Gåfvor till Gotlands Fornsal.

Löjtn. J. F. Tiljander:
Skrif-pulpet af alm och ek (som tillhört dokt. Pehr Säve och ärfdes af dottern Wilhwlmina, g. m. löjtn. T.), samt hvartill hörer en Pennknif, ett Bryne och en Kam, m. m.

Rådm. J. Norrby:
Latinsk Bibel (Vulgata), Francof. 1585, 8:o, med gammalt prydligt band och knäppen.
Tysk Bibel (af d:r M. Luther), Lüneburg 1653, 12:o.

Boktryckare Th. Norrby:
Guthilandiske Cronica aff Hans Nielssön Strelow, Kphmn 1633, 4:o. Medalj (aftryck i tenn) af Kristus, lidande. Medaljan (gips), klassiskt hufvud. Medaljon (tean), Oan, spelande. Medalj (af röd gips), af k. GVSTAVVS I. Skådepenning (tenn), af k. Gust. II. Adolf. Skådepenning (tenn), af k. Gust. II. Adolf (utom inskrift). Medaljon (tenn, aflång) af k. Gust. II. Adolf (med krona o. hjerta, A:o 1627). Medaljon (tenn) af en Furste på thron, Lejon m. m. Skådepenning (tenn) af Hertig Carl (DVXSVDERM). Silfver-mynt, 1 ÖR. (1703).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1875
N:r 15.

Visby Tullkammares

berättelse, angående Handel, Sjöfart och Näringar dr 1874.
Jemlikt föreskriften i 185 § af k. maj:ts nådige tjenstgörings-reglemente, för tullverkets embets- och tjenstemän, får tullkammaren härmedelst afgifva berättelse öfver handel, sjöfart och näringer, så vidt de beröra tullk:s verksamhets område under nysslidna år 1874.

1:o Näringarne:
Jordbruket, som länge innehaft och troligen alltid kommer att bibehålla rangen af ortens hufvudnäring, har icke är 1874 hemburit sina idkare lika stor lön för sina deråt egnade mödor och omsorger, som de tvänne nästföregående åren kommit desse till del. Härtill kan dock icke eftersatt omtanke och drift, eller slumrande håg för jordbruket, i allmänhet synas vara orsaken, utan måtte denna sökas i naturens egna verkningar, medelst ogynsam väderlek, såsom redan tidigt på hästen 1873 inträftade uthållande frostnätter och på senhösten öfverdrifven nederbörd, hinderlig för jordens beredning till vårsådd: derefter följande frostfri barvinter, samt vår och sommar utan nederbörd, men med skarpa frostnätter under höstsäden slagens blommnings och utvecklingstider samt allmän vattenbrist i källor och brunnar ända ifrån juni in uti november månad; af hvilket följderna blefvo, att brådden af den råg som kunde sås i vanlig tid, härjades af mask och snigel, så att på många fält, der den blifvit sådd och vuxit, måste upplöjas för omsåning på våren; att hvetet måste sås sent i sur och illa beredd jord; att vårsädet, som verkställdes tidigare än vanligt, led af nattfroster på våren och torka på sommaren, hvaraf brådmognad uppkom; samt att slutligen härjande nattfroster i Juni månad skadade ej mindre de nyligen utkomna och under utsprickning varande höstsädes axen, så att skörden blef ojemn, utan och afsvedde gräset på den efter tidig sättning, i växt komna potatisen, som till följd deraf kom i sen återväxt och ej gef tillfredställande afkastning. Af väderleksförhållandena ledo ock så väl betesmarker som odlade och oodlade foderfält, så att afkastningen i hö blef klen och har manat mången omtänksam ägare af kreatur att, emot vanligheten, införskrifva hö från utlandet. Skörden är ock, i officiella uppgifter, antagen halva varit af hvete god, af råg medelmåttig, af vårsäd under medelmåttan, af vårsäd och hö missväxt, samt af rotfrukter medelmåttig; och i det hela har Gotland kommit i klassen ”under medelmåttan”; men ändå i afseende på jordens afkastning blifvit det 14:de, i stället för 1873 det l5:de i ordningen bland rikets tjugofyra län.

