Sluttinget

med norra häradet har utsatts att äga rum å tingsstället Allekvia torsdagen 15 juli kl. 10 f. m.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 Juni 1915
N:r 135

Skjutsskyldige inom norra häradet

äro kallade till inställelse inför häradsrätten vid Alleqvia måndagen 30 September kl. 12, för att afgifva yttrande öfver hvilka af häradets nuvarande gästgifverier må såsom icke vidare behöfliga kunna indragas samt hvilka skola såsom gästgifverier bibehållas eller till skjutsstationer inskränkas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 September 1878
N:r 76

Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
(Allekvia i går.) Våld och misshandel. Elof Olsson Hall hade instämt laxfiskaren O. Svensson med yrkande om ansvar för det han vid ett tillfälligt besök hos svar. blifvit tilldelad ett knifhugg ihufvudet så att Olsson måst söka läkarevård. Svaranden berättade i en inlämnad skrift att käranden och en person kommit hem till honom och att då gräl uppstått om en del fiskredskap. Då svaranden uppmanat dem att aflägsna sig, begåfvo de sig uti förstugan, där en af dem gömt sig och ropat »kom ut din dj-l». Svaranden som förstod att de ämnade öfva misshandel å honom, tog en knif ihanden till själfförsvar och vid tumult, som uppstod då de nämda personerna, jämte ett par likasinnade individer, som tillkommit, eskulle aflägsnas från förstugan, skadade gig käranden å knifven men icke genom svarandens angrepp. Käranden afgaf en motsatt berättelse af förloppet och framhöll att svaranden äfven hotat dem med bössa. Käranden åberopade två vittnen, personer, som varit med honom på kvällen. Svar. bestred deras hörande enär han ämnade instämma dem för hemfridsbrott. Domstolen tillät dem dock att vittna under förklaring att om svaranden fullföljde sin afsikt, skulle vittnesmålen pröfvas vid målets afgörande. Vittnenas berättelser gingo ut på att svaranden öfvat stenkastning mot dem, riktat en bössa mot ett af vittnena och tilldelat kär. ett större knifhugg. Vittnena förklarade att de varit fullt nyktra vid ifrågavarande tillfälle och kommit ifullt fredlig afsikt till svaranden.
Svar. erhöll uppskof, för att bemöta hvad som förekommit, till 2 november.

Försummade plogningen. Landtbrukaren Karl Nylander, Burge i Lummelunda, hade iegenskap af ploglagsföreståndare försummat hålla vägen öppen och trafikabel efter snöstormen 12 april i år. Han erkände. Utslag meddelas vid sluttinget.

Beträd ej järnvägen! Arbetaren Oskar Karlsson från L:a Fole var instämd för olofligt beträdande af järnvägen idet han åkt cykel å banan från Visby till Vestkinde. Han erkände och får veta hvad turen kostar vid sluttinget.

För fylleri och förargelseväckande beteende vid en basar i Hellvi 10 maj stod stenarbetaren Georg Moberg från Hide i Lärbro tilltalad. Han erkände. Det blir utslag vid sluttinget.

Lös jakthund. För brott mot nya jaktlagens bestämmelser hade landtbrukaren A. Hederstedt, Austers i Tingstäde, blifvit instämd. Förseelsen bestod iatt en svar. tillhörig jakthund sprungit lös å marker där villebråd fans. Svar. bestred personligen åtalet. Uppskof beviljades till 1 sept.

Plundrade Hejderbon. Styrmannen Otto Louis Ernst Kackschies, förste maskinisten Gustaf-Paul Henning och andre: maskinisten Hunruk Gustaf Poleikis, alla från Memel och anstälda å ångaren Bismarck, hade instämts af kronolänsman Holmqvist med yrkande om ansvar för det de 10 maj plundrat ejderbon. Svarandena dömdes för utevaro att böta 15 kr. hvarpå målet uppsköts til 1 september.

