De skriftliga profven

för mogenhetsexamen vid härvarande högre allmänna läroverk hafva följande lärjungar samt en privatist (som nyligen tillhört läroverkets klassiska linie lyckligt bestått, nämligen af klassiska linien:
Svante Cedersten, Herman Snöbohm och (privatisten) Rudolf Vahlström; och af reala linien Teodor Gustafsson, Elias Herlitz, Herman Nyman, Hjalmar Pettersson, Viktor Reijhman, Ferdinand Svensson, Niklas Söderberg, Sköld Valgrén och Felix Vinter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 April 1879
N:r 35

Examen vid navigationsskolan

hölls i torsdags och fredags i närvaro af löjtnanten vid flottan Karl Wilh. Beckström såsom examensförrättare. De nu utexaminerades antal var betydligt större än vid föregående tillfällen, uppgående summan till 37, fördelade sålunda:
Sjökaptensexamen: Matias Ludv. Snöbohm, Olof Sandfrid Roslin och Kristian Nikolaus Stenström med betyget: med beröm godkänd; Edvard Hjalmar Olsson, Georg Fredrik Reinhold Ekelund, Karl Fredrik Häglund, Johan Reinhold Pettersson, Svante Adolf Klintberg, med betyget: godkänd; Karl Johan Pettersson, med betyget: försvarlig.
Styrmansexamen: Ivar Ad. Hjälm. Vilh. Bolin, (betyg: med beröm godkänd; Per Erik Anders Vendell, Laurentius HjalmarjVigsten, Albert Vikström, Karl Adolf Ferdinand Lönnquist, Johan Konrad Ramberg, Karl Artur Wolff, Joh. Aug. Leonard Lundberg, Olof Petter Hjalmar Nyman, Oskar Anton Tingström, Svante Olof Beckstadius, Olof Valfrid Ferdinand Vengström, Nils Petter Olsson, Olof Aug. Andersson, Karl Birger Bergström, med betyg: godkänd; Johan Magnus Olofsson, Karl Oskar Amatus Höckert, Karl Hellmut Liljenqvist, Ludv. Teodor Sandelius, Anders Johan Öskar Engvall, Johan Oskar Gullin, Oskar Johansson, Anders Joh. Edv. Andersson, Mårten Petter Ringbom, Karl Henrik Rudolf Nyström, Karl Gustaf Petter Ekberg, Joh. Ad. Vinberg, Herm. Aug. Alfvegren, med betyg: försvarlig.
Efter examens slut utdelades belöningar bestående af ett observationsur af guld till M. L. Snöbohm samt observationsur af silfver till O. S. Roslin, K. N. Stenström och I. A. Bolin.
Betygen liksom belöningarna tillstäldes de utexaminerade i närvaro af skolans direktion af direktionens vice ordförande konsul Enequist, som lade de afgående på hjertat att, vare sig de fått högre eller lägre betyg, icke kasta boken under bänken, utan allt fortfarande sträfva till förkofran af hvad de i skolan inhämtat: till deras eget och svenska handelsflottans anseende. Särskildt uttryckte han direktionens tillfredsställelse öfver den goda flit och det hedrande uppförande, som eleverna i kaptensklassen ådagalagt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 April 1879
N:r 34

Dödsfall Emma Theodora Johanna Charlotta

Att min ömt älskade maka Emma Theodora Johanna Charlotta, född Snöbohm, stilla afled i Lefvide, den 2 dennes kl. 5 e.m., i en ålder af 25 år; sörjd och saknad af mig och våra 2:ne små söner (den yngste 12 dagar gammal) samt föräldrar och syskon, varder härmed anhöriga och vänner tillkännagifvet.
Olof Johansson.
Sv. ps.-b. 483.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 April 1879
N:r 28

Skolhusinvigning.

