Till Rone pastorat

lär vid valet i söndags kyrkoherden i Othem Karl Oskar Söderström, som å förslaget innehade tredje rummet, hafva erhållit i det allra närmaste enhällig kallelse.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Juli 1878
N:r 59

Dödsfall Nils Gardelin

Tillkännagifvet att Gud behagat, efter ett långvarigt lidande, hädankalla hemmansegaren, Nils Gardelin Ytlings i Othem tisdagen 2 Juli kl. 7 e.m., i en ålder af 72 år, 2 mån. och 1 dag; sörjd och saknad af maka, barn och barnbarn samt många vänner.
Psalt. 90: 12 v. Sal pred, 12: 14 v.
Sr Sv. ps. nr 454.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juli 1878
N:r 56

Sökande

till Follingbo pastorat, hvartill ansökningstiden i går kl. 12 utgick, äro: kyrkoherde V. L. Klint, v. pastor G. E. Alfvegren, komminister J. N. Kalström och komminister J. Löthberg.
Vilhelm Ludvig Klint är född i Vall 26 Sept. 1838; prestvigd i Visby 19 Juni 1863; s. d. förordnad till Vall såsom adjunkt; 8 Juli 1867 v. pastor i Stenkumla; 21 Juni 1871 v. pastor i Vänge; 21 Dec. 1871 aflagt pastoralexamen med betyget godkänd; 25 April 1873 tillika förordnad såsom v. pastor i Sjonhem; 11 Febr. 1874 v. pastor i Follingbo; 1 April 1874 ånyo förordnad såsom v. pastor i Vänge och Sjonhem; 22 Aug. 1874 förordnad såsom kyrkoherde i Vänge; 1877 v. pastor i Sjonhem från 6 Juni till 12 Angusti s. å.; 12 Dec. 1877 v. pastor i Sjonhem. Tjenstetid 14 år 10 månader och 4 dagar.
Georg Edvard Alfvegren är född i Lojsta 19 Sept. 1846; 17 Juli 1870 prestvigd i Visby; 20 Juli 1870 förordnad såsom adjunkt i Källunge; 16 Aug. 1871 v. pastor derstädes; 24 Dec. 1874 adjunkt i Othem; 7 Jan. 1875 v. pastor derstädes; 2 Juli 1875 v. pastor i Källunge; aflagt pastoralexamen 15 Mars 1876 med hufvudbetyget «med nöje godkänd«; 11 Maj 1876 v. pastor i Martebo; 28 Sept. 1877 v. pastor i Rone. Tjenstetid: 7 år, 9 månader och 3 dagar.
Jakob Niklas Kalström är född på Fårö 14 Sept. 1840; 19 Juli 1865 prestvigd i Visby; 6 Aug. 1865 förordnad till adjunkt i Hejde; 1 Juni 1866 v. pastor i Follingbo; 3 Mars 1869 adjunkt i Rute; 25 Mars s.å. v. pastor derstädes; 1 Maj s. å. förordnad till Follingbo ; 14 Juni v. pastor i Vänge; 27 Oktober s. å. adjunkt derstädes; 13 Dec. s. å. adjunkt i Källunge; 22 Maj 1870 vald till komminister i Fardhem; 1 Aug. 1870 aflagt pastoralexamen med hufvudbetyget «godkänd«; 14 Juli 1871 v. pastor i När; 1873 v. pastor i Burs under kontraktprosten Lyths vistande vid riksdagen; från 22 Febr. till 1 Juni 1874 vy. pastor i När; 1877 v. pastor i Burs under kontraktprosten Lyths frånvaro vid riksdagen, samma förordnande för 1878. Tjenstetid: 12 år 9 månader och 2 dagar.
Johan Niklas Marianus Löthberg är föddi Vestkinde 8 Dec. 1842; 20 Juli 1866 prestvigd; 1 Aug. 1866 förordnad till adjunkt i Hablingbo; 22 April 1868 adjunkt i Kräklingbo; 8 Juli 1868 adjunkt i Vänge; 5 Febr: 1869 adjunkt i Eskelhem; 7 April 1869 förordnad att från 1 Maj s. å. vara v. pastor i Habblingbo; tillträdde komministersbefattningen i Östergarn 1 Nov. 1871; 21 Dec. 1871 förordnad till v. pastor i Hablingbo; från 10 till 20 Aug. 1873 v. pastor i Östergarn; från 6 Jan. till 31 Maj 1874 v. pastor i Alskog; från 7 Jan. 1875 till 24 Maj s. å. v. pastor i Alskog; från 19 MN till I Aug. 1875 v. pastor i Östergarn; från 7 Jan. till I Maj 1876 v. pastor i Alskog; 26 Januari 1876 aflagt pastoralexamen med hufvudbetyget «med beröm godkänd. Tjenstetid 11 år, 8 mån. och 23 dagar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 April 1878
N:r 33

