FÖDD.

En DOTTERS födelse.
Östergarn 17 Oktober 1877.
Karolina Berglund, FE. F. Berglund.
född Alfström.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Oktober 1877
N:r 86

Till förrättande af mantals- och skattskrifningarna

för år 1878 äro nedannämde tider och ställen utsatte, nämligen:
I Norra fögderiet:
1877 November 14 kl. 9 f. m. med Östergarns pastorat vid Ganne, 15 kl. 9 f. m, med Kräklingbo pastorat vid Kräklings, November 16 kl, 9 f. m. med Wänge pastorat hos hemmansegaren Niklas Hägg Bjerges, 17 kl. 9 f. m. med Sjonhems pastorat hos hemmansegaren Karl Hagström Dalbo, s. d. kl. 12 midd. med Dalhems pastorat hos densamme, 19 kl. 9 f. m. med Barlingbo pastorat i Roma sockenstuga, s. d. kl. 1 e. m. med Roma pastorat dersammastädes, 20 kl. 9 t. m. med Endre pastorat vid Hagvards, s. d. kl. 12 midd. med Follingbo pastorat å samma ställe, 22 kl. 9 f. m. med Fole pastorat vid Stenstugu i Bro, 8. d. kl. 1 e. m. med Weskinde pastorat dersammastädes, 23 kl. 9 f. m. med Gothems pastorat vid Gute (förrättningen börjas med Norrlanda socken), 8. d. kl. 4 e. m. med Hejnums pastorat dersammastädes, 24 kl. 9 tf. m. med Hörsne pastorat äfven vid Gute, s. d. kl. 1 e. m. med Källunge pastorat å samma ställe, 28 kl. 9 f. m. med Othems pastorat hos kronolänsman Smedberg vid Othemars, 29 kl. 9 f. m. med Lärbro pastorat i sockenstugan, 30 kl. 9 f. m. med Rute pastorat vid Stux, December 1 kl. 9 f. m. med Fårö pastorat vid Broa, 3 kl. 9 f. m. med Hangvars pastorat vid Snäckers, 4 kl. 9 f. m. med Martebo pastorat vid Grausne, s. d. kl. 12 midd. med Stenkyrka pastorat dersammastädes, 7 kl. 9 f. m. med Visby Norra landsförsamling å Häradsskritvarekontoret.

I Södra fögderiet:
1877 Nov. 14 kl. 10f. m. med Walls pastorat å Kysings gästgifvaregård, 8. d. kl. 2 e. m. med Atlingbo d:o å Isums d:o, 15 kl. 10 f. m. med Hejde d:o å Simunde d:o, 16 kl. 9 f. m. med Sanda d:o i Sanda skolhus, 17 kl, 9 f. m. med Klinte d:o å Sicklings gästgifvaregård, 19 kl. 9 f. m. med Levide d:o å Burge d:o, 8. d. kl. 11 ½ f. m. med Fardhems d:o å d:o d:o, 20 kl. 10 f. m. med Burs d:o i Burs skolbus, 21 kl. 9 f. m. med Garda d:o i Garda d:o, s. d. kl. 1 e. m. med Alskogs d:o i Alskogs d:o, 22 kl. 9 f. m. med Närs d:o å Bosarfve gästgifvaregård, 23 kl. 9 f. m med Rone d:o å värdshuset vid Ronehamn, 24 kl. 8 f. m. med Altva d:o i Alfva skolhus, 8. d. kl. 124 e. m. med Grötlingbo d:o i Grötlingbo d:o, 26 kl. 10 f. m. med Wamlingbo d:o i Wamlingbo d:o, 27 kl. 10 f. m. med Öja d:o i Öja sockenstuga, 28 kl. 8 f. m. med Hafdhems d:o i Hafdhems d:o, 8. d. kl. 12 ½ e. m. med Habblingbo d:o i Habblingbo d:o, 29 kl. 11 f. m, med Ejsta d:o i Ejsta skolhus, 30 kl. 9 f. m. med Eskelbems d:o å Qvarna gästgilvaregård, Dec. 1 kl. 9 f. m. med Stenkumla d:o å Gardrungs d:o, 3 kl. 5 e, m, med Visby Södra landsförsamliog hos stadskaplanen Öfverberg.

