då köpeombuden pröfvats utan att göra den ringaste invändning mot grödans försäljande (endast sjelfva kornet såldes, halmen förbehölls uttryckligen prestgården); att först frampå sommaren gjorde Bolin anspråk på grödan; att intet om grödan var nämdt i arrendekontraktet; att just den omständigheten, att Bolin erbjöd inroparne att mot ersättning få tröskfå grödan hos Bolin, tydligen utvisade, att Bolin vid auktionstillfället ej kunde bestrida försäljningen af grödan (denne svarandens uppgift styrktes såväl af ett afhördt vittne, som på ed intygade, att Bolin vid auktionen ej afgilvit något bestridande, äfvensom att Bolin gjort köparne nämda erbjudande, som genom intyg af inroparne); att han förbehöll sig rättighet att mot hr kyrkoherden väcka rekonventionstalan samt framhöll det egendomliga hos käranden att först sedan mer än ett helt år förgått, väcka åtal. Ombudet äberopade kontraktet och anhöll om uppskof för att meddela sig med sin hufvudman. Yttrande i målet vid hösttingets första sammanträde.

Angående redovisning af en premiekassa till skolbarn i Alfva hade samme kärande, uppträdande genom samma ombud, instämt ofvannämde svarande. Svaranden nämde, att han ej mottagit ett enda öre af Bolin för nämda kassa, samt bestred kärandens befogenhet att uppträda i nämda mål. Ombudet ansåg, att käranden såsom stiftare af nämda kassa och årlig betalare till densamma, hade befogenhet dertill. Efter enskild öfverläggning förklarade rätten käranden obehörig att uppträda i målet.

För bedräglig hästhandel yrkade samme kärande avsvar Å ofvannämde svarande. Tingsskrifvaren V. Broström, som äfven i detta mål förde kyrkoherde Bolins talan, förmälde, att, då hans hufvudman köpt en häst af svaranden, denne senare uppgitvit, att hästen ej hade något annat fel än att vara lat, men att käranden, som betalt hästen med 225 kronor, måst sälja den såsom oanvändbar för 75 kronor. Svaranden genmälde, att Bolin i Augusti 1878 kommit hem till svaranden och anhållit att få köpa den ifrågavarande hästen; att svaranden då underrättat, att hästen vore lat, krubbitare och istadig, hvartill käranden svarat, att han väl kände hästena egenskaper och ville köpa den; att priset bestämts till 225 kronor: att svaranden anhållit få köpa den på kredit och dessutom begärt att få låna 100 kronor, hvilket svaranden bifallit; att Bolin för nämda belopp utfärdade en skuldsedel, som ännu efter tre år var ogulden (den företeddes inför rätten); att svaranden nyligen lagsökt Bolin på denna summa och af denna orsak från Bolin erhållit ett ovettigt bref; att Bolin behållit hästen öfver två år utan att hafva uttalat något missnöje med köpet; att om klagomål anförts öfver hästens beskaftenhet, hvarom svaranden, som varit egare af den under endast 14 dagar, ej egde så noggrann kännedom, svarande gerna skulle hafva rabatterat. Ett vittne, som af kärandeombudet jäfvades men af rätten förklarades ojäfvigt, intygade till fullo att allt vid hästköpet tillgått såsom svaranden uppgifvit. Kärandeombudet fann slutligen för godt att i strid mot stämningens innehåll uttala såsom sin åsigt, att svarande ej sålt hästen i afsigt att bedraga. Kärandeombudet visade under målets gång, att han föga hade reda på målet rörande omständigheter, hvarför också rättens ordförande framhöll det olämpliga i att Bolin ej sjelf var närvarande. I ofvannämda tre af Bolin utfärdade stämningar voro en del äreröriga uttryck öfverstrukna, ehuru ingalunda så fullständigt, att de ej lätteligen kunde märkas; rättens ordförande sade sig ej kunna underlåta att anmärka detta egendomliga sätt. Efter enskild öfverläggning medgaf rätten uppskof med målet samt ålade käranden att antingen personligen eller genom i målet underrättadt ombud komma tillstädes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Maj 1881
N:r 39

Auktion vid Skogs i Vall.