Onsdagen 20 dennes

låter firman Graham Brothers medelst offentlig auktion som hålles å Grahamston i Tingstäde till den högstbjudande försälja: cirka 850 kubikfot frisk och god Potatis, 25 häckar Klöfver- och Timotejblandadt Hö, ett mindre parti Halm, ett d:o Hafre, Råg och Hvete, ett par utmärkt goda Hästar, ett engelskt Tröskverk med fläckt och halmskak på hjul, en Slåttermaskin, ett större Tröskverk med vandring, en Rofsåningsmaskin, 3:ne Klösharfvar, 20 kastar Floved och ett parti Rof- och Kålrotsfrö m. m. Vid samma tillfälle kommer äfven att försäljas 1 dussin Silfvermatskeder, diverse Mansgångkläder och Skodon.
Auktionen börjas kl. 10 f. m. och lemnas af mig kända, fullt vederhäftige inropare 4 månaders betalningsanstånd hvaremot andra böra vara försedda med antaglig borgen.
Othem 13 Mars 1878.
Efter anmodan, J. A. SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Mars 1878
N:r 22

Influtna gåfvor

och kollektmedel till Gotlands Missionsförening under December—Februari månader.
Dee. mån. kollekt i Visby 10 kr. 71 öre, gåfva af Wallstena syförening g:m Hansson Bjerges 20 kr., årsafgifter af skoll. Enderberg Endre 5 kr., kollekter fr. Endre g:m dens, 2 kr. 10 öre, d:o 4 kr 50 öre, gåfva af Anga syförening g:m K. J. Sundin 5 kr., d:o af Norrlanda g:m dens. 8 kr., årsafgift af J. Brun Follingbo 3 kr., kollekt fr. Wamlingbo g:m M. N. Nilsson 5 kr. 55 öre, d:o fr.-Öja g:m P. J. Sjöstrand 2 kr., d:o fr. Fide g:m dens. 2 kr. 40 öre, d:o fr. Wamlingbo g:m dens. 4 kr. 35 öre, d:o fr. Hamra g:m dens. 3 kr. 81 öre, årsafgift af vaktm. B. Olsson Visby 3 kr., kollekt fr. Wallstena g:m Olsson Bjerges 6 kr. 84 öre, hyra för sista halfåret utaf folkskolan för missionshuset 50 kr., gåfva af Rone syförening g:m pastor Alfvegren 50 kr., Jan mån. kollekt i Visby 7 kr. 97 öre, d:o fr. Akebäck g:m Nilsson Bex 11 kr., gåfva af Sanda syförening g:m A. P. Pettersson Eskes 70 kr., d:o fr. Tingstäde g:m Kristina Andersson 20 kr., d:o fr. Norrlanda d:o g:m N. Frendin 18 kr. 2 öre, kollekt fr. d:o g:m dens. 1 kr. 98 öre, kollekter och gåfvor g:m skoll. Åkerman fr. Wäte 1 kr. 69 öre, d:o d:o 3 kr. 10 öre, d:o d:o 2 kr. 60 öre, d:o fr. Wänge 1 kr. 45 öre, d:o fr. Guldrupe 5 kr., gåfva af Guldrupe syförening 15 kr., årsafgift af skolläraren O. Rundqvist Othem 3 kr., d:o af Ferd. Pettersson Othemars i Othem 3 kr., d:o af handl. N. A. Nöström Visby 3 kr, kollekt fr. Tofta g:m Hedman Kroks 3 kr. 5 öre, gåfva af Tofta arbetsfören g:m dens. 2 kr. 1 öre, kollekt fr. Wiklau g:m Berg 6 kr., d:o fr. Stenkyrka g:m Larsson Grausne 11 kr. 77 öre, gåfva af Stenkyrka arbetsfötening f:m dens. 40 kr., d:o af Vänge arbetsförening 8:m Bergström Nickarfve 30 kr., d:o af onämd Vid halfårsmötet i Visby 5 kr., kollekt vid Samma möte 18 kr. 15 öre, d:o fr. Hogrän g:m Kr. Johansson 36 kr., årsafgift af dens. 3 kr., kollekt fr. Endre g:m H. P. Hellgren 4 kr. 25 öre, årsafgift af kamr. Odin Visby 3 kr., ränte af dens. 2 kr., årsafgift af A. Fröberg Visby 3 kr., d:o af Petter Larsson Hogrän 3 kr., gåfva af Wallstena syförening g:m Hansson Bjerges 49 kr. 50 öre, d:o af Dalhems och Ganthems d:o g:m N. Höggren 10 kr., d:o af Källunge d:o g:m K. Uddin Uggårds 25 kr., gåfvor och kollekter g:m P. Ahlqvist fr. Lefvide syförening 80 kr., kollekter fr. Lefvide under Juni—December 11 kr. 17 öre, årsafgift af O. Pettersson Dahls 3 kr., d:o af N. P. Lingström Leijnis 3 kr., kollekt fr. Tingstäde 1 kr. 73 öre, d:o fr. Wamlingbo 6 kr. 40 öre, d:o fr. d:o 20 kr. 73 öre, d:o fr, Mästerby g:m Nilsson Ringume 6 kr., Febr. mån. kollekt i Visby 7 kr. 15 öre, gåfva af Norrlanda syförenings lista g:m N. Frenelin 4 kr. 25 öre, g:m K. J. Sundin årsafgift af O. Larsson 3 kr., kollekt fr. Wäte 2 kr. 34 öre, d:o fr. Hejde 6 kr. 84 öre, gåfva af onämd 2 kr., kollekt fr. Wamlingbo 4 kr. 80 öre, d:o fr. Hamra 3 kr. 80 öre, d:o fr. Klinte 2 kr. 94 öre, gåfva af Hamra syförening 40 kr., d:o fr. Öja d:o 20 kr., d:o af O. Larsson Rombs i Wamlingbo 10 kr., kollekt fr. Öja 3 kr. 25 öre.
OBS. Under dessa månader äro g:m kassaförvaltaren afsända dels till Utländska och dels till Israels missionen 192 kr 65 öre.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 Mars 1878
N:r 18