Enligt för tullk. tillgängliga uppgifter visar sig att spanmåls-utskeppningen från ön under året nedgått till:
från från
Visby: Landthamo: Summa:
hvete kub:f 35,759. 11,521. 47,250.
korn kub:f 60,945. 97,295. 158,240.
råg kub:f 4,370. 25,785. 30,155.
ärter kub:f 45. 45.
Summa 101,074. 134,646. 235,720 kubikf.
eller tunnor 773-17.
hvartill kommer för från Visby utskeppad malen säd, gryn
och mjöl 1500 centner, svarande emot tunnor 625.
fast mål tunnor 38,041,
från 45,242 tunnor som utskeppningen var 1873, samt 77,532 tunnor som skeppades år 1872; hvadan här framstår, att 1874 års spanmålsutförsel är underlägsen 1873 års med 11,393 tunnar, samt 1872 års med det betydliga partiet af 45,534 tunnor fast mål. Lägges uti härtill att då 1872 ingen spanmål infördes och att införseln år 1873 endast utgjorde 1851 tunnor, men att år 1874 hitkommit.

Till Visby kubikf.: Till Landthamn kubikf. Summa kubikf.:
korn 90. — 90.
råg 4,302. 13,017. 17,919.
hafre — 765. 765.
Summa 4,392. 13,782. 18,174.
eller fast mål 2,885 tunnor
hvartill kommer, för till Visby införda 7,579 centner mjöl och gryn, svarande mot 3,158 tunnor
eller tillhopa 6,043 tunnor.
och derjemte bevisas att spanmålsprisen år 1874, öfver hufvad varit betydligt underlägset 1873 års allmänna priser; så framstår förhållandet så mycket mera nedslående, ehuru hittils ej någon klagan försports öfver penning brist, eller stagnation i den allmänna rörelsen. Det kan ock förvisso antagas att, utom behållningarne i ortens allmänt spridda socken-magaciner, af 1874 års skörd för skeppning år 1875 på enskilda händer qvarligga 15,000 tunnor spanmål, fast mål, mest hvete, hvilket sädesslag gaf jemn afkastning, men med hvars försäljning och skeppning i följd af nedtryckt pris, tidigt på östen upphävdes.
Af den skeppade spanmålen halva 16,669 tunnor utgått från Visby och 21,372 tunnor från landthamnarne Vestergarn, Klinte, Burgsvik, Rohne och Ljugare, ibland hvilka ensamt från Rohnehamn 65,023 kubikf, till inrikes och 19,588 kubikf till utrikes ort, sammanlagdt 84,611 kubikf., eller endast 16,463 kubf. mindre än Visby, hvarifrån skeppats till utrikes orter 11,995 kubikf, och till inrikes orter 89,079 eller samnianlagdt 101,074 kubikfot; hvaremot skeppning ej skett från fem landt. hamnar, näml. Katthammarsvik, Slite, Kylley, Fårösund, och Kappelshamn; och har införseln varit störst till Visby, mjölet inberänadt, med 3,855 tunnor, samt blott till en landthamn, Klinte, med 2,188 tunnor, fast mål, at lanka sednare 12,395 kubikfot råg från utrikes samt 765 kubikfot hatre och 622 kubikfot råg från inrikes orter, antagligen för ångbränneriets på Klintebys behot. Näst Rahne har utskeppningen varit störst vid Kintehamn med 22,582 kubikfot spanmål af alla slag, utom hafre.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1875
N:r 14.

Postkommunikationen

med fastlandet är ännu afbruten och underrättelserna om tiden för ”Polhems” afgång från Malmö så hvarandra motsägande, att man ännu icke kan med fullkomlig säkerhet bestämma när detta fartyg kan vara att hitförvänta. Troligt är dock att vi få post i morgon eller om måndag, ifall ej allt tör ogynnsamma väderleksomständigheter innan dess inträffa.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1875
N:r 14.

Wisby.

Förteckning på Födde, Döds och Vigds inom Visby stads- och landsförsamlingar under loppet af sistl. Jan. månad.

Förteckning på Födde, Döds och Vigds inom Visby stads- och landsförsamlingar under loppet af sistl. Jan. månad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1875
N:r 14.

Vinterpostföringen.

Enligt ingånget telegram läger postångaren Polhem i dag eller morgon afgå från Malmö och hit till Visby. Förmodligen kommer då Polhem att medföra den post, som genom ”Sofias” långa uppehåll i sina turer samlat sig i Oskarshamn. — Rörande hr kapten Höggrens förhållande som befälhalvare å Sofia under allra senaste tiden skola vi en annan gång yttra oss, nu blott beklagande, att ”naturhinder” för ”Sofia” till den grad hopat sig, att Gotland under ett par veckors tid saknat all postkommunikation med fastlandet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Februari 1875
N:r 13.

Spruthuset.