Också en fornminnesvärdare. Hemmansägare Oskar Jakobsson, Svenskens i Endre, hade vid odling af en sin äng borttagit två fasta fornlämningar samt delvis förstört och borttagit en tredje fornlämning. Svar. erkände skriftligt, och utslag meddelas vid sluttinget.

Olofligt fiske. Under februari och mars månad detta år skulle Carl Stengård, Otto Stengård och Ernst Ekström, alla från Stenkyrka socken, olofligen ha idkat fiske utanför hemmansägare O. Svenssons, Gustäde i Hangvar, strand. Alla tre svarandena voro tillstädes och nekade samstämmigt, hvarför målet uppsköts till 2 september.

För oloflig jakt stod en person från Källunge tilltalad på angifvelse af jakträttsarrendatorn å Gane egendom, kronolänsman Ture Holmqvist.

Svar. bestred att han jagat å Gane Senior men erkände att han en gång passeråt vägen till Gane på väg efter sin bortsprungna hund.
— Kär, som hört andra saker, fick uppskof för bevisning till hösttinget.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Juni 1913
N:r 126

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
(Skogs i Levide i går.)
Vackert handladt. Hemmansäg. Viktar Larsson, Lekarfve i Sanda, hvilken, såsom förut nämts, dömts till edgång i det af ogifta Hilma Krona i samma socken mot honom väckta målet angår nde barnuppfostringsbidrag, var nu beredd att gå eden. Han företedde ett intvg från sin själasörjare, enligt hvilket svar. kunde anförtros eden, ehurn han ägde »knappt försvarlig kristendomskunskap», men tillräcklig insikt om edens vikt. Rättens ordf. varnade honom för mened och sökte förmå honom att erkänna faderskapet. Svar: bestred fortfarande, och han hade redan lagt fingrarne på bibeln, då kär., som var personligen närvarande, afstod från sina yrkanden. Hon visste, att svar. var barnets fader, men hon kunde icke för sitt samvetes skull se Honom gå eden. Därför nedlade hon sin talan, och svar. befriades från edgången. Svar. visade sig fullkomligt oberörd af hennes ädelmod och försvann långsamt ur tingssalen. Men för tingsmenigheten framstod kär. som en »krona» bland kvinnor.

Brutet äktenskapslöfte? Det långvariga målet mellan Bertha Sjöberg och maskinisten Edvin Ardling, Koparfve i Alfva, förekom åter, hvarvid arterna instälde sig genom sina förut i målet använda ombud. Kär. yrtar som bekant bli förklarad för svar:s ’agliga hustru, enär han är fader till hennes tvänne barn och häfdat henne under äktenskapslöfte. Målet öfverlämnades nu af parterna. Kär. yrkade bifall till sina påståenden, men svar. bestred att ha gifvit henne löfte om äktenskap. Det blir yttrande vid sluttinget.

När kärleken rostar. Som förut nämts, har 22-åriga tjänsteflickan Ellen Johansson från Isums i Atlingbo yrkat att bli förklarad för husbonden AS de Hanssons, Lilla Atlings, äkta hustru och tillerkänd laggift hustrus rätt. De ha ett barn tillsammans, men svar. har vändt sin håg till en annan ungmö, med hvilken han ämnar knyta hymens band. Det har lysts två gånger, men tredje lysningen hade inhiberats, emedan kär. anmält äktenskapsjäf, dock utan att ställa lagstadgad borgen. Då målet nu åter förekom, yrkade därför svar:s ombud, advokaten C. E. Björkegren, att målet måtte afskrifvas. Kär. förklarade sig oförmögen att anskaffa borgen, hvarför målet öfverlämnades å ömse sidor. Rätten yttrar sig vid sluttinget.

För misshandel mot sin husbonde har drängen Henrik Lundgren i Eskelhem stått tilltalad. Nu ha emellertid parserna förlikts, och i anledning häraf nedlade äfven allm. åkl. i går sin talan.