Rättegångs- och Polissaker.

Länsfängelset 14 Februari.
Giftmordet i När. Angående det förut omnämda giftmordet å bondhustrun Dorotea Margareta Olofsdotter Öndarfve i När, hvilken för öfver 10 år sedan aflidit under omständigheter, som gifvit anledning till misstankar, att dödsorsaken varit arsenikförgiftning, företogs nu åter ransakning med derför häktade enkan Anna Olivia Sörensson och hennes syster, enkan Dorotea Charlotta Djurman. I dag hördes, efter aflagd ed, sex vitnen, som intygade:
a) Hustru Kristina Pettersson Bomungs i Hammaren: att hennes matmor, hustru Helena Fridin Maldes för 6 år sedan, under samtal med aflidna Dorotea Margareta Olofsdotters man Sören Larsson omnämt för honom det i socknen gängse talet om hans hustrus förgiftning. Men att denne då bestämdt sagt, att någon förgiftning icke egt rum, och att «mor afsomnat stilla och lugnt«.
b) Hustru Helena Fridin: att Lars Sörensson Öndarfve 4 år efter gummans död yttrat för Maldes vid frågan om förgiftningen, att någon sådan icke skett, och att gumman under sin sista sjukdom icke haft några kräkningar, samt att Hustru Adamsson Halsarfve (dotter till den aflidna gumman) efter Annas och Lottas häktande, yttrat, att om hon, hustru Adamsson, fått «1 sängdyna och 20 kr.« ifrån Öndarfve, någon fråga om förgiftningen aldrig kommit till rättegång.
c) Hustru Greta Palmberg: att gamla mor Öndarfve en e. m. då vitnet kommit in till henne, legat sjuk och beklagat sig, att hon blifvit «förskrämd« vid den förut omnämda tröskningen, då trösken gått sönder, emedan hon fruktat, att de som ckört trösken> blifvit skadade; för öfrigt yttrat mot vitnet, att Lotta varit «mycket snäll mot henne«; detta 2:ne dagar före gummans död.
d) Hustru Anna Gertrud Lönngren: att för 2:ne år sedan Lars Sörensson Öndarfve, vid fråga om förgiftningen bestämdt förnekat, att någon sådan egt rum.
e) Hustru Katarina Ahlqvist: att kort före Öndarfyve-mors död vitnet talat med henne och då frågat, hur det kom sig, att hon såg så «dålig och sjuk ut«, och fått till svar, att hon «tagit in både galet och klokt«, men att «intet hjelpte>; att hustru Adamsson Halsarfve efter Annas och Lottas häktande sagt: «hade Anna gifvit mig en dyna och 20 kr., så kunde allt varit ogjordt«.
f) Båtsman Magnus Niklas Ronström: att han år 1868 vid köp af en häck halm hos Lars Öndarfve, af denne blifvit tillfrågad: «du som botar så mycket, begagnar du icke «merkurium«? hvarpå vitnet svarat, att detta var så «cfarligt« m. m. och att vitnet för öfrigt «aldrig sett sådant«; att Lars derefter bedt honom gå med sig in, så skulle han få se sådant, samt sagt, att han, Lars, begagnade för egen del sådant «chvarje dag» samt att det «chjelpte för allting«, hvarefter de gått in och Lars framtagit ett stycke arsenik på omkring 14 lod och deraf tagit en bit och «förtärt den i en sup.
