Dödsfall Ida Christina

Tillkännagifves, att vår älskade dotter Ida Christina, stilla och fridfullt afsomnade i Buttle skolhus fredagen den 13 Juni 1879, kl. 12 middagen, efter en lefnad af 10 år, 4 mån. och 12 dagar; djupt sörjd och saknad af ogs, syskon, slägt och vänner.
Maria och C. Pettersson.

Ack! lilla Ida, så kär du var,
Vi aldrig, aldrig det förglömma,
Men, Gud han dig och älskat har,
Derför fick vi dig ej behålla.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Juni 1879
N:r 49

Förmedelst öppen, frivillig auktion

låter hemmansegaren N. Andersson Buttlegårda i Buttle tisdagen den 3 nästa Juni från kl. 10 f. m. försälja hela sitt lösörebo bestående af kreatur: såsom hästar, oxar, kor, ungnöt, lam och svin; åkeroch körredskap såsom selar, vagnår deribland en liggfjedervagn, kälkar, harfvar samt vänd- och spetsplogar äfvensom ett tröskverk; möbler såsom sängar, bord och stolar; jern- och träsaker; gång- och sängkläder jämte åtskilligt annat, som ej så noga kan uppräknas. Äfven kommer egorna af 5/16:dels mantal Buttlegårda, åker, äng och betesmark, att utbjudas på arrende för tre år. Säkre och af: egaren godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 nästa September.
Vänge, 27 Maj 1879.
Johan Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Maj 1879
N:r 44

Två broar

komma att omläggas nästa tisdag, den ena å vägen mellan Börlunds i Källunge och församlingens kyrka, den andra å vägen mellan Kyrkljufves och Hägvalds i Vänge; i förra fallet kan i stället begagnas vägen genom Vallstena och Bara socknar, i senare fallet vägen genom Buttle och Guldrupe socknar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 November 1878
N:r 92

Inkomstbevillningen.

I Visby:
Enkemajorskan Ehrenhoff 450. 590
Jägmästare Sylvan 5000. 4500
Handl. Bergkrantz 2500. 3500
Sjökapt. K. J. Vessman 1200. 1000
F. gästgifvaren Lindvall 600. 9600
Handl. Goldensohn 3500. 4000
Kons. Stenberg 12000. 11000
Skon. Hyon 1500. 1000
Skon. Retzia 1200. 600
Häradsh. Valdenström 6557. -—
Uppsyningsm. Hesselqvist 1560. -—
Kapt. Åberg fia 2101. 2601

Norra fögderiet.
J. Ekelöf, Bro s:n 400. 600
L. P. Christensson Hörsne o, Bara 400. 1800
And. Dahlgren, Dalhem 400. 800
P. Johansson, Butle 400. -—

Södra fögderiet.
Uppsyningsm. Hesselqvist Vestergarn 1700. 1659
Johan Eriksson, Eijsta 400. —
Apotekare Lilja, Hemse 2000. 1210
And. Hallander Lye 400. —

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 November 1878
N:r 89

Assurerade försändelser

innehållande högst 5,000 kronor och paket vägande högst 20 skålpund hafva Buttle, Etelhems och Stånga poststationer hädanefter rättighet att mottaga och för befordran inom landet taxera.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Oktober 1878
N:r 85

Ur taxeringslängden

öfver inkomstbevillningen på Gotlands landsbygd:

Bunge.
Skolläraren Kellström 825
Handl. Grubb 5,000
Handelsbiträdet Högström 700
Totsålderman Söderberg 1,021
Lotsen Gustafsson 536
Lotsen Johannes Stuxberg 536
Tullinspektor Lagerheim 2,900
Handl. Ekelund 700
Tullvaktm. Åkesson 937
Lundin & Klingvall 1,500
Telegrafisten Calissendorff 772
Nämdeman Lindgren 500

Fårö.
Kyrkoherden Eneqvist 2,450
Skolläraren Södergren 750
Fyrmästaren Bourgström 1,630
Fyrbiträdet Sidén 800
Fyrvaktaren Lillja 800
Fyrbiträdet Ahlqvist 650
Fyrbiträdet Söderlund 650
Fyrmäst. Berggren 1,100
Fyrbiträdet Nyström 650
Fyrvaktaren Durietz 800
Handl. Ekström 1,000
Kustroddaren Pettersson 780
Kustsergeant Bergman 1,455
Skepparen Olsson 1,200
Handl. Drysén 1,600
Sjökapten Drysén 1,500
Fältväbel Ringbom 1,000
Skolläraren Ringbom 800
Handl. J. Sandström 1,200
Skepparen Grönberg 1,200
Kustroddaren Östman 785
Bergningsbolaget 3,000

Heinum.
Kyrkoherden Köhler 1,550
Skolläraren Engström 750
Kronolänsman Bolin 1,222
Rings O. Claesson 600