Nyårsfirandet i Öja. Målet angående nyårstumultet vid Barkarfve i Öja tyckes bli en trasslig härfva, beroende därpå att den ene af parterna, Edvin Lindberg från Digrans i Sundre, icke an förmås att erkänna, det han kastat den sten, som träffat Klas Vestberg i hufvudet. Vittnen ha sett Lindberg ta upp en sten från marken och kasta den utåt landsvägen, där Vestberg och hans kamrater uppehöllo sig, men likafullt bestrider Lindberg stenkastningen — och det, ehuru han är känd för att gärna taga till sten.
Två personer, som förut vittnat i åklagaremålet mot Klas Vestberg och hans medsvaranden, hördes nu ånyo på den aflagda eden och kompletterade därvid sina vittnesmål med ett par icke oviktiga tillägg af innehåll, att Edvin Lindberg verkligen kastat en sten och att Klas rock efteråt varit blodig och nedsmutsad. Det ena vittnet, en hushållerska från Visby, hade velat rengöra rocken, men hustru Lindberg hade tagit den från vittnet och kastat ut den i förstugan.
Svar:nas ombud, advokaten Björkeren, yrkade, att af de tilltalade yngfingarna Sigfrid Lindgren och Ivar Dahling måtte skiljas från Målet. Härom yttrar sig rätten vid sluttinget, och målet i öfrigt uppsköts till septembersammanträdet.
— Det af ofvannämda Klas Vestberg mot hemmansäg, Edvin Lindberg i Sundre anhängiggjorda målet om misshandel öfverlämnades nu till rättens pröfning, hvarvid kär. yrkade bifall till stämningspåståendena samt ersättning för sina kostnader. Utslag meddelas vid sluttinget.

Halmleverans med efterspel. Till förnyad handläggning förekom nu åter det bekanta krafmålet mellan regementsintendent T. von Konow och hemmansäg. C. K. Gahnberg, Kroks i Tofta, angående utbekommande af ett belopp af 270 kr., som den senare orättmätigt bekommit i sammanhang med slutlikvid för halm, levererad till artillerikåren. Som kär:s ombud uppträdde fortfarande kommiss. Eneman, medan svar. var personligen tillstädes. Svar. inlämnade en skrifvelse, hvari han fortfarande bestred kär:s rätt att föra talan mot svar. och sökte påvisa, att en del af det levererade halmpartiet levererats till obehöriga personer. Härigenom hade enskilda personer gynnats på svar:s bekostnad.
På anförda grunder bestred svar. krafvet och yrkade ersättning för sina kostnader. — På kär:s begäran blef målet emellertid ånyo uppskjutet till hösttngets första sammanträde.

I barnuppfostringsmålet mellan ogifta Ester Karolina Albertina Olsson från Hägdarfve i När och drängen Oskar Jakobsson från Bosarfve i samma socken hördes ett vittne, som emellertid ingenting visste i själfva saken. Målet öfverlämnades och kär.-ombudet, advokaten Björkegren, yrkade, att svar. måtte dömas till. edgång. Det blir yttrande vid sluttinget.

För olaga skogsafverlkning, dels vid Maldes i Stånga och dels vid Kvie i Lojsta och Sandes i Grötlingbo, har, som förut nämts, länsjägmästaren Ragnar Melin å tjänstens vägnar instämt hemmansäg. Johan Jacobsson, Myrungs i Linde, i två särskilda mål. Som svar:s ombud instälde sig nu advokaten Björkegren, som emellertid vägrade att ingå i svaromål, enär hans hufvudman icke blifvit lagligen stämd. Med intyg från stämhingsmannen styrktes, att svar. vid stämningarnas delfående icke erhållit någon afskrift af stämningarna, ej heller desamma i hufvudskrift. Han hade endast hört stämningarna uppläsas och därefter tecknat sitt namn på papperet. På grund häraf yrkade svar. jämväl att bli befriad från de böter, som ådömts honom för utevaron vid förra rättegångstillfället. Rätten resolverade omedelbart, tt Sörnggrna icke delgifvits i laga form, hvadan målen icke kunde upptagas till behandling.