Efter slutade vitnesmål tillfrågades, när tvisten mellan Halsarfve och Öndarfve om omvitnade «dynan« och «20 kr.« uppstått, och uppgafs, att den börjat förlidet år 1877 före angifvelsen och häktningen. Anna Sörensson och Lotta Djurman hördes derefter hvar för sig angående den mycket omvitnade arseniken, hvilken så mycket begagnats i Öndarfyve, och påstodo så väl Anna som Lotta, att de «aldrig sett arsenik i huset»; Anna särskildt, att det varit henne «fördoldt«; ty «karlarna», som hade hvar sin kista, hade ständigt haft dem låsta och gått med nyckeln dertill i sin ficka. Begge de häktade nekade för öfrigt fortfarande bestämdt för att hafva förgifvit gumman. Åklagaren ansåg behöfligt att få flere under ransakningen nämda personer hörda, hvarför målet uppsköts.

Falskmyntning. Såsom förut nämts, häktades och införpassades till länsfängelset 23 sistl. Januari statkatlen Olof Alfred Engström, i tjenst hos häradshöfding P. Lagerberg å Skogs i Levide socken, för falskmyntning. Inför södra häradsrätten företogs å fängelset i dag med honom ransakning, som’leddes af notarien A. Keriiger, såsom t. f. ordförande. Engström, af hvilkens prestbetyg framgick, att han är född 1843, hade icke förut varit för brott tilltalad. På vidare frågor uppgaf han, att han lärt bleckslagareyrket af en person från Ahla socken vid namn Lindgren; att han hade god färdighet i detta yrke; att han derför roat sig med att af tenn stöpa 1 slant med prägel af 1 krona silfver samt att han gifvit sina barn att leka med denna slant, hvilken han alldeles icke haft för afsigt att utprångla; att slanten blifvit gjord för 3 år sedan, under det Engström varit i tjenst i Klinte. En lumpsamlare Sjögren, som nu icke var tillstädes, hade hos kronolänsmannen Dahlbäck anmält, att han af Engström emottagit nämda 1 kroneslant till utprångling och vid tillfället öfverlemnat densamma till Dahlbäck. Slanten företeddes nu vid rätten och tycktes vara tämligen väl gjord. Engström förnekade bestämdt, latt han gifvit densamma åt Sögren för utprångling, under påstående tvärtom, att Sjögren olofligen tillegnat sig densamma; men medgaf, att han, Engström, förfärdigat just samma, vid rätten nu företedde slant. Som ingen bevisning om utprångling kunde åstadkommas, inskränkte sig åklagarens yrkande till ansvar å Engström för myntförfalskning, och dömdes Engström» för myntförfalskning till 2 års straffarbete, och förlust afmedb orgerligt förtroende derutöfver i 2 år. Han förklarade sig med domen nöjd.

