Dödsfall. Jacob Henrik Delander

Att sjökaptenen Jacob Henrik Delander född å Kaparfve i Alfva d. 13 September 1842, vådligen omkom under resa från Amerika till England d. 27 Febr. 1874, varder härmed slägt och vänner tillkännagifvet, djupt sörjd af en åldrig moder samt syskon.
Ack, hur sällt att hafva lefvat!
Ack, hur skönt att kunna dö!
Tiden, lik en stormig sjö,
Bakom den, som seglen refvat,
Brusar fjerran mer och mer,
Då jag himlaranden ser.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 April 1874
N:r 32

Dödsfall. Johanna Charlotta Sommar

Tillkännagifves Att Fru Johanna Charlotta Sommar, född Öström, stilla och fridlullt afsomnade på Koparfve i Alfva Fredagen den 10:de kl. 4 7 e. m. i en ålder af 48 år 6 mån. och 18 dagar; hennes tidiga bortgång, ömt saknad och begråten af efterlemnad make och sju barn jemte moder och syskon, varder endast härigenom slägt och vänner meddelad.
Sv. Psalmb. N:o 347.
J. S. SOMMAR.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 April 1874
N:r 30

Det stora vårflödet.

(Benäget meddeladt.) De stora snömassorna och de tjocka isarne hafva börjat smälta och fått ge vika för solstrålarne. Den blida väderleken med regn och töväder som under förliden vecka varit rådande har bildat ovanligt stora vattensamlingar. Mångenstädes söderut har vattnet öfversvämmat vägarne, så att de vägfarande haft stor svårighet, att komma fram; på sina ställen har vattnet gått ända upp i åkdonet. Vid Stenbro i Slite har det gått in i boningshusen och genom dess våldsamhet har stor fara varit för de nedanför liggande vattenqvarnarne, att de skulle lyftas af sina grundstenar. På ett annat ställe har det gått högt upp på golfvet och in i eldstaden i ett boningshus så att folket måste flytta. I närheten af Alfva ångqvarn har vattnet trängt in i en bandladugård, så högt att kreaturen stodo i vattnet ända upp öfver knäet. I denna ladugård hade en ko framfödt en kalf, som om morgonen af husfolket påträffades liggande död i vattnet. En större bro i Hablingbo har äfven blifvit hemsökt af det stora vattenflödet. Väldiga dån hade hörts på afstånd, så att folk dit anlände, hvilket lyckades motarbeta ismassornas och flodens påträngande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1875
N:r 30.

Innevarande års vapensyner

med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider under nästkommande Mars månad, nemligen med:
Hoburgs kompani: Wamlingbo socken Måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Sundre socken s. d. kl. 11 f. m.; Hamra socken d. kl. 2 e. m.; Öja socken tisdagen den 10 kl. 9 f. m.
Grötlinge kompani: Grötlingbo socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.; Fide socken s. d. kl. 2 e. m.
Hafdhems kompani: Hafdhems socken s. d. kl. 8 f. m.; Näs socken s. d. kl. 3 e. m.
Hemse kompani: Rone socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Hemse socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Alfva socken s. d. kl. 1/2 11 f. m.; Eke socken s. d. kl. 2. e. m.
Hablinge kompani: Ekstad socken måndagen den 9 kl. 2 e. m.; Hablingbo socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Slite socken s. d. kl. 2 e. m.; Sproge socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.
Fardhems kompani: Fardshems socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Linde socken s. d. kl. 11 f. m.; Löjsta socken s. d. kl. 3 e. m.; Leivide socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Gerum socken s. d. kl. 2 e. m.
Burs kompani: Burs socken torsdagen den 12 kl. 9 f. m.; Stånga socken s. d. kl. 1 e. m.
Närs kompani: Närs socken fredagen den 13 kl. 8 f. m.; Lau socken s. d. kl. 1 e. m.
Garde kompani: Lye socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Garde socken s. d. kl. 11 f. m.; Alskog socken s. d. kl. 3 e. m.; Etelhem socken onsdagen den 11 kl. 8 f. m.
Klinte kompani: Klinte socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Fröjel socken s. d. kl. 12 middagen.
Banda kompani: Mästerby socken s. d. kl. 3 e. m.; Sanda socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.; Westergarn socken s. d. kl. 2 e. m.
Hejde kompani: Atlingbo socken onsdagen den 11 kl, 2 e. m.; Wäte socken s. d. kl. 11 f. m.; Hejde socken s. d. kl. 7 f. m.
Sjonhems kompani: Wänge socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Buttle socken s. d. kl. 2 e. m.; Guldrupe socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Wiklau socken s. d. kl. 11 f. m.; Sjonhems socken s. d. kl. 3 e. m.
Torsburgs kompani: Kräklingbo socken fredagen den 6 kl. 12 middagen.; Anga socken s. d. kl. f. m.; Ala socken s. d. kl. 3 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1874
N:r 14