I Visby stad:
1877 December 10 med 1:sta, 2:dra och 3:dje qvarteren af Strand Rotan, 11 Dec. med återstoden af Strand -Rotan samt Norder-Rotans I:sta och 2:a qvarter, 12 Dec. med återstående delen af Norder-Rotan, 13 Dec. med S:t HansRotan, 14 Dec. med Klinte Rotans 1:sta och 2:dra qvarter samt af 3:dje qvarteret till nr 50, 15 Dec. med sistnämda nummer till nr 90 i 4:de qvarteret af förbemälda rota, 17 Dec. med återsto: den af samma rota och qvarter, 18 Dec. med utom staden boende och öfrige ditbörande personer.
Dessa förrättningar, hvilka hållas i uppbördskontoret å rådhuset, börjas kl. 9 f. m.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Oktober 1877
N:r 83

Till skollärare-,

klockare- och orgelnisttjensterna i Östergarn församling, hvilka tjenster äro förenade och lediga att tillträdas 1 Jan: 1878, kunna kompetente sökande inlemna sinå ansökningshaudlingar jämte erforderliga betyg till skolrådets i Östergarn ordförande före 22 Okt. d. ä. under adress: Katthammarsvik. Skollärarelönen utgår efter lag; klockarelönen med 12 kappar råg på hvarje oförmedladt hemman, hvartill kommer såsom ersättning för matskott 1 kanna ::mma sädesslag på hvarje 1/4 oförmedladt hemman; orgelnistlönen med 2 tunnor råg.
Östergarn 15 Sept. 1877.
SKOLRÅDET.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 September 1877
N:r 75

Ur taxeringslängden

öfver inkomst bevillningen på Gotlands landsbygd för år 1877:
Forts. fr. föreg. nr.

Fårö.
Kyrkoherden Enequist 2450
skolläraren Södergien 750
fyrmästaren Bourgström 1580
fyrbiträdet Sidén 550
fyrvaktaren Lilja 730
fyrbiträdet Ahlqvist 550
fyrvaktaren Ågren 730
fyrmästaren Berggren 1030
fyrbiträdet Nyström 550
fyrvaktaren Durietz 730
bandl. Ekström 1000
handl. Sandström 800
bruksbokhållaren Kablström 500
kustroddaren Pettersson 750
kustsergeant Bergman 1500
skepparen Olsson 1200
handlanden Drysén 1600
sjökapten Drysén 1200
skolläraren Ringbom 750
kustroddaren Östman 750
bergningsbolaget 500
Petter Ahlqvist 500
bokhållaren Th. Olsson 1060

Hejnum.
kyrkoberden Köbler 1550
skolliraren Engström 750
kronolänsman Bolin 1341
drängen Classon 600

Bäl.
Sockenskräddar Qviström 500
major Gahne 8441
handl. J. Lindgren & G. T. Hägg 1000

Källunge.
Prosten K. Enequist 1850
uodantagsmannen Elfvius 850
landtbrukaren Gahne 500
kapten Broander 2462

Vallstena.
Skolläraren Levin 750
bolaget Lundin & Klingvall 1000
jungfru Gutenberg 600

Gothem.
Prosten Sundabl 2650
f. skolläraren R. Carlsson 760
v. skolläraren V. Carlsson 750
2:dre landtmätaren Evgbom 1008
sjökapten Viman 650

Norrlanda.
Skolläraren Mårtensson 850
Johan Edmark 3000

Hörsne.
Kyrkoherden Kahl 1986
skolläraren Altvegren 750
kapten K. Sillén 2150
handlanden A: Sillén 800

Dahlhem.
Prosten Ihre 3025
v. pastor Friberg 700
skolläraren Dahlgren 9200
bolaget Lundin & Klingvall 1500
Slitegårds sågintressanter 600

Halla.
Karl Hagström 600
Johan G. Söderdabhl 600
Johan Smedberg 600
Viktor Gahnoe 600

Sjonhem.
Kyrkoherden Collberg 1820
v. pastor Odin 700
skolläraren Stengård 700
handlanden Berglund 800
handlanden O. Ringbom 800

Viklau.
Sigsarfve såg och qvarnintressenter 600
Stora Vickers och qvarnintressenter 500