Fråga om förfalskning. Enkan Anna Katarina Erasmi d:r Smiss i Eke hade blifvit tilltalad för förfalskning af en undantagshandling och derför instämd tlll rådhusrätten härstädes till 26 Febr., 26 Mars och 23 April sistl. år, hvilken sistnämda dag Erasmi d:r gjorde den invändning, att som åtalade förseelsen skulle skett i södra häradet, målet ock borde handläggas af södra häradsrätten, hvarför det ock då dit hänvisades. Anna Erasmi d:r häktades derefter för samma brott 29 sistl. Nov., sedan skälig anledning förekommit, att hon gjort sig skyldig till åtalade förfalskningen.
Vid med henne å länsfängelset 18 sistl. December hållen ransakning förnekade hon förfalskningen fortfarande; men förekommo mot henne omständigheter, som gjorde, att hon icke kunde frigitvas; dock, som hon syntes vara något sinnesrubbad, skulle fråga om hennes sinnestillstånd hemställas till sundhetskollegium, Sundhetskollegium afgaf 11 sistl. Januari sitt utlåtande, hvari förklarades, att Anna Katarina Erasmi d:r var i «saknad af förståndets bruk och förmåga att sina handlingar fritt bestämma». Till följd häraf blef hon från länsfängelset i dag frigifven.

Länsfängelset 13 Februari.
Fickstöld. F. fästningsfången Vilhelm Petter Engström, född i Othem 1844, först dömd af Visby rådhnsrätt 1869 för utprångling af falskt mynt till 6 mån. straffarbete och 6 års förlust af medborgerligt förtroende; senast af Visby rådhusrätt för 4:dje resan stöld till 4 års straffarbete och 10 års förlust af medborgerligt förtroende, blef frigifven från Långholmen 13 sistl. Januari sedan han fått strafftiden afkortad med 2 månader. Han anlände till Visby 15 Januari och erhöll då på Landskansliet 10 kr., men dessa gingo fort åt. Derefter hade han 5 Februari kommit att sällskapa med skomakaren Olof Andersson från Kappelshamn och tillsamman med honom på åtskilliga krogar intagit förtäring. De hade derefter skildts åt. Dagen efter saknade emellertid Andersson sin plånbok med inneliggande 65 kr., och blef Engström, som samma dag visat sig på flere ställen väl försedd med pengar, på skäliga misstankar om stöld af plånboken, häktad. hunk företogs med honom ransakning; men Engström, som medgaf att han ofvannämde dag sällskapat med Andersson, förnekade helt och hållet, att han stulit hans plånbok. Tillfrågad, hvarifrån han fått de pengar, han visat sig innehafva, uppgaf han, att han vid frigifningen från Långholmen derstädes erhållit 23 kr., vid ankomsten till Visby å Landskansliet 10 kr. samt dessutom förtjent på förfärdigande af viskor, för hvilka han erhållit 1 kr. st. Fyra personer hördes, och franigick af deres berättelser sannolikhet för, att Engström stulit plånboken; men han nekade dock ihärdigt, För närmare utredning uppsköts målet till 27 Febr. Engström qvarsitter under tiden i häktet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Februari 1878
N:r 14

Slite provinsiallikaredistrikt

har beslutit bekosta erforderliga reparationer å provinsialläkarens bostad vid Slite samt att ansvara för boställslägenheternas framtida underhåll. Den för reparationens verkställande utsedda komitén, hvars ordförande är nimde-mannen J. G. Lindgren i Bunge, har öfverlåtit reparationen åt en entreprenör, mot ersättning af 1,449 kr., hvadan komitén hos k. m:ts befallningshafvande begärt att en uttaxering af 3 öre för hvarje fyrk måtte inom distriktet verkställas. På grund häraf, har k. m:ts bef. anmodat kommunalnämderna i följande till Slite provinsialläkaredistrikt hörande socknar: Fårö, Rute, Fleringe, Bunge, Hejnum, Bäl, Källunge, Vallstena. Gothem, Norrlanda, Hörsne, Bara, Stenkyrka, Tingstäde, Othem, Boge, Hangvar, Hall, Lärbro och Helvi, att, så snart sig göra låter, debitera och uppbära samt till byggnadskomitéen överlemna ett sammanskott af tre öre för hvarje inom kommunen påförd fyrk.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 December 1877
N:r 100

Redovisning

öfver influtna gåfvor till Gotlands Fornvänners
Byggnadsfond.