Bäl.
Skräddaren Qviström 500
Majoren Gahne 8,441
Arrendator In gmansson 1,000

Källunge.
Prosten Eneqvist 1,850
Undantagsman Elfvius 1,100
Kapten Broander 1,949

Vallstena.
Skolläraren Levin 750
Lundin & Klingvall 1,000
Lona Gutenberg 600

Gothem.
Prosten Sundahl 2,675
Skolläraren Carlsson 750
Botare: Hans Detl. Cedergren 1,500
Andre landtmät, Engbom 858
Sjökapten Viman 600

Norrlanda.
Skolläraren Mårtensson 850
Bours: Joh. Edmark 3,000

Hörsne,
Kyrkoherden Kahl 1,636
Skolläraren Alfvegren 750
Kapten Sillén 2,150
Handl. Sillén 800

Dalhem.
Prosten Ihre 3,157
V. pastor Friberg 700
Skolläraren Dahlgren 9200
Sjökapten Pettersson 1,000
Lundin & Klingvall 1,500
Slitegårds sågintressenter 600

Halla.
Dahlbo: Karl Hagström 600
Möllbos: Joh. Smedberg 600
Viktor Gahne 600

Sjonhem.
Kyrkoherden Kollberg 1,820
V. pastor Odin 693
Skollärare Stengård 700
Handl. Berglund 1,800

Viklau.
Sixarfve: såg & qvarnintressenter 600
St. Vikers d:o d:o 500

Vänge.
Kyrkoherden Klint 2,181
Skolläraren Bandelin 750
Hägvalls Johan Jacobsson 600

Buttle.
Skolläraren Pettersson 9290
Handl. P. Odin 600

Guldrupe.
Skolläraren J. Åkerman 750
Komminister Nystedt 510

Östergarn.
Kyrkoherden Berglund 2,702
F. skolläraren Klint 750
Tulluppsyningsman Haqvinius 1,518
Metodistpredikant Andersson 1,000
Handl. Karl Eriksson 1,040
Lotsålderman Jacobsson 638
Handl. Vikt. Ericsson 800
Smeden Montelius 500
Handl. Herm. Rondahl 1,000
Östergarns handelsbolag 2,500
Sjökapten Åberg 1,310
Handelsbiträdet A. Romdahl 900
Sigdes: Lars Olsson 500
Sjökapten Björklund 800
F. Handl. N. A. Reinicke 1,800
Fyrmästaren Alfvegren 1,220
Fyrvaktaren J. V, Pettersson 800
Fyrbiträdet Sandelin 650

Gammalgarn.
Skolläraren Qviberg 1,000

Ardre.
Skolläraren Svallingsson 800
Komminister Löthoerg 625
Handl. Mnuthe 1,200
Handl. Lutteman 1,875
Handl. Clandelin 2,000
Tulluppsyningsman Lillja 1,541

Kräklingbo.
Kyrkoherden Budin 2,081
Skolläraren Othberg 900
Kronoliänsman Nordahl 1,824
Fahnjunkaren Österberg 500
Handl. N. Ekman 700

Ahla.
Skolläraren Bolin 780
Tandtbrukaren Hohnberg 4,000
Handl. Olofsson 500

Anga.
Östergarns handelsbolag 500

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1878
N:r 64

När jernvägen öppnas

inträda i länets postförhållanden åtskilliga ändringar.
Då komma att
indragas
stationerna Gotl. Dalhem, Roma, Sjonhem, Stånga och Garda;
postlinierna Visby—Roma—Ljugarn, Visby—Gotl. Dalhem, Klintehamn — Hemse och Hemse—Ljugarn;
landtbrefbäringslinierna Sjonhem—Vänge—Guldrupe, Gotl. Dalbem—Hörsne och Stånga—När.
I stället komma att
öppnas
nya stationer vid de blifvande jernvägsstationerna Barlingbo, Roma, Bjerges (Vänge), Buttle, Etelhem och Stånga;
nya postlinier Roma —Sjonhem—Kräklingbo—Katthammarsvik och Hemse—Burgsvik;
nya landtbrefbäringslinier Etelhem—Garda—Alskog—Ljugarn; Hemse—Burge; Visby—Endre—Follingbo; Barlingbo—Dalhem—Hörsne; Bjerges—Guldrupe samt
Stånga—Burs—När.
Landtbrefbäringslinien Burge—Fardhem—Lojsta kommer likaledes att ändras till Hemse—Fardhem—Lojsta.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juli 1878
N:r 58

Bidrag till aflöning af folkskollärare

ha af k. m:t tilldelats följande församlingar inom Visby stift:
Fleringe 80 kr., Guldrupe 70 kr., Sundre 80 kr., Fide 80 kr., Tofta 60 kr, Ahla 40 kr., Buttle 40 kr., Vestergarn 60 kr., Sjonhem 80 kr., Hellvi 40 kr., Ardre 40 kr. samt Sproge 70 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Juli 1878
N:r 53