Vänge.
Kyrkoherden Klint 1916
skolläraren Bandelin 9200
f. busbonden Joh. Jakosson 720
handlanden D. Cedergren 1000
Nickarfve såg och qvarnintressenter 500

Buttle.
Skolläraren K. Pettorsson 290
f. landtbrukarev Holmberg 700
havdlanden P. Odin 600
metodistpredikant Danielsson 800

Guldrupe.
Skolläraren Åkerman 150
komminister Nystedt 510

Östergarn.
Kyrkoherden Berglund 2702
skolläraren Klint 800
tulluppsyningsman Haqvinius 1568
smeden Moutelius i: 500
metodistpredikanten Andreasson 1000
handlanden K. Eriksson 800
lotsåldermanen Jacobsson 654
handlanden V. Ericsson 800
handlanden H. Rondabl 1200
Östergarns haudelsbolag 2500
sjökapten Åberg 1500
handelsbiträdet Romdahl 9200
sjökapten K. Björklund 800
f. handlanden Reinicke 1800
fyrmästaren Alfvegren 1195
fyrvaktaren F. Pettersson 710
fyrbiträdet Sandelin 525

Gammelgarn,
Skolläraren Qviberg 1044

Ardre.
Skolläraren Svallingsson 790
handlanden S. A. Munthe 1200
handlanden A. Lutteman 1875
tullvaktmästaren Sundahl 500
handlanden G. Claudelin ”2000
rederiet för skon. ”Nordstjernan” 500
tulluppsyningsman Lillja 1693

Kräklingbo,
Kyrkoherden Budin 2081
skolläraren Othberg 200
kronolänsman Nordahl 1599
handlanden Ekman 700

Ahla.
Skolläraren Bolin 780
handlanden Olofsson 500

Anga.
Östergarns handelsbolag 2000
skepparen Bingmark 600
f. d. husbonden N. Cedergren 600

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 Augusti 1877
N:r 68

På fältmanöver.