Transp. 1,333: 6.
Från Garda: J. Svensson 3 kr., D. Westberg 1 kr., C. K. 1: 50,0. N. Olofsson 1 kr., L. Jacobsson Sindarfve 50 öre. S:a 7 kr. Från Ardre: Ad. Lutteman 3 kr., S. A. Munthe 2 kr., G. C. Holst 2 kr., Niels Holst 34 öre, Adolf Holst 33 ö., Svend Holst 33 ö., Patr. J. G. C. 1 kr., Färgare Ad. Rosvall 50 ö., Skoll. Fr. Svallingson 1 kr., Komm. ordf. O. Ahlbin Ardre 50 ö. S:a 11 kr.
Från Linde: Skoll. Aug. Fredin 1 kr., Bonden Oskar Pettersson Odvalls i Linde 2 kr. S:a 3 kr.
Från Veskinde: O. Klintberg 2 kr., E. Vestberg 1 kr., Jea. Kl. 25 ö., «Abbe» 25 ö., Anna 1 kr., Zacharias 50 ö., Kalisa 25 ö., Helena 8. 1kr., Lina 25 ö., P.-Vessman 5 ö., Stenström 10 ö., Oskar Pettersson 25 ö., Oskar Norrby 25 ö., Johan Olsson 25 ö., Emma Norgren 5 ö., Laura Larsson 5 ö., P—n 15 ö., Fredrik Nordin 1 kr. S:a 8:65.
Från Rone: L. Or. 5 kr., C. J. V. 5 kr., Nils Enequist 1 kr., H. Jacobss. Smissarfve 1 kr., H. P. Hansson Stahle 1 kr., N. O. Nilsson Jaxarfve 1 kr., Nils Vahlby Davide 1 kr., Anders Vinarfve 1 kr., H. Runnander Anutsarfve 50 ö., J. O. Nyman 1 kr., L. & G. Cramér 5 kr. S:a 22: 50.
Från Othem: F. N—m 3 kr., J. N. 50 ö., S. 8. 50 ö., Lbrg. 1kr., V. 50 ö., A. 1 kr., N. 1 kr., N. M. 50 ö., C. K. 8 kr., J. N. M. 2 kr., C. H. 2 kr., Rg. 1 kr., C. U. 1 kr. P. U. 1 kr. S:a 18 kr.
Transp. 1,402: 21.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 December 1877
N:r 100

Väghinder.

Följande broar omläggas å följande tider:
dag. st. f. broomläggningen. i stället kan begagnas vägen:

6 Nov. mellan Sjonhems kyrka och Gurfiles i Ala, Buttle och Ala;

7 Nor. mellan Buttlegår da och Buttle kyrka, genom Vänge och Guldrupe;

6 och mellan Laxarfve 7 Nov. och Möjner i Boge sn, genom Othem öfver Slitehamn;

8 Nov. mellan Hangvars prestgård o. Sixarfve i Hangvar, förbi Ihre och Bäcks gårdar;
8 Nov. mellan Angelbos och Norrvange i Lärbro, förbi Takstens och Storugns i Lärbro;

9 Nov. hamnvägen mellav Viflings och S:t Olofsbolm i Helvi, förbi Takstens och Storugns i Lärbro;

9 Nov. 8. k. Holländarevägen mellan Helvi och Rute.genom Vänge, förbi Takstens och Storugns i Lärbro.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 November 1877
N:r 88

Auktion.

Onsdagen 31 innevarande Oktober låter firman Graham Brothers medelst offentlig auktion som hålles å egendomen Grahamston i, Tingstäde till don högstbjudande försälja nämde egendom bestående af fem sextondels Austris och tre åttondels mantal Gullauser.
Egendomen utbjudes först i sin helhet med alla dertill. hörande åbyggnader och sedermera fördelad i mindre lotter efter karta och beskrifning dels med och dels utan åbyggnader med säljaren förbehållen rätt att pröfva samt antaga eller förkasta blifvande anbud. Egendomen får tillträdas I5 nästkommande November. Af köpeskillingen erlägges en tiondedel vid tillträdet och kan betalningsvilkoren i öfrigt lämpas efter köpares beqvämlighet.
Om egendomens och de särskilda lotternas storlek och beskaffenhet samt öfriga vilkor lemnas närmare upplysningar, såväl före auktionen å firman Graham Brothers kontor i Visby som vid auktionstillfället.
Othem i Oktober 1877.
J. A. SMEDBERG,
anmodad auktionsförrättare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Oktober 1877
N:r 84