Medels oftentlig, frivillig auktion, som förättas vid Skogs i Vall tisdagen den 17:de uti innevarande månad och börjas kl. 10 på dagen, låta sterbhusdelegarne efter aflidne husbonden Lars Persson till den högstbjudande försälja boets lösa egendom, bestående af: silfver, koppar, jernoch blecksaker; möbler, såsom: en schiffoniér, en byrå, bord, stolar, soffar, sängar och speglar; träkärl och husgerådssaker; glas och porslin; sängkläder och linne; kör- och åkerbruksredskap, såsom: arbetsvagnar, kälkar, plogar, harfvar, ett tröskverk, vindmaskin, mullfösa, foderhäck, selar, spadar, jernspett och skyfflar; snickareverktyg; kreatur, såsom: ett par hästar, 2:ne mjölkkor och 6 st. får jämte annan här ej närmare uppräknad egendom. Med betalningen lemnas godkände iaropare anstånd till den 1:sta nästinstundande September.
Sanda den 4 Maj 1881.
Efter anmodan,
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1881
N:r 36

Auktion vid Kulstäde i Vall.

Onsdagen den 18 uti innevarande måvad låta borgenärerna uti husbonden J. N. Lindgrens i Vall till administration afträdda bo, medels offentlig auktion, som förrättas vid Kulstäde i Vall och börjas kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja boets såväl osålda fasta egendom ett åttondels mantal Kulstäde med höstsädesgröda som följande lösegendom, nämligen: guld, silfver, nysilfver, koppar, jern- och blecksaker; glas och porslin; möbler, såsom: sängar, bord, stolar, m. m.; sängkläder; kreatur, deraf 2:ne mjölkkor och 2 ungnöt samt 5 får med ungar; diverse köroch åkerbruksredskap; ett parti godt björkvirke samt torra bräder; träkärl och andra husgerådssaker, åtskilliga fruntimmersgångkläder, en ladugårdslänga af trä under spåntak 65 fot lång, 24 fot bred och 14 fot hög, inredd till stall, kohus och fårhus samt en småhusbygnad likaledes af trä under spåntak 28 fot lång, 11 1/2 fot bred och 6 1/2 fot hög, dessa begge bygnader nyligen uppförda och i godt stånd, äfvensom annan gångbar egendom, som här ej närmare uppräknas. Kl 3 på dagen utbjudes fastigheten till försäljning först uti 2:ne sextondelar och sedan i sin helhet eller om derå afgifna anbud ej kunna antagas på arrende under fyra års tid, kommande då hvarje äga att särskildt utarrenderas. Med betalningen för lösa egendomen lemnas godkände inropare anstånd till den 1:sta instundande September. För fastigheten blifva betalningsvilkoren, som i.betydlig mån lämpas efter köpares beqvämlighet, vid auktionstillfället tillkännagifna.
Sanda den 4 Maj 1881.
Efter anmodan,
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1881
N:r 36

Borgenärerna

i f. hemmansegaren Jakob Bodins, Stenstu i Hejde, konkurs kallas att sammanträda å Sicklings gästgifvaregård i Klinte torsdagen den 14 nästkommande April kl. 4 e.m., för att bestamma bouppteckningsarvode samt arvode för konkursboets förvaltning.
Klintehamn 26 Mars 1881.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i förre hemmansegaren Olof Lindvalls Ötverburge i Fardhem konkurs kallas att sammanträda å Burge gästgifvaregård i Lefvide, lördagen den 16 instundande April kl. 11 f.m. för att emottaga redovisning för konkursboets förvaltning, bestämma arvoden i konkursen, samt granska upprättadt utdelningsförslag.
Stenstu i Fardhem 17:de Mars 1881.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i urarfvakonkursen efter aflidne kyrkoherden P. H. Eneqvist varda härmed kallade till sammanträde inför undertecknad å värdshuset i Hemse onsdagen den 13 instundande April klockan 11 f.m. för att besluta öfver den af enkefru Eneqvist gjorda framställning om underhåll från konkursboet åt sig och oförsörjda barn.
Fardhem den 26 Mars 1881.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Härmed får jag anhålla att mina herrar borgenärer behagade sammanträda hos mig, onsdagen den 6:te instundande April kl. 10 f. m., för att höras öfver mitt förslag att ställa min egendom under administration.
Kulstäde i Vall den 29 Mars 1881.
J. N. LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 April 1881
N:r 26

Jagtvården.

A allmän kommunalstämma har Vall församling 14 Februari beslutit att, utom hvad som erhålles af jägaregillets jagtkassa, till hvar och en, som bevisligen å socknens område fångar och dödar räf, af kommunalkassans medel, såsom premiebelöning, betala för hvarje gammal räf 3 kronor och för hvarje unge, som fångas före 1 Augusti, 1 kr. 50 öre.
Beslutet gäller till år 1885.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Februari 1881
N:r 16

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För våldsamt beteende mot polis fäldes dykaren å bergningsångaren Poseidon Johan August Nilsson att böta 25 kronor.