Levide socken har innevarande års sommar uppfört ett i alla afseenden tidsenligt och prydligt skolhus, innehållande folkskole- och småskolelokal jämte bostäder åt lärare och lärarinna, samlingsrum, kommmunalstuga m. m. Då i söndags afton invigning af huset egde rum, hade i den rymliga, festligt upplysta folkskolelokalen samlat sig, snart sagdt, hela kommunens befolkning, äldre och yngre, uppgående till omkring 300 personer. Sedan psalmen 141, 9 och följ. verser med ledning af tonerna från ett orgelharmonium afsjungits, besteg kyrkoherden Bolin katedern och förklarade i den treenige Gudens namn huset för dess vigtiga ändamål öppnadt och invigdt. Vändande sedan sitt tal till ett tack åt församlingen för det nit och intresse, hvarmed den omfattat bygnadsarbetet, uttalade han äfven ett »heder och tack» till bygnadsstyrelsen, särskildt dess ordförande, hr Karlsson, för den nitiska tillsyn den utöfvat under det nu med heder afslutade arbetet; påminnande vidare om det stora vigtiga andliga ändamålet med den tunga materiela uppoffringen, hvilken församlingen åtagit sig, erinrade talaren om, att detta ändamål ej vinnes endast genom förvärfvandet af verldsliga kunskaper och insigter, utan att »gudsfruktan är vishetens begynnelse».
Vidare hembar kyrkoherden såväl sin, som kommunens tacksamhet åt skolläraren, hr Snöbohm, hvilken för denna komihun i 31 års tid med nit och skicklighet skött sitt vigtiga och mödosamma kall, önskande honom att i detta nya hus ännu många år egna sina krafter för det uppväxande slägtets uppfostran, samt antydde i korthet den hedersbevisning, hr Snöbohm af konungen nyligen rönt genom den honom tilldelade guldmedaljen. Till kyrkovärden Jakobsson Orleifs uttalades äfven ett vänligt tack för det prydliga väggur, han förärat skolan. Slutligen nedkallades Gnds frid och välsignelse öfver både lärare och lärjungar, hvilka i denna skola komma att verka, som äfven öfver hvarje församlingsmedlem, hvarefter Fader vår och välsignelsen lästes. Den enkla, men högtidliga akten, hvilken gjorde ett godt intryck på-en hvar, slöts med afsjunganget af psalmen 500, verserna 5, 6 och 7.
Stundens betydelse gaf hr Snöbohm anledning att, efter slutad invigningsakt, till kyrkoherden och församlingens medlemmar, af hvilka de fleste varit hans lärjungar, yttra några från hjertat gående ord, hvaraf skönjdes det innerliga förhållande, som rådde mellan lärare och sockenbor, den utmärkta sämja, endrägt och kärlek, hvari de alltid under dessa 30 åren lefvat tillsammans.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Oktober 1878
N:r 87

«Literis et artibus»

på en folkskollärares bröst torde vara Gotlands län ensamt förbehållet att uppvisa. Konung Oskar, som under sitt besök på Gotland erhöll kännedom om de literära förtjenster skolläraren Alfred Teodor Snöbohm inlagt särskildt genom sina forskningar och skrifter rörande Gotlands geografi och historia, har härför tilldelat honom sagde guldme dalj, som af länets höfding skall honom på lämpligt sätt tillställas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 September 1878
N:r 75

Alfred Snöhohms jordafärd.