De beväringsskyldige

vid Gotlands nationalbeväring skola samlas till innevarande års mönstringar på nedan nämnde tider och ställen under instundande maj månad, nemligen:
Måndagen den 10 kl. 8 f. m. Dede kompani vid Roma kyrka, s. d. kl. 11 f. m. Hejde d:o vid Wäte kyrka, s. d. kl. 1/2 4 e. m. Banda d:o vid Ejmonds i Mästerby. Tisdagen den 11 kl. 1/2 9 f. m. Klinte dio vid Klintehamn, s. d. kl. 12 middagen Fardhem d:o på Magnuserum, s. d. kl. 2 e. m. Hablinge d:o vid Sproge kyrka. Onsdagen den 12 kl. 10 f. m. Hoburgs d:o vid Öja kyrka, s. d. kl. 1/2 1 e. m. Grötlinge d:o på Sandesrum, s. d. kl. 3/4 1 e. m. Hafdhems d:o på samma ställe, s. d. kl. 1 e. m. Hemse d:o på Alfva slätt. Torsdagen den 13 kl. 1/2 9 f. m. Burs d:o vid Burs kyrka, s. d. kl. 1/2 10 f. m. Närs d:o vid Hallute i När, s. d. kl. 1/2 12 f. m. Garde d:o vid Garde kyrka. Fredagen den 14 kl 1/2 9 f. m. Torsburgs d:o på Ekeskogsrum, s. d. kl. 3/4 9 f. m Östergarns d:o på samma ställe, s. d. kl. 10 f. m. Sjonhems d:o vid Sjonhems kyrka. Tisdagen den 18 kl. 8 f. m. Bro d:o vid Duss i Bro, s. d. kl. 1/2 10 f. m Endre d:o på Tibblesrum, s. d. kl. 11 f. m. Halla d:o vid Dalhems kyrka, s. d. kl. 1/2 2 e. m. Lina d:o på Wallstenarum. Onsdagen den 19 kl. 8 f. m. Bäls d:o vid Slitehamn, s. d. kl. 1/2 11 f. m. Rute d:o vid Rute kyrka, s. d. kl. 3 e. m. Fårö d:o vid Broa å Fårö. Torsdagen den 20 kl. 9 f. m. Forssa d:o vid Lärbro kyrka, s. d. kl. 11 f. m. Tingstäde d:o vid Tingstäde kyrka, s. d. kl. 4 e. m. Lummelunds d:o vid Lummelunda kyrka. Lördagen den 22 kl. 1/2 9 f. m. Stenkumla kompani vid Gardrungs, s. d. kl. 10 f. m. Eskelhems d:o vid Eskelhems kyrka. Måndagen den 24 kl. 9 f. m. artilleriet och fältmusikanterne å södra byrummet, s. d. kl. 8 f. m. Visby infanterikompani på samma ställe och s. d. kl. 9 f. m. Visby jägare d:o på samma ställe.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1875
N:r 29.

Sedan Riksdagsmannen Ludvig Norrby

till hälftenbruk upplåtit sina fasta egendomar, låter han genom offentlig, frivillig auktion, som Lördagen den 24:de dennes från kl. 10 f. m. förrättas å Stenstugu i Fardhem, till den högstbjudande försälja flera par vackra Dragoxar, de flesta mätande 13 á 14 qvarter, bättre Draghästar, en Hingst, flera stycken mjölkekor, vackra Ungnöt och Svin, Åker- och Körredskap såsom Arbetsvagnar, Kälkar, Vänd- och Spetsplogar, Jern och Träpinnhnrfvar, en Myllharf, Myllfösor, Oxok med tillbehör, Foder- och Vrånghäckar, samt Seltyg, diverse Jernsaker såsom Yxor, Sigdar, Spadar och Jernspett äfvensom åtskilliga Husgerådssaker.
Släkte och af mig kände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1:ste instundande Oktober.
Alfva och Gudings i April 1875.
Efter anmodan
And:s Magn:s Eneman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1875
N:r 28.

Auktion vid Oxarfve i Hemse.