Öfver arb. Olof Gustaf Pettersons dödsfall fortsattes undersökningen i förgår, hvarvid åklagaren företedde protokollet öfver den af stadsläkaren å Pettersons lik verkstälda besigtning. Läkaren framhåller, att döden orsakats antingen af ett våldsamt slag eller fall mot en fast kropp, hvarigenom det 11/4 tum långa såret i närheten af nackknöken uppkommit, samt att slaget eller stöten verkat snedt nedifrån uppåt. Då åklagaren för närvarande ej hade någon bevisning om brottslighet att förebringa, lät rätten målet bero vid den gjorad undersökningen.

För uraktlåtenhet att hafva hofvarne qvarsittande å torgfördt hästkött fäldes arbetaren Niklas Johanson, Homa i Stenkumla, till 5 kronors böter.

Misshandel. Arrendatorn af Stenkumla prestgård Mårten P. Larsson hade yrkat ansvar å hemmansegaren Gustaf Andersson, Munsarfve i Hejde, emedan denne skulle hafva misshandlat Larsson: Målet, som flere gånger förevarit och i hvilket många vittnen afhörts, öfverlemnades nu till rättens pröfning.
Larsson yrkade Anderssons fällande eller också, om rätten dertill ansåg sig sakna fog, hans fällande till edgång, hvarjämte Larsson fordrade ersättning med 61 kronor 80 öre. Andersson bestred käromålet oeh fordrade äfven ersättning. Utslag annan dag.

Barnuppfostringsbidrag med 8 kronor i månaden fordrade pigan Klara Hertz af hemmansegaren Klas Rudolf Andersson, Bryarei Tingstäde, nu boende i Visby. Andersson förnekade ej faderskapet men ville sjelf taga hand om barnet och uppfostra det; modren ville deremot ej skiljas från barnet. Målet öfverlemnades. Utslag annan dag.

För tjenstefel har poliskonstapeln Olof Johan Petterson blifvit försatt ur tjenstgöring under tre- månader, räknadt från 1 dennes, under hvilken tid extra nattpolisen Jonas Alfred Boström förordnats att tjenstgöra såsom poliskonstapel.

För oordentligt uppförande utom tjensten har nattpolisen Gustat Engström från 1 nästkommande Mars skilts från sin tjenstgöring vid poliskåren.

Södra häradsrätten.
Angående fordringanspråk var kyrkoherden Mårten Lyth i Vall instämd af hemmansegaren K. N. Johanson, Kysings. Käromålet blet såsom obestyrkt af domstolen gilladt.

Ersättning för dikesgräfning m. m. hade fjerdingsmannen Lars Sandström i Fröjel fordrat af Jonas Andersson dersammastädes. Rätten ogillade Sandströms anspråk och förpliktigade honom att godtgöra Andersson med 10 kronor.

Skadeersättning m. m. ansåg sig hemmansegaren Olof Nilsson, Bjerges i Lye, hafva att utfå af hemmansegaren Anton Berglund dersammastädes. Nilssons yrkande afslogs och ålades han att godtgöra Berglund för rättegångskostnader med 25 kronor samt utgifva lösen för protokoll och utslag i målet. Berglunds ansvarsyrkande mot Nilsson lemnades utan afseende.

Om en jordlägenhet m. m. hade Lars Eklund vid Gnisvärds fisklige tvistat med hemmansegaren Johan Nilsson, Smågårda i Tofta. Den sistnämde ålades att till Eklund genast afträda jordlägenheten, hvartill han äfven förklarat sig villig, samt försätta hägnaden deromkring i samma skick, hvari den befaus, då Nilsson satte sig i besittning af densamma, hvarjämte Eklund förklararades vara egare af den sädesskörd, som efter det af Nilsson å lägenheten gjorda utsäde 7 sistl. September derå befunnits, Nilsson förpliktigades dessutom att ersätta Eklunds rättegångskostnader med 54 kronor.

Om afträdande af jord m. m. hade hemmansegaren J. H. Jakobson, Båtels i Mästerby, instämt enkan Elisabet Erikson. Enkan Erikson ålades att till Jakobson afstå hälften af trädgården med derå växande fruktträd samt sex kappland af den omtvistade jorden, hvar-jämte hon förpliktigades godtgöra Jakobson för halfva afkastningen af såväl trädgården som jorden för åren 1877, 1878 och 1879 samt utgifva ersättning för hans rättegångskostnader med 20 kronor och lösen af protokoll.

Förmyndaremål. Kronolänsman J. A. Lindström hade instämt Hans Tomsson, Orleifs, under yrkande att Tomsson måtte entledigas från förmyndareskapet för Olof Niklas Larsson. Domstolen, som ansåg myndlingens rätt och bäste ej hafva af Tomsson iakttagits, biföll käromålet, i anledning hvaraf annan förmyndare skulle förordnas. Tomsson ålades att ersätta käranden i saken med 14 kr. 50 öre.