För fyllert och oljud å allmän väg i Hemse stod Oskar Lund från Rone tilltalad. Han erkände skriftligen förseelserna och får besked om priset vid sluttinget.
— För fylleri inom nämda samhälle voro likaledes ett par andra personer instämda. Äfven de erkända skriftligen. — Utslag vid sluttinget.

Norra häradsrätten.
(Allekvia i går.) Låtom oss skiljas. Johan Ringvall från Bunge vill skiljas från sin hustru Julia, hvars trohet han fått anledning att betvifla. Ringvall skulle förra sammanträdet förebringa utredning, men då hustrun var frånvarande, uppsköts målet till idag. Hustrun var personligen närvarande och medgaf, att hon födt barn, till hvilket mannen icke vore fader, men då lagen icke anser att ett sådant erkännande är tilfyllest för skilsmässas erhållande, skulle mannen Ringvall förete bevis om hustruns otrohet, hvarför han fick uppskof till 1: sept. Kan han då icke förebringa full bevisning går han förlustig vidare talan i målet.

Barnuppfostrinasmålet emellan Hedda Pettersson, Smedjegårda i Björke, och drängen Emangel Kolmodin från Likmide förekom ånyo, därvid käranden lät höra tvänne vittnen. Af dessa hade det ena, ett manligt vittne, sent en kväll i juni månad förra året uppehållit sig i fruntimmerssällskap i ett rum, medan parterna varit ensamma för sig i ett angränsande rum. Ett annat vittne hade sett de fyra personerna ifråga nämda kväll följas åt in i huset. Käranden erhöll uppskof till 1 sept. för vidare bevisnings förebringande.

För tillgrepp af bandar till »tyning» stod husbondesonen Erenfrid Boström, Häftings i Guldrupe, tilltalad, på angifvelse af J. Berner, Hallbjenns i Guldrupe.
ÅA hvardera sidan åberopades tre vittnen, men någon utredning om att svaranden huggit band i kärandens hage blef näppeligen förebringad. Ett vittne hade Hbört att det Evistadeg i skogen, men af hvem kunde det ej säga. Ett annat vittne hade sett att enar voro afhuggna, men kunde ej heller säga hvem som gjort det. Af svarande vittnenas berättelser framgick, att svar. hade godt om band i sin egen hage. Målet öfverlämnades ä ömse sidor. Käranden vidhöll gina yrkanden, som bestredos af svaranden. Den senare yrkade till och med ansvar för obefogad rättegång.
Utslag vid tingsafslutningen.

Ärekränkningsmålet mellan hemmansägare Th. Carlsson, Vinor å Fårö, och hemmansägaren O. Karlström. förekom idag ånyo inför häradsrätten. Målet hade uppskjutits i afvaktan på domstolens utslag emellan Kristoffer Johansson och Th. Carlsson rörande skogsåverkan. Då detta mål nu afgjorts utan annan paföljd än 10 kr. böter, ansåg kärandeombudet att orsak ej längre förefans till målets uppehållande, då det mot svaranden väckta åtalet rörde en sdk, som icke ens får af åklagaren åtalas, hvarför kan öfverlämnade målet. Svarandens ombud däremot yrkade på att målet skulle hvila, till dess det visat sig, om åverkansmålet vunnit laga kraft eller icke.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Juni 1913
N:r 125

Borgenärerna

uti förre arrendator Joh. Oskar Hedins vid Gotlands norra häradsrätt anhängiga konkurs kallas att sammanträda å tingsstället Allekvia i Endre socken måndagen den 2 nästkommande juni kl. 3:30 e. m. för att bestämma underhåll åt gäldenären och besluta i andra möjligen förekommande, konkursen rörande frågor.
Visby den 9 maj 19138.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Maj 1913
N:r 111

Ur länskungörelserna:

Uppgifter angående allmänna helsotillståndet år 1876 för Visby båda landsförsamlingar, Kräklingbo, Anga, Westergarn och Stenkumla socknar skola ofördröjligen af kommunalnämdernes ordförande aflemnas till vederbörande provinsialläkare.
Norra häradets tingshusbyggnadsskyldige kallas att, sjelfve eller genom utsedde sockenfullmäktige, sammanträda 7 Mars kl. 11 f. m.
vid tingsstället Alleqvia, för att besluta med anledning af häradsh. v. Strussenfelts framställning om reparation å tingshuset samt om anslag till ved och lyshållning i tiogssalen, Brottsmålsnvotarien Aug. Kreüger är förordnad att handlägga ärendet.
Journaler öfver skyddskoppympningen år 1876 bafva ännu ej till landskansliet inkommit från pastorsembetena i Björke, Sjonhem, Gammalgarn, Westerhejde, Sundre, Lärbro och Boge.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Februari 1877
N:r 12

Borgenärerna

uti förre arrendator Joh. Oskar Hedins vid Gotlands norra häradsrätt anhängiga konkurs kallas att sammanträda å tingsstället Allegvia i Endre socken måndagen den 2 nästkommande juni kl. 8:30 e. m. för att bestämma underhåll åt gäldenären och besluta i andra möjligen förekommande, konkursen rörande frågor.
Visby den 9 maj 1913.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Maj 1913
N:r 108

1953 års första ting

på tingsstället Allekvia i Endre hålles torsdagen den 8 januari. Det inleds med tingspredikan i Endre kyrka kl. 9.30 av kyrkoherde Anders Wernberg, Othem.

Gotlänningen
Onsdagen den 31 December 1952
Nr 303

Dödsfall

Ett hastigt dödsfall inträffade i går eftermiddag på Allekvia tingshus, där fru Tekla Kahlqvist, maka till tingshusvaktmästaren Kristian Kahlqvist, anträffades sanslös sedan hon fallit i en trappa. En kort stund senare var hon död.
Fru Kahlqvist, som var 62 år, hade som vanligt varit behjälplig med alla de husliga bestyr som är förknippade med rättegångsdagarna och skulle gå ned från övervåningen med en bricka matsilver, då hon plötsligt föll och blev liggande i trappan. När maken skyndade till visade hon endast svaga livstecken och troligt är att hon drabbats av slaganfall eller något liknande. Den bortgångna, som under sina många år på tingshuset blivit en välkänd person bland allmänheten, var känd som en strävsam o. plikttrogen människa. Hon sörjer närmast av maken samt tre söner och en dotter.

Gotlänningen
Fredagen den 19 December 1952
Nr 295

Allekviatinget.

Vid tinget på Allekvia förekom förutom det mål som refererades i går ett mål, där ett par sjömän, den ene dansk, figurerade. De hade »lånat» en cykel som de använt att ta sig tillbaka till sin skuta i en lanthamn på norra Gotland med. Dansken var inte med i rätten i går men han erkände skriftligen — han var även åtalad för att som utlänning ha beträtt skyddsområdet. Dansken dömdes till 75 dbr å 2 kr medan hans kumpan K. L. V. Gustavsson, som var villkorligt frigiven för en del fuffens fick 2 mån. fängelse.
— Böta 700 kr., fick en person som underlåtit att i sin deklaration ta upp en inkomstpost på ett par tusen. Svar. erkände men sade sig vara totalt oduglig att föra böcker, han hade litat på sin bokförare.
— En f. d. värnpliktig vid KA 3 stod åtalad för misshandel. Han hade efter en muckarskiva bl. a. slagit till en kamrat som låg till sängs på luckan.
— För trafikovarsamhet stod en lantbrukare åtalad. Han hade kört en slåttermaskin och inte givit tecken för ändrad körriktning. Svar. medgav, men sade att han på grund av det närbelägna havets brus inte hört någon omkörningssignal. Det blev 15 dbr å 2 kr.
— Bråk på danstillställningar hade ett par ynglingar gjort sig skyldiga till. Det blev dryga dbr på varierande belopp.

Gotlänningen
Fredagen den 19 December 1952
Nr 295