Solen hade knappt hunnit upp i talltopparna i öster förrän det i tisdags morse blef lif och rörelse på Visborgs slätt, och då reveljen gick i vanlig tid klockan 6 var redan en hel del folk i »kommissen».
Nog var det vackert och härligt då på morgonen, med fåglarne kvittrande i det vackra gamla lägret, och flera än en önskade nog att det vackra vädret skulle hålla i sig under hela manövern. Men att de två sista dagarna skulle bjuda på en sådan värmebölja, det hade väl ingen kunnat tänka, ännu mindre önska.
Sedan förfrukost och frukost utspisats på en gång klockan 6,30, stälde regementet upp på kasärngården strax efter klockan sju och mottogs af chefen, öfverstelöjtnant Leijonhufvud, som hälsade regementet och meddelade förutsättningen för dagens öfning. Densamma var föliande:
En fientlig styrka hade landstigit des i Östergarn (hufvudstyrkan) och dels i Kappelshammsviken och i Slite (mindre afdelmingar). Medan militärbefälhafvaren med hufvudstyrkanr af öns försvarskrafter tänktes gå mot Östergarn, var kåren A:s uppgift att undsätta garnisonen i Tingstäde. Denna kår bestod af två bataljoner ock kusprutekompaniet samt signalafdelningen I 27 jämte kavalleritroppen och artilleri, allt med öfverstelöjtnant Leijonhufvud som chef.
»Fienden», som landstigit i Kappelshamnsviken och Slite bestod af 13 och 14 kompanierna i Fårösund, Velocipedafdelningen I 27 samt samma regementes tredje bataljon, allt under befäl at major Nerman.
Klockan 7,30 satte sig regementet i tillståndet inträdde vid samma tid började kavalleritroppen samtidigt sin spaning mot Tingstäde.
Vid Bro kyrka fick det frammarscherande regementets spets känning med fienden i form af velocipedryttare. Dessa drogo sig emellertid tillbaka och marschen fortsattes under små gkärmytslingar. Sista delen af framryckningen blef en nog så besvärlig Swutspurt genom tät och snårig skog samt träskmarker där vattnet gick minst till knäna. Allt togs emellertid med godt mod och gladt humör och så kom också samlingssignaler öfverraskande snart. Vid 3—4-tiden var man redan i allmänhet på mespektive förläggningsplatser.
Nere vid Trägårds hade regementsstaben sitt kvarter och då inga truppförband lågo i närheten var här stilla och tyst. Sedan man tältat, små fyramanstält, bytt om kläder och tvättat dammet af sig, njöt man mödans lön, medan solen sakta sjönk i väster.
Det var en den härligaste afton man kunde tänka sig denna junikväll här ute på landet, De hvita husen med röda tegeltak inbäddade i grönskan och rundt om spirande åkerfölt, den stilla klara luften och lugnet rundt omkring, alt gjorde att man befann sig i en situation som man föga hade anat då man gaf sig af på manövern. Och öfverallt, hvart man såg lyste blommande körsbärs-, päronoch äppelträd gom jättestora snölyktor i trädgårdarna. Men tiden led och tystnadstimmen nalkades och ehuru det nog var svårt att få tyst så sommade man till slut och sof godt till solen väckte på morgonen af fälttjänstöfningens andra dag. Denna dag, då solen stekte glödhett, arbetade de två batallonerna mod en del gräfningar och befästningsarbeten, 13 och 14 kompanierna samt tredje bataljonen återgingo till sina respektive förläggningar.
Tredje dagens morgon ingick lika klar och solig som onsdagen och blef om möjligt ännu hetare. Regementet bröt upp från Tingstäde vid half 8-tiden och anträdde marschen mot Visby. Vid och norväst om gården — Stora Hammars, som ligger vid allmänna landsvägen mot Visby, utkämpades en mindre strid, i det andra bataljonen skulle söka hålla terrängafskärningen vid nämda gård till kl. 9. f. m. mot första bataljonen som angrep. Det lyckades bataljonen att både hålla stånd och till och med rycka framåt ett godt stycke och sedan striden afblåsts samlades man vid Stora Hammars, där generalmajor Bergström höll kritik.
Sedermera fortsattes hemmarschen genom Bro mot Visby under brännande gol och rykande damm. Den kan damma här på Gotland. Vid Bingerskvarn mötte musikkåren och under musik gick sedan marschen genom ståden och öfver Södervärn hem till Visborgs slätt, som nåddes vid half 3-tiden på eftermiddagen.
Sedan smakade en dusch godt, och om en stund var man åter igenkänlig, fast man blifvit rätt lik negrverna i hudfärg.
Velpcipedafdelningen, Bom hemkom redan vid 11-tiden på förmiddagen, körde redam vid ö-tiden på eftermiddagen ut på egna öfningar å södra Gotland, närmast lär färden gälla Ronehamn.
Så var dem manövern till ända och har väl förmodligen lämnat åtekilliga erfarenheter, angenäma åtminstone beträffande.
T—n.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Juni 1915
N:r 133

Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten.
(Vårtingets .6:te sammanträde)

Återupptaget blef nu det ärekränkning emellan hemmansägarne Th. Karlsson, Vinor å Fårö, och hemmansägare Hugo Karlström, Simunde i samma socken, hvilket den 10 mars 1913 förklarades hvilande i afvaktan på utgången af ett målomskogsåverkan emellan hemmansägaren Kristoffer Johansson i Lauters och bemälde Karlsson. Detta senare mål däri Karlsson blifvit dömd att böta 10 kr. och med 2 kr. gälda värdet af ett par huggna träd var nu laga kraftvunnet, hvarför Karlsson yrkade att målet emeilan honom och Oskar Karlström skulle åtverupptagas. Karlström skulle i trenne personers närvaro, och hvilka med ed fästat riktigheten häraf, påstått att Karlsson var den störste tjuf i grannskapet. Karlström bestred att han fällt detta yttrande samt uppgaf att ett af vittnena var en stor ovän till honom. Ömsevis yrkade parterna ersättning för sina rättegångskostnader. Utslag vid sluttinget.

För snattert tilltalade belgiske undersåten P. G. Ghijskük var mu instäld för rätten. Den tilltalade medgaf, att han under en vistelse å Fårö ur en byrå tillgripit 3 kr. 50 öre och en rakknif. Utslag tingets slut.