Vi anse oss böra fästa vederbörandes uppmärksamhet på den samling, af snö och is som nu erlängre tid belamrat dörren till spruthuset vid Mellangatan. Om en eldsvåda skulle inträffa måste det dröja minst en timma innan isen och snön hunnit undanskaffas, och det är lätt att inse att under denna tid oberäkneliga olyckor kunna uppstå. Vi hoppas emellertid att denna erinran skall vara nog, för att åtgärder skyndsamt må vidtagas till försummelsens godtgörande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Februari 1875
N:r 13.

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten den 15 febr.
Rådhusrättens session denna dag varade ifrån kl. 10 f. m. ända till kl. 3 e. m. och förekom dervid, ibland annat: Döfstumme skomakeriarbetaren Ågren, tilltalad för att hafva natten mellan den 14:de och 15:de januari slagit och misshandlat sin hustru och svärfader, arbetaren Lars Kellström, nu mera genom ytterligare ett vittne öfverbevist om förhållandet äfvensom derom, att han vid tillfället varit rusig, dömdes för misshandlingen å svärfadern till 2 månaders fängelse, för ruset att böta 5 kr.; som hustrun icke yrkade något ansvar, blef han för misshandlingen å henne icke fäld.
Några samhällets olycksbarn, förut tilltalade och dels agade med ris, dels annorlunda straffade, stodo nu åter tilltalade för olofligt tillgrepp nämligen ynglingen Jacob Petter Ablgren, gossen C. J. Ekström, f. artilleristen Modig, äfvensom gossen Ekströms föräldrar, tilltalade för vanvård af barn; det var i sanning en sorglig syn, när man fick se alla dessa på en gång framträda för rätten. Ifrån läderbandl. Andersson hade blifvit stulna mellan 4-5 skålp. läder; ifrån fru Almgren 3 st. mössor; ifrån en landtbo 1 krus innehållande 1/2 kanna bränvin. Af mössorna hade gossen Ekströms mor förvarat en i en klädeskista; lädret uppgafs vara försåldt till en artillerist Lind, som dock icke betalt detsamma; bränvinet hade pojkarna utdruckit. För flere personers hörande uppsköts målet till den 1 mars.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Februari 1875
N:r 13.

Torgpriser i Wisby.

den 11 Febr. 1875.
Björkved 13 á 14 kr. kasten,
Furuved 11 á 12 kr. kasten,
Fläsk, färskt, 8 kr. pr lisp.
Grädda 1 kr. pr kanna,
Gädda 25 öre pr skålp.,
Hvete 19 kr pr tunna,
Hvetemjed 2 á 2, 17 pr lisp.,
Kallkött 12 á 25 öre pr skålp.,
Mjölk, oskummad, á 28 å 33 öre och skummad 14 á 18 öre k:a,
Nötkött 4 á 4,50 pr lisp ,
Potatis 4,50 á 5 kr. pr t:a,
Salt Strömming 14 kr. pr t:a och 38 á 42 öre valen.
Torsk 1,33 å 1,67 pr lisp.,
Ägg 1,50.
Tillförseln, utom med Smör och Torsk, mindre än vanligt. Af Råg, Korn och Hafre ingen tillförsel.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Februari 1875
N:r 12.

Stadsfullmäktige.