En anslående och gripande likbegängelse har i eftermiddag ägt rum närsfädes, då stoftet af kapten Alfred Snöbohm förts till den sista hvilan och vigts till griftero. Kistan var af ek och svept i en svensk flagga, och på locket låg ett smakfullt bundet kors af mörkröda rosor — makans och barnens tysta gärd af sorg och saknad.
Processionen afgick från sorgehuset kl. half 3, och till densamma slöt sig en lång rad af Odd-Fellowbröder samt ledamöter af skeppargillet under sitt florbehängda standar. Bland deltagarne i det långa sorgetåget märktes ångbåtsbolagets verkställande direktör och direktionsmedlemmar samt den aflidnes hemmavarande kamrater i bolaget äfvensom en del andra sjöfartsnäringen representerande personer. Efter likvagnen följde ett par vagnar med den rika blomstergärd, som nedlagts å båren.
Sedan kistan efter framkomsten till kyrkogården inburits i grafkapellet och nedsatts på katafalken, intågade begrafningsgästerna och placerade sig i en vid krets omkring båren. Den högtidliga sorgeakten inleddes därefter med psalmsång, hvarefter pastor K. Thelander förrättade jordfästningen och tillönskade det slumrande stoftet en salig uppståndelse. Efter jordfästningsceremonien. följde psalmsång, och därefter wutbars kistan för att öfverlämnas åt griftens gömma.
Bland den ofantliga mängden af praktfulla kransar anteckna vi följande:
en af röda rosor och hvita liljor från Ångfartygsaktiebolaget Gotland och dess styrelse med ett sista tack och följande inskription: »Plikttrogen, kunnig och sträfsam har Du för vårt bolag offrat Ditt intresse, Din erfarenhet och Dina bästa krafter»; vidare en af mörkröda rosor och isblommor och då hvars breda svarta band hade textats: »En sista hälsning fråd Skepparegillet i Visby — Broder, ditt kall var mera tyngdt af ansvar än mångens, ofta din färd var mera Fö af försåtliga faror. Stormarnas hot och isars krossande anlopp du mötte käckt med ditt sjömansöga, härdadt och skärpt ur din seghet, förde i hamn så hvarje lif, som berott på din insikt. Hamn har du nått nu själf och vare där hvilan dig ljuflig»; en vacker krans från ångt.
Hansas underbefäl (Ett sista farväl och ett vördsamt tack); från ångf. Hansas begättning (En sista hälsning); från styrmännen i ångbåtsbolaget (En gärd af aktning); en krans af gula rosor och förgätmigej från maskinisterna i ångfartygsaktiebolaget Gotland (En sista hälsning); från Trafikaktiebolaget Stockholm—Nynäs med blå och gula band (Tack för mångårigt godt samarbete); från logen nr 28 S:t Klemens I. O. O. F.; från Aftonbladet i Stockholm; från Carl Strindberg (bolagets kommissionär i Stockholm) och från P. Jansson & C:o i Norrköping.
Dessutom märktes en stor myckenhet kransar från enskilda personer, som med släktskapens eller vänskapens band varit knutna vid den aflidne.
Med anledning af begräfningen vaja flaggorna i dag på half stång från hamnpiren, från samtliga i hamnen liggande båtar och fartyg, från tullhuset och ångbåtsbolagets kontor samt från en mängd andra offentliga och enskilda bygnader i staden.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 Maj 1915
N:r 114

Skepparegillets

hrr ledamöter anmodas att följa aflidne Kapten A. SNÖBOHMS griftefärd; samlingen sker vid sorgehuset kl. 2,15 i morgon torsdag.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Maj 1915
N:r 113

Legala notiser.

Lysning
Mellan tapetseraren Karl Gustaf William Persson och Gerda Neodora Perssön samt mellan sergeanten Josef Axel Olof Fohlström och Alma Ottilia Andersson.

Döde:
Sjökaptenen Alfred Teodorik Johannes Snöbohm, 63 år, 3 mån, 12 dagar, änkefru Lovisa Nilsson, 78 år och dagar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 Maj 1915
N:r 111

Brr Odd Fellows!

För att deltaga i aflidne br A. Snöbohms griftefärd samlas brr vid sorgehuset torsdagen den 20 maj kl. 2,15 e. m.
Processionen afgår kl. 2,30 e. m.
Ö. M.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 Maj 1915
N:r 111

Den sista resan.

Kapten Snöbohms stoft anlände hit från Stockholm med ångf. Gotland i förmiddags. I anledning däraf flaggas i dag å half stång från samtliga fartyg i hamnen, samt från ångbåtsbolagets kontor, tullhuset m. fl. bygnader.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 Maj 1915
N:r 110