Om hundskatt. Sedan förra sammanträdet är majoren frih. H. Kruuse åtalad af kronolänsmannen Holmqvist om ansvar för uraktlåtenhet att icke vederbörligen anmäla sina i Tingstäde innehafda hundar. Svaranden har medgifvit, att han haft och fortfarande har en hund och genom af åklagaren inkallade vittnen framkom ej annat län att svaranden har blott en hund, men att hans husföreståndarinna haft en hundvalp den hon dock sedan bortgifvit. Efter en stilla kontrovers emellan svaranden och åklagaren rörande en begäran från kommunalnämndens prdförande i Tingstäde, öfverlämnades målet till utslag, som faller vid tingets slut.

Gästgifvaregårdens ölserveringsrätt öfverskrides påstår kronolänsm. Holmqvist och har därför ånyo åtalat Slite gästgifvaregårds innehafvarinna änkefru Sofia Bingmark. Denna lät nu genom ombud förklara, att med hennes kännedom har rättigheten att under tillåten form servera maltdrycker icke 6fverskridits, och hon hade strängeligen förbjudit sin manliga och kvinnliga betjäning att gervera pa annat sätt än som allmän förordning stadgar.

Mera ölmål. För olaga utskänkning af öl var handelsföreståndaren i Kyllej Karl Nyström instämd. Han gjorde processen kort med att erkänna. Utslag vid tingets slut.

Olofligt betande med djur i skyddad mark å Fårö skulle hemmansägare. A. Sandelius låtit komma sig till last. Svaranden lät ingifva en skrift, däri han förnekade tatt hafva släppt Sina djur å den skyddade marken, men då väg går genom hans ägor trodde han, att genom försummelse att stänga grind något af svars fårkreatur någon gång kunnat komma in på marken, och hemstälde därför om mild dom. Denna invändning godtog icke åkl. utan erhöll uppskof med målet till 6 nästa september.

Barnuppfostran yrkar ogifta Maria Larsson från Källunge att utfå af arbetaren O. Johansson gom nu kom personligen tillstädes. Johansson nekade fortfarande. Edgång yrkades.
Utslag vid sluttinget.

Tillgrepp och häktning. Drängen Karl Emil Pettersson från Ganne i Burs står anklagad för att ha tillgripit en plånbok med 4 tiokronosedlar och son, småmynt från hemmansägaren Konrad Larsson, Lyrungs i Lye, då Larsson var på tillfälligt besök i Gammelgarn. Pettersson och Larsson hade delat rum på natten.
Pettersson har förnekat tillgreppet, men har icke kunrat redogöra för åtkomsten af de penningar han visade sig inneha vid hemkomsten från Gammelgarn. För ett vittne hade den åtalade visat sig hafva godt om penningar, som han förklarat sig ha förtjänat på skogskuggning åt Konrad Larsson, hviket denne motsade. Andra graverande omständigheter förekommo jämväl som gåfvo allm. åkl. kronolänsman Jacobson anledning att samma gång han yrkade uppskof för vidare bevisning, begära Petterssons inmanande i häkte. Denna begäran bifölls af domstolen, och ransaknin utsattes att förekomma i länsfängelset 21 dennes.

Från äktenskapets skuggsida. Fiska re Karl Oskar Larssons i Herrviken, Östergarn, hustru hade til kr.-länsman Jacobson anmärt sin man till åtal för att han skulle gifvit henne ett så grundligt kok stryk, att hon blef sängliggande. Polisförhör i saken har hållits, och ur probvokollet må antecknas, att vittnen som vid förhöret påkallats förklarat att hustrun var mycket elak, hvilket ej träffade mannen allenast, och att mannen ofta blef retad, och mannen påstod, att den dag han tuktade hustrun hade hon ej velat laga mat åt honom, trots han få henne penningeersättning, och då hustrun till råga på allt slog till honom med en räffsa ramn sinnet på honom och han gaf hemne med sina trätofflor en duktig aga bakifrån. Makarna kommo tillstädes. Så blickar hustrun på mannen, gå på åklagaren och så kom i sakta mak: Jag förlåter min man och återkallar angifvelsen. Åklagaren log ett godt och gillande leende, domaren lade med förståelse ihop papperen, och tyst och stilla lommade de försonade makarna ut.

Stryk hade en hustru Emilia Pettersson i Martebo fått af hemmansägaren Arvid Pettersson i Rembs, då hon kom in på dennes gård och ville tala vid hans hustru. Pettersson hade visat af fruntimret, och då hon icke åtlydde hans tydliga order gaf han eftertryck däråt med en käpp. Angifvaren, som hade allmänna åklagaren vid gin sida, påstod sig ha fått mycket stryk och yrkade att svar. skulle åläggas erlägga en hundralapp som balsam för svedan. Utslag vid tingets slut.