Vid stadstullmäktiges sammanträde å rådhuset härstädes tisdagen den 9 dennes förekom följande:
1) protokollsjustering ifrån föregående sammanträde, dervid ingen anmärkning gjordes;
2) Ordföranden, hr R. Cramér, tillkännagaf, att han beredt plats för tidningsreferenter, uttryckande dervid den önskan, att noggranna referater om förhandlingarna gjordes.
3) Förslag af doktor Ernst Leijer om anställande af en civilingeniör för ledande af hamnarbetena, med lön af 5000 kr.; hamnbyggnadsdirektionen hade tillstyrkt bifall härtill och lektor C. J. Bergman förordade ock förslagets antagande, men ville att i protokollet skulle intagas, att den blifvande hamningeniören äfven skulle ansvara för en stadsingeniörs åligganden, särskildt hvad ecclesiastikboställen, kyrka och skola beträffar. Häruti instämde konsul L. Arweson, emedan han ville tro, att en ingenjör för hamnen äfven vore fullt tillräcklig äfven för staden. Hr L. Jacobsson åter motsatte sig detta, emedan ingen ingeniör, hvarken från hamnen eller staden nu förefallna, hvarföre han tyckte, att dessa frågor skulle särskiljas och har för sig behandlas. Hr S. Engström instämde häruti, anseende han, att frågan om anställande af en stadsingeniör, som egentligen icke ännu blifvit föredragen, och om en hamningeniör, borde hvar för sig behandlas, anseende hr Engström att lär hvardera befattningen särskildt behötdes en ”fullt praktisk och duglig karl”. Häruti instämde d:r J. Kahl och lektor C. J. Bergman. Hr L. Jacobsson åter ville, att frågan skulle tagas i närmare öfvervägande af såväl Drätselkammaren som hamnbyggnadsdirektionen, innan något slutligt beslut gjordes. Resultatet häraf blef dock slutligen, att: åt en stadsiugeniör beviljades 1000 kr. för år, tillsvidare, på förordnande; åt en hamningeniör 5000 kr. för 1 år;
4) Fråga om infäste af en af hr L. N. Enequist till bernmansegaren F. Andersson försåld, vid skeppsbron belägen tomt, at Drätselkammaren icke tillstyrkt, blef af stadsfullmäktige afslagen.
5) Af hr Leijer väckt förslag om utdelning af vinster af spritvat uförsäljningsbolagets försäljning, utgörande för året 1876 kr. 22 öre, sålunda, att: 1) till en slöjdskola, 2500 kr., 2) åt hushållningssällskapet 846 kr. med skyldighet att förränta kapitalet tills det uppgått till 1000 kr. innan det finge användas, och till ett stadsbibliothek 500 kr. Förslaget härom mottogs med tacksamhet, men skulle för närmare behandling hvila till nästa sammanträde.
7) En gratifikation af 50 kr. beviljades åt numera aflidne qvartersman Lindström, att af hans sterbhus uppbäras, för hans i lifstiden mångåriga och trogna tjenstgöring.
8) Af Magistraten framstäldt förslag om att kälkarna hos hvar och en, som inom staden beträddes med oloflig kälkåkning, skulle anses förbruten och kunna tagas ifrån de kälkåkande, motsatte sig hr E. Molander, under yttrande, att det vore ”synd att beröfva oskyldiga barn deras egendom”, afslogs.
9) Inqvartering åt underbefäl och spel, under möte, för 10 år, beviljades för endast 5 år med det särskilda förbehåll, att staden, när som helst, inom 4 veckor efter atslutadt befälsmöte, kunde göra uppsägning häraf.
10) Förslag om 12 i stället för 11 leda möter i fattigvårdsstyrelsen utslogs; men invaldes i stället för löjtnanten O. Åkerhielm till suppleant i samma styrelse skolläraren Olin.
11) Förslag af sällskapet D. B. W. om inrättande af en särskild slöjdskola föredrogs men skulle hvila till nästa sammanträde,
12) Hrr L. N. Enequist och E. Molander hade afsagt sig ledamotskap i stadsfullmäktige; åt hr Enequist, som så många år hade tjenstgjort såsom sådan, beviljades, men deremot icke åt hr Molander, som nyss blifvit invald, hvarföre och hr Molandar tillkännagaf, att han återtog sin afsägelse.
13) fråga min beredande af vattenaflopp å flera ställen i gator och gränder här i staden remitterades till drätselkammaren.
14) Skrilvelse ifrån magistraten om en båtemansvakansafgift af 1155 kr. remitterades till drätselkammaren.
15) Skrifvelse ifrån drätselkammaren angående verkställda gatuarbeten skulle framdeles närmare behandlas.
16) Ifrån fattigvårdsstyrelsen framstälde förslag om erläggande till sysslomannen af penningar, efter markegångspris, för åt honom anslagna 18 kastar ved, bifölls.
17) Ifrågasatt befrielse för en del husegare af snöskottning, remitterades till drätselkammaren.
18) Revisionsberättelse öfver spritbolagets räkenskaper föredrogs, men beslöts, att den samma, för närmare skådande, skulle cirkulera mellan hrr stadsfullmäktige innan utlåtande deröfver ville meddelas.
19) Förslag till byggnadsordning för Wisby stad föredrogs; skulle tillvidare, för närmare granskning, cirkulera.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Februari 1875
N:r 12.

Postkommunikationen med fastlandet.

Enligt telegram från Oskarshamn, inlemnadt der kl. 3 e. m. igår, har ”Sofia” gjort dagliga försök, en och en half mil till sjös, att genombryta isen. Hvarhelst ”Sofia” än legat vid fastlandskusten (utom i öppna hafvet) skulle is hindra.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Februari 1875
N:r 12.