Lördagen den 10 instundande April kl. XII på dagen låter Hemmansegaren Olof Hellgren Oxarfve i Hemse medelst offentlig, frivillig auktion, som å stället förrättas, till den högstbjudande försälja sitt egande, med goda byggnader försedda 1/4:dels mantal Kronoskatte Oxarfve jemte underlydande 1/4:del i Oxarfve vattensåg och qvarn. Hemmanet, som har en egovidd af 173 tld, 29 kappland, belägna på sex, ställen, utbjudes först i mindre delat oeh sedan i sin helhet med förbehållen rätt för säljaren att antaga eller förkasta skeende anbud.
På hemmanet, som är beläget utmed allmänna landsvägen i socknens bördigaste trakt, finnes, utom skog för husbehof, omkring 5 tid besådda med hvete och råg, 9 tld redd jord för vårsådd och 9 á 10 tld träde. Årligen födas aderton storkreatur samt 8 á 10 moderfår. Ett intecknadt amorteringslån å 3,000 kronor kan få öfvertagas, och får egendomen genast efter försäljningen tillträdas.
Betalningen och öfrige vilkor skola före utropet tillkännagifvas, kunnande hugade spekulanter läre auktionen erhålla upplysning om hemmanets beskaffenhet m. m., om de hänvända sig till egaren på stället eller undertecknad, anmodad auktionsförrättare.
Alfva och Gudings d. 13 Mars 1875.
And. Magnus Eneman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1875
N:r 26.

Auktion vid Oxarfve i Hemse.

Lördagen den 10 instundande April kl. XII på dagen låter Hemmansegaren Olof Hellgren Oxarfve i Hemse medelst offentlig, frivillig auktion, som å stället förrättas, till den högstbjudande försälja sitt egande, med goda åbyggnader försedda 1/4:dels mantal Kronoskatte Oxarfve jemte underlydande 1/4:del i Oxarfve vattensåg och qvarn. Hemmanet, som har en egovidd af 173 tld, 29 kappland, belägna på sex ställen, utbjudes först i mindre delar och sedan i sin helhet med förbehållen rätt för säljaren att antaga eller förkasta skeende anbud.
På hemmanet, som är beläget utmed allmänna landsvägen i socknens bördigaste trakt finnes, utom skog för husbehof, omkring 5 tld besådda med hvete och råg, 9 tid redd jord för vårsådd och 9 á 10 tld träde. Årligen födas aderton stor-kreatur samt 8 á 10 moderfår. Ett intecknadt amorteringslån å 3,000 kronor kan få öfvertagas, och får egendomen genast efter försäljningen tillträdas.
Betalningen och öfrige vilkor skola före utropet tillkännagifvas, kunnande hugade spekulanter före auktionen erhålla upplysning om hemmanets beskaffenhet m. m., om de hänvända sig till egaren på stället eller undertecknad, anmodad auktionsförrättare.
Alfva och Gudings d. 13 Mars 1875.
And. Magnus Eneman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Mars 1875
N:r 22.

Auktion i Hemse.

Målaremästaren N.P. Sjöström i Hemse låter genom offentlig auktion, som å stället förrättas instundande tredjedag påsk, Tisdagen den 30 dennes kl. 10 f. m. försälja sine å Hulte hemmans grund stående åbyggnader, bestående af manbyggnad af trä, paned ut- och invändigt, 30 fot lång, 18 fot bred och 10 fot hög, inredd till 2 boningsrum, kök med skafferi, vindsrum och förstuga, rummel tapetserade och snyggt målade; en verkstadsbyggnad äfvenledes af trä samt vedbod, likaledes af trä.
Alla åbyggnaderne äro i ett utmärkt skick, belägne utmed allmänna vägen, i närheten af Högby i Hemse och särdeles passande bostad för en handtverkare, företrädesvis skomakare eller skräddare, hvarat kommunen är i behof. Säkre inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 instundande Oktober.
Alfva den 13 Mars 1875.
Efter anmodan
And. Magnus Eneman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Mars 1875
N:r 22.

Auktion.

Som vid förrättad auktion den 4 sistlidne November å Alfva Ångqvarn och Såg med dertill hörande byggnader, antagligt anbud icke gjordes, så kommes samma egendom ånyo till försäljning att utbjudas å stället, Lördagen den Me instundande Jannuarf kl. 12 på dagen, på enahanda vilkor, som vid förra auktionen. — Vid samma tillfullo försäljes jemväl en mindre Ångpanna af utmärkt qvalité, och lemnas godkänd inropare anstånd med betalningen tre månader ifrån auktionsdagen.
Alfva och Gudings den 15 December 1874.
Efter anmodan
And:s Magnus Eneman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Januari 1875
N:r 1