Om utbekommande af fordran hade Johan Henrikson, Stora Mafrids i Vestergarn, instämt Johan Sandgren, Malmunde i Eskelhem. Sedan Sandgren, som ålagts värjemålsed, aflagt eden, ogillades käromålet.

Barnuppfostringsmål. Drängen Lars Mattsson, Hägur i Ejsta, frikändes från utgifvande af fordrad barnuppfostringshjelp, sedan han aflagt honom ådömd edgång.
— Bondesonen Johan Hägvall från Stånga, som efter ådömd edgång brustit i eden, förpliktigades att till modren åt hans barn årligen utgifva 30 kronor, tills barnet fylt 15 år eller kan försörja sig sjelft.

Att med 60 kronor till Gabriel Nilsson, Norrgårda i Sanda, utgifva ersättning för en nedrifven ladugårdsvygnad ålades hemmansegaren Lars Bolin, Stenhuse i Sanda, hvarjämte Bolin förpliktigades att betala Nilssons rättegångskostnader med 47 kronor 50 öre. Nilssons ansvarsyrkande mot Bolin ogillades.

Ett fordringsmål, framstäldt af enkan Hilda Duse i Hemse mot arbetaren Magnus Karlson i Klinte och dennes hustru, lemnades såsom obestyrkt utan afseende, samt förpliktigades enkan Duse att godtgöra Karlsons rättegånskostnader med 25 kronor 70 öre.

Skuldfordringsmål. Skollärare J. O. Nyman i Rone ålades att till handlanden Johan Bokström i Hemse genast betala 9 kronor 16 öre med 5 procents ränta från stämningsdagen tills betalning sker. Rättegångskostnaderna qvittades parterna emellan.
— Nils Björlund ålades att till Olof Björkman i Väte utgifva 74 kronor, utgörande oguldet arrende för 1879, jämte 6 procents ränta derå från förfallodagen 1 Oktober samma år tills betalning sker. Rättegångskostnader qvittades parterna emellan.

Ersättningsyrkande hade af Jakob Olsson, Lauritze i Vestergarn, framstälts mot hemmansegaren Lars Bolin, Stenhuse i Sanda. Olssons yrkande ogillades men kunde Bolin i anseende till målets beskaffenhet ej tillerkännas någon ersättning för rättegångskostnader.

Oloflig bränvinsutskänkning. Arbetaren Olof Ålgren i Alfva, åtalad af kronolänsman Eneman för en dylik förbrytelse, fäldes att härför böta 30 kronor samt i utskänkningsafgift utgifva 60 kronor jämte vittn esersättningar.
— Samme åklagare hade äfven yrkat ansvar å handlanden Oskar Bokström i Hemse för oloflig bränvinsutskänkning. Bokström fäldes att härför böta 60 kronor samt att utgifva minuthandelsafgift med 37 kronor 50 öre och ersätta i målet hörda vittnen.

Beriktigande. I nummer 3 af tidningen förekommer under rubriken »Norra häradsrätten» ett ärekränkningsmål. Vid referat af samma mål i nr 6 har en omkastning af namnen å de båda parterna egt rum. Karl Oskar Andersson, Lummelunda, var nämligen kärande och gästgifvaren Olof Larsson, Grausne i Stenkyrka, svarande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Februari 1881
N:r 9

Till ordförande

i kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse äro utsedde: i Hogrän socken hemmanseg. Johan Petter Vessman Nystuge; i Hangvar hemmanseg. L. O. Lindahl Tibbles; samt i Vall kyrkovärden Per Båtelsson Hardings.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 Januari 1881
N:r 1

Auktion Rosarfve i Vall.

Lördagen 18:de December kl. 10 f. m. låter undertecknad för omyndiga Maria Möllerström, Rosarfve i Vall, till följd af verkstäldt laga skifte, på offentlig auktion i mindre utrop till den högstbjudande försälja all växande skog i den s. k. Brovikshagen, liggande utmed allmänna landsvägen emellan Vall och Träkumla socknar; med förbehåll af en timmes pröfningstid å de afgifna anbuden. Köpare har afverkningsrätt i 3:ne vintrar. Säkre och kände köpare erhålla betalningsanstånd till den 1:e Juni 81; andra ställa borgen om de vilja af anståndstiden sig begagna. Närmare upplysning vid auktionstillfället.
Roma den 7:de December 1880.
TH. LINDAHL.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 December 1880
N:r 99