En ruskig interiör från den husliga härden. Barnmorskan Sigrid Klint i Väskinde hade genom allm. åkl. låtit åtala sin man, skräddare till professionen, om ansvar för misshandel som han flera gånger skulle utöfvat å hustrun så att hon blifvit både gul och blå. Därjämte skulle mannen, som hade ett retsamt och svårt lynne, när rageriet kom på honom ha slagit sönder bord och stolar m. m. och betett sig som en dåre. Mannen gåf annan skulden och vidgick att han gifvit hustrun några örfilar men inte så att att hon däraf tagit skada. För vidare utredning uppskof till höstetinget.

Vårdslös cyklist. Arbetaren Anshelm Lindgren i Slite hade 3 mars kört så våldsamt förbi kommissarie Holmqvists bostad i Slite, att därifrån utkommande veterinär Forsell blifvit kullkastad.
Då han nekat hördes nu tvänne vittnen som vitsordade det allm. åkl. framstälda påstående. Svarandens uppträdande inför domstolen renderade honbm ett par välförtjänta uppsträckningar af domaren. Utslag sluttinget.

Öl i långa banor. Förre landtbrukaren Reinhold Dassow är för den tid han residerade å Kappelshamns gästgifvaregård och med gästgifvares privilegier sålde öl, stämd för olaga försäljning. Till Dassow har under April—Nov. 1914 sjöledes fraktats 256 lådor öl eller :c:a 36 lådor i veckan och i apri i år 1,250 flaskor. Då försäljning af öl endast får ske till resande och i förening med mat, kunde man förmoda, att en öfverväldigande stor resandetrafik gått öfver Kappelshamn, men allm. åkl. var af annan åsikt och ville nu syna kommersen i i sömmarna. Svar nekade för egen del under förklaring, att han blott gått annans ärende. Uppskof till högtetinget.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Juni 1915
N:r 130

Håll efter äggplundrarna!

Enligt upplysningar som meddelas oss från trovärdigaste håll bedrifves årligen under maj och jumi månader den hänsynsiösaste äggsköfling ute på Östergarnsholme. De fågelarter som häcka därute äro fismlkås och ejder, och förr häckade äfven svärtan, som emellertid nu ledsnat och upphört därmed, då hon aldrig fick vara i fred för äggplundrare. Det heter visserligen, att insamlingen endast gäller måsägg, och det kan ju ingem förbjuda, så länge ägarne till holmen, icke ha något att invända däremot, men det låter gig dock lätt konstatera, att ejderbona samtidigt skattas nästan lika hårdt som fiskmåsredena, och det är en fika förkastlig som straffvärd trafik, ty ejderhonan är fridlyst från och med 21 april till augusti månads utgång, och under tiden gom fågeln själf icke får skjutas, få icke heller ägg tagas ur hennes bo eller förstöras. Gör man det ändå, utsätter man sig för straff såsom för jakt i förbjuden tid, kommen i håg det, hrr äggplundrare, och hållen nyporna i styr !

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 Juni 1915
N:r 127

Efterlysning

har utfärdats mot följande två värnpliktiga, båda tillhörande Roma rullföringsområde, hvilka utan laga förfall uteblifvit från krigstjänstgöring vid Gotlands infanterireg., nämligen f. d. korpralen n:r 85 76/1914, Johan Emanuel Pettersson, född 21 juli 1891 och skrifven vid Tule i Ganthem, samt nir 135 41/1895, Johan Olof Pettersson-Bergman, arbetare, född 20 febr.
1874, Gutenvik i Östergarn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 Maj 1915
N:r 119

Drabbning i Östersjön?

En kanonad, som var rätt häftig men ej så synnerligen långvarig, hördes mellan kl. 6 och 7 igår afton från hafvet öster om Gotland, meddelas Gotl. Alleh. från Östergarn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 Maj 1915
N:r 117

Venia

att tillsvidare under tre månader fr. o. m. 17 maj fortfarande biträda med gudstjänsternas uppehållande i Östergarns pastorat har lämnats teol. stud. Erik Rossander.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Maj 1